Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 164/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách apři obchodování se zvířaty, a vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty

Částka 60/2005
Platnost od 28.04.2005
Účinnost od 01.05.2005
Zrušeno k 15.01.2020 (368/2019 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

164

VYHLÁŠKA

ze dne 18. dubna 2005,

kterou se mění vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, a vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 28 odst. 5 a § 31 odst. 3 písm. b) a c) zákona:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty

Čl. I

Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se za slovo "obchodování" vkládá čárka a slova "s členskými státy Evropské unie (dále jen "obchodování")" se zrušují.

2. V § 1 odst. 1 písm. d) se slova "zvířata určená" nahrazují slovy "živá zvířata, zárodečné produkty a patogeny (dále jen "zvířata a produkty") určené".

3. V § 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) obchodováním – obchodování mezi členskými státy se zvířaty a produkty, které mají původ v členských státech, jakož i se zvířaty a produkty, pocházejícími ze třetích zemí, jež jsou v členských státech ve volném oběhu.".

4. § 3 zní:

"§ 3

Zvířata a produkty, na které se vztahují zvláštní právní předpisy uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce a které jsou určeny k obchodování, podléhají veterinární kontrole v místě původu a veterinární kontrole při příchodu na místo určení.".

5. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) splňují požadavky zvláštních právních předpisů uvedených v části A přílohy č. 3 k této vyhlášce, popřípadě – jde-li o zvířata a produkty uvedené v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce – požadavky členského státu určení,".

6. V § 4 odst. 1 písm. d) se slova "o veterinárních požadavcích na jednotlivé druhy zvířat, popřípadě – jde-li o zvířata a produkty, na něž se tyto zvláštní právní předpisy nevztahují" nahrazují slovy "uvedenými v části A přílohy č. 3 k této vyhlášce, popřípadě – jde-li o jiná zvířata a produkty uvedené v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce".

7. V § 5 odstavec 2 zní:

"(2) Jsou-li zvířata a produkty, na které se vztahují zvláštní právní předpisy uvedené v části A přílohy č. 3 k této vyhlášce, určeny k vývozu do země, která není členským státem (dále jen "třetí země"), přes území jiného členského státu, zůstává přeprava pod celním dohledem až do místa výstupu z území členských států (dále jen "území Společenství"). Jde-li však o zvířata a produkty, které neodpovídají požadavkům uvedených zvláštních právních předpisů, anebo zvířata a produkty uvedené v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce, může být tranzit uskutečněn pouze s výslovným povolením příslušného úřadu tranzitního členského státu.".

8. V § 6 odst. 1 písm. a) se slovo "uvedené" nahrazuje slovem "neuvedené".

9. V § 6 odst. 1 písm. b) se za slovo "ověření," vkládají slova "zda jsou v nich dodržovány veterinární požadavky uvedené v této vyhlášce ve všech stadiích výroby a obchodování a".

10. V § 8 odst. 2 písm. b) se slova "na jatky" nahrazují slovy "a porážena".

11. V § 9 odst. 2 se slova "konečné místo v členském státě určení" nahrazují slovy "konečné místo určení v členském státě".

12. V § 16 písm. a) se slova "o veterinárních požadavcích na jednotlivé druhy zvířat" nahrazují slovy "uvedené v části A přílohy č. 3 k této vyhlášce".

13. V § 16 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 8a zní:

"c) sdělí Komisi a příslušným úřadům členských států na základě jejich odůvodněné žádosti o poskytnutí spolupráce a pomoci, zda jsou dodržovány právní předpisy v oblasti její působnosti, zda a jaká byla přijata opatření k zajištění dodržování povinností a požadavků stanovených těmito právními předpisy, a to v rozsahu a způsobem stanoveným předpisem Evropských společenství8a).

8a) Směrnice Rady 89/608/EHS ze dne 21. listopadu 1989 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění správného uplatňování veterinárních a zootechnických právních předpisů.".

14. Za přílohu č. 2 se doplňuje příloha č. 3, která zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 372/2003 Sb.

ČÁST A

ZVLÁŠTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ NA ZVÍŘATA A PRODUKTY PODLÉHAJÍCÍ PŘI OBCHODOVÁNÍ VETERINÁRNÍM KONTROLÁM PODLE TÉTO VYHLÁŠKY

1. Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve které jsou transponovány zejména:

směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství, směrnice Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství, směrnice Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí, směrnice Rady 90/539/EHS ze dne 15. října 1990 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí, a směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS.

2. Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve které jsou transponovány zejména:

směrnice Rady 88/407/EHS ze dne 14. června 1988 o veterinárních požadavcích na obchod se spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz, směrnice Rady 90/429/EHS ze dne 26. června 1990, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz, směrnice Rady 89/556/EHS ze dne 25. září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozů těchto embryí ze třetích zemí, a směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS.

3. Vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 201/2004 Sb., ve které je transponována zejména:

směrnice Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh.

4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.

5. Pokud jde o patogeny, vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve které je transponována zejména:

směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS.

ČÁST B

ZVÍŘATA A PRODUKTY, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZVLÁŠTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY UVEDENÉ V ČÁSTI A, ALE OBCHODOVÁNÍ S NIMI PODLÉHÁ VETERINÁRNÍM KONTROLÁM PODLE TÉTO VYHLÁŠKY

1. Ostatní živá zvířata neuvedená ve zvláštních právních předpisech vyjmenovaných v části A.

2. Sperma, vajíčka a embrya, neuvedená ve zvláštních právních předpisech vyjmenovaných v části A.".

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty

Čl. II

Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty, se mění takto:

1. V § 1 písm. a) se slova "s členskými státy Evropské unie (dále jen "obchodování")" zrušují.

2. V § 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) obchodováním – obchodování mezi členskými státy se živočišnými produkty, které mají původ v členských státech, jakož i se živočišnými produkty, pocházejícími ze třetích zemí, jež jsou v členských státech ve volném oběhu.".

3. V § 3 se slova "o veterinárních požadavcích na jednotlivé druhy živočišných produktů" nahrazují slovy "uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce".

4. V § 4 odst. 1 písm. a) se za slovo "předpisy" vkládají slova "uvedenými v části A přílohy č. 3 k této vyhlášce" a slova "o veterinárních požadavcích na jednotlivé druhy živočišných produktů" se zrušují.

5. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova "o veterinárních požadavcích na jednotlivé druhy živočišných produktů, popřípadě – jde-li o živočišné produkty, na něž se tyto zvláštní právní předpisy nevztahují" nahrazují slovy "uvedenými v části A přílohy č. 3 k této vyhlášce, popřípadě – jde-li o živočišné produkty uvedené v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce".

6. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova "o veterinárních požadavcích na jednotlivé druhy živočišných produktů, popřípadě – jde-li o živočišné produkty, na něž se tyto zvláštní právní předpisy nevztahují" nahrazují slovy "uvedenými v části A přílohy č. 3 k této vyhlášce, popřípadě – jde-li o živočišné produkty uvedené v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce".

7. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova "o veterinárních požadavcích na jednotlivé druhy živočišných produktů" nahrazují slovy "uvedenými v části A přílohy č. 3 k této vyhlášce".

8. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova "na něž se nevztahují zvláštní právní předpisy o veterinárních požadavcích na jednotlivé druhy živočišných produktů a obchodování s nimiž podléhá veterinárním kontrolám podle této vyhlášky" nahrazují slovy "uvedené v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce".

9. V § 7 odst. 2 písm. a) se slova " , na něž se nevztahují zvláštní právní předpisy o veterinárních požadavcích na jednotlivé druhy živočišných produktů" nahrazují slovy "uvedené v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce".

10. V § 7 odst. 4 se slova " , na něž se nevztahují zvláštní právní předpisy o veterinárních požadavcích na jednotlivé druhy živočišných produktů" nahrazují slovy "uvedené v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce".

11. V § 7 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "To platí i obráceně, vyžaduje-li to jiný členský stát, který je členským státem určení.".

12. V § 13 odst. 1 písm. a) se slova " , na něž se nevztahují zvláštní právní předpisy o veterinárních požadavcích na jednotlivé druhy živočišných produktů" nahrazují slovy "uvedenými v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce".

13. V § 13 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:

"c) sdělí Komisi a příslušným úřadům členských států na základě jejich odůvodněné žádosti o poskytnutí spolupráce a pomoci, zda jsou dodržovány právní předpisy v oblasti její působnosti, zda a jaká byla přijata opatření k zajištění dodržování povinností a požadavků stanovených těmito právními předpisy, a to v rozsahu a způsobem stanoveným předpisem Evropských společenství3a).

3a) Směrnice Rady 89/608/EHS ze dne 21. listopadu 1989 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění správného uplatňování veterinárních a zootechnických právních předpisů.".

14. V příloze č. 2 se za bod 1.3.5.3.1. vkládá nový bod 1.3.5.3.2., který zní:

"1.3.5.3.2. Jiné testy /. . . . /".

15. Za přílohu č. 2 se doplňuje příloha č. 3, která zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 373/2003 Sb.

ČÁST A

ZVLÁŠTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ NA ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY PODLÉHAJÍCÍ PŘI OBCHODOVÁNÍ VETERINÁRNÍM KONTROLÁM PODLE TÉTO VYHLÁŠKY

1. Vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb., vyhlášky č. 201/2004 Sb. a vyhlášky č. 652/2004 Sb., ve které jsou transponovány zejména:

směrnice Rady 64/433/EHS ze dne 26. června 1964 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství, směrnice Rady 94/65/ES ze dne 14. prosince 1994, kterou se stanoví požadavky na výrobu a uvádění na trh mletého masa a masných polotovarů, směrnice Rady 77/99/EHS ze dne 21. prosince 1976 o hygienických otázkách obchodu s masnými výrobky ve Společenství, a směrnice Rady 72/461/EHS ze dne 12. prosince 1972 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství, směrnice Rady 80/215/EHS ze dne 22. ledna 1980 o veterinárních otázkách obchodu s masnými výrobky uvnitř Společenství.

2. Vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, ve znění vyhlášky č. 651/2004 Sb., ve které jsou transponovány zejména:

směrnice Rady 71/118/EHS ze dne 15. února 1971 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem, směrnice Rady 91/495/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o hygienických a veterinárních otázkách produkce králičího masa a masa farmové zvěře a uvádění tohoto masa na trh, směrnice Rady 92/45/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických a veterinárních otázkách usmrcování volně žijící zvěře a uvádění masa volně žijící zvěře na trh, a směrnice Rady 91/494/EHS ze dne 26. června 1991 o veterinárních podmínkách pro obchod s čerstvým drůbežím masem uvnitř Společenství a jeho dovoz ze třetích zemí.

3. Vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky, ve znění vyhlášky č. 638/2004 Sb., ve které je transponována zejména:

směrnice Rady 92/46/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvedení na trh.

4. Vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky, ve znění vyhlášky č. 638/2004 Sb., ve které je transponována zejména:

směrnice Rady 89/437/EHS ze dne 20. června 1989 o hygienických a zdravotních otázkách produkce vaječných výrobků a jejich uvádění na trh.

5. Vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 201/2004 Sb., ve které jsou transponovány zejména:

směrnice Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh, směrnice Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh, a směrnice Rady 91/492/EHS ze dne 15. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění živých mlžů na trh.

6. Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve které je transponována zejména:

směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS.

ČÁST B

ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZVLÁŠTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY UVEDENÉ V ČÁSTI A, ALE OBCHODOVÁNÍ S NIMI PODLÉHÁ VETERINÁRNÍM KONTROLÁM PODLE TÉTO VYHLÁŠKY

Jiné živočišné produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy uvedené v části A této přílohy, ani příloha č. 3 kvyhlášce č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, a které byly určeny v souladu s postupem stanoveným Evropskou komisí.".


ČÁST TŘETÍ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. III

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu.

2. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 399/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.


Ministr:
Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru