Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 191/2005 Sb.Vyhláška o zdravotním postižení vylučujícím přijetí do domova péče o válečné veterány, úhradě nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány a případech, kdy se úhrada nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány nepožaduje

Částka 70/2005
Platnost od 23.05.2005
Účinnost od 01.06.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

191

VYHLÁŠKA

ze dne 10. května 2005

o zdravotním postižení vylučujícím přijetí do domova péče o válečné veterány, úhradě nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány a případech, kdy se úhrada nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány nepožaduje

Ministerstvo obrany stanoví podle § 6 odst. 3 a § 7 odst. 1 zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, (dále jen "zákon"):


§ 1

Zdravotní postižení vylučující přijetí do domova péče o válečné veterány

(1) Do domova péče o válečné veterány (dále jen "domov") nelze přijmout válečného veterána (dále jen "veterán"), jeho manželku nebo družku (manžela nebo druha), jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče nebo trvale vyžaduje ošetření a obsluhu jinou osobou, a dále pak veterána, jeho manželku nebo družku (manžela nebo druha) trpící těmito zdravotními postiženími:

a) infekční a parazitární choroby všech druhů a stadií, při kterých může být nemocný zdrojem nákazy,

b) tuberkulóza, s výjimkou stadií P III a M III a dalších stabilizovaných a inaktivních forem; potvrzení o tom vydá příslušný odborný lékař,

c) pohlavní nemoci v akutním stadiu; v chronickém stadiu jen na základě vyjádření příslušného odborného lékaře, které nesmí být v rozporu se zvláštními právními předpisy1),

d) psychózy, závažné duševní poruchy a těžké demence, při nichž nemocný může ohrozit sebe i druhé, popřípadě jeho chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu,

e) chronický alkoholismus a jiné závažné toxikomanie, pokud nedošlo k likvidaci návyku a chování občana znemožňuje klidné soužití v kolektivu. Potvrzení vydá odborný lékař – psychiatr příslušného zdravotnického zařízení,

f) imbecilita a idiocie.

(2) Není-li v domově zřízeno ošetřovatelské oddělení, nelze do domova přijmout veterána a jeho manželku nebo družku (manžela nebo druha) trpícího těmito zdravotními postiženími:

a) zhoubné novotvary všech typů a lokalizace, pokud nebylo po komplexní léčbě dosaženo remise a v době uvažovaného příjmu do domova byly zjištěny metastázy,

b) diabetes mellitus nekompenzovatelný standardní dietou a běžnými perorálními léky nebo inzulinem a při současném výskytu komplikací,

c) roztroušená mozkomíšní skleróza, nebylo-li komplexní léčbou dosaženo dlouhodobé remise nebo nejde-li o stabilizovanou formu; potvrzení vydá vedoucí lékař neurologického oddělení příslušného zdravotnického zařízení,

d) degenerativní nervové nemoci, zejména amyotrofická laterální skleróza, bulbární paralýza, neuropatie ve spojení s hereditazní ataxií, progresivní mozková a mozečková atrofie, nebylo-li komplexní léčbou dosaženo dlouhodobé remise nebo nejde-li o stabilizovanou formu; potvrzení vydá vedoucí lékař neurologického oddělení příslušného zdravotnického zařízení,

e) nemoci srdeční ve stadiu dekompenzace spojené s výrazným omezením hybnosti a sebeobsluhy,

f) těžké trofické změny na končetinách cévního původu a ischemické změny na končetinách interní léčbou již neovlivnitelné a v gangrenózním stadiu,

g) selhávání dýchacích funkcí jakéhokoliv původu spojené s výrazným omezením hybnosti a sebeobsluhy,

h) chronická onemocnění jater ve stadiu dekompenzace,

i) chronická onemocnění ledvin ve stadiu selhání,

j) chronické fistulující osteomyelitidy jakékoliv etiologie,

k) ireparabilní stavy po zlomeninách a luxacích, zejména dolních končetin a páteře s těžším omezením hybnosti,

l) stavy po amputacích s těžším omezením nebo znemožněním pohybu, při kterých nelze počítat s nošením protézy, respektive soběstačností s pomocí berlí nebo ovládáním vozíku pro invalidy,

m) stavy po poranění nebo operacích mozku, míchy, páteře, s trvalou poruchou hybnosti, která značně omezuje sebeobsluhu,

n) další postižení lokomočního aparátu jakéhokoliv původu s těžším anatomickým a funkčním omezením a se značným ztížením sebeobsluhy, nebo

o) postižení smyslových funkcí, zejména zraku a sluchu, která způsobují značné omezení nebo ztrátu orientace nebo běžného dorozumívání.

§ 2

Úhrada nákladů za pobyt v domově

(1) Za pobyt v domově hradí veterán, jeho manželka nebo družka (manžel nebo druh) podíl nákladů2) za bydlení, služby s pobytem spojené a stravu (dále jen „úhrada nákladů“). Službami s pobytem spojenými jsou spotřeba energií, spotřeba teplé a studené vody, úklid, praní a vaření.

(2) Není-li dále stanoveno jinak, činí výše úhrady nákladů na jednu osobu denně:

a) 85 Kč celkem za poskytnuté bydlení,

b) 70 Kč za služby spojené s pobytem,

c) 85 Kč za celodenní stravu, která zahrnuje snídani, oběd a večeři.

(3) Částky podle odstavce 2 písm. a) mohou být podle místních podmínek, daných poskytováním nadstandardní péče, pobytem v lázeňském zařízení, poskytováním ambulantní péče nebo poskytováním ústavní péče, zvýšeny až o 30 %.

(4) Úhrada nákladů za kalendářní měsíc při trvalém pobytu v domově se stanoví třicetinásobkem součtu částek podle odstavců 2 a 3; při dočasném pobytu v domově se násobí počtem kalendářních dnů skutečného pobytu.

(5) Je-li v domově umístěn veterán s manželkou nebo družkou (manželem nebo druhem), je základem pro výpočet úhrady nákladů každého z nich jedna polovina úhrnu jejich příjmů6). Příjmem se rozumí pravidelné příjmy uvedené v zákoně o životním minimu7). Příjem se poprvé zjišťuje ke dni přijetí veterána, jeho manželky nebo družky (manžela nebo druha) do domova.

(6) Změní-li se během kalendářního měsíce skutečnosti rozhodné pro výpočet úhrady nákladů, výše úhrady nákladů se nově stanoví od počátku následujícího kalendářního měsíce. To neplatí, sníží-li se během kalendářního měsíce příjem potřebný pro zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb podle zvláštního právního předpisu pro stanovení výše úhrady; v těchto případech se úhrada nově stanoví ode dne, kdy byl takový příjem vyplacen. Jsou-li v témže domově umístěni veterán s manželkou nebo družkou (manželem nebo druhem) a jeden z nich během kalendářního měsíce ukončí pobyt v ústavu nebo zemře, úhrada se nově stanoví ode dne následujícího po dni, kdy taková změna nastala.

§ 3

Úhrada nákladů při pobytu veterána mimo domov

(1) Při předem písemně oznámeném pobytu mimo domov hradí veterán, jeho manželka nebo družka (manžel nebo druh) za každý takový den náklady za bydlení a 20 % nákladů za služby s pobytem spojené.

(2) Byla-li úhrada nákladů stanovená podle § 2 již zaplacena za celý kalendářní měsíc, vrátí domov za každý den předem oznámeného pobytu veterána, jeho manželky nebo družky (manžela nebo druha) mimo domov poměrnou část úhrady nákladů, s výjimkou částek podle odstavce 1.

(3) Za den pobytu mimo domov se považuje kalendářní den, kdy veterán, jeho manželka nebo družka (manžel nebo druh) pobýval mimo domov a neodebral žádné jídlo. Pobyt mimo domov z důvodu ošetření nebo umístění ve zdravotnickém zařízení se považuje vždy za předem písemně oznámený pobyt mimo domov.

(4) Probíhá-li předem oznámený pobyt mimo domov kratší dobu než kalendářní den během dne bezprostředně předcházejícímu dni pobytu mimo domov nebo dne následujícího po tomto dni, anebo jde-li o pobyt mimo domov, který započne v průběhu kalendářního dne, trvá do následujícího kalendářního a skončí v průběhu tohoto kalendářního dne, vrátí domov za předem odhlášenou stravu poměrnou část zaplacené úhrady nákladů ve výši odpovídající počtu a druhu neodebraných jídel. Náhrada zaplacené úhrady může být po dohodě s veteránem, jeho manželkou nebo družkou (manželem nebo druhem) poskytnuta ve formě potravin v hodnotě odpovídající počtu a druhu neodebraných jídel.

§ 4

Splatnost úhrady nákladů

(1) Úhrada nákladů je splatná do konce kalendářního měsíce, za který náleží. Při přijetí do domova v průběhu kalendářního měsíce se platí za tento kalendářní měsíc ode dne nástupu do domova poměrná část úhrady nákladů podle počtu dnů pobytu.

(2) Výše úhrady nákladů stanovené podle § 2 a 3 se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů.

§ 5

Upuštění od úhrady nákladů

Úhrada nákladů za dočasný pobyt veterána, jeho manželky nebo družky (manžela nebo druha) v domově se nepožaduje v případě, že byli přijati do domova z důvodu těžké sociální situace v důsledku živelní pohromy nebo havárie, které ohrožují život nebo zdraví osob.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2005.


Ministr:
JUDr. Kühnl v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb. a zákona č. 326/2004 Sb.

2) § 6 odst. 2 věta druhá zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.

6) § 6 odst. 2 zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.

7) Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru