Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 17/2005 Sb.Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti

Částka 4/2005
Platnost od 11.01.2005
Účinnost od 11.01.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

VYHLÁŠKA

ze dne 27. prosince 2004

o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 175 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


§ 1

Podrobnější podmínky organizace České školní inspekce

(1) V čele jednotlivých inspektorátů České školní inspekce je ředitel inspektorátu.

(2) Pracoviště České školní inspekce jsou označena nápisem Česká školní inspekce, názvem inspektorátu a státním znakem České republiky1).

§ 2

Podrobnější podmínky pro výkon inspekční činnosti

(1) Česká školní inspekce sestavuje návrh plánu hlavních úkolů České školní inspekce2) s využitím závěrů předchozích školních inspekcí, na základě požadavků ministerstva a s přihlédnutím k podnětům krajských úřadů, zřizovatelů škol a školských zařízení, ředitelů škol a školských zařízení, a školských rad.

(2) Ústřední školní inspektor předkládá ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy každoročně v termínu

a) do 15. července návrh plánu hlavních úkolů České školní inspekce na následující školní rok,

b) do 15. července ke schválení návrh kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb,

c) do 30. listopadu výroční zprávu České školní inspekce za uplynulý školní rok.

(3) Při výkonu inspekční činnosti jsou oprávněni být přítomni ředitel školy nebo jím pověřený zaměstnanec školy a pověřený zástupce zřizovatele.

§ 3

Služební průkazy

(1) Vzor průkazu školního inspektora je uveden v příloze č. 1.

(2) Vzor průkazu kontrolního pracovníka je uveden v příloze č. 2.

(3) Průkazy uvedené v odstavcích 1 a 2 obsahují:

a) státní znak1),

b) název "Česká školní inspekce",

c) fotografii školního inspektora nebo kontrolního pracovníka přetištěnou kulatým razítkem České školní inspekce,

d) jméno, popř. jména, příjmení, případně označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, nebo vědeckou hodnost,

e) evidenční číslo průkazu,

f) podpis ústředního školního inspektora.


§ 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 109/2003 Sb., o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 17/2005 Sb.

Vzor služebního průkazu školního inspektora

Přední strana služebního průkazu

Služební průkaz je 54 mm vysoký a 85 mm široký. Je vytištěn na bílé papírové kartě.

Text na přední straně je proveden černou barvou. V horní části služebního průkazu je uveden název organizace "Česká školní inspekce". V levé části je ponecháno pole pro fotografii školního inspektora. Uprostřed pod nadpisem je vytištěn státní znak, napravo od něj evidenční číslo služebního průkazu, pod nímž je tučně vyznačen název "Průkaz školního inspektora". V dolní polovině služebního průkazu, napravo od fotografie se tučně uvede údaj dle § 3 písm. d) vyhlášky. V pravém dolním rohu přední strany je uvedeno označení funkce ústředního školního inspektora a jeho vlastnoruční podpis. Fotografie školního inspektora je v pravém dolním rohu přetištěna kulatým razítkem České školní inspekce. Celá přední strana je pokryta průhlednou laminační fólií.

Zadní strana služebního průkazu neobsahuje žádné údaje.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 17/2005 Sb.

Vzor služebního průkazu kontrolního pracovníka

Přední strana služebního průkazu

Služební průkaz je 54 mm vysoký a 85mm široký. Je vytištěn na bílé papírové kartě.

Text na přední straně je proveden černou barvou. V horní části průkazu je uveden název organizace "Česká školní inspekce". V levé části je ponecháno pole pro fotografii kontrolního pracovníka. Uprostřed služebního průkazu pod nadpisem je vytištěn státní znak, napravo od něj evidenční číslo služebního průkazu, pod nímž je tučně vyznačen název "Průkaz kontrolního pracovníka". V dolní polovině služebního průkazu, napravo od fotografie se tučně uvede údaj dle § 3 písm. d) vyhlášky. V pravém dolním rohu přední strany je uvedeno označení funkce ústředního školního inspektora a jeho vlastnoruční podpis. Fotografie kontrolního pracovníka je v pravém dolním rohu přetištěna kulatým razítkem České školní inspekce. Celá přední strana je pokryta průhlednou laminační fólií.

Zadní strana služebního průkazu neobsahuje žádné údaje. ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ČÍSLO:

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.

2) § 174 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Přesunout nahoru