Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 19/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Boletice

Částka 5/2005
Platnost od 13.01.2005
Účinnost od 13.01.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. prosince 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Boletice

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Boletice (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace chřástala polního (Crex crex), kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), jeřábka lesního (Bonasa bonasia), datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) a skřivana lesního (Lullula arborea) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Arnoštov u Českého Krumlova, Boletice, Horní Sněžná, Jablonec u Českého Krumlova, Koryto, Křenov u Kájova, Křišťanov, Maňávka u Českého Krumlova, Ondřejov u Českého Krumlova, Polná u Českého Krumlova, Spálenec, Střemily, Třebovice u Českého Krumlova, Uhlíkov u Českého Krumlova, Volary a Zbytiny.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 50 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Správě Národního parku Šumava, Krajském úřadu Jihočeského kraje, Vojenském lesním úřadu, obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází, a Újezdním úřadu vojenského újezdu Boletice.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí

a) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast zřízena,

b) udržovat odvodňovací systémy,

c) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4).

(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba

a) k činnostem podle odstavce 1 písm. a), jestliže se jedná o postup v souladu s manipulačními řády vodních děl5),

b) k činnostem podle odstavce 1 písm. b), jedná-li se o údržbu lesní odvozní cesty zpevněné, umožňující celoroční provoz, nebo odvozní cesty zpevněné a nezpevněné, umožňující sezonní provoz,

c) k činnostem podle odstavce 1, vykonávaným v souladu s prioritním využíváním území vojenského újezdu pro potřeby obrany státu6),

d) k činnostem podle odstavce 1 písm. c), pokud tyto činnosti podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu7) a příslušný orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko,

e) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní komunikace8),

f) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti prováděné dle zvláštních právních předpisů9) na území stanoveného dobývacího prostoru a výhradních ložisek.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

v z. Ing. Jahn v. r. místopředseda vlády

Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 19/2005 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Boletice

Hranice ptačí oblasti začíná v místě, kde se dotýkají hranice k.ú. Uhlíkov u Českého Krumlova, k.ú. Arnoštov u Českého Krumlova a k.ú. Pěkná cca 450 m jihovýchodně od kóty Korunáček (994). Odtud vede hranice ptačí oblasti severozápadně po hranici k.ú. Arnoštov u Českého Krumlova a k.ú. Pěkná a po cca 250 m přechází na hranici k.ú. Horní Sněžná a k.ú. Arnoštov u Českého Krumlova. Po této hranici vede severně, překonává Černý potok a v délce cca 1200 prochází lesním komplexem. Na severním okraji lesa cca 350 m jihozápadně od kóty Na skále (1011) opouští hranici katastrů a vede po okraji lesa severně a západně. Na severozápadním okraji lesa přechází na nezpevněnou cestu*)  vedoucí přímo západně a vede po ní cca 450 m až na křížení s další nezpevněnou cestou orientovanou ve směru sever-jih, která se nachází bezprostředně jižně od kóty 1020. Odtud přechází na severojižně orientovanou cestu a vede po ní severně přes Dolní Sněžnou až ke Svaté Magdaléně. Odtud vede po zpevněné cestě po okraji lesa přímo na sever až ke křížení s železniční tratí Volary-Prachatice. Přechází na drážní těleso, po kterém vede směrem na Prachatice až ke křížení železniční trati se silnicí**) č. 1/165 jižně od obce Zbytiny. Přechází na tuto silnici a vede po ní jihovýchodně přes obec Křišťanov až k místu, kde se od silnice odklání hranice k.ú. Křišťanov a k.ú. Ondřejov u Českého Krumlova. Přechází na tuto hranici a vede po ní východně. Od tohoto místa až do výchozího boduje hranice ptačí oblasti tvořena vnějšími hranicemi k.ú. Ondřejov u Českého Krumlova, k.ú. Třebovice u Českého Krumlova, k.ú. Boletice, k.ú. Polná u Českého Krumlova, k.ú. Maňávka u Českého Krumlova a k.ú. Uhlíkov u Českého Krumlova.

Vysvětlivky:

*) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 19/2005 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Boletice

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4) § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.
§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

5) § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

6) § 2 odst. 1 a § 29 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

7) § 39 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.

8) § 34 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 227/2003 Sb.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 150/2003 Sb.

Přesunout nahoru