Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 174/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečné zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů

Částka 63/2005
Platnost od 02.05.2005
Účinnost od 02.05.2005
Zrušeno k 15.04.2016 (96/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

174

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. března 2005,

kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2, § 12 a 13 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) (dále jen "Společenství") stanoví technické požadavky

a) z hlediska konstrukce a provedení na

1. rekreační plavidla a částečně zhotovená rekreační plavidla,

2. vodní skútry,

3. vybrané části rekreačních plavidel, jestliže jsou uváděny na trh Společenství (dále jen "trh") samostatně a jsou určeny k instalaci,

b) z hlediska emisí výfukových plynů na

1. pohonné motory, které jsou instalovány nebo speciálně určeny k instalaci na rekreačních plavidlech a vodních skútrech, nebo v nich,

2. pohonné motory podrobené větší úpravě motoru, které jsou instalovány nebo speciálně určeny k instalaci na rekreačních plavidlech a vodních skútrech, nebo v nich,

c) z hlediska emisí hluku na

1. rekreační plavidla se záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému nebo s vestavěnými motory,

2. rekreační plavidla se záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému nebo s vestavěnými motory podrobená větší úpravě plavidla a následně uvedená na trh do pěti let po provedení úpravy,

3. vodní skútry,

4. přívěsné motory a záďové motory se zabudovaným výfukovým systémem určené k instalaci na rekreačních plavidlech,

jestliže jsou určeny k uvedení na trh.

(2) Z hlediska konstrukce a provedení se toto nařízení nevztahuje na

a) rekreační plavidla a vodní skútry výrobcem určené a označené výhradně pro závodění,

b) kanoe, kajaky, čluny poháněné vesly, pádly nebo bidly a šlapadla,

c) oplachtěná prkna,

d) surfová prkna a prkna s motorovým pohonem,

e) původní historická plavidla a jejich kopie, pokud byly jako kopie historických plavidel označeny výrobcem, byla konstruována před rokem 1950 a byla vyrobena převážně ze shodných materiálů použitých na historických plavidlech,

f) zkušební plavidla následně neuvedená na trh,

g) rekreační plavidla a vodní skútry vyrobené pro vlastní potřebu za předpokladu, že po zhotovení nebudou uvedeny na trh po dobu 5 let,

h) plavidla speciálně určená pro přepravu osob, uskutečňovanou v rámci podnikání, při současném obsazení vlastní posádkou2),

i) ponorná plavidla,

j) vznášedlové lodě,

k) lodě s nosnými křídly,

l) plavidla poháněná parou s vnějším spalovacím zařízením na uhlí, koks, dřevo, olej nebo plyn,

m) plavidla Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru určená pro výkon služby.

(3) Z hlediska emisí výfukových plynů se toto nařízení nevztahuje na

a) pohonné motory, které jsou instalovány nebo speciálně určeny k instalaci

1. na rekreačních plavidlech a vodních skútrech výrobcem určených a označených výhradně pro závodění,

2. na zkušebních plavidlech následně neuvedených na trh,

3. na plavidlech speciálně určených pro přepravu osob, uskutečňovanou v rámci podnikání, při současném obsazení vlastní posádkou2),

4. na ponorných plavidlech,

5. na vznášedlových lodích,

6. na lodích s nosnými křídly,

7. na plavidlech Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru určených pro výkon služby,

b) původní historické pohonné motory a jejich jednotlivé repliky zhotovené podle konstrukčního návrhu z doby před rokem 1950, nevyráběné sériově a instalované na rekreačních plavidlech a vodních skútrech podle odstavce 2 písm. e) a g),

c) pohonné motory vyrobené pro vlastní potřebu, za předpokladu, že nebudou v průběhu pěti let uvedeny na trh.

(4) Z hlediska emisí hluku se toto nařízení nevztahuje na

a) všechna rekreační plavidla a vodní skútry, uvedené v odstavci 3,

b) rekreační plavidla a vodní skútry vyrobené pro vlastní potřebu, za předpokladu, že nebudou v průběhu pěti let uvedeny na trh.

§ 2

Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) rekreačním plavidlem každé plavidlo jakéhokoliv typu určené pro sportovní nebo rekreační účely s délkou trupu od 2,5 m do 24 m bez ohledu na druh pohonu,

b) částečně zhotoveným rekreačním plavidlem dokončené lodní těleso pro zhotovení rekreačního plavidla nebo stavebnice rekreačního plavidla,

c) vybranými částmi rekreačního plavidla

1. zařízení chránící vestavěné motory a záďové motory před nežádoucím zážehem,

2. zařízení pro zamezení startu zatíženého přívěsného motoru,

3. kormidelní kola, kormidelní mechanismy a soustavy ovládacích lan,

4. pevně umístěné palivové nádrže a palivové hadice,

5. prefabrikované průlezy a boční okna,

d) vodním skútrem plavidlo o délce menší než 4 m, používající jako hlavní zdroj pohonu spalovací motor s hydroreaktivním systémem pohonu a konstruované pro řízení osobou nebo osobami, jež sedí, stojí nebo klečí na trupu, nikoli uvnitř něj,

e) pohonným motorem zážehový nebo vznětový spalovací motor používaný k pohonným účelům, včetně dvoutaktních a čtyřtaktních vestavěných motorů, záďových motorů se zabudovaným výfukovým systémem nebo bez něj a přívěsných motorů,

(dále jen "stanovené výrobky").

(2) Pro účely tohoto nařízení se dále rozumí

a) větší úpravou motoru úprava, která

1. by mohla způsobit, že motor překročí mezní hodnoty emisí uvedené v části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení, s výjimkou běžné výměny součástí motoru, kterou se nezmění emisní vlastnosti, nebo

2. zvyšuje jmenovitý výkon motoru o více než 15 %,

b) větší úpravou plavidla úprava, která

1. mění druh pohonu plavidla,

2. zahrnuje větší úpravu motoru, nebo

3. mění plavidlo do té míry, že se považuje za nové plavidlo,

c) druhem pohonu strojní pohon, kterým je plavidlo poháněno, zejména lodní vrtule nebo hydroreaktivní pohonné systémy,

d) skupinou motorů výrobcem stanovená skupina motorů, u kterých je možno s ohledem na jejich konstrukci předpokládat podobné vlastnosti, pokud se týká emisí výfukových plynů,

e) základními technickými požadavky na stanovené výrobky požadavky na jejich konstrukci a provedení, na emise výfukových plynů a emise hluku z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví, životního prostředí a požadavky na ochranu uživatele,

f) vestavěným motorem pohonný motor zabudovaný uvnitř plavidla pohánějící pohonné zařízení například hřídelové vedení s lodní vrtulí,

g) záďovým motorem pohonný motor zabudovaný uvnitř plavidla u jeho zádě spojený se Z – pohonem, kterým je natáčecí pohonná jednotka s lodní vrtulí,

h) přívěsným motorem samostatná přenosná lodní pohonná jednotka tvořená pohonným motorem a pohonným zařízením s lodní vrtulí umístěná otočně vně zádě plavidla,

i) identifikačním údajem o fyzické osobě její jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, a identifikačním údajem o podnikající právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě její jméno, popřípadě jména, popřípadě obchodní firma uvedená v obchodním nebo živnostenském rejstříku, adresa trvalého pobytu nebo sídlo firmy, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

§ 3

Základní technické požadavky

Stanovené výrobky musí splňovat základní technické požadavky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení; částečně zhotovená rekreační plavidla musí splňovat základní technické požadavky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, které se vztahují na rozpracované rekreační plavidlo. Pokud jsou základní technické požadavky konkretizovány harmonizovanými českými technickými normami (§ 4a odst. 1 zákona) nebo zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu a vlastnosti stanovených výrobků jsou s nimi v souladu, má se za to, že jsou tyto základní technické požadavky splněny.

§ 4

Podmínky uvádění na trh

(1) Stanovené výrobky mohou být uvedeny na trh pouze pro použití odpovídající výrobcem určenému účelu, pokud neohrozí bezpečnost a zdraví osob, majetek a životní prostředí.

(2) Rekreační plavidla a vodní skútry mohou být uvedeny na trh, pokud u nich výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce uplatnil příslušné postupy posuzování shody s technickými požadavky na stanovené výrobky (dále jen "postupy posuzování shody") podle § 5 a vydal o tom ES prohlášení o shodě podle § 10 odst. 2.

(3) Částečně zhotovená rekreační plavidla mohou být uvedena na trh, pokud u nich výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce uplatnil postupy posuzování shody podle § 5 v rozsahu stanoveném pro částečně zhotovená rekreační plavidla a pokud výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce vydal prohlášení, že tento výrobek je určen k dokončení jinými subjekty a že splňuje základní technické požadavky, které se vztahují na rozpracované plavidlo podle § 10 odst. 4.

(4) Vybrané části rekreačního plavidla mohou být uvedeny na trh, pokud u nich výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce uplatnil příslušné postupy posuzování shody podle § 5 a vydal o tom ES prohlášení o shodě podle § 10 odst. 2 a jsou-li určeny k montáži do rekreačních plavidel v souladu s prohlášením výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce podle § 10 odst. 5.

(5) Záďové motory se zabudovaným výfukovým systémem a přívěsné motory mohou být uvedeny na trh, pokud u nich výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce uplatnil příslušné postupy posuzování shody podle § 5 a vydal o tom ES prohlášení o shodě podle § 10 odst. 2. Vestavěné motory a záďové motory bez zabudovaného výfukového systému, pohonné motory, jejichž typ byl schválen podle předpisu Společenství3), a které jsou ve shodě se zvláštní etapou podle předpisu Společenství4), a pohonné motory, jejichž typ byl schválen podle předpisu Společenství5), mohou být uvedeny na trh, pokud u nich výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce uplatnil příslušné postupy posuzování shody podle § 5 a vydal o tom ES prohlášení o shodě podle § 10 odst. 3.

(6) Na veletrzích, výstavách, při předvádění a jiných obdobných příležitostech mohou být předváděny stanovené výrobky, které nejsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, za předpokladu, že viditelné označení zřetelně udává, že tyto výrobky nemohou být uvedeny na trh nebo do provozu, dokud nebudou s tímto nařízením ve shodě.

(7) Uvádění rekreačních plavidel do provozu včetně jejich vybraných částí a vodních skútrů upravuje zvláštní právní předpis6),7).

§ 5

Postupy posuzování shody

(1) Před uvedením stanovených výrobků na trh výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce použije postupy posuzování shody uvedené v odstavcích 3 až 9.

(2) V případě posuzování rekreačního plavidla po jeho zhotovení, pokud výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce neplní povinnosti týkající se posuzování shody podle tohoto nařízení, může být rekreační plavidlo uvedeno na trh za podmínky, že tyto povinnosti převezme na vlastní odpovědnost fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem v členském státě Evropské unie, která výrobek uvádí na trh. V tomto případě osoba, která uvádí výrobek na trh, požádá autorizovanou osobu o posouzení po zhotovení. Osoba, která uvádí výrobek na trh, předá autorizované osobě veškeré dostupné dokumenty a technické podklady, které se vztahují k prvnímu uvedení výrobku na trh v zemi jeho původu. Autorizovaná osoba přezkoumá jednotlivý výrobek a provede výpočty a další posouzení, aby se přesvědčila o jeho rovnocenné shodě s příslušnými požadavky tohoto nařízení. V tomto případě se štítek výrobku podle bodu 2.2 části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení doplní nápisem "certifikát dodatečného přezkoušení". Autorizovaná osoba vypracuje zprávu o shodě týkající se provedeného posouzení a uvědomí osobu, která uvádí výrobek na trh, o jejích povinnostech. Tato osoba vypracuje ES prohlášení o shodě podle § 10 odst. 1 a na výrobek připojí nebo dá připojit označení CE doplněné identifikačním číslem příslušné autorizované osoby.

(3) Z hlediska konstrukce a provedení výrobků podle § 1 odst. 1 písm. a), výrobce plavidla, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce použije pro konstrukční kategorii plavidla A – "oceánská" a pro konstrukční kategorii plavidla B – "mořská", definovanou v příloze č. 1 k tomuto nařízení, u rekreačního plavidla

a) o délce trupu od 2,5 metru do 12 metrů postup posuzování shody uvedený v příloze č. 3 k tomuto nařízení – vnitřní kontrola výroby a zkoušky (postup posuzování shody – modul Aa), nebo ES přezkoušení typu (postup posuzování shody – modul B) podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení doplněné shodou s typem (postup posuzování shody – modul C) podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení nebo kterýkoli z postupů posuzování shody – modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H podle příslušných příloh k tomuto nařízení,

b) o délce trupu od 12 metrů včetně do 24 metrů včetně

1. postup posuzování shody uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení – ES přezkoušení typu, doplněný postupem posuzování shody typu uvedeným v příloze č. 5 k tomuto nařízení – shoda s typem (postup posuzování shody – modul B + C),

2. postup posuzování shody uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení – ES přezkoušení typu doplněný postupem posuzování shody – uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení – zabezpečování jakosti výroby (postup posuzování shody – modul B + D),

3. postup posuzování shody uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení – ES přezkoušení typu doplněný postupem posuzování shody – uvedeným v příloze č. 12 k tomuto nařízení – zabezpečování jakosti výrobků (postup posuzování shody – modul B + E),

4. postup posuzování shody uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení – ES přezkoušení typu doplněný postupem posuzování shody uvedeným v příloze č. 7 k tomuto nařízení – ověřování výrobku (postup posuzování shody – modul B + F),

5. postup posuzování shody uvedený v příloze č. 8 k tomuto nařízení – ověřování jednotlivých výrobků (postup posuzování shody – modul G), nebo

6. postup posuzování shody uvedený v příloze č. 9 k tomuto nařízení – komplexní zabezpečování jakosti (postup posuzování shody – modul H).

(4) Z hlediska konstrukce a provedení výrobků podle § 1 odst. 1 písm. a), výrobce plavidla, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce použije pro konstrukční kategorii plavidla C – "příbřežní", definovanou v příloze č. 1 k tomuto nařízení, u rekreačního plavidla

a) o délce trupu od 2,5 metru do 12 metrů

1. postup posuzování shody uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení – vnitřní kontrola výroby (postup posuzování shody – modul A), jsou-li při stavbě rekreačního plavidla dodrženy normy podle § 3, které upravují požadavky obsažené v bodech 3.2 a 3.3 části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení, nebo vnitřní kontrola výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení nebo ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H podle příslušných příloh k tomuto nařízení, nebo

2. postup posuzování shody uvedený v příloze č. 3 k tomuto nařízení – vnitřní kontrola výroby a zkoušky (postup posuzování shody – modul Aa), nejsou-li při stavbě rekreačního plavidla dodrženy normy podle § 3, které upravují požadavky obsažené v bodech 3.2 a 3.3 části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení nebo ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H podle příslušných příloh k tomuto nařízení,

b) o délce trupu od 12 metrů včetně do 24 metrů včetně postupy posuzování shody ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H podle příslušných příloh k tomuto nařízení.

(5) Z hlediska konstrukce a provedení výrobků podle § 1 odst. 1 písm. a), výrobce plavidla, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce použije pro konstrukční kategorii plavidla D – "chráněných vod", definovanou v příloze č. 1 k tomuto nařízení, u rekreačního plavidla o délce trupu od 2,5 metru do 24 metrů postup posuzování shody uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení – vnitřní kontrola výroby (postup posuzování shody – modul A) nebo vnitřní kontrola výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení nebo ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H podle příslušných příloh k tomuto nařízení.

(6) Z hlediska konstrukce a provedení výrobků podle § 1 odst. 1 písm. a), výrobce plavidla, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce použije u vodních skútrů postup posuzování shody uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení – vnitřní kontrola výroby (postup posuzování shody – modul A) nebo vnitřní kontrola výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení nebo ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení nebo podle kteréhokoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H podle příslušných příloh k tomuto nařízení.

(7) Z hlediska konstrukce a provedení výrobků podle § 1 odst. 1 písm. a), výrobce plavidla, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce použije u vybraných částí rekreačního plavidla postup posuzování shody podle kteréhokoli z modulů B + C nebo B + D nebo B + F nebo G nebo H podle příslušných příloh k tomuto nařízení.

(8) Z hlediska emisí výfukových plynů u výrobků podle § 1 odst. 1 písm. b) výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce použije postup posuzování shody ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení doplněný postupem posuzování shody s typem (modul C) podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení anebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H podle příslušných příloh k tomuto nařízení.

(9) Z hlediska emisí hluku

a) u výrobků podle § 1 odst. 1 písm. c) bodů 1 a 2 výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce použije,

1. provádějí-li se zkoušky podle harmonizované normy pro měření hluku (EN ISO 14509 v České republice vydána jako ČSN EN ISO 14509 Malá plavidla – Měření hluku emitovaného výkonným rekreačním plavidlem), buď postup posuzování shody vnitřní kontrola výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, nebo ověřování jednotlivých výrobků (modul G) podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení nebo komplexní zabezpečování jakosti (modul H) podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení,

2. použije-li se k posouzení shody postup založený na stanovení Froudeho čísla a poměru výkon/výtlak (body 1.2. a 1.3. části C přílohy č. 1 k tomuto nařízení), buď postup posouzení shody vnitřní kontrola výroby (modul A) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo vnitřní kontrola výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení nebo ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G) podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení nebo komplexní zabezpečování jakosti (modul H) podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení,

3. použijí-li se k posouzení údaje pro certifikované referenční plavidlo (body 1.4. a 1.5. části C přílohy č. 1 k tomuto nařízení), stanovené v souladu s bodem 1, buď vnitřní kontrola výroby (modul A) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo vnitřní kontrola výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení nebo ověřování jednotlivých výrobků (modul G) podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení nebo komplexní zabezpečování jakosti (modul H) podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení,

b) u výrobků podle § 1 odst. 1 písm. c) bodů 3 a 4 výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce použije postup posouzení shody vnitřní kontrola výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení nebo postup ověřování jednotlivých výrobků (modul G) podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení nebo postup komplexní zabezpečování jakosti (modul H) podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení.

§ 6

Označení CE a jiné označování

(1) Označením CE musí být při svém uvedení na trh opatřeny tyto stanovené výrobky:

a) rekreační plavidla, vodní skútry a vybrané části rekreačních plavidel podle § 2 písm. c), které splňují základní technické požadavky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, které se na ně vztahují,

b) přívěsné motory, které splňují základní technické požadavky uvedené v částech B a C přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

c) záďové motory se zabudovaným výfukovým systémem, které splňují základní technické požadavky uvedené v částech B a C přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Označení CE, jehož grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis8), musí být připojeno viditelným, snadno čitelným a nesmazatelným způsobem k rekreačním plavidlům a vodním skútrům podle bodu 2.2 části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení, k vybraným částem rekreačních plavidel podle § 2 písm. c) nebo k jejich obalům, jakož i k přívěsným motorům a záďovým motorům se zabudovaným výfukovým systémem podle bodu 1.1. části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby odpovědné za provedení postupů uvedených v přílohách č. 6 (modul D), č. 7 (modul F), č. 8 (modul G), č. 9 (modul H), č. 12 (modul E) k tomuto nařízení.

(3) Stanovené výrobky je zakázáno opatřovat označením nebo nápisy, které by mohly kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o význam nebo tvar označení CE. Na stanovené výrobky nebo k jejich obalům lze připojit jakékoliv jiné označení, pokud se tím nesníží viditelnost a čitelnost označení CE.

(4) Pokud se na stanovený výrobek vztahují i jiné právní předpisy, které se týkají jiných hledisek a rovněž stanoví připojení označení CE, pak toto označení vyjadřuje, že stanovené výrobky splňují rovněž ustanovení těchto předpisů. V takovém případě musí být v dokumentaci, ES prohlášení o shodě a v návodech, požadovaných těmito předpisy, přiložených k stanoveným výrobkům, uveden odkaz na směrnice Evropských společenství, které výrobce použil, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

§ 7

Doklady o použitém postupu posuzování shody podle § 13 odst. 7 zákona obsahují

a) technickou dokumentaci uvedenou v příloze č. 10 k tomuto nařízení,

b) dokumenty a nálezy vydané při posuzování shody autorizovanou osobou.

§ 8

Pro posuzování shody stanovených výrobků může být udělena autorizace podle § 11 zákona pouze právnické osobě, která splňuje nezbytné podmínky podle § 11 odst. 2 zákona a minimální požadavky uvedené v příloze č. 11 k tomuto nařízení.

§ 9

Ochranná opatření

(1) Pokud je zjištěno, že výrobky podle § 1, které jsou opatřeny označením CE, mohou ohrozit bezpečnost a zdraví osob, majetek nebo životní prostředí, i když jsou správně navrženy, zhotoveny, instalovány, udržovány a používány v souladu s určeným účelem, může být pro uvedený výrobek uloženo ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu9).

(2) V případě, že bylo pro stanovený výrobek uloženo ochranné opatření podle odstavce 1, uvede se v oznámení rozhodnutí o uložení ochranného opatření podle § 7 odst. 8 zákona, zda neshoda byla způsobena

a) nesplněním základních technických požadavků stanovených v § 3,

b) nesprávným použitím technických norem podle § 3, pokud je uvedeno, že tyto normy byly použity, nebo

c) nedostatky v technických normách uvedených v § 3.

§ 10

(1) ES prohlášení o shodě musí být vždy připojeno

a) k rekreačním plavidlům a vodním skútrům, kde musí být vloženo do příručky uživatele (bod 2.5. části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení),

b) k vybraným částem rekreačního plavidla,

c) k pohonným motorům, kde musí být vloženo do příručky uživatele (bod 4 části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení).

(2) ES prohlášení o shodě připojené k výrobkům podle odstavce 1 se vypracovává v českém jazyce, případně i v jazyce členského státu Evropské unie, v němž má být uvedeno na trh, musí mít písemnou formu a obsahuje tyto náležitosti:

a) identifikační údaje o výrobci nebo jeho zplnomocněném zástupci, případně o dovozci,

b) popis a funkce výrobku a další údaje nutné k jeho bezpečnému užívání v souladu s určeným účelem použití, rok výroby, typ a výrobní číslo, jestliže jsou stanoveny,

c) odkaz na příslušné harmonizované technické normy, které byly použity (§ 4a zákona), nebo na specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje,

d) odkaz na jiné použité směrnice Společenství, jiné technické normy a technické předpisy (§ 3 odst. 1 zákona), nebo technické dokumenty (§ 3 odst. 2 zákona) použité při posuzování shody,

e) odkaz na příslušný certifikát ES přezkoušení typu vydaný autorizovanou osobou, existuje-li takový certifikát,

f) údaje o zvoleném postupu posuzování shody a identifikační údaje o autorizované osobě (obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby), jestliže byl certifikát ES přezkoušení typu vystaven,

g) identifikační údaje o osobě pověřené podepisovat za výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce, nebo dovozce,

h) datum a místo vydání ES prohlášení o shodě, jméno osoby oprávněné jednat za výrobce, jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce a její podpis.

(3) ES prohlášení o shodě pro vestavěné motory a záďové motory bez zabudovaného výfukového systému, pohonné motory, jejichž typ byl schválen podle předpisu Společenství3), a které jsou ve shodě se zvláštní etapou podle předpisu Společenství4), a pohonné motory, jejichž typ byl schválen podle předpisu Společenství5), musí kromě náležitostí podle odstavce 2 obsahovat prohlášení výrobce, že motor splňuje požadavky tohoto nařízení vlády na emise výfukových plynů, je-li instalován na rekreačním plavidle nebo ve vodním skútru podle návodu dodaného výrobcem, a že tento motor nesmí být uveden do provozu, dokud u rekreačního plavidla, nebo u vodního skútru, na němž má být instalován, nebude prohlášena shoda s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení vlády, je-li požadována.

(4) Prohlášení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce, že částečně zhotovené rekreační plavidlo je určeno k dokončení jiným výrobcem a že splňuje základní technické požadavky, které se vztahují na rozpracované rekreační plavidlo, se vypracovává v českém jazyce, případně i v jazyce členského státu Evropské unie, v němž má být uvedeno na trh, musí mít písemnou formu a obsahuje tyto náležitosti:

a) identifikační údaje o výrobci,

b) identifikační údaje o zplnomocněném zástupci, případně dovozci,

c) údaje identifikující částečně zhotovené rekreační plavidlo (název, typ, série, výrobní číslo, rok výroby),

d) popis a funkce částečně zhotoveného rekreačního plavidla (určený účel použití), další údaje nutné k bezpečnému užívání částečně zhotoveného rekreačního plavidla v souladu s určeným účelem použití,

e) prohlášení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce, že částečně zhotovené rekreační plavidlo je určeno k dokončení jiným výrobcem a že splňuje základní technické požadavky, které se vztahují na daný stav rozpracovanosti rekreačního plavidla,

f) datum a místo vydání prohlášení, jméno odpovědné osoby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce a její podpis.

(5) Prohlášení výrobce, jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce, že vybrané části rekreačního plavidla, jestliže jsou určeny k montáži do rekreačních plavidel, splňují základní technické požadavky podle § 3, a že tento stanovený výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě určeného použití bezpečný, se vypracovává v českém jazyce, případně i v jazyce členského státu Evropské unie, v němž má být uvedeno na trh, musí mít písemnou formu a obsahuje tyto náležitosti:

a) identifikační údaje o výrobci,

b) identifikační údaje o zplnomocněném zástupci, případně dovozci,

c) údaje identifikující vybrané části rekreačního plavidla (název, typ, série, výrobní číslo, rok výroby),

d) popis a funkce vybrané části rekreačního plavidla (určený účel použití), další údaje nutné k jejímu bezpečnému užívání v souladu s určeným účelem použití, datum a místo vydání prohlášení, jméno odpovědné osoby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce a její podpis,

e) prohlášení, že vlastnosti vybrané části rekreačního plavidla splňují základní technické požadavky podle § 3, požadavky harmonizovaných českých technických norem a popřípadě dalších technických norem, že tento stanovený výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě určeného použití bezpečný.


§ 11

Přechodné ustanovení

(1) Na trh mohou být uvedeny nové stanovené výrobky vyrobené a uvedené na trh po nabytí účinnosti tohoto nařízení, které vyhovují předpisům platným do data účinnosti tohoto nařízení, a to

a) do 31. prosince 2005 výrobky podle § 1 odst. 1 písm. a),

b) do 31. prosince 2005 vznětové pohonné motory (naftové) a čtyřtaktní zážehové (benzinové) pohonné motory,

c) do 31. prosince 2006 dvoutaktní zážehové (benzinové) pohonné motory.

(2) Ustanovení tohoto nařízení se nevztahují na stanovené výrobky vyrobené do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení podle předpisů platných ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, jestliže byly uvedeny na trh podle těchto dosavadních předpisů.

(3) Dokumenty vydané podle dosavadních právních předpisů lze využít jako podklady pro posouzení shody podle tohoto nařízení. Pokud jsou tyto dokumenty časově omezeny, platí po dobu v nich uvedenou, jestliže v té době nedošlo ke změně skutečností, za kterých byly vydány.

(4) V rámci zjišťování, zda žadatel o autorizaci, který byl autorizován na základě předpisů platných do data účinnosti tohoto nařízení, splňuje všechny podmínky k řádnému zajištění činnosti při posuzování shody podle § 11 odst. 2 zákona, zkoumá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pouze podmínky, které nevycházejí z předpisů platných do data účinnosti tohoto nařízení.

§ 12

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 270/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, se zrušuje.

§ 13

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Místopředseda vlády a ministr dopravy:
Ing. Šimonovský v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Základní technické požadavky na stanovené výrobky

A. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A PROVEDENÍ PLAVIDLA

Pro účely této přílohy se plavidly rozumějí rekreační plavidla a vodní skútry.

1. VŠEOBECNĚ

1.1. Konstrukční kategorie plavidla

Konstrukční kategorie plavidla se pro účely tohoto nařízení vlády stanoví podle Tabulky 1 a bodu 1.2.

Tabulka 1

Konstrukční kategorie plavidel

Konstrukční kategorie plavidlaSíla větru (Beaufortova stupnice)Určující výška vlny (H 1/3, m)
A - "oceánská"převyšující 8převyšující 4 m
B - "mořská"do 8 včetnědo 4 m včetně
C - "příbřežní"do 6 včetnědo 2 m včetně
D - "chráněných vod"do 4 včetnědo 0,3 m včetně

1.2. Definice konstrukčních kategorií plavidla

Konstrukční kategorie plavidla jsou pro účely tohoto nařízení definovány takto:

A. OCEÁNSKÁ: Plavidla konstruovaná pro námořní plavbu bez omezení, kde síla větru může převýšit stupeň 8 (Beaufortova stupnice) a určující výška vln může převýšit 4 m a plavidla jsou maximálně soběstačná avšak s výjimkou abnormálních klimatických podmínek.

B. MOŘSKÁ: Plavidla konstruovaná pro námořní plavbu s omezením do 200 námořních mil od pobřežní linie pevniny nebo pobřeží stanovené střední výškou přílivu, kde lze očekávat sílu větru dosahující stupeň 8 včetně a určující výšku vlny do 4 m včetně.

C. PŘÍBŘEŽNÍ: Plavidla konstruovaná pro plavbu na vnitrozemských vodních cestách a pro námořní plavbu s omezením do 3 námořních mil od pobřežní linie pevniny nebo pobřeží stanovené střední výškou přílivu, kde lze očekávat sílu větru dosahující stupeň 6 včetně a určující výšku vlny do 2 m včetně.

D. CHRÁNĚNÝCH VOD: Plavidla konstruovaná pro plavbu na vnitrozemských vodních cestách, kde lze očekávat sílu větru dosahující stupeň 4 včetně a určující výšku vlny do 0,3 m včetně, s příležitostnými vlnami do 0,5 m, způsobenými například míjejícími plavidly.

1.3. Základní ustanovení

1.3.1. Plavidlo nesmí ohrožovat bezpečnost a zdraví osob, majetek a životní prostředí, musí splňovat požadavky podle této přílohy, které se na něj vztahují, přičemž musí být konstruováno a vyrobeno v souladu s dobrou loďařskou, strojírenskou a elektrotechnickou praxí (dále jen „dobrá praxe") tak, aby vyhovělo těm parametrům příslušné konstrukční kategorie podle bodu 1.1., které se na tuto konstrukční kategorii vztahují zejména z hlediska bezpečnosti konstrukce, stability, plovatelnosti, dobré manévrovatelnosti a provedení podle této přílohy. Jako vyhovující požadavkům dobré praxe bude uznáno řešení splňující požadavky harmonizované technické normy, technické normy, technického předpisu, pravidel uznané nebo pověřené klasifikační organizace nebo klasifikační společnosti, nebo jiné řešení doložené technickou dokumentací.

1.3.2. Částečně zhotovené plavidlo a vybrané části plavidla musí splňovat požadavky podle této přílohy, které se na ně vztahují.

2. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

2.1. Identifikace plavidla

Každé plavidlo musí být označeno identifikačním číslem včetně uvedení následujících informací:

a) kód výrobce,

b) země výroby,

c) specifické číslo série,

d) rok výroby,

e) rok modelu.

Podrobné informace o těchto požadavcích jsou uvedeny v harmonizované české technické normě ČSN EN ISO 10087 (32 1020) Malá plavidla - Identifikace lodního trupu - Kódový systém. Kód výrobce odpovídající této normě přiděluje autorizovaná osoba.

2.2. Štítek výrobku

Na každém plavidle musí být trvale upevněn štítek výrobku, umístěný odděleně od identifikačního čísla, na kterém jsou uvedeny následující informace:

a) označení výrobce,

b) označení CE,

c) konstrukční kategorie podle bodu 1.1. této přílohy,

d) nejvyšší zatížení doporučené výrobcem podle bodu 3.6., kromě údajů hmotnosti obsahu pevných nádrží,

e) počet osob doporučený výrobcem, pro jejichž přepravuje plavidlo konstruováno.

2.3. Ochrana proti pádu přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na plavidlo

V závislosti na konstrukční kategorii musí být plavidlo konstruováno tak, aby bylo na minimum sníženo nebezpečí přepadnutí přes palubu a usnadněno zpětné vstoupení na plavidlo.

2.4. Rozhled z hlavního řídícího stanoviště

U motorového plavidla musí hlavní řídící stanoviště plavidla poskytovat kormidelníkovi při normálních podmínkách plavby (rychlost a zatížení plavidla) dobrý všestranný rozhled.

2.5. Příručka uživatele

Každé plavidlo a vybraná část plavidla samostatně uváděná na trh musí být vybaveny příručkou uživatele (dále jen „příručka") v českém jazyce, případně i v jazyce členského státu Evropské unie, v němž má být uvedeno na trh. Tato příručka se sestavuje se zvláštním zřetelem na nebezpečí vzniku požáru, zaplavení, poškození plavidla a úrazu osob, a musí obsahovat zejména hlavní rozměry a parametry plavidla, popis plavidla v rozsahu kapitol 2 až 5, návod k obsluze, požadavky na provoz, údržbu, opravy a informace podle bodů 2.1., 2.2., 3.6. a 4. Příručka musí být doplněna potřebnými nákresy. Na vybrané části plavidla samostatně uváděné na trh se vztahují požadavky na provedení příručky uživatele přiměřeně. Podrobné požadavky na příručku stanoví harmonizovaná česká technická norma ČSN EN ISO 10240 (tř. znak 32 0021) Malá plavidla - Příručka uživatele.

3. POŽADAVKY NA KOMPAKTNOST A KONSTRUKCI

3.1. Konstrukce

Výběr materiálů plavidla a jeho konstrukce musí zabezpečit, aby plavidlo bylo ze všech hledisek dostatečně pevné. Zvláštní pozornost musí být věnována konstrukční kategorii podle kapitoly 1 této přílohy a nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem podle bodu 3.6.

3.2. Stabilita plavidla a volný bok

Plavidlo musí mít dostatečnou stabilitu a volný bok, odpovídající jeho konstrukční kategorii podle kapitoly 1 této přílohy a nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem podle bodu 3.6.

3.3. Plovatelnost

3.3.1. Plavidlo musí být konstruováno tak, aby byly zabezpečeny charakteristiky plovatelnosti odpovídající konstrukční kategorii podle kapitoly 1 této přílohy a nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem podle bodu 3.6. Obytné vícetrupové plavidlo musí být konstruováno tak, aby mělo dostatečnou zásobu plovatelnosti k udržení se na hladině i v převrácené poloze.

3.3.2. Plavidlo s délkou trupu menší než 6 metrů, které je v závislosti na své konstrukční kategorii náchylné k zaplavení, musí mít dostatečnou zásobu plovatelnosti, aby se při zaplavení nepotopilo.

3.4. Otvory v trupu, palubě a nástavbě

3.4.1. Otvory v trupu, palubě (palubách) a nástavbě nesmějí narušovat kompaktnost konstrukce plavidla, a pokud jsou uzavřeny, musí zajišťovat těsnost proti vnějšímu prostředí.

3.4.2. Okna, světlíky, dveře a poklopy průlezů musí odolávat tlaku vody, kterému budou ve své specifické poloze pravděpodobně vystaveny, a rovněž místnímu zatížení způsobenému hmotností osob pohybujících se na palubě.

3.4.3. Armatury pro průtok vody dovnitř trupu nebo z trupu ven umístěné pod vodoryskou, která odpovídá nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem podle bodu 3.6., musí být vybaveny snadno přístupnými uzávěry.

3.5. Zatopení

Plavidlo musí být konstruováno tak, aby nebezpečí potopení bylo sníženo na minimum. Tam, kde je to potřebné, musí být věnována zvláštní pozornost:

a) kokpitům a jímkám, které musí být samoodvodňovací nebo musí mít další prostředky, které brání vniknutí vody dovnitř plavidla,

b) uzávěrům větracího zařízení,

c) odstraňování vody čerpadly nebo jinými prostředky.

3.6. Nejvyšší zatížení doporučené výrobcem

Nejvyšší zatížení doporučené výrobcem (palivo, voda, zásoby, různá výstroj a počet osob) v kilogramech, pro které je plavidlo konstruováno, musí odpovídat konstrukční kategorii (bod 1.1. této přílohy), stabilitě plavidla a volnému boku (bod 3.2.) a plovatelnosti (bod 3.3.).

3.7. Uložení záchranných vorů

Plavidlo oceánské konstrukční kategorie A, mořské konstrukční kategorie B a příbřežní konstrukční kategorie C a plavidlo konstrukční kategorie chráněných vod D s délkou trupu nad 6 metrů musí mít jedno nebo více míst pro uložení záchranného voru, dostatečně velkého, aby unesl počet osob doporučený výrobcem, pro které je plavidlo konstruováno. Tato místa pro uložení vorů musí být vždy snadno přístupná.

3.8. Úniková cesta

Obytné vícetrupové plavidlo s délkou trupu nad 12 metrů musí mít možnosti snadného úniku v případě převrácení.

Každé obytné plavidlo musí mít možnosti snadného úniku v případě požáru.

3.9. Kotvení, uvazování a vlečení

Každé plavidlo, s přihlédnutím k jeho konstrukční kategorii a jeho charakteristikám, musí mít jedno nebo více pevných míst nebo jiných prostředků schopných bezpečně vydržet síly působící při kotvení, uvázání a vlečení plavidla.

4. MANÉVROVATELNOST

Výrobce musí zabezpečit, aby manévrovatelnost plavidla byla vyhovující při nejvýkonnějším motoru, pro který je plavidlo konstruováno.

U všech lodních motorů rekreačního plavidla musí být jmenovitý výkon motoru uveden v příručce uživatele.

5. POŽADAVKY NA INSTALACI

5.1. Motory a motorové prostory

5.1.1. Vestavěné motory

Všechny vestavěné motory musí být umístěny v uzavřeném prostoru odděleném od obytných prostorů a instalovány tak, aby bylo sníženo na minimum nebezpečí vzniku požáru nebo šíření požáru a také nebezpečí od toxických výparů, tepla, hluku nebo vibrací v obytných prostorech.

Součásti motoru a příslušenství, které vyžadují častou kontrolu nebo údržbu, musí být snadno přístupné.

Izolační materiály uvnitř motorového prostoru musí být nehořlavé.

5.1.2. Větrání

Motorový prostor musí být větratelný. Musí být zabráněno nebezpečnému vnikání vody vstupními větracími otvory do motorového prostoru.

5.1.3. Nechráněné části

Pokud není motor chráněn krytem nebo vlastním umístěním, musí být vyčnívající a pohybující se nechráněné nebo horké části motoru, které mohou způsobit poranění osob, účinně zakryty.

5.1.4. Start přívěsného motoru

Plavidlo s přívěsným motorem musí mít zařízení pro zamezení startu zatíženého motoru, s výjimkou motoru:

a) se statickým tahem do 500 N,

b) vybaveného zařízením omezujícím při startu statický tah do 500 N.

5.1.5. Vodní skútry plující bez vůdce plavidla

Vodní skútr musí být vybaven buď zařízením pro automatické zastavení motoru, nebo automatickým zařízením, které uvede skútr do pomalého krouživého dopředného pohybu, jestliže vůdce plavidla úmyslně vystoupí nebo ze skútru spadne.

5.2. Palivová soustava

5.2.1. Všeobecně

Palivové soustavy a instalace pro plnění, skladování, odvětrávání a dodávání paliva musí být konstruovány a instalovány tak, aby nebezpečí vzniku požáru a výbuchu bylo sníženo na minimum.

5.2.2. Palivové nádrže

Palivové nádrže, potrubí a hadice musí být upevněny a odděleny nebo chráněny před jakýmkoliv zdrojem nadměrného tepla. Materiál, z něhož jsou nádrže vyrobeny, a technologie jejich výroby musí odpovídat objemu nádrží a druhu paliva. Všechny prostory palivových nádrží musí být větrány.

5.2.3. Benzin musí být uložen v nádržích, které nejsou součástí trupu a jsou

a) izolovány od motorového prostoru a od všech ostatních zdrojů vznícení,

b) odděleny od obytných prostorů.

5.2.4. Motorová nafta může být uložena v nádržích, které jsou součástí trupu.

5.3. Elektrické systémy

5.3.1. Elektrické systémy musí být konstruovány a instalovány tak, aby zabezpečovaly řádný provoz plavidla při normálních provozních podmínkách a také aby minimalizovaly nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

5.3.2. Je nutno věnovat pozornost jistícím zařízením chránícím všechny obvody proti přetížení a zkratům, s výjimkou obvodu spouštěče motoru napájeného z akumulátorů.

5.3.3. Pro zabránění shromažďování plynů, které mohou vyvíjet akumulátory, musí být zajištěno větrání. Akumulátory musí být pevně uchyceny a chráněny proti vniknutí vody.

5.4. Kormidelní zařízení

5.4.1. Všeobecně

Kormidelní zařízení musí být konstruováno, vyrobeno a instalováno tak, aby umožňovalo přenos sil k řízení za předvídatelných provozních podmínek.

5.4.2. Nouzové prostředky

Plachetnice a plavidlo s jedním vestavěným motorem a s dálkově ovládaným kormidelním zařízením musí být vybaveno nouzovými prostředky k řízení plavidla při snížené rychlosti.

5.5. Plynová soustava

5.5.1. Plynová soustava pro obytné účely musí být typu s odvodem par a zplodin a musí být konstruována a instalována tak, aby se zabránilo úniku plynu a nebezpečí výbuchu a aby bylo možno zkoušet její těsnost. Materiály a součástky musí být vhodné pro použitý druh plynu a odolné namáhání a vlivům vznikajícím v mořském prostředí.

5.5.2. Každý plynový spotřebič musí mít zařízení pro zabránění úniku plynu při zhasnutí plamene, účinné pro všechny hořáky. Každý plynový spotřebič musí mít samostatný přívod z rozvodné soustavy a musí být ovládán samostatným uzavíracím zařízením. Musí být zajištěno odpovídající větrání pro zabránění vzniku nebezpečí od unikajícího plynu a zplodin hoření.

5.5.3. Plavidlo s pevně instalovaným plynovým zařízením musí mít uzavřený prostor pro uložení všech láhví na plyn. Uzavřený prostor musí být oddělen od obytných prostorů, přístupný pouze zvenčí a větrán ven, aby uniklý plyn byl vyveden mimo plavidlo. Každé pevně instalované plynové zařízení musí být po instalaci vyzkoušeno.

5.6. Požární ochrana

5.6.1. Všeobecně

U druhu instalovaného vybavení a u uspořádám plavidla musí být bráno v úvahu nebezpečí vzniku a šíření požáru. Zvláštní pozornost musí být věnována okolí se zařízeními s otevřeným plamenem, horkým plochám, motorům a pomocným strojům, rozlití oleje a paliva, nezakrytým potrubím pro olej a palivo a vyvarování se vedení elektrické kabeláže nad horkými plochami.

5.6.2. Hasicí zařízení

Plavidlo musí být vybaveno hasicím zařízením odpovídajícím druhu nebezpečí požáru, a musí být udáno umístění a kapacita tohoto hasicího zařízení. Plavidlo nesmí být uvedeno do provozu, dokud nebude vybaveno vhodným hasicím zařízením. Uzavřené prostory s benzínovým motorem musí být chráněny hasicím zařízením, které nevyžaduje nutnost otevírat prostor motoru v případě požáru. Pokud je plavidlo vybaveno přenosnými hasicími přístroji, musí být tyto přístroje snadno přístupné a jeden z nich musí být umístěn tak, aby byl snadno dosažitelný z hlavního stanoviště řízení plavidla.

5.7. Navigační světla

Pokud jsou na plavidle instalována navigační světla, musí splňovat pro plavbu na moři požadavky mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána10) a pro plavbu na vnitrozemských vodních cestách požadavky předpisu EHK-OSN CEVNI zapracovaného ve zvláštním právním předpise11).

5.8. Zabránění odtoku nečistot a zařízení usnadňující předání odpadu na břeh

5.8.1. Plavidlo musí být konstruováno tak, aby se zabránilo nechtěnému odtoku znečisťujících látek (oleje, paliva a jiné podobné látky) mimo plavidlo.

5.8.2. Plavidlo vybavené toaletami musí mít buď

a) fekální nádrže, nebo

b) místa k uchycení fekálních nádrží.

Plavidlo s trvale instalovanými fekálními nádržemi musí být vybaveno normalizovanou potrubní přípojkou pro odpadní vody, umožňující připojení potrubí sběrných zařízení k odpadnímu potrubí plavidla.

Každé potrubí fekální soustavy procházející trupem musí být vybaveno uzávěrem, který lze těsně uzavřít a zajistit v uzavřené poloze.

B. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA EMISE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z POHONNÝCH MOTORŮ

Pohonné motory musí splňovat níže uvedené základní požadavky týkající se emisí výfukových plynů.

1. IDENTIFIKACE MOTORU

1.1. Každý motor musí být zřetelně označen s uvedením těchto informací:

a) obchodní značka nebo obchodní název výrobce motoru,

b) typ motoru, popřípadě typová řada motorů,

c) specifické identifikační číslo motoru,

d) označení CE, je-li požadováno podle § 6.

1.2. Uvedená označení musí vydržet po normální dobu životnosti motoru a musí být snadno čitelná a nesmazatelná. Jestliže se použijí nálepky nebo štítky, musí být připojeny takovým způsobem, aby vydržely po normální dobu životnosti motoru a nebylo možno je odstranit bez jejich zničení nebo poškození.

1.3. Uvedená označení musí být umístěna na části motoru, která je nezbytná pro normální provoz motoru, a která normálně nevyžaduje výměnu v průběhu životnosti motoru.

1.4. Uvedená označení musí být umístěna tak, aby byla dobře viditelná pro osobu průměrné velikosti, po montáži motoru se všemi částmi nutnými pro jeho provoz.

2. POŽADAVKY NA EMISE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

2.1. Pohonné motory musí být navrženy, vyrobeny a smontovány tak, aby při správné instalaci a normálním použití nepřekračovaly mezní hodnoty emisí výfukových plynů uvedené v Tabulce 2:

Tabulka 2

(g/kWh)
Typ motoruOxid uhelnatý
CO=A + B/PNn
Uhlovodíky
HC=A+B/PNn
Oxidy dusíku NOxČástice PT
ABnABn
Dvoutaktní zážehový150,0600,01,030,0100,00,7510,0--
Čtyřtaktní zážehový150,0600,01,06,050,00,7515,0--
Vznětový5,0001,52,00,59,81,0

V tabulce jsou A, B a n konstanty, PN je jmenovitý výkon motoru vkW; emise výfukových plynů se měří podle harmonizované normy (EN ISO 8178-1:1996 v České republice vydána jako ČSN EN ISO 8178-1 Pístové spalovací motory - Měření emisí výfukových plynů - Část 1 Měření plynných emisí a emisí částic výfukových plynů na zkušebním stanovišti).

2.2. U motorů o výkonu nad 130 kW lze při měření emisí použít zkušební cyklus buď E3 (IMO), nebo E5 (rekreační plavba).

2.3. Při měření emisí ze zážehových (benzinových) a vznětových (naftových) motorů se použije referenční palivo podle předpisu Společenství12) a při měření motorů poháněných zkapalněným uhlovodíkovým (ropným - LPG) plynem (např. propan - butan) referenční palivo podle předpisu Společenství 13).

3. ŽIVOTNOST

3.1. Výrobce motoru musí dodat návod k instalaci a údržbě, při jehož dodržení by měl motor, při normálním použití, trvale splňovat výše uvedené mezní hodnoty po normální dobu životnosti motoru za normálních podmínek použití.

3.2. Potřebné informace musí výrobce motoru získat na základě výsledků předem provedených zkoušek životnosti při normálních provozních cyklech a výpočtů únavy částí tak, aby byl schopen vypracovat potřebný návod k údržbě a přiložit jej ke všem novým motorům při jejich prvním uvedení na trh.

3.3. Normální dobou životnosti motoru se rozumí:

a) u vestavěných nebo záďových motorů se zabudovaným výfukovým systémem nebo bez něj: 480 hodin nebo 10 let podle toho, co nastane dříve,

b) u motorů vodních skútrů: 350 hodin nebo pět let podle toho, co nastane dříve,

c) u přívěsných motorů: 350 hodin nebo 10 let podle toho, co nastane dříve.

4. PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Ke každému motoru musí být dodána příručka uživatele v českém jazyce, a případně i v jazyce členského státu Evropské unie, v němž má být uveden na trh. Příručka musí obsahovat:

a) návod k instalaci a údržbě nutné k zajištění správné funkce motoru ke splnění požadavků podle bodu 3,

b) údaj o výkonu motoru měřeném podle harmonizované normy.

C. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA EMISE HLUKU

Rekreační plavidla s vestavěnými nebo záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému, vodní skútry a přívěsné motory a záďové motory se zabudovaným výfukovým systémem musí splňovat níže uvedené základní požadavky na emise hluku.

1. HLADINY EMISÍ HLUKU

1.1. Rekreační plavidlo s vestavěnými nebo záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému, vodní skútry a přívěsné motory a záďové motory se zabudovaným výfukovým systémem musí být navrženy, vyrobeny a smontovány tak, aby emise hluku měřené zkušebním postupem podle harmonizované normy (EN ISO 14509 v České republice vydána jako ČSN EN ISO 14509 Malá plavidla - Měření hluku emitovaného výkonným rekreačním plavidlem) nepřekračovaly mezní hodnoty uvedené v Tabulce 3:

Tabulka 3

Výkon jednotlivého motoru v kWMaximální hladina akustického tlaku = LpASmax
v dB
PN ≤ 1067
10 < PN ≤ 4072
PN > 4075

V tabulce je PN jmenovitý výkon motoru vkW při jmenovité rychlosti a LpASmax = maximální hladině akustického tlaku v dB.

U dvoumotorových a vícemotorových jednotek s motory všech typů může být mezní hodnota zvýšena o 3 dB.

1.2 Alternativně ke zkušebnímu měření akustického tlaku se u rekreačních plavidel s vestavěnými nebo záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému předpokládá splnění uvedených požadavků na emise hluku, jestliže jejich Froudeho číslo Fn ≤ 1,1 a poměr výkon/výtlak P/D ≤ 40 a je-li motor a výfukový systém instalován podle specifikace výrobce motoru.

1.3. „Froudeho číslo“ se vypočte dělením maximální rychlosti plavidla V (m/s) druhou odmocninou součinu délky vodorysky Lwl (m) a gravitační konstanty (g = 9,8 m/s2):

„Poměr výkon/výtlak“ se vypočte dělením výkonu motoru P (kW) výtlakem plavidla

1.4. Další alternativou ke zkušebnímu měření akustického tlaku u rekreačních plavidel s vestavěnými nebo záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému je předpoklad splnění uvedených požadavků na emise hluku, jestliže hlavní konstrukční parametry těchto plavidel jsou stejné jako u certifikovaného referenčního plavidla, popřípadě se jim blíží v rámci tolerance stanovené harmonizovanou normou. Certifikovaným referenčním plavidlem se rozumí specifická kombinace trupu plavidla a vestavěného nebo záďového motoru bez zabudovaného výfukového systému, u které bylo při měření podle bodu 1.1. zjištěno splnění základních požadavků na emise hluku, přičemž všechny příslušné hlavní konstrukční parametry a výsledky měření hladiny akustického tlaku byly uvedeny ve zveřejněném seznamu certifikovaných referenčních plavidel.

2. PŘÍRUČKA UŽIVATELE

2.1. U rekreačního plavidla s vestavěnými motory nebo záďovými motory se zabudovaným výfukovým systémem nebo bez něj a u vodního skútru musí příručka uživatele podle bodu 2.5. části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení obsahovat potřebné informace pro udržování plavidla a výfukového systému v takovém stavu, aby byla v mezích možnosti zajištěna shoda se stanovenými mezními hodnotami hluku při normálním způsobu použití.

2.2. U přívěsných motorů musí příručka uživatele podle bodu 4 části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení obsahovat potřebné pokyny pro udržování motoru v takovém stavu, aby byla v mezích možnosti zajištěna shoda se stanovenými mezními hodnotami hluku při normálním způsobu použití.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Vnitřní kontrola výroby (postup posuzování shody - modul A)

1. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, který plní požadavky podle bodu 2, zabezpečuje a prohlašuje, že stanovený výrobek splňuje požadavky tohoto nařízení vlády, které se na něj vztahují. Výrobce, nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce opatří dohotovené rekreační plavidlo nebo jeho vybranou část nebo vodní skútr nebo pohonný motor označením CE podle § 6 a vydá písemné ES prohlášení o shodě podle § 10 tohoto nařízení vlády. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce v ES prohlášení o shodě uvede, že rekreační plavidlo, jeho vybraná část, vodní skútr nebo pohonný motor splňuje základní technické požadavky na stanovené výrobky podle §3 tohoto nařízení vlády, které se na ně vztahují, a které jmenovitě uvede.

2. Výrobce vypracuje technickou dokumentaci, uvedenou v příloze č. 10 k tomuto nařízení.Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce tuto technickou dokumentaci, ES prohlášení o shodě a ostatní doklady o posouzení shody uchovává nejméně 10 let od ukončení výroby stanoveného výrobku a na vyžádání je poskytne orgánu dozoru pro účely inspekce. Není-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce usazen v Evropském společenství uchovává tuto dokumentaci dovozce.

3. Technická dokumentace musí umožňovat posuzování shody stanovených výrobků se základním technickými požadavky na stanovené výrobky.

4. Výrobce musí učinit veškerá opatření potřebná k tomu, aby postup výroby zajistil shodu stanovených výrobků s technickou dokumentací a s požadavky tohoto nařízení vlády, které se na stanovené výrobky vztahují.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Vnitřní kontrola výroby a zkoušky (postup posuzování shody-modul Aa)

Tento postup se skládá z postupu posuzování shody uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení - Vnitřní kontrola výroby (postup posuzování shody - modul A), doplněného o následující požadavky:

A. KONSTRUKCE A PROVEDENÍ

1. U jednoho nebo několika plavidel představujících reprezentativní vzorek produkce výrobce musí být výrobcem nebo v jeho zastoupení provedena jedna nebo více kontrol, na základě zkoušek nebo odpovídajícího výpočtu, při

a) zkoušce stability podle bodu 3.2. části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

b) zkoušce charakteristik plovatelnosti podle bodu 3.3. části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

2. Zkoušky, nebo výpočet, nebo kontroly podle bodu 1 se provedou na zodpovědnost autorizované osoby zvolené výrobcem.

B. EMISE HLUKU

1. V případě rekreačních plavidel vybavených vestavěným nebo záďovým motorem bez zabudovaného výfukového systému a u vodních skútrů

1.1. Výrobce plavidel u jednoho nebo několika plavidel, která představují jeho produkci, provede nebo dá provést zkoušky emise hluku podle části C přílohy č.1 k tomuto nařízení na odpovědnost autorizované osoby zvolené výrobcem.

2. V případě přívěsných motorů a záďových motorů se zabudovaným výfukovým systémem

2.1. Výrobce motorů u jednoho nebo několika motorů z každé skupiny motorů, které představují jeho produkci, provede nebo dá provést zkoušky emise hluku podle části C přílohy č.1 k tomuto nařízení na odpovědnost autorizované osoby zvolené výrobcem.

2.2. Jestliže se zkouší více než jeden motor ze skupiny motorů, použije se k ověření shody zkoušeného vzorku statistická metoda podle přílohy č.13 k tomuto nařízení.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

ES přezkoušení typu (postup posuzování shody-modul B)

1. Autorizovaná osoba zjišťuje a osvědčuje, že reprezentativní vzorek plánované výroby stanoveného výrobku (dále jen „typ") vyhovuje ustanovením tohoto nařízení vlády, která se na typ vztahují.

2. Výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce podá žádost o ES přezkoušení typu autorizované osobě, kterou si vybral.

Tato žádost musí obsahovat

a) identifikační údaje výrobce, nebo pokud podává žádost zplnomocněný zástupce nebo dovozce, také jeho jméno a adresu,

b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiné autorizované osoby,

c) technickou dokumentaci podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení vlády.

Žadatel musí autorizované osobě dát k dispozici typ. Typ může obsahovat více variant výrobku, pokud rozdíly mezi variantami neovlivňují úroveň bezpečnosti a jiné požadavky týkající se výkonnosti výrobku.

Autorizovaná osoba může požadovat další typy, pokud jsou potřebné pro provedení programu zkoušek.

3. Autorizovaná osoba musí

a) přezkoumat technickou dokumentaci, ověřit, zda byl typ vyroben ve shodě s technickou dokumentací a určit, které součásti byly konstruovány podle příslušných ustanovení technických norem a technických předpisů,

b) pokud technické normy nebo technické předpisy nebyly uplatněny, provést nebo dát provést příslušná přezkoumání a potřebné zkoušky pro zjištění, zda výrobcem přijatá řešení splňují základní technické požadavky tohoto nařízení,

c) provést nebo dát provést příslušná přezkoumání a potřebné zkoušky pro zjištění, zda v případě, že výrobce zvolil příslušné technické normy nebo technické předpisy, je také skutečně použil,

d) dohodnout s žadatelem místo, kde přezkoumám a potřebné zkoušky budou provedeny.

4. Pokud typ odpovídá ustanovením tohoto nařízení vlády, autorizovaná osoba vydá žadateli certifikát ES přezkoušení typu.

5. Certifikát ES přezkoušení typu musí

a) obsahovat označení a adresu výrobce, případně i adresu jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce, závěry z přezkoušení, podmínky platnosti certifikátu a údaje potřebné pro identifikaci schváleného typu,

b) k certifikátu musí být přiložen seznam příslušných částí technické dokumentace, jehož kopii uchovává autorizovaná osoba.
Pokud autorizovaná osoba certifikát ES přezkoušení typu výrobci, jeho zplnomocněnému zástupci nebo dovozci odmítne vystavit, toto zamítnutí jim podrobně zdůvodní.

6. Žadatel musí informovat autorizovanou osobu, která má v držení technickou dokumentaci týkající se certifikátu ES přezkoušení typu, o těch modifikacích schváleného stanoveného výrobku, které musí obdržet dodatečné schválení, protože změny mohou ovlivnit shodu se základními požadavky nebo předepsanými podmínkami pro používám tohoto stanoveného výrobku. Toto dodatečné schválení se vydává formou dodatku k původnímu certifikátu ES přezkoušení typu.
7. Každá autorizovaná osoba sdělí ostatním autorizovaným osobám příslušné informace o vydaných a odejmutých certifikátech ES přezkoušení typu a o vydaných a odejmutých dodatcích k nim.

8. Ostatní autorizované osoby mohou obdržet kopie certifikátů ES přezkoušení typu popřípadě jejich dodatků. Přílohy k certifikátům musí být uchovávány pro potřebu ostatních autorizovaných osob.

9. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, případně, není-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce usazen v Evropském společenství, tak dovozce, uchovává společně s technickou dokumentací kopie certifikátů ES přezkoušení typu a jejich dodatků po dobu nejméně 10 let od ukončení výroby stanoveného výrobku a na vyžádání je poskytne orgánu dozoru.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Shoda s typem (postup posuzování shody - modul C)

1. Výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce zajišťuje a prohlašuje, že stanovené výrobky jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu o ES přezkoušení typu vystaveném podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení a že splňují požadavky tohoto nařízení vlády, které se na ně vztahují. Výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce na rekreační plavidlo, jeho vybranou část, vodní skútr nebo pohonný motor připojí označení CE podle § 6 a vydá ES prohlášení o shodě podle § 10.

2. Výrobce učiní všechna opatření potřebná k ověření toho, že výrobní postup zabezpečuje shodu stanovených výrobků s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení vlády, které se na ně vztahují.

3. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, případně, není-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce usazen v Evropském společenství, tak dovozce, uchovává kopii ES prohlášení o shodě, technickou dokumentaci a kopii certifikátu o ES přezkoušení typu po dobu nejméně 10 let od ukončení výroby stanoveného výrobku, a na vyžádání je poskytne orgánu dozoru.

4. Posuzování shody s požadavky na emise výfukových plynů podle tohoto nařízení, v případě, kdy výrobce nepoužívá příslušný systém jakosti podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení, může autorizovaná osoba zvolená výrobcem provádět nebo dávat provést kontroly výrobků v náhodně zvolených intervalech. Jestliže se úroveň jakosti zdá neuspokojivá nebo se pokládá za nutné ověřit platnost výsledků předložených výrobcem, použije se tento postup:

Ze série se odebere motor a podrobí zkoušce podle části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Zkoušené motory musí být částečně nebo kompletně zaběhnuté podle údajů výrobce. Jestliže specifické emise výfukových plynů z motoru odebraného ze série překračují mezní hodnoty podle části B přílohy č.l k tomuto nařízení, může výrobce požádat, aby byla provedena měření na vzorku motorů odebraných ze série a zahrnujících i původně odebraný motor. K ověření shody uvedeného vzorku s požadavky tohoto nařízení se použije statistická metoda podle přílohy č. 13 k tomuto nařízení.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Zabezpečování jakosti výroby (postup posuzování shody - modul D)

1. Výrobce, který plní požadavky podle bodu 2 prohlašuje, že stanovené výrobky jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu o ES přezkoušení typu a splňují požadavky tohoto nařízení vlády, které se na ně vztahují. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce musí na dohotovené rekreační plavidlo, jeho vybranou část, vodní skútr nebo pohonný motor připojit označení CE podle § 6 a vydat ES prohlášení o shodě podle § 10. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby, která je odpovědná za dohled podle bodu 4.

2. Výrobce dodržuje schválený systém jakosti výroby (dále jen „systém jakosti"), výstupní kontroly a zkoušení výrobku podle bodu 3, podléhajících dohledu podle bodu 4.

3. Systém jakosti

3.1. Výrobce podá autorizované osobě, kterou si zvolil, žádost o posouzení systému jakosti pro stanovené výrobky.

Žádost musí obsahovat

a) všechny příslušné informace o předpokládané kategorii výrobků,

b) dokumentaci systému jakosti,

c) popřípadě technickou dokumentaci schváleného typu uvedenou v příloze č. 10 k tomuto nařízení a kopii certifikátu ES přezkoušení typu.

3.2. Systém jakosti musí zabezpečovat shodu výrobku s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení vlády, které se na tyto stanovené výrobky vztahují. Všechny podklady, požadavky a ustanovení přijaté výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných opatření, postupů a instrukcí.

3.3. Dokumentace systému jakosti musí umožnit jednoznačnou interpretaci programů, plánů, příruček a záznamů týkajících se jakosti. Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména odpovídající popis

a) cílů jakosti a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost výrobku,

b) metod, postupů a systematických opatření, kterých bude použito při výrobě, při řízení a zabezpečování jakosti,

c) kontrol a zkoušek, které budou provedeny před zahájením výroby, během výroby a po skončení výroby, s uvedením četnosti, se kterou se budou provádět,

d) záznamů o jakosti, jako jsou záznamy o kontrole, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci a záznamy o kvalifikaci příslušných pracovníků,

e) prostředků dohledu umožňujících dosáhnout požadovanou jakost výrobku a účinné řízení systému jakosti.

3.4. Autorizovaná osoba musí posoudit systém jakosti, aby určila, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. a 3.3. Shoda s těmito požadavky se považuje za splněnou, jestliže jsou splněny požadavky na systémy jakosti, které uplatňují příslušnou harmonizovanou normu.

3.5. Skupina kontrolních pracovníků pro posuzování systému jakosti musí mít alespoň jednoho člena se zkušenostmi v posuzování technologie příslušného výrobku. Postup vyhodnocování musí obsahovat inspekční návštěvu na pracovištích výrobce.

3.6. Rozhodnutí autorizované osoby o systému jakosti musí být oznámeno výrobci písemně a bez zbytečného odkladu. Oznámení musí obsahovat závěry z přezkoumání a zdůvodněné rozhodnutí provedeného posouzení.

3.7. Výrobce se musí zavázat, že bude plnit závazky vyplývající ze schváleného systému jakosti a musí systém udržovat tak, aby byl trvale přiměřený a účinný.

3.8. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí průběžně informovat autorizovanou osobu, která schválila systém jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci (změně) systému jakosti.

3.9. Autorizovaná osoba musí vyhodnotit navrhované změny a rozhodnout, zda změněný systém jakosti bude stále ještě splňovat požadavky podle bodu 3.2. a 3.3., nebo zda se má požadovat nové posouzení.

3.10. Rozhodnutí autorizované osoby o schválení změny systému jakosti (aktualizace) musí být oznámeno výrobci písemně a bez zbytečného odkladu. Oznámení musí obsahovat závěry z přezkoumání a zdůvodněné stanovené rozhodnutí.

4. Dohled autorizované osoby

4.1. Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce náležitě plnil požadavky vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2. Pro účely dohledu musí výrobce umožnit autorizované osobě vstup do výrobních, kontrolních a zkušebních prostorů a skladů a musí mu poskytnout všechny potřebné informace, zejména

a) dokumentaci systému jakosti,

b) záznamy o jakosti, jako jsou záznamy o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3. Autorizovaná osoba pravidelně provádí kontroly, aby se přesvědčila, zda výrobce dodržuje a uplatňuje systém jakosti, a záznam o kontrole musí předat výrobci písemně a bez zbytečného odkladu.

4.4. Kromě toho může autorizovaná osoba u výrobce provádět neočekávané kontroly. V případě potřeby může autorizovaná osoba během těchto kontrol provést zkoušky nebo nařídit jejich provedení, aby ověřila správnou funkci systému jakosti. Autorizovaná osoba poskytne výrobci zprávu o kontrole, a pokud byla provedena zkouška, také záznam o zkoušce písemně bez zbytečného odkladu.

5. Výrobce po dobu nejméně 10 let od data ukončení výroby stanoveného výrobku pro potřebu orgánu dozoru uchovává

a) dokumentaci systému jakosti podle bodu 3.1. písm. b),

b) údaje o aktualizaci (změnách) systému jakosti podle bodu 3.8.,

c) rozhodnutí a zprávy autorizované osoby podle bodů 3.10., 4.3. a 4.4.

6. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce po dobu nejméně 10 let od ukončení výroby stanoveného výrobku uchová kopii ES prohlášení o shodě a ostatní doklady o posouzení shody a na vyžádání je poskytne orgánům dozoru.

7. Každá autorizovaná osoba poskytne ostatním autorizovaným osobám příslušné informace týkající se vystavených a zrušených schválení systémů jakosti.

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Ověřování výrobku (postup posuzování shody - modul F)

1. Podle tohoto postupu výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce zajišťuje a osvědčuje, že stanovené výrobky jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu o ES přezkoušení typu a splňují požadavky tohoto nařízení vlády, které se na nevztahují.

2. Výrobce musí učinit veškerá potřebná opatření, aby výrobní postup zajistil shodu stanovených výrobků s typem popsaným v certifikátu o ES přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení vlády, které se na ně vztahují. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce musí na dohotovené rekreační plavidlo, jeho vybranou část, vodní skútr nebo pohonný motor připojit označení CE podle § 6 a vydat ES prohlášení o shodě podle § 10.

3. Autorizovaná osoba provede příslušné kontroly a zkoušky, pro ověření shody výrobku s požadavky tohoto nařízení vlády, podle volby výrobce buď ověřením a zkoušením každého výrobku podle bodu 5., nebo ověřením a zkoušením výrobků na základě statistických metod podle bodu 6.

4. Výrobce, nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce po dobu nejméně 10 let od ukončení výroby stanoveného výrobku uchovává kopii certifikátu ES přezkoušení typu a ES prohlášení o shodě a ostatní doklady o posuzování shody a na vyžádání je poskytne orgánu dozoru.

5. Ověřování kontrolou a zkoušením každého výrobku

5.1. Každý výrobek musí být jednotlivě zkontrolován a musí být provedeny odpovídající zkoušky, které jsou uvedené v příslušné technické normě (normách) nebo v technickém předpisu nebo rovnocenné zkoušky, aby se ověřila shoda výrobků s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a se základními požadavky na stanovené výrobky podle § 3, které se na tyto výrobky vztahují.

5.2. Autorizovaná osoba připojí nebo dá připojit svoje identifikační číslo na každý schválený stanovený výrobek a vystavit písemný certifikát shody vztahující se k provedeným zkouškám.

5.3. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce po dobu nejméně 10 let od ukončení výroby stanoveného výrobku uchovává certifikáty o shodě vystavené autorizovanou osobou a na vyžádám je poskytne orgánu dozoru.

6. Statistické ověřování

6.1. Výrobce předkládá výrobky ve formě stejnorodých dávek a učiní všechna potřebná opatření, aby výrobní postup zajistil stejnorodost každé vyrobené dávky.

6.2. Všechny stanovené výrobky musí být k dispozici pro ověřování ve formě stejnorodých dávek. Z každé dávky musí být namátkově vybrán vzorek. Výrobky odebrané jako vzorky se jednotlivě zkontrolují a provedou se odpovídající zkoušky uvedené v příslušné normě (normách) nebo v technických předpisech nebo musí být provedeny rovnocenné zkoušky, aby se ověřila shoda výrobku se základními technickými požadavky na stanovené výrobky podle § 3 a bylo možno rozhodnout, zda je dávka přijata nebo zamítnuta.

6.3. Statistický postup se řídí těmito zásadami

a) statistickou metodou která má být použita,

b) přejímacím plánem vzorků a jeho funkčními charakteristikami,

c) pro posouzení shody s požadavky na emise výfukových plynů se použije postup podle přílohy č. 13 k tomuto nařízení.

6.4. V případě přijetí dávek musí autorizovaná osoba připojit nebo dát připojit na stanovený výrobek své identifikační číslo a vydat písemný certifikát o shodě týkající se provedených zkoušek. Všechny výrobky z dávky mohou být uvedeny na trh, kromě těch výrobků, které byly vybrány jako vzorek a byly shledány, že nejsou ve shodě se základními technickými požadavky na stanovené výrobky podle § 3.

6.5. Pokud je dávka zamítnuta, autorizovaná osoba učiní potřebná opatření, která zabrání uvedení takové dávky na trh. V případě častého zamítnutí dávek může autorizovaná osoba zastavit statistické ověřování.

6.6. Výrobce může během výrobního procesu na odpovědnost autorizované osoby připojit na stanovený výrobek její identifikační číslo.

6.7. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce po dobu nejméně 10 let od ukončení výroby stanoveného výrobku uchovává certifikáty o shodě vystavené autorizovanou osobou a na vyžádám je poskytne orgánu dozoru.

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Ověřování jednotlivých výrobků (postup posuzování shody - modul G)

1. Podle tohoto postupu výrobce zajišťuje a prohlašuje, že stanovené výrobky, které jsou opatřeny certifikátem podle bodu 3, splňují požadavky tohoto nařízení vlády, které se na tento výrobek vztahují. Výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce na dohotovené rekreační plavidlo, jeho vybranou část, vodní skútr nebo pohonný motor připojí označení CE podle § 6 a vydá ES prohlášení o shodě podle § 10.

2. Autorizovaná osoba zkontroluje každý jednotlivý výrobek a provede odpovídající zkoušky uvedené v příslušné technické normě (normách) nebo v technických předpisech nebo rovnocenné zkoušky, aby se ověřila shoda výrobku se základními technickými požadavky na stanovené výrobky podle § 3.

3. Autorizovaná osoba na základě provedených zkoušek na každý schválený stanovený výrobek připojí nebo dá připojit své identifikační číslo a vystaví certifikát shody vztahující se k provedeným zkouškám.

4. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce uchovává kopii ES prohlášení o shodě, ostatní doklady o posouzení shody a certifikáty shody vystavené autorizovanou osobou po dobu nejméně 10 let od ukončení výroby stanoveného výrobku, a na vyžádání je poskytne orgánu dozoru.

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Komplexní zabezpečování jakosti (postup posuzování shody-modul H)

1. Výrobce, který splňuje požadavky podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že stanovené výrobky odpovídají požadavkům tohoto nařízení vlády, které se na ně vztahují. Výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce musí na dohotovené rekreační plavidlo, jeho vybranou část, vodní skútr nebo pohonný motor připojit označení CE podle § 6 a vydat ES prohlášení o shodě podle § 10. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby odpovědné za dohled podle bodu 4.

2. Výrobce musí dodržovat schválený systém jakosti při konstrukčním návrhu, výrobě a výstupní kontrole a zkoušení výrobku podle bodu 3, podléhajících dohledu podle bodu 4.

3. Systém jakosti

3.1. Výrobce předkládá žádost o posouzení systému jakosti autorizované osobě. Žádost musí obsahovat

a) všechny příslušné informace o předpokládané kategorii stanovených výrobků,

b) dokumentaci systému jakosti.

3.2. Systém jakosti musí zabezpečovat shodu stanovených výrobků s požadavky tohoto nařízení vlády, které se na tyto stanovené výrobky vztahují. Všechny podklady, požadavky a ustanovení přijaté výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných opatření, postupů a instrukcí.

3.3. Dokumentace systému jakosti musí zajistit jednoznačné porozumění systému jakosti a postupům, jako jsou programy, plány, příručky a záznamy týkající se jakosti. Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména odpovídající popis

a) cílů jakosti a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o konstrukci a jakost výrobku,

b) technických specifikací konstrukčního návrhu včetně technických norem nebo technických předpisů, které budou použity, a pokud technické normy podle § 3 nebudou plně použity, popis prostředků, které budou použity pro splnění základních požadavků tohoto nařízení vlády, které se na tyto výrobky vztahují,

c) metod kontroly a způsobu ověřování konstrukčního návrhu, postupů a systematických opatření, které budou použity při návrhu výrobků spadajících do příslušné kategorie výrobků,

d) odpovídajících metod, postupů a systematických opatření, kterých bude použito při výrobě, řízení a zabezpečování jakosti,

e) kontrol a zkoušek, které budou provedeny před zahájením výroby, během výroby a po skončení výroby, s uvedením jejich četnosti,

f) záznamů o jakosti, jako jsou protokoly o kontrolách a výsledcích zkoušek, údaje o kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušných pracovníků,

g) prostředků kontroly umožňujících dosáhnout požadované kvality konstrukčního návrhu a výrobku a účinného řízení systému jakosti.

3.4. Autorizovaná osoba posoudí systém jakosti, s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. a 3.3. Shoda s těmito požadavky se považuje za splněnou, pokud jde o systémy jakosti, které uplatňují příslušnou harmonizovanou technickou normu, zejména ČSN EN ISO 9001 (tř. znak 01 0321) Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu.

3.5. Skupina kontrolních pracovníků posuzujících systém jakosti musí mít alespoň jednoho člena se zkušenostmi v posuzování technologie příslušného výrobku. Postup vyhodnocování systému jakosti musí obsahovat inspekční návštěvu na pracovištích výrobce.

3.6. Rozhodnutí autorizované osoby o schválení systému jakosti musí být oznámeno výrobci písemně a bez zbytečného odkladu. Oznámení musí obsahovat závěry z posouzení a zdůvodněné stanovené rozhodnutí.

3.7. Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a musí systém udržovat tak, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

3.8. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje autorizovanou osobu, která schválila systém jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci (změně) systému jakosti.

3.9. Autorizovaná osoba posoudí navrhované změny systému jakosti a rozhodne, zda změněný systém jakosti bude stále ještě splňovat požadavky podle bodu 3.2. a 3.3., nebo zda se má požadovat nové posouzení.

3.10. Rozhodnutí autorizované osoby o schválení změny systému jakosti (aktualizace) musí být oznámeno výrobci písemně a bez zbytečného odkladu. Oznámení musí obsahovat závěry z přezkoumání a zdůvodněné stanovené rozhodnutí.

4. Dohled, za který odpovídá autorizovaná osoba

4.1. Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce náležitě plnil požadavky vyplývající ze schváleného systému j akosti.

4.2. Pro účely dohledu musí výrobce umožnit autorizované osobě vstup do oddělení konstrukce, do výrobních, kontrolních a zkušebních prostorů a skladů a musí mu poskytnout všechny potřebné informace, zejména

a) dokumentaci systému jakosti,

b) záznamy o jakosti předpokládané ve fázi konstrukčního návrhu výrobku systému jakosti, zejména výsledky analýz, výpočty, zkoušky,

c) záznamy o jakosti předpokládané ve výrobní fázi systému jakosti, zejména záznamy o kontrolách a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušných pracovníků.

4.3. Autorizovaná osoba pravidelně provádí kontroly, aby se přesvědčila, zda výrobce dodržuje a uplatňuje systém jakosti, a zprávu o kontrole předá výrobci písemně a bez zbytečného odkladu.

4.4. Kromě toho může autorizovaná osoba u výrobce provádět neočekávané kontroly. V případě potřeby může autorizovaná osoba během těchto kontrol provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřila správnou funkci systému jakosti. Autorizovaná osoba je povinna poskytnout výrobci zprávu o kontrole, a pokud byla provedena zkouška, také protokol o zkoušce písemně a bez zbytečného odkladu.

5. Výrobce po dobu nejméně 10 let od ukončení výroby stanoveného výrobku pro potřebu orgánů dozoru uchovává:

a) dokumentaci systému jakosti podle bodu 3.1. písm. b),

b) údaje o aktualizaci (změnách) systému jakosti podle bodu 3.9.,

c) rozhodnutí a zprávy autorizované osoby podle bodů 3.10., 4.3. a 4.4.

6. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce po dobu nejméně 10 let od ukončení výroby stanoveného výrobku uchovává kopii ES prohlášení o shodě a ostatní doklady o posouzení shody a na vyžádání je poskytne orgánu dozoru.

7. Každá autorizovaná osoba poskytuje ostatním autorizovaným osobám příslušné informace týkající se vystavených a zrušených schválení systémů jakosti.

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Technická dokumentace

Technická dokumentace, umožňující posouzení shody výrobku se základními technickými požadavky na stanovené výrobky, zahrnuje údaje umožňující porozumění konstrukci, výrobě a funkci výrobku a obsahuje zejména

a) všeobecný popis stanoveného výrobku,

b) základní projekční a výrobní výkresy a dílčí schémata, výkresy podsestav a obvodů,

c) popisy a vysvětlivky potřebné pro porozumění výkresům schématům a funkci výrobku,

d) seznam technických norem podle § 3 a předpisů nebo řešení použitých pro splnění základních technických požadavků, a popisy řešení, pokud nebyly použity technické normy podle § 3 nebo technické předpisy,

e) výsledky konstrukčních výpočtů a kontrol,

f) záznamy o výsledcích zkoušek nebo výpočty, a to zejména stability a volného boku plavidla podle bodu 3.2. části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení a plovatelnosti plavidla podle bodu 3.3. části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

g) protokoly o zkouškách emisí výfukových plynů prokazující shodu s bodem 2 části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení - Základní požadavky na emise výfukových plynů z pohonných motorů,

h) protokoly o zkouškách emisí hluku prokazující shodu s bodem 1 části C přílohy č.l k tomuto nařízení - Základní požadavky na emise hluku.

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Minimální požadavky pro autorizaci osob

1. Autorizovaná osoba jako celek i jednotlivé osoby, které jsou jejími statutárními orgány nebo členy statutárního orgánu, nebo pracovníci odpovědní za činnosti při posuzování shody a provádění ověřovacích zkoušek, nesmějí být konstruktérem nebo výrobcem stanovených výrobků, nad kterými vykonávají dohled ani zmocněnou osobou kterékoliv ze zúčastněných stran. Nesmějí se podílet ani přímo, ani jako zmocněné osoby při konstruování, výrobě, prodeji nebo údržbě stanovených výrobků. To nevylučuje možnost výměny technických informací mezi výrobcem a autorizovanou osobou.

2. Autorizovaná osoba a její pracovníci musí provádět ověřovací zkoušky na nejvyšším stupni profesionální úrovně a technické způsobilosti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a stimulům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování nebo výsledky kontrol, zvláště od osob nebo skupin osob majících zájem na výsledcích ověřování.

3. Autorizovaná osoba musí mít k dispozici nezbytné pracovníky a disponovat potřebným vybavením, aby mohla řádně vykonávat administrativní a technické úkony spojené s ověřováním; musí mít rovněž přístup k vybavení požadovanému pro zvláštní ověřování.

4. Pracovníci autorizované osoby odpovědní za dohled a posuzování shody musí mít

a) odpovídající technické vzdělám a dostatečnou odbornou praxi,

b) dostatečné znalosti o požadavcích na provádění zkoušek a odpovídající zkušenosti s takovými zkouškami,

c) schopnost vypracovat certifikáty, záznamy a zprávy požadované pro prokazování hodnověrnosti provedených zkoušek.

5. Musí být zaručena nestrannost pracovníků dohledu. Jejich odměňování nesmí záviset na počtu provedených zkoušek nebo na výsledcích zkoušek.

6. Autorizovaná osoba je povinna uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu (§11 odst. 3 zákona).

7. Pracovníci autorizované osoby provádějící dohled jsou vázáni zachováním služebního tajemství o všech informacích získaných při provádění úkolů na základě tohoto nařízení (kromě sdělení poskytovaných příslušným správním úřadům).

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Zabezpečování jakosti výrobků (postup posuzování shody - modul E)

1. Tento postup posuzování shody stanoví postup, kterým výrobce, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že daný výrobek je ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňuje požadavky tohoto nařízení vlády, které se na něj vztahují. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce musí na dohotovené rekreační plavidlo, jeho vybranou část a vodní skútr nebo pohonný motor připojit označení CE podle § 6 a vydat ES prohlášení o shodě podle § 10. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby odpovědné za dohled podle bodu 4.2.

2. Výrobce používá schválený systém jakosti pro výstupní kontrolu a zkoušení výrobků podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4.

3. Systém jakosti

3.1. Výrobce podá u autorizované osoby, kterou si zvolil, žádost o posouzení systému jakosti pro dané výrobky. Žádost musí obsahovat

a) všechny příslušné informace o předpokládané kategorii výrobků,

b) dokumentaci systému jakosti,

c) popřípadě technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu ES přezkoušení typu.

3.2. Každý výrobek musí být podle systému jakosti zkontrolován a musí být provedeny odpovídající zkoušky, stanovené v příslušné normě, v souladu se základními technickými požadavky na stanovené výrobky podle § 3 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit jeho shodu s příslušnými základními technickými požadavky podle § 3. Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis

a) cílů jakosti a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost výrobků,

b) kontrol a zkoušek, které budou provedeny po výrobě,

c) prostředků umožňujících dozor nad efektivním fungováním systému jakosti,

d) záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků a dalších obdobných údajů.

3.3. Autorizovaná osoba posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2.

3.3.1. U systémů, které používají příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá.

3.3.2. Ve skupině kontrolních pracovníků musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie daného výrobku. Součástí posouzení musí být inspekční návštěva v provozních prostorách výrobce.

3.3.3. Rozhodnutí musí být oznámeno výrobci písemně a bez zbytečného odkladu. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.4. Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

3.4.1. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje autorizovanou osobu, která schválila systém jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci systému jakosti.

3.4.2. Autorizovaná osoba posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2., nebo zda se požaduje nové posouzení.

3.4.3. Autorizovaná osoba oznámí výrobci své rozhodnutí písemně a bez zbytečného odkladu.

Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

4. Dohled, za který odpovídá autorizovaná osoba

4.1. Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2. Výrobce umožní autorizované osobě za účelem inspekce vstup do prostor určených pro kontrolu, zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména

a) dokumentaci systému jakosti,

b) technickou dokumentaci,

c) záznamy o jakosti, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků.

4.3. Autorizovaná osoba pravidelně provádí kontroly, aby se ujistila, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předává výrobci zprávu o kontrole písemně a bez zbytečného odkladu.

4.4. Kromě toho může autorizovaná osoba uskutečnit u výrobce neočekávané inspekční návštěvy. Při těchto inspekčních návštěvách může autorizovaná osoba v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřila, zda systém jakosti řádně funguje. Autorizovaná osoba poskytne výrobci zprávu o inspekci písemně a bez zbytečného odkladu a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5. Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 10 let po vyrobení posledního výrobku

a) dokumentaci uvedenou v bodě 3.1. písm. c),

b) aktualizaci uvedenou v bodě 3.4.1.,

c) rozhodnutí a zprávy autorizované osoby uvedené v bodě 3.4.3. a bodech 4.3. a 4.4.

6. Každá autorizovaná osoba poskytne ostatním autorizovaným osobám příslušné informace týkající se vydaných a odňatých schválení systémů jakosti.

Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Posuzování shody výroby s požadavky na emise výfukových plynů a hluku

1. K ověření shody skupiny motorů se ze série odebere vzorek motorů. O velikosti vzorku (n) rozhodne výrobce v dohodě s autorizovanou osobou.

2. Pro každou regulovanou složku emisí výfukových plynů a hluku se z výsledků získaných na odebraném vzorku vypočte aritmetický průměr X. Shoda vyrobené série s požadavky se předpokládá (série vyhovuje), je-li splněna podmínka:

X + k•S ≤ L,

kde S je směrodatná odchylka

X aritmetický průměr výsledků

x jednotlivé výsledky vzorku

L příslušná mezní hodnota

n počet motorů ve vzorku

k statistický faktor závislý na n (viz Tabulka 4)

Tabulka 4

n2345678910
k0,9730,6130,4890,4210,3760,3420,3170,2960,279
n111213141516171819
k0,2650,2530,2420,2330,2240,2160,2100,2030,198

Poznámky pod čarou

1) Směrnice 94/25/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. června 1994 o sbližování zákonů, jiných právních předpisů a správních opatření členských států týkajících se rekreačních plavidel.
Směrnice 2003/44/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. června 2003, kterou se mění směrnice 94/25/ES o sbližování zákonů, jiných právních předpisů a správních opatření členských států t ýkajících se rekreačních plavidel.

2) § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.

3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje (Úř. věst. č. L 59, 27. 2. 1998, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/63/ES (Úř. věst. č. L 227, 23. 8. 2001).

4) Etapa II podle bodu 4.2.3 přílohy I Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES.

5) Směrnice Rady 88/77/EHS ze dne 3. prosince 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo motorovou naftou (Úř. věst.
č. L 36, 9. 2. 1988, s. 33). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/27/ES (Úř. věst. č. L 107, 18. 4. 2001, s. 10).

6) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.

8) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

9) Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

10) Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972, uveřejněná pod č. 263/1995 Sb.

11) Vyhláška č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění vyhlášky č. 223/1995 Sb.

12) Příloha IX. tabulky 1 a 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES ze dne 13. října 1998 o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice 70/220/EHS.

13) Směrnice Komise 98/77/ES ze dne 2. října 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel.

Přesunout nahoru