Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 175/2005 Sb.Vyhláška o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou

Částka 64/2005
Platnost od 30.04.2005
Účinnost od 15.05.2005
Zrušeno k 01.01.2014 (431/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

175

VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2005

o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 5 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 79 odst. 3 zákona:


§ 1

Výše náhrad nákladů za provedené odborné úkony podle § 79 zákona je stanovena v Sazebníku náhrad nákladů za úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou (dále jen "Sazebník"), který je uveden v příloze.

§ 2

(1) Při prohlídce rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci průzkumu výskytu škodlivých organismů podle § 6 odst. 1 zákona, řízení o registraci osob podle § 12 odst. 3 zákona a v rámci soustavné rostlinolékařské kontroly podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona hradí žadatel náklady na prohlídky rostlin (položky K Sazebníku), jejichž seznam je uveden ve zvláštním právním předpisu1), a náklady na laboratorní diagnostické rozbory odebraných vzorků (položky D Sazebníku), zaměřené na prokázání nepřítomnosti příslušných škodlivých organismů. Výše náhrady u položek K v části II. Sazebníku je v těchto případech stanovena za celý kalendářní rok bez ohledu na počet prohlídek téhož porostu. V ostatních případech se výše náhrady vztahuje na každou provedenou prohlídku.

(2) Při povolování dovozu a přemísťování škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů podle § 8 odst. 1 zákona hradí žadatel náklady na testování příslušných rostlin nebo rostlinných produktů podle § 8 odst. 1 písm. e) zákona za účelem jejich úředního uvolnění z karanténního režimu s využitím odpovídajících odborných úkonů z úseku rostlinolékařské diagnostiky (položky D Sazebníku).

(3) Při dovozní rostlinolékařské kontrole podle § 21 odst. 1 a 3 zákona hradí dovozce zásilky náklady na kontrolu dokladů k zásilce, kontrolu totožnosti zásilky a kontrolu výskytu škodlivých organismů v dováženém, popřípadě prováženém materiálu, včetně prohlídky obalů a dopravního prostředku (položky DK Sazebníku) a včetně laboratorních diagnostických rozborů odebraných vzorků, zaměřených na prokázání nepřítomnosti škodlivých organismů, je-li nutné tyto rozbory provést (položky D Sazebníku). Seznam rostlin a rostlinných produktů podléhajících této kontrole stanoví zvláštní právní předpis2). Pokud je zásilka složená z více druhů rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, posuzují se jednotlivé druhy jako samostatné zásilky.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května 2005.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 383/2011 Sb. Čl. II

Byla-li podána žádost o provedení odborného úkonu podle čl. VI až XII přílohy k vyhlášce č. 175/2005 Sb. přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, účtují se žadateli náklady za provedení tohoto odborného úkonu podle vyhlášky č. 175/2005 Sb, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, a to i v případech, kdy se náklady staly splatnými až po nabytí účinnosti této vyhlášky.


Ministr:
Ing. Palas v. r.

Poznámky pod čarou

1) Příloha č. 9 vyhlášky č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 662/2004 Sb.

2) Příloha č. 9 část B vyhlášky č. 330/2004 Sb.


Příloha k vyhlášce č. 175/2005 Sb.

Sazebník náhrad nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou

I. Rostlinolékařská diagnostika (§ 5 odst. 2 zákona)

Označení
položky
Odborný úkonNáklady
D 1Základní vizuální vyšetření bez použití složitějších metod25
D2Inkubace ve skleníku (za m2/týden)105
D3Inkubace v termostatu - ve vlhké komůrce, entomologické
vzorky (za týden inkubace)205
D4Inkubace ve vegetační komoře (za týden)1180
D5Izolace patogenů houbového původu290
D6Izolace bakterií z osiva535
D7Izolace bakterií z bylinných a ostatních vzorků220
D8Základní mikroskopické vyšetření mykologické110
D9Základní mikroskopické vyšetření mykologické - sněti170
D 10Zjišťování zoosporangií původce rakoviny brambor v půdním vzorku450
D 11Základní mikroskopické vyšetření bakteriologické60
D 12Základní mikroskopické vyšetření bakteriologické - Gramovo barvení70
D 13Základní mikroskopické vyšetření entomologické115
D 14Základní entomologické vyšetření pomocí binokulární lupy60
D 15Zjišťování druhů cystotvorných háďátek v půdním vzorku120
D 16Zjišťování druhů volně žijících háďátek z řádu Tylenchida v půdě, rostlinách, osivu pomocí Baermannovy nálevky320
D 17Zjišťování druhů volně žijících háďátek z řádu Ditylenchus v půdě, rostlinách, osivu pomocí centrifugy420
D 18Zjišťování volně žijících fytoparazitických druhů háďátek z řádu Dorylaimida v půdním vzorku415
D 19Biologický test na rizománii pomocí lapacích rostlin (za měsíc)2100
D 20Test patogenity v bakteriologii (za m2 a týden kultivace)610
D 21Příprava testovacích rostlin (za m2/týden)105
D 22Test patogenity včetně reizolace na karanténní bakteriózy brambor2960
D 23Biologický test mechanickou inokulací (virológie) (za týden -bez kalkulace testovacích rostlin)225
D 24Biologický test na výskyt karanténních cystotvorných háďátek v půdním vzorku695
D 25Biologický test na zjištění původce rakoviny brambor v půdním vzorku540
D 26Společný biologický test na zjištění cystotvorných háďátek a původce rakoviny brambor v půdním vzorku700
D 27ELI S A pro mikroorganismy
- za 1. vzorek325
- za každý další vzorek70
D 28PCR pro Ralstonia solaneacearum, Clavibacter michiganensis
- za 1. vzorek1005
- za každý další vzorek230
D 29PCR pro mykologické, entomologické, nematologické a ostatní bakteriologické vzorky
- za 1. vzorek900
- za každý další vzorek200
D 30PCR ve virológii + izolace RNA
- za 1. vzorek1190
- za každý další vzorek380
D31PCR pro fytoplazmy + izolace DNA
- za 1. vzorek1185
- za každý další vzorek185
D 32PCR pro šarku švestky (PPV)
- za 1. vzorek1155
- za každý další vzorek205
D 33Příprava suspenze z hlíz brambor pro testy karanténních bakterióz brambor105
D 34Imunofluorescenční test rutinní na karanténní bakteriózy brambor140
D 35Imunofluorescenční mikroskopie - u ostatních druhů bakterií355
D 36Plynově chromatografická identifikace bakterií
- za 1. vzorek1745
- za každý další vzorek140
D 37Isoenzymová analýza Phytophthory
- za 1. vzorek1650
- za každý další vzorek250
D 38Úřední zkouška rezistence odrůdy brambor proti karantén, cystotvorným háďátkům (za každý vzorek)505
D 39Úřední zkouška rezistence odrůdy brambor proti rakovině brambor (za každý vzorek)640

II. Prohlídka rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ke zjištění výskytu škodlivých organismů (§ 6 odst. 1, § 12 odst. 3, § 13 odst. 1 písm. e) zákona)

PoložkaOdborný úkonVýše náhrady (Kč)
Prohlídka porostů rostlin ovocných plodin, okrasných dřevin,lesních dřevin, révy vinné a chmele o výměře
K 1- do 1 ha250
K2nad 1 ha; za každý i započatý hektar200
Prohlídka porostů rostlin zeleniny a květin, pěstovaných na zakrytých plochách (skleníky, fóliovníky) při výměře kryté plochy
K3- do 0,25 ha400
K4- 0,25 - 0,5 ha700
- 0,5 - 1 ha1200
nad 1 ha; za každý i započatý ha600
Prohlídka porostů polních plodin, zeleniny a květin, pěstovaných mimo zakryté plochy
K5- do 1 ha350
K6- nad 1 ha; za každý i započatý hektar300
K7Prohlídka dřeva; za 1 m32
Prohlídka kůry při hmotnosti
K8- do 25 t90
K9- nad 25 t180

III. Odběr úředního vzorku pro ověření nepřítomnosti škodlivého organismu na žádost pěstitele nebo výrobce

PoložkaOdborný úkonVýše náhrady (Kč)
Odběr 1 vzorku rostlin určených k pěstování s výjimkou osiva a hlíz bramboru
V 1z porostu150
V2z hromad50
V3- z obalů100
V4Odběr 1 vzorku osiva50
Odběr 1 vzorku hlíz bramboru
V5z porostu200
V6z hromad100
V7z obalů150
V8Odběr 1 vzorku dřeva200
V9Odběr 1 vzorku kůry20
V 10Odběr 1 vzorku pěstebního substrátu20
V 11Odběr 1 vzorku zrnin20
V 12Odběr 1 vzorku ovoce, zeleniny20
V 13Odběr 1 vzorku rostlin neurčených k pěstování (řezané květiny apod.) s výjimkou hlíz bramboru20

IV. Vystavení nebo nahrazení rostlinolékařského pasu nebo rostlinolékařského pasu pro chráněnou zónu (§ 17 odst. 1 a § 19 odst. 2 zákona)

PoložkaOdborný úkonVýše náhrady (Kč)
R 1Vystavení nebo nahrazení jednoho rostlinolékařského pasu5

V. Provedení dovozní rostlinolékařské kontroly (§ 21 odst. 1 a 3 zákona)

PoložkaOdborný úkonVýše náhrady (
Kč)
DK1Kontrola dokladů podle § 22 odst. 2 písm. a) zákona; za zásilku210
Kontrola totožnosti podle § 22 odst. 2 písm. b) zákona; za zásilku
DK2- až do velikosti nákladu kamionu, železničního vagónu nebo kontejneru srovnatelné velikosti210
DK3- větší než výše uvedených rozměrů420
Kontrola zdravotního stavu podle § 22 odst. 2 písm. c) zákona:
a) řízky, sadba (kromě lesnického rozmnožovacího materiálu), sazenice jahodníku nebo zeleniny; za zásilku
DK4- do 10 000 kusů525
DK5- za každých dalších 1 000 kusů21
- nejvýše4 200
b) keře, stromy (kromě řezaných vánočních stromků), ostatní dřeviny z pěstitelských školek včetně reprodukčního materiálu lesních dřevin (kromě semen); za zásilku
DK6- do 1 000 kusů525
DK7- za každých dalších 100 kusů13
- nejvýše4 200
c) cibule, oddenkové hlízy, oddenky, hlízy, určené k výsadbě (kromě hlíz bramboru); za zásilku
DK8- do 200 kg525
DK9- za každých dalších 10 kg5
- nejvýše4 200
d) semena, tkáňové kultury; za zásilku
DK 10- do 100 kg525
DK11- za každých dalších 10 kg5
- nejvýše4 200
e) ostatní rostliny určené k výsadbě, jinde v této tabulce neuvedené; za zásilku
DK12- do 5 000 kusů525
DK 13- za každých dalších 100 kusů5
- nejvýše5 200
f) řezané květiny; za zásilku
DK14- do 20 000 kusů525
DK 15- za každých dalších 1 000 kusů5
- nejvýše4 200
g) olistěné větve, části jehličnanů (jiné než řezané vánoční stromky); za zásilku
DK 16- do 100 kg525
DK17- za každých dalších 100 kg53
- nejvýše4 200
h) řezané vánoční stromky; za zásilku
DK 18- do 1 000 kusů525
DK 19- za každých dalších 100 kusů53
- nejvýše4 200
i) listy rostlin, jako jsou byliny, koření a listová zelenina; za zásilku
DK 20- do 100 kg525
DK21- za každých dalších 10 kg53
- nejvýše4 200
j) ovoce, zelenina (jiná než listová); za zásilku
DK 22- do 25 000 kg525
DK 23- za každých dalších 1 000 kg21
k) hlízy bramboru; za partii
DK 24- do 25 000 kg1 575
DK25- za každých dalších 25 000 kg1 575
l) dřevo (kromě kůry); za zásilku
DK 26- do 100 m3 objemu525
DK 27- za každý další m3 objemu5
m) zemina a jiný pěstební substrát, kůra; za zásilku
DK28- do 25 000 kg hmotnosti525
DK 29- za každých dalších 1 000 kg21
- nejvýše4200
n) zrno; za zásilku
DK30- do 25 000 kg hmotnosti525
DK31- za každých dalších 1 000 kg21
- nejvýše21 000
DK32o) ostatní rostliny nebo rostlinné produkty jinde v této tabulce neuvedené; za zásilku525

VI. Povolování přípravků

1. Hodnocení vlastností přípravků mimo přípravky obsahující pouze účinnou látku charakteru mikroorganismů, feromonů, repelentů, látek na bázi potravinářských surovin, rostlinných extraktů, přípravků představujících nízké riziko a přípravků obsahujících jen základní látky, v rámci zpravodajství nebo spoluzpravodajství

Položka Odborný úkon Výše náhrady
(Kč)
P 1 Souhrnné odborné hodnocení podkladových údajů o přípravku a posouzení jeho závěrů z hlediska jednotných zásad hodnocení a rozhodování uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh1).

Není-li nutno hodnotit studie, sníží se výše náhrady o 39000 Kč u každého z těchto dílčích hodnocení:
- chemické a fyzikální vlastnosti,
- osud a chování v životním prostředí,
- vliv na necílové organismy, necílové rostliny a rostlinné produkty
- vliv na cílové rostliny a rostlinné produkty a účinnost na škodlivé organismy
(dále jen "dílčí hodnocení").
278 100

2. Hodnocení vlastností přípravků obsahujících pouze účinnou látku charakteru mikroorganismů v rámci zpravodajství nebo spoluzpravodajství

Položka Odborný úkonVýše náhrady (Kč)
P 2 Souhrnné hodnocení a rozhodování

Není-li nutno hodnotit studie, sníží se výše náhrady o 39000 Kč u každého z dílčích hodnocení.
264 300

3. Hodnocení vlastností přípravků obsahujících pouze účinné látky charakteru feromonů, repelentů, látek na bázi potravinářských surovin, rostlinných extraktů, základních látek a přípravků představujících nízké riziko, v rámci zpravodajství nebo spoluzpravodajství

PoložkaOdborný úkon Výše náhrady (Kč)
P 3Souhrnné hodnocení a rozhodování

Není-li nutno hodnotit studie, sníží se výše náhrady o 11100 Kč u každého z dílčích hodnocení.
122 400

VII. Hodnocení účinné látky, safeneru nebo synergentu

Položka Odborný úkon Výše náhrady
(Kč)
ÚL1 Kontrola úplnost dokumentačního souboru (všechny případy ÚL 2 - ÚL 6) 33 400
ÚL2 Hodnocení účinné látky, safeneru nebo synergentu, při zpravodajství v rámci společného hodnocení pro účely jejího schválení nebo obnovy podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh1) mimo látek, představujících nízké riziko
1 645 000
ÚL3 Hodnocení látek představujících nízké riziko, při zpravodajství v rámci společného hodnocení před jejich schválením a nebo obnovou podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh1)
206 400
ÚL4 Hodnocení účinné látky, safeneru nebo synergentu před jejím schválením nebo obnovou jejího schválení podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh1) mimo látky představující nízké riziko, při spoluzpravodajství
526 400
ÚL5 Hodnocení opětovně předloženého dokumentačního souboru k účinné látce, safeneru nebo synergentu v případě předchozího negativního
závěru (podle rozsahu možného využití závěrů předchozího hodnocení) při zpravodajství nebo spoluzpravodajství
519 400
ÚL6 Hodnocení látky představující nízké riziko před jejím schválením nebo obnovou jejího schválení podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh1) nebo hodnocení opětovně předloženého dokumentačního souboru k této látce v případě
předchozího negativního závěru (podle rozsahu možného využití závěrů předchozího hodnocení) při zpravodajství nebo spoluzpravodajství
185 700

VIII. Udělení osvědčení o způsobilosti k provádění úředně uznaných zkoušek (§ 45 zákona)

PoložkaOdborný úkon Výše náhrady
(Kč)
O 1Provedení auditu 44 500
O 2Opakovaný audit, opakované udělení osvědčení 27 900

IX. Povolení souběžného obchodu

PoložkaOdborný úkon Výše náhrady
(Kč)
S 1Odborné posouzení podkladových údajů, včetně posouzení identity složení srovnávaných přípravků 11 100

X. Zápis pomocných prostředků a adjuvantů do úředního registru (§ 54 zákona)

PoložkaOdborný úkon Výše náhrady (Kč)
DP 1Odborné zhodnocení podkladů 39 000

XI. Další odborné úkony v oblasti přípravků [§ 79 odst. 1 písm. m) zákona]

Vzájemné uznávání povolení nebo změny povolení formou vzájemného uznávání povolení

Položka Odborný úkon Výše náhrady
(Kč)
P 12 Souhrnné odborné hodnocení podkladových údajů o přípravku a posouzení jeho závěrů z hlediska
jednotných zásad hodnocení o rozhodování uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie
o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh1)
72 300

XII. Zápis mechanizačních prostředků do úředního registru, posuzování provozovny pro kontrolní testování mechanizačních prostředků, uznání způsobilosti technického zařízení, následná kontrola technického zařízení a uznání způsobilosti subjektu k označování dřevěných obalů (§ 63, 66, 68 a 69 zákona)

1. Odborné posouzení

Položka Odborný úkon Výše náhrady (Kč)
M1Odborné posouzení mechanizačního prostředku (§ 63 zákona) v minulosti legálně uvedeného na trh
v jiném členském státě Evropské unie při zápisu typu do úředního registru
3 500
M2 Odborné posouzení mechanizačního prostředku (§ 63 zákona) jiného než podle položky Ml při zápisu
typu do úředního registru
30 000
M3 Odborné posouzení provozovny pro kontrolní testování mechanizačních prostředků (§ 66 zákona) 2 500

2. Odborné ověření způsobilosti technického zařízení a způsobilosti subjektu k označování dřevěných obalů (§ 69 zákona)

Položka Odborný úkon Výše náhrady
(Kč)
M4 před prvním uznáním způsobilosti technického zařízení 4 000
M5 před druhým a každým následným uznáním způsobilosti technického zařízení 3 000
M6 odborné ověření způsobilosti subjektu pro označování dřevěných obalů 2 500

XIII. Výše náhrady za úkony nezařazené do části I. až XII.

Výše náhrady za úkony nezařazené do části I. až XII. se stanoví částkou 200 Kč za každou započatou hodinu vykonané odborné činnosti.

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

Přesunout nahoru