Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 166/2005 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000

Částka 61/2005
Platnost od 28.04.2005
Účinnost od 28.04.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

166

VYHLÁŠKA

ze dne 15. dubna 2005,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 3 odst. 2, § 5 odst. 7 a v dohodě s Ministerstvem zemědělství podle § 5a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

(K § 3 odst. 2 zákona)

Seznam typů evropských stanovišť1), které se vyskytují na území České republiky, včetně prioritních stanovišť, je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

(K § 3 odst. 2 zákona)

Seznam evropsky významných druhů2), které se vyskytují na území České republiky, včetně druhů vyžadujících zvláštní územní ochranu, je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3zrušeno

§ 4

(K § 5a odst. 4 zákona)

Seznam druhů ptáků, na jejichž držení, prodej, přepravu za účelem prodeje, držení a chov za účelem prodeje a nabízení za účelem prodeje se nevztahuje ustanovení § 5a odst. 1 písm. e) a odst. 2 zákona, je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 5

(K § 5a odst. 4 zákona)

Seznam druhů ptáků, na jejichž lov, vymezený a prováděný v souladu se zvláštními právními předpisy3), se nevztahuje zákaz uvedený v § 5a odst. 1 písm. a) a e) zákona, je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 166/2005 Sb.

SEZNAM TYPŮ PŘÍRODNÍCH STANOVIŠŤ V ZÁJMU EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, VYSKYTUJÍCÍCH SE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KódPrioritní stanovištěNázev stanoviště
POBŘEŽNÍ A HALOFYTNÍ STANOVIŠTĚ
1340*Vnitrozemské slané louky
POBŘEŽNÍ PÍSEČNÉ DUNY A KONTINENTÁLNÍ DUNY
2330Vnitrozemské duny s otevřenými travinnými porosty s druhy rodů Corynephorus a Agrostis
SLADKOVODNÍ STANOVIŠTĚ
3130Oligotrofní až mesotrofní stojaté vody s vegetací typu Littorelletea iiniflorae anebo Isoëto-Nanojuncetea
3140Tvrdé oligo-mesotrofní vody s bentickou vegetací s druhy rodu Chara
3150Přírodní eutrofní jezera s vegetačními typy Magnopotamion nebo Hydrocharition
3160Přírodní dystrofní jezera a tůně
3220Alpínské vodní toky a bylinná vegetace podél břehů
3230Alpínské vodní toky a jejich dřevinná pobřežní vegetace s druhem Myricaria germanica
3240Alpínské vodní toky a jejich dřevinná pobřežní vegetace s druhem Salix elaeagnos
3260Vodní tok od nížin po hory s vegetačními typy Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
3270Bahnité říční břehy s vegetačními typy Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.
VŘESOVIŠTĚ A KŘOVINY MÍRNÉHO PÁSU
4030Evropská suchá vřesoviště
4060Alpínská a boreální vřesoviště
4070*Křovinné porosty s druhy Pinus mugo a Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsnti)
4080Subarktické vrbové křoviny
40A0*Kontinentální opadavé křoviny
TVRDOLISTÉ KŘOVINY
5130Porosty Juniperus communis na vřesovištích nebo travinných porostech na vápencích
PŘIROZENÉ A POLOPŘIROZENÉ TRAVINNÉ FORMACE
6110*Skalní vápnomilné nebo basofilní travinné porosty (Alysso-Sedion albi)
6150Alpínské a boreální travinné porosty na křemičitém podloží
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210význačná naleziště vstavačovitýchFacie polopřirozených suchých travinných porostů a křovin na vápenitých podložích (Festuco-Brometalia)
6230*Druhově bohaté smilkové (rod Nardus) travinné porosty na křemičitých podložích v horských oblastech (a v podhorských oblastech kontinentální Evropy)
6240*Subpanonské stepní travinné porosty
6250*Panonské sprašové stepní travinné porosty
6260*Panonské písčité stepi
6410Bezkolencové louky (Molinia spp.) na vápenitých, rašelinných nebo hlinitosiltových těžkých půdách (Molinion caendeaé)
6430Vlhkomilná vysokostébelná lemová společenstva nížin a horského až alpínského výškového stupně
6440Nivní louky říčních údolí s vegetací typu Cnidion dubii
6510Nížinné sečené louky s druhy Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis
6520Horské sečené louky
VRCHOVIŠTĚ, RAŠELINIŠTĚ A SLATINIŠTĚ
7110*Aktivní vrchoviště
7120Degradovaná vrchoviště dosud schopná přirozené obnovy
7140Přechodová rašeliniště a třasoviska
7150Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)
7210*Vápenité slatiny s Cladium mariscus a společenstvem Caricion davallianae
7220*Prameniště s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)
7230Bazická slatiniště
SKALNÍ STANOVIŠTĚ A JESKYNĚ
8110Křemičité suti horského až sněžního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)
8150Křemičité suti středoevropských vysočin
8160*Středoevropské vápencové suti pahorkatinného a horského stupně
8210Vápencové skalní svahy s chasmofytní vegetací
8220Křemičité skalní svahy s chasmofytní vegetací
8230Křemičité skály s pionýrskou vegetací (Sedo-Scleranthion nebo Sedo albi-Veronicion dillenii)
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti
LESY
9110Bučiny typu Luzulo-Fagetum
9130Bučiny typu Asperulo-Fagetum
9140Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer spp.) a šťovíkem Rumex arifolius
9150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)
9170Dubohabrové lesy typu Galio-Carpinetum
9180*Lesy typu Tilio-Acerion na svazích, sutích a ve stržích
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých rovinách
91D0*Rašelinné lesy
91E0*Lužní lesy s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0Břehové smíšené lesy s Quercus robur, Ulmus laevis a Ulmus minor, Fraxinus excelsior nebo Fraxinus angustifolia podél velkých řek (Ulmenion minoris)
91G0*Panonské dubohabrové lesy s Quercus petraea a Carpinus betulus
91H0*Panonské sípákové doubravy s Quercus pubescens
9110*Eurosibiřské stepní doubravy (Quercus spp.).
91T0Středoevropské lišejníkové bory s borovicí lesní
91U0Sarmatské stepní bory
9410Acidofilní smrčiny horského až subalpínského výškového stupně (Vaccinio-Piceetea)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 166/2005 Sb.

SEZNAM DRUHŮ V ZÁJMU EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, VYSKYTUJÍCÍCH SE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

A. Druhy živočichů a rostlin vyžadující zvláštní územní ochranu

[Prioritní druhy jsou v levém sloupci označeny hvězdičkou (*).]

Prioritní druhČeský názevLatinský název
SAVCI
bobr evropskýCastor fiber
*medvěd hnědýUrsus arctos
netopýr brvitýMyotis emarginatus
netopýr černýBarbastella barbastellus
netopýr pobřežníMyotis dasycneme
netopýr velkouchýMyotis bechsteinii
netopýr velkýMyotis myotis
netopýr východníMyotis blythii
rys ostrovidLynx lynx
sysel obecnýSpermophilus citellus
tchoř stepníMustela eversmanii
* vlkCanis lupus
vrápenec malýRhinolophus hipposideros
vrápenec velkýRhinolophus ferrumequinum
vydra říčníLutra lutra
PLAZI
želva bahenníEmys orbicularis
OBOJŽIVELNÍCI
čolek dravýTriturus carnifex
čolek dunajskýTriturus dobrogicus
čolek karpatskýTriturus montandoni
čolek velkýTriturus cristatus
kuňka ohniváBombina bombina
kuňka žlutobřicháBombina variegata
KRUHOÚSTÍ A RYBY
bolen dravýAspius aspius
drsek menšíZingel streber
drsek většíZingel zingel
hořavka duhováRhodeus sericeus amarus
hrouzek běloploutvýGobio albipinnatus
hrouzek KesslerůvGobio kessleri
ježdík dunajskýGymnocephalus bahni
ježdík žlutýGymnocephalus schraetzer
losos obecnýSalmo salar
mihule potočníLampetra planeri
mihule říčníLampetra fluviatilis
mihule ukrajinskáEudontomyzon mariae
ostrucha křivočaráPelecus cultratus
piskoř pruhovanýMisgurnus fosilis
sekavčík horskýSabanejewia aurata(balcanica)
sekavec sp.Cobitis sp.
vranka obecnáCottus gobio
MOTÝLI
*babočka bílé LNymphalis vau-album
bělásek východníLeptidea morsei
bourovec trnkovýEriogaster catax
hnědásek chrastavcovýEuphydryas aurinia
hnědásek osikovýHypodryas maturna
modrásek stepníPolymmatus eroides
modrásek bahenníMaculinea nausithous
modrásek očkovanýMaculinea teleius
ohniváček černočárnýLycaena dispar
ohniváček rdesnovýLycaena helle
*přástevník kostivalovýPanaxia quadriopunctata
žluťásek barvoměnnýColias myrmidone
BROUCI
Boros Schneideri
*Phryganophilus ruficollis
Rhysodes sulcatus
Stephanopachys substriatus
chrobákBolbelasmus unicornis
kovaříkLimoniscus violaceus
lesák rumělkovýCucujus cinnaberinus
*páchník hnědýOsmoderma eremita
potápníkGraphoderus bilineatus
potápník širokýDytiscus latissimus
roháč obecnýLucanus cervus
střevlíkCarabus hungaricus
střevlíkCarabus variolosus
*střevlík MénetriesůvCarabus menetriesi pacholei
*tesařík alpskýRosalia alpina
tesařík obrovskýCerambyx cerdo
ROVNOKŘÍDLÍ
sarančeStenobothrus eurasius
VÁŽKY
klínatka rohatáOphiogomphus cecilia
páskovec velkýCordulegaster heros
šidélko přílbovitéCoenagrion mercuriale
šidélko ozdobnéCoenagrion ornatum
vážka jasnoskvrnnáLeucorrhinia pectoralis
ŠTÍRCI
štírekAnthrenochernes stellae
KORÝŠI
*rak kamenáčAustropotamobius torrentium
MĚKKÝŠI
perlorodka říčníMargaritifera margaritifera
svinutec tenkýAnisus vorticulus
velevrub tupýUnio crassus
vrkoč bažinnýVertigo moulinsiana
vrkoč GeyerůvVertigo geyeri
vrkoč útlýVertigo angustior
CÉVNATÉ ROSTLINY
aldrovandka měchýřkatáAldrovanda vesiculosa
hadinec červenýEchium maculatum
hlízovec LoeselůvLiparis loeselii
*hořeček mnohotvarý českýGentianella praecox subsp. bohemica
*hvozdík LumnitzerůvDianthus lumnitzeri
*hvozdík moravskýDianthus moravicus
*hvozdík písečný českýDianthus arenarius subsp. bohemicus
jazýček jadranskýHimantoglossum adriaticum
katrán tatarskýCrambe tataria
*kavyl olysalýStipa zalesskii
koniklec otevřenýPulsatilla patens
koniklec velkokvětýPulsatilla grandis
kosatec skalní písečnýIris humilis subsp. arenaria
*kuřička hadcováMinuartia smejkalii
*lipnice jesenickáPoa riphaea
lněnka bezlistennáThesium ebracteatum
matizna bahenníAngelica palustris
mečík bahenníGladiolus palustris
oměj tuhý moravskýAconitum firmum subsp. moravicum
*pelyněk PančičůvArtemisia pancicii
pcháč žlutoostennýCirsium brachycephalum
popelivka sibiřskáLigularia sibirica
puchýřka útláColeanthus subtilis
*rožec kuřičkolistýCerastium alsinifolium
*sinokvět chrpovitýJurinea cyanoides
sleziník nepravýAsplenium adulterinum
*srpice karbincolistáSerratula lycopifolia
stařinec dlouholistý moravskýTephroseris longifolia subsp. moravica
střevíčník pantoflíčekCypripedium calceolus
*svízel sudetskýGalium sudeticum
včelník rakouskýDracocephalum austriacum
vláskatec tajemnýTrichomanes speciosum
*všivec krkonošskýPedicularis sudetica
*zvonek českýCampanula bohemica
*zvonek jesenickýCampamda gelida
zvonovec liliolistýAdenophora liliifolia
žabníček vzplývavýLuronium natans
BEZCÉVNÉ ROSTLINY
dvouhrotec zelenýDicranum viride
kýlnatka MassalongovaScapania massalongoi
mozolka skalníMannia triandra
poparka dlouhoštětáMeesia longiseta
srpnatka fermežováHamatocaulis vernicosus
šikoušek zelenýBuxbaumia viridis
šurpek RogerůvOrthotrichum rogeri
vycpálka okrouhláNotothylas orbicularis

B. druhy živočichů a rostlin vyžadující přísnou ochranu

SAVCI
bobr evropskýCastor fiber
kočka divokáFelis silvestris
křeček polníCricetus cricetus
medvěd hnědýUrsus arctos
myšivka horskáSicista betulina
netopýři - všechny druhyMicrochiroptera
plch lesníDryomys nitedula
plšík lískovýMuscardinus avellanarius
rys ostrovidLynx lynx
sysel obecnýSpermophilus citellus
tchoř stepníMustela eversmanii
vlkCanis lupus
vydra říčníLutra lutra
PLAZI
ještěrka obecnáLacerta agilis
ještěrka zedníPodarcis muralis
ještěrka zelenáLacerta viridis
užovka hladkáCoronella austriaca
užovka podplamatáNatrix tessellata
užovka stromováElaphe longissima
želva bahenníEmys orbicularis
OBOJŽIVELNÍCI
blatnice skvrnitáPelobates fuscus
čolek dravýTriturus carnifex
čolek karpatskýTriturus montandoni
čolek velkýTriturus cristatus
kuňka ohniváBombina bombina
kuňka žlutobřicháBombina variegata
ropucha krátkonoháBufo calamita
ropucha zelenáBufo viridis
rosnička zelenáHyla arborea
skokan krátkonohýRana lessonae
skokan ostronosýRana arvalis
skokan štíhlýRana dalmatina
RYBY
ježdík dunajskýGymnocephalus baloni
MOTÝLI
babočka bílé LNymphalis vau-album
bělásek východníLeptidea morsei
bourovec trnkovýEriogaster catax
hnědásek osikovýHypodryas maturna
jasoň červenookýParnassius apollo
jasoň dýmnivkovýParnassius mnemosyne
lišaj pupalkovýProserpinus proserpina
modrásek černoskvrnýMaculinea arion
modrásek bahenníMaculinea nausithous
modrásek očkovanýMaculinea teleius
modrásek stepníPolymmatus eroides
ohniváček černočárnýLycaena dispar
ohniváček rdesnovýLycaena helle
okáč hnědýCoenonympha hero
okáč jílkovýLopinga achine
okáč sudetskýErebia sudetica
pestrokřídlec podražcovýZerynthia polyxena
žluťásek barvoměnnýColias myrmidone
BROUCI
Phyganophilus ruficollis
chrobákBolbelasmus unicornis
lesák rumělkovýCucujus cinnaberinus
páchník hnědýOsmoderma eremita
potápníkGraphoderus bilineatus
potápník širokýDytiscus latissimus
střevlíkCarabus hungaricus
střevlíkCarabus variolosus
tesařík alpskýRosalia alpina
tesařík obrovskýCerambyx cerdo
ROVNOKŘÍDLÍ
kobylka ságaSaga pedo
sarančeStenobothrus eurasius
VÁŽKY
klínatka rohatáOphiogomphus cecilia
klínatka žlutonoháStylurus flavipes
šídlatka kroužkovanáSympecma braueri
vážka běloústáLeucorrhinia albifrons
vážka jasnoskvrnnáLeucorrhinia pectoralis
vážka širokáLeucorrhinia caudalis
MĚKKÝŠI
svinutec tenkýAnisus vorticulus
velevrub tupýUnio crassus
CÉVNATÉ ROSTLINY
aldrovandka měchýřkatáAldrovanda vesiculosa
hadinec červenýEchium maculatum
hlízovec LoeselůvLiparis loeselii
hořeček mnohotvarý českýGentianella praecox subsp. bohemica
hvozdík LumnitzerůvDianthus lumnitzeri
hvozdík moravskýDianthus moravicus
hvozdík písečný českýDianthus arenarius subsp. bohemicus
jazýček jadranskýHimantoglossum adriaticum
katrán tatarskýCrambe tataria
kavyl olysalýStipa zalesskii
koniklec otevřenýPulsatilla patens
koniklec velkokvětýPulsatilla grandis
kosatec skalní písečnýIris humilis subsp. arenaria
kuřička hadcováMinuartia smejkalii
lipnice jesenickáPoa riphaea
lněnka bezlistennáThesium ebracteatum
matizna bahenníAngelica palustris
mečík bahenníGladiolus palustris
oměj tuhý moravskýAconitum firmum subsp. moravicum
pelyněk PančičůvArtemisia pancicii
pcháč žlutoostennýCirsium brachycephalum
puštička pouzdernatáLindernia procumbens
popelivka sibiřskáLigidaria sibirica
puchýřka útláColeanthus subtilis
rožec kuřičkolistýCerastium alsinifolium
sinokvět chrpovitýJurinea cyanoides
sleziník nepravýAsplenium adulterinum
srpice karbincolistáSerratula lycopifolia
stařinec dlouholistý moravskýTephroseris longifolia subsp. moravica
střevíčník pantoflíčekCypripedium calceolus
svízel sudetskýGalium sudeticum
včelník rakouskýDracocephalum austriacum
vláskatec tajemnýTrichomanes speciosum
všivec krkonošskýPedicularis sudetica
zvonek českýCampanula bohemica
zvonek jesenickýCampanula gelida
zvonovec liliolistýAdenophora liliifolia
žabníček vzplývavýLuronium natans

C. Druhy živočichů a rostlin, jejichž odebírání z volné přírody a využívání může být předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování

SAVCI
kamzík horskýRupicapra rupicapra
kuna lesníMartes martes
tchoř tmavýMustela putorius
OBOJŽIVELNÍCI
skokan hnědýRana temporaria
skokan skřehotavýRana ridibunda
skokan zelenýRana esculenta
RYBY
bolen dravýAspius aspius
drsek většíZingel zingel
hlavatka podunajskáHucho hucho
jeseter malýAcipenser ruthenus
ježdík žlutýGymnocephalus schraetzer
lipan podhorníThymallus thymallus
losos obecnýSalmo salar
mihule říčníLampetra fluviatilis
ostrucha křivočaráPelecus cultratus
parma obecnáBarbus barbus
síhCoregonus spp.
KORÝŠI
rak kamenáčAustropotamobius torrentium
rak říčníAstacus astacus
KROUŽKOVCI
pijavka lékařskáHirudo medicinalis
MĚKKÝŠI
hlemýžď zahradníHelix pomatia
perlorodka říčníMargaritifera margaritifera
CÉVNATÉ ROSTLINY
hořec žlutýGentiana lutea
plavuňLycopodium spp.
prha arnikaArnica montana
sněženka podsněžníkGalanthus nivalis
NIŽŠÍ ROSTLINY
bělomech sivýLeucobryum glaucum
dutohlávkaCladonia, podrod Cladina
rašeliníkSphagnum spp.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 166/2005 Sb.

SEZNAM DRUHŮ PTÁKŮ, NA JEJICHŽ DRŽENÍ, PRODEJ, PŘEPRAVU ZA ÚČELEM PRODEJE, DRŽENÍ A CHOV ZA ÚČELEM PRODEJE A NABÍZENÍ ZA ÚČELEM PRODEJE SE NEVZTAHUJE § 5A ODST. 1 PÍSM. E) A ODST. 2 ZÁKONA

kachna divokáAnas platyrhynchos
bažant obecnýPhasianus colchicus
holub hřivnáčColumba palumbus

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 166/2005 Sb.

SEZNAM DRUHŮ PTÁKŮ, NA JEJICHŽ LOV SE NEVZTAHUJE ZÁKAZ PODLE § 5A ODST. 1 PÍSM. A) A E) ZÁKONA

husa velkáAnser anser
husa polníAnserfabalis
husa běločeláAnser albifrons
kachna divokáAnas platyrhynchos
polák velkýAythya ferina
polák chocholačkaAythya fuligula
bažant obecnýPhasianus colchicus
bažant královskýSyrmaticus reevesii
krocan divokýMeleagris gallopavo
perlička kropenatáNumida meleagris
lyska černáFidica atra
hrdlička zahradníStreptopelia decaocto
holub hřivnáčColumba palumbus
straka obecnáPica pica
vrána obecnáCorvus corone

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 1 písm. m) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 3 odst. 1 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb.

3) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 114/1992 Sb.

Přesunout nahoru