Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 162/2005 Sb.Vyhláška o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot

Částka 59/2005
Platnost od 28.04.2005
Účinnost od 01.05.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

162

VYHLÁŠKA

ze dne 19. dubna 2005

o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen "zákon") k provedení § 47 odst. 5 zákona:


§ 1

Tato vyhláška upravuje na základě práva Evropské unie1) parametry kvality univerzální služby a jejich mezní hodnoty.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí účastnickým přípojným okruhem (dále jen „přípojný okruh“) komunikační cesta spojující koncový bod sítě s přípojným bodem telefonní ústředny, popřípadě dálkového koncentrátoru, sestávající z účastnického přípojného vedení včetně k němu příslušejícího technického zařízení nezbytného pro uskutečňování volání; přípojným bodem se rozumí hlavní rozvaděč.

§ 3

Parametry kvality služeb

(1) Parametry kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby jsou

a) doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti,

b) četnost poruch přípojných okruhů,

c) doba, za kterou je porucha odstraněna,

d) doba, za kterou je sestaveno spojení,

e) míra neúspěšnosti sestavení spojení,

f) četnost reklamací na vyúčtování ceny,

g) doba přihlášení obsluhy pracoviště informačních služeb o telefonních číslech a

h) míra pohotovosti veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě (dále jen „veřejný telefonní automat“).

(2) Doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti, je doba ode dne, kdy uživatel podal žádost o připojení, do okamžiku zprovoznění koncového bodu sítě v pevném místě; za zprovoznění připojení v pevném místě se považuje rovněž převod užívacích práv ke koncovému bodu sítě stávajícího přípojného okruhu na jiného účastníka.

(3) Četnost poruch přípojných okruhů je počet platných poruchových hlášení o zhoršení kvality služby nebo o jejím přerušení podaných uživateli vztažený k 100 přípojných okruhů v hodnoceném časovém období; poruchy koncových telekomunikačních zařízení připojených ke koncovému bodu sítě se nezapočítají.

(4) Doba, za kterou je porucha odstraněna, je doba od okamžiku nahlášení poruchy uživatelem poskytovateli této služby nebo od okamžiku, kdy se poskytovatel o poruše dozvěděl, do okamžiku, kdy tato služba byla vrácena do předepsaného provozního stavu; uvažují se pouze poruchy uvedené v odstavci 1 písm. b).

(5) Doba, za kterou je sestaveno spojení, je doba od ukončení volby poslední číslice volaného čísla do příjmu kontrolního vyzváněcího tónu, popřípadě signálu, oznamujícího, že volané číslo je obsazené, nebo jiného signálu oznamujícího úspěšné sestavení spojení.

(6) Míra neúspěšnosti sestavení spojení je poměr počtu neúspěšných pokusů o sestavení spojení k celkovému počtu pokusů o sestavení spojení v období silného provozu, vyjádřený v procentech; neúspěšným pokusem se rozumí pokus o volání na platné a správně volené telefonní číslo, při kterém volající od okamžiku ukončení volby poslední číslice neobdrží do 30 sekund kontrolní vyzváněcí tón, popřípadě signál, oznamující, že volané číslo je obsazené, nebo jiný signál oznamující úspěšné sestavení spojení.

(7) Četnost reklamací na vyúčtování ceny za veřejně dostupné telefonní služby je poměr počtu reklamací k celkovému počtu všech vystavených vyúčtování v hodnoceném období.

(8) Doba přihlášení obsluhy pracoviště informačních služeb o telefonních číslech je doba od okamžiku, kdy volající obdržel první kontrolní volací tón, až do okamžiku, kdy se mu přihlásí obsluha nebo automatický systém, aby byla poskytnuta požadovaná informace o čísle.

(9) Míra pohotovosti veřejných telefonních automatů za sledované období je poměr součtu dnů za každý provozovaný veřejný telefonní automat, v nichž byl veřejný telefonní automat v provozuschopném stavu nepřetržitě, k celkovému součtu dnů, v nichž měly být veřejné telefonní automaty v provozuschopném stavu dle uložené povinnosti. Za veřejný telefonní automat v provozuschopném stavu se považuje takový automat, který umožňuje uskutečňovat národní a mezinárodní volání a volání na čísla tísňového volání.

(10) Mezní hodnoty parametrů kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby jsou stanoveny v příloze.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.


Ministr:
Mlynář v. r.


Příloha k vyhlášce č. 162/2005 Sb.

Stanovené mezní hodnoty parametrů kvality univerzální služby ve veřejné komunikační síti

1234
Parametr podleParametrJednotkaStanovená mezní hodnota
§ 3 odst. 1 písm. a)Doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné komunikační sítiPočet dnů, během nichž bylo zprovozněno připojení
- v 95% případů≤ 10 kalendářních dnů
- v 99% případů≤ 15 kalendářních dnů
Procento případů zprovozněných připojení v době dohodnuté s uživatelem100 %
§ 3 odst. 1 písm. b)Četnost poruch přípojných okruhůČetnost poruch vztažená k 100 přípojných okruhů za rok≤ 10 /rok
§ 3 odst. 1 písm. c)Doba, za kterou je porucha odstraněnaDoba odstranění
- 80 % poruch≤ 6 hodin
- 95 % poruch≤ 12 hodin
na přípojném okruhu
Procento případů odstranění poruchy na přípojném okruhu v době dohodnuté s účastníkem100 %
Doba odstranění
- 80 % poruch≤ 6 hodin
- 95 % poruch≤ 12 hodin
všech ostatních, s výjimkou poruch na přípojném okruhu
Procento případů odstranění poruchy, s výjimkou poruchy na přípojném okruhu, v době dohodnuté s účastníkem100 %
§ 3 odst. 1 písm. d)Doba, za kterou je sestaveno spojeníPrůměrná doba, za kterou bylo sestaveno spojení
- u národních volání≤ 6s
- u mezinárodních volání2)≤ 10s
Doba, za kterou bylo sestaveno 95% spojení
- u národních volání≤ 12s
- u mezinárodních volání2)≤ 18s
§ 3 odst. 1 písm. e)Míra neúspěšnosti sestavení spojeníPoměr vyjádřený v procentech
a) u národních volání≤ 2,5 %
b) u mezinárodních volání2)≤ 4%
§ 3 odst. 1 písm. f)Četnost reklamací na vyúčtování cenyPoměr vyjádřený v procentech≤ 0,5 %
§ 3 odst. 1 písm. g)Doba přihlášení obsluhy pracoviště informačních služeb o telefonních číslechPrůměrná doba přihlášení obsluhy pracoviště≤ 8s
Poměr počtu přihlášení obsluhy pracoviště v době do 20 s k celkovému počtu volání vyjádřený v procentech≥ 98 %
§ 3 odst. 1 písm. h)Míra pohotovosti veřejných telefonních automatůPoměr vyjádřený v procentech≥ 91,5 %

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele.

2) Uvedené hodnoty u mezinárodních volání jsou doporučené.

Přesunout nahoru