Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 155/2005 Sb.Vyhláška o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány

Částka 59/2005
Platnost od 28.04.2005
Účinnost od 01.05.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

155

VYHLÁŠKA

ze dne 19. dubna 2005

o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen "zákon") k provedení § 16 odst. 7 zákona:


§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) rádiovým zařízením jeden nebo několik vysílačů nebo soubor vysílačů a přijímačů, včetně jejich příslušenství potřebných na daném stanovišti k výkonu dané radiokomunikační služby (dále jen "stanice"),

b) pevnou službou radiokomunikační služba mezi stanovenými pevnými body,

c) pevnou stanicí stanice pevné služby,

d) základnovou stanicí pozemní stanice pozemní pohyblivé služby,

e) pobřežní stanicí pozemní stanice námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách,

f) leteckou stanicí pozemní stanice letecké pohyblivé služby,

g) pozemní pohyblivou stanicí pohyblivá stanice pozemní pohyblivé služby schopná přemísťování po zemském povrchu uvnitř zeměpisných hranic země nebo světadílu,

h) lodní stanicí pohyblivá stanice námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách umístěná na plavidle, které není trvale spojeno s pevninou,

i) letadlovou stanicí pohyblivá stanice letecké pohyblivé služby umístěná na palubě letadla,

j) amatérskou radiokomunikační službou radiokomunikační služba pro sebevzdělávání nebo pro vzájemná spojení prováděná oprávněnými osobami nevýdělečně,

k) námořní pohyblivou službou radiokomunikační služba mezi pobřežními stanicemi a lodními stanicemi nebo mezi lodními stanicemi navzájem sloužící k zajištění bezpečnosti a provozu námořní plavby,

l) leteckou pohyblivou službou radiokomunikační služba mezi letadlovými a leteckými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem sloužící k zajištění bezpečnosti leteckého provozu,

m) pozemní pohyblivou službou radiokomunikační služba mezi základnovými stanicemi a pozemními pohyblivými stanicemi nebo mezi pozemními pohyblivými stanicemi navzájem,

n) radiotelefonní službou na vnitrozemských vodních cestách radiokomunikační služba mezi pobřežními stanicemi a lodními stanicemi nebo mezi lodními stanicemi navzájem nebo mezi pobřežními stanicemi navzájem sloužící k zajištění bezpečnosti a provozu vnitrozemské plavby,

o) volací značkou každé poznávací označení stanice, které umožňuje zjištění její totožnosti během vysílání,

p) Q-kódem kódová skupina tří písmen začínající vždy písmenem Q, která má určitý konkrétní, mezinárodně dohodnutý význam,

q) rozhlasovou službou radiokomunikační služba, jejíž vysílání je určeno k přímému příjmu širokou veřejností; tato služba může zahrnovat zvuková vysílání, televizní vysílání nebo jiné druhy vysílání,

r) transportním datovým tokem datový tok sestávající z jednoho nebo více datových toků reprezentujících konkrétní poskytovanou službu,

s) identifikátorem sítě České republiky identifikační číslo společné pro všechny sítě pro šíření zemského digitálního televizního vysílání v rámci České republiky,

t) identifikátorem sítě identifikační číslo konkrétní sítě pro šíření zemského digitálního televizního vysílání,

u) identifikátorem transportního datového toku identifikační číslo konkrétního transportního datového toku v sítích pro šíření zemského digitálního televizního vysílání,

v) identifikátorem služby identifikační číslo konkrétní služby přenášené transportním datovým tokem; pro zemské digitální rozhlasové vysílání se za identifikátor služby považuje PI kód,

w) identifikátorem rozhlasového toku identifikační číslo konkrétního transportního datového toku v sítích pro šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání,

x) PI kódem kód umožňující rozlišit státy, oblasti a identifikaci určitého rozhlasového programu šířeného prostřednictvím rozhlasového analogového vysílání, jemuž je jednoznačně přidělen podle technické normy určující specifikaci rádiového systému RDS (Radio Data System) pro velmi krátké vlny s kmitočtovou modulací VHF/FM (Very High Frequency/Frequency modulation) rozhlasové vysílání v kmitočtovém pásmu 87,5 MHz až 108,0 MHz.

Označení identifikátorů podle písmen s) až v) používané v anglickém jazyce je upraveno v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 2

Volací značky

(1) Provozovatelé stanic provozovaných na území České republiky a provozovatelé stanic českých subjektů provozovaných mimo území České republiky používají při vysílání volací značky, s výjimkou případů uvedených v odstavci 3.

(2) Volací značky jsou mezinárodní, národní a zvláštní.

(3) Bez volací značky lze provozovat

a) stanice k řízení modelů a hraček, lékařské radiosondy a zařízení určená k přenosu ovládacích nebo měřicích signálů pomocí elektromagnetického pole vytvořeného tímto zařízením,

b) stanice provozované na základě všeobecného oprávnění (§ 9 zákona), pokud podmínky všeobecného oprávnění nestanoví jinak,

c) majáky pro radioamatérský orientační běh ARDF (Amateur Radio Direction Finding).

§ 3

Identifikační čísla a kódy

(1) Identifikační čísla a kódy pro selektivní volání se přidělují pro potřeby námořní pohyblivé, letecké pohyblivé a pozemní pohyblivé radiokomunikační služby.

(2) Identifikátory podle § 1 písm. s) až w) a PI kód se přidělují pro potřeby rozhlasové služby.

§ 4

Tvorba volacích značek

(1) Stejná volací značka nemůže být používána nebo přidělena dvěma nebo více provozovatelům stanic. Zákaz vícenásobného používání stejné volací značky neplatí v případě klubových stanic amatérské radiokomunikační služby.

(2) Volací značky se přidělují tak, aby nemohly být zaměněny s tísňovými signály (SOS/MAYDAY), pilnostními signály (XXX/PANPAN), bezpečnostními signály (TTT/SÉCURITÉ) nebo s kódovými zkratkami Q-kódu.

(3) Při přidělování volací značky se přihlédne k návrhu žadatele na přidělení určité volací značky uplatněnému při podání žádosti o individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, je-li návrh žadatele v souladu s odstavci 1 a 2 a § 9 až 11.

(4) Při využívání rádiových kmitočtů na základě všeobecného oprávnění nesmí být používána stejná volací značka různými provozovateli stanic.

§ 4a

Tvorba identifikačních čísel a kódů

(1) Identifikátory podle § 1 písm. s) až w) a PI kód se uvádí v hexadecimálním tvaru.

(2) Základní datový tok, reprezentující konkrétní poskytovanou službu, se strukturuje podle technické normy specifikující obecné kódování pohyblivých obrazů a doprovodné zvukové informace.

(3) Hodnota identifikátoru sítě České republiky je pro všechny sítě zemského digitálního televizního vysílání v České republice stanovena 0x20CB. Tuto hodnotu identifikátoru sítě České republiky zařazují všichni operátoři vysílacích sítí pro šíření zemského digitálního televizního vysílání do datového toku služebních informací.

(4) Hodnota identifikátoru sítě se stanovuje z rozsahu hodnot 0x3101 až 0x3200. Hodnota se stanovuje podle konfigurace sítě, a to tak, že každá konkrétní síť s jiným obsahem musí mít odlišnou hodnotu tohoto identifikátoru.

(5) Hodnota identifikátoru transportního datového toku se stanovuje z rozsahu hodnot 0x0101 až 0xEFFF. Konkrétní hodnota identifikátoru ve tvaru 0xvvzz se stanovuje tak, že vv představuje pořadové číslo operátora příslušné vysílací sítě a zz pořadové číslo jím vytvářeného transportního datového toku.

(6) Hodnota identifikátoru služby se stanovuje z rozsahu hodnot 0x0001 až 0x3FFF pro televizní programy, 0x4001 až 0x7FFF pro rozhlasové programy šířené ve vysílacích sítích pro zemské digitální televizní vysílání a 0x8001 až 0xEFFF pro ostatní služby šířené v rámci této rozhlasové služby.

(7) Hodnota PI kódu se pro zemské digitální rozhlasové vysílání stanovuje ve tvaru 0x2vzz, přičemž hodnota v odpovídá územnímu rozsahu vysílání takto:

Hodnota vUzemní rozsah vysílání
0místní program šířený pouze jedním vysílačem
1program šířený též v jiných státech
2program šířený celoplošně
3program šířený v převážné části České republiky - nadregionální
4 až Eprogram šířený v omezené části České republiky - regionální
Fprogram šířený pouze digitálně

Hodnoty zz jsou přiřazeny jednotlivým rozhlasovým programům a stanovují se v rozsahu hodnot 0 až F.

(8) Hodnota identifikátoru rozhlasového toku se stanovuje v rozsahu hodnot 0x2000 až 0x2FFF. Konkrétní hodnota identifikátoru ve tvaru 0x2xyz se stanovuje tak, že x představuje územní rozsah vysílání, y konkrétní transportní datový tok a z pořadové číslo operátora příslušné vysílací sítě.

§ 5

Používání volacích značek

(1) Provozovatel stanice vysílá na začátku a na konci spojení vlastní volací značku. Trvá-li spojení déle než pět minut, zařadí provozovatel stanice volací značku po pěti minutách.

(2) Provozovatel stanice amatérské radiokomunikační služby vysílá na začátku a na konci každého spojení vlastní volací značku. Trvá-li spojení déle než deset minut, zařadí provozovatel stanice vlastní volací značku po deseti minutách.

(3) Neobsluhovaná stanice1) amatérské radiokomunikační služby nebo uživatel rádiového kmitočtu na základě všeobecného oprávnění, ve kterém je tato podmínka identifikace volací značkou stanovena, vysílá volací značku v intervalu deseti minut.

(4) Používá-li provozovatel stanice superponovanou mezinárodní volací značku, musí před jejím vysíláním vysílat Q-kód "QTT". Superponovaná značka je doplňková informace přenášená na pozadí užitečného signálu, která přímo nesouvisí s obsahem původní přenášené informace.

§ 6

(1) V radiotelegrafním provozu provozovatel stanice vysílá mezinárodní volací značky ve formě znaků Morseovy abecedy.

(2) V radiodálnopisném provozu provozovatel stanice vysílá mezinárodní volací značky ve formě znaků mezinárodní telegrafní abecedy.

(3) V radiotelefonním provozu provozovatel stanice jednotlivá písmena a číslice volací značky vyslovuje

a) ve vnitrostátní radiokomunikační službě odděleně česky podle hláskovací tabulky uvedené v příloze, číslice následující za písmeny však lze vyslovovat i jako souborná čísla,

b) v mezinárodní radiokomunikační službě odděleně anglicky podle hláskovací tabulky uvedené v příloze.

§ 7

Provozovatel stanice vyslovuje slovní výrazy, názvy a jména v národní volací značce jako celá slova. Rejstříkové značky letadel hláskuje česky, popř. anglicky podle hláskovací tabulky uvedené v příloze. Číslice vyslovuje jednotlivě; u stanic jiných než letadlových lze vyslovovat několik po sobě jdoucích číslic též jako číslo.

§ 7a

Používání identifikačních čísel a kódů

(1) Operátor vysílací sítě pro zemské digitální rozhlasové a televizní vysílání je povinen šířit přidělené identifikátory a identifikátor služby.

(2) Stejná hodnota identifikátoru služby v zemském digitálním televizním vysílání nemůže být přidělena dvěma nebo více televizním či rozhlasovým programům nebo ostatním službám. Po zaniknutí televizního či rozhlasového programu nebo ostatní služby zaniká i tento identifikátor. Tuto hodnotu identifikátoru sítě České republiky zařazují všichni operátoři vysílacích sítí pro šíření zemského digitálního televizního vysílání do datového toku služebních informací.

(3) Identifikátor služby, jehož využívání bylo ukončeno, již znovu nelze využít.

§ 8

Mezinárodní volací značka

(1) Mezinárodní volací značka se přidělí provozovateli stanice v radiotelegrafním provozu, stanice otevřené pro mezinárodní veřejnou korespondenci, stanice amatérské radiokomunikační služby, stanice pokusné nebo jiné stanice, která by mohla působit škodlivou interferenci za hranicemi České republiky; mezinárodní volací značka se nepřidělí, pokud lze z příjmu vysílání v zahraničí zjistit totožnost stanice i jiným způsobem, např. ze zvukového nebo obrazového obsahu vysílání.

(2) Používá-li provozovatel pevné, pozemní nebo rozhlasové stanice v mezinárodní radiokomunikační službě více než jednoho kmitočtu, lze pro každý kmitočet (u pobřežní stanice pro každou skupinu kmitočtů) přidělit odlišnou mezinárodní volací značku.

§ 9

(1) Mezinárodní volací značku tvoří kombinace písmen, popř. písmen a číslic, přičemž lze použít

a) písmena: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z,

b) číslice: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.

(2) V mezinárodní volací značce tvoří první dvě písmena vždy dvojice písmen OK nebo OL. Bezprostředně za písmeny nelze použít číslice 0 a 1, s výjimkou volacích značek stanic amatérské radiokomunikační služby a volacích značek letadlových stanic.

(3) Mezinárodní volací značky pro jednotlivé druhy stanic se přidělují podle těchto zásad:

a) pevné stanice: tři písmena, z nichž první dvě jsou OK nebo OL, za nimiž mohou následovat nejvýše tři číslice,

b) základnové stanice: tři písmena, z nichž první dvě jsou OL, za nimiž mohou následovat nejvýše tři číslice,

c) pobřežní stanice: tři písmena, z nichž první dvě jsou OL, za nimiž může následovat jedna číslice; volací značka pobřežní stanice může být vytvořena také z názvu pobřežní stanice, v tom případě je tvořena geografickým názvem polohy stanoviště a účelem použití pobřežní stanice, popřípadě názvem provozovatele pobřežní stanice3),

d) letecké stanice: tři písmena, z nichž první dvě jsou OK, za nimiž mohou následovat nejvýše dvě číslice; volací značka letecké stanice může být vytvořena také z názvu letecké stanice, v tom případě je tvořena geografickým názvem polohy stanoviště a službou, která je k dispozici,

e) pohyblivé pozemní stanice:

1. čtyři písmena, z nichž první dvě jsou OL, a jedna číslice (v radiotelefonním a radiotelegrafním provozu); jako třetí písmeno není možno použít písmena G, H, L, O, U a V, nebo

2. písmena OL a čtyři číslice (v radiotelefonním provozu),

f) lodní stanice:

1. pouze s radiotelefonním provozem: dvojice písmen OL následovaná čtyřmi číslicemi nebo jedním písmenem a čtyřmi číslicemi,

2. ostatní: čtyři písmena, z nichž první dvě jsou OL a jako třetí se používá u námořních lodí písmeno G nebo H a u vnitrozemských plavidel písmeno L, O, U nebo V,

g) stanice na lodních záchranných člunech: volací značka lodi, jejíž jsou čluny součástí (mateřská loď), a dvě číslice,

h) letadlové stanice:

1. pět písmen, z nichž první dvě jsou OK a další tři písmena jsou shodná s písmeny rejstříkové značky letadla,

2. sedm znaků shodných s rejstříkovou značkou letadla, z nichž první dva jsou písmena OK, další tři znaky jsou písmena a poslední dva znaky číslice,

3. šest znaků, z nichž první dva jsou písmena OK a další čtyři číslice pro bezmotorová letadla nebo motorové kluzáky,

4. šest znaků, z nichž první tři jsou písmena OKA a další tři číslice pro ultralehké kluzáky, nebo

5. osm znaků, z nichž první dva jsou písmena OK, další dva znaky jsou volitelná písmena a další čtyři číslice pro registraci letadel evidovaných ve vojenském leteckém rejstříku České republiky,

i) stanice letadlových záchranných člunů: volací značka letadla, jehož jsou čluny součástí (mateřské letadlo), a jedna číslice,

j) stanice amatérské radiokomunikační služby:

OK0 až OK9 a jedno, dvě nebo tři písmena, nebo OL0 až OL9 a jedno nebo více písmen nebo číslic, přičemž

1. volací značky začínající OK0 a jedno, dvě nebo tři písmena se přidělují neobsluhovaným stanicím,

2. volací značky začínající OK1 a OK2 a trojice písmen, začínající písmeny K, O nebo R, se přidělují klubovým stanicím,

3. volací značky začínající OK1 až OK7 a dvě nebo tři písmena, s výjimkou znakové kombinace uvedené v bodě 2, se přidělují stanicím jednotlivců, které jsou držiteli průkazu odborné způsobilosti HAREC operátora třídy A2),

4. volací značky začínající OK8 a dvě nebo tři písmena se přidělují cizím státním příslušníkům vysílajícím z území České republiky,

5. volací značky začínající OK9 a tři písmena se přidělují stanicím jednotlivců, které jsou držiteli průkazu odborné způsobilosti NOVICE operátora třídy N,

6. volací značky začínající OL0 až OL9 a dvě nebo více písmen nebo číslic, přičemž poslední musí být písmeno, se přidělují pouze pro zvláštní příležitosti k dočasnému užívání, a to jen na dobu trvání těchto příležitostí. Z ustanovení tohoto odstavce jsou vyjmuty volací značky začínající OL5 a dvě nebo tři písmena,

7. volací značky začínající OL5 a dvě nebo tři písmena se přidělují klubovým stanicím subjektů registrovaných u specifických mezinárodních uskupení sdružujících skupiny radioamatérů stejné zájmové, popřípadě profesní činnosti nebo přímo klubovým stanicím subjektů reprezentujících tato mezinárodní uskupení, přičemž dvě nebo tři písmena za číslicí 5 představují zkratku názvu takového specifického mezinárodního uskupení nebo vyjadřují jeho specifickou činnost,

8. volací značky začínající OK1 až OK7 nebo OL0 až OL9 a jedno písmeno se přidělují pouze pro účely mezinárodních amatérských závodů.

(4) Volací značka stanice amatérské radiokomunikační služby přidělená dříve vydaným oprávněním může být opětovně přidělena jinému žadateli této služby nejdříve po uplynutí pěti let po skončení platnosti původního oprávnění. Volací značku je možné opětovně bezprostředně přidělit, pokud se jedná o

a) změnu v osobě držitele oprávnění k provozu neobsluhované stanice,

b) změnu v osobě držitele oprávnění k provozu klubové stanice, nebo

c) přidělení dříve přidělené volací značky fyzické osobě, která je v příbuzenském vztahu k držiteli původního oprávnění.

§ 10

Národní volací značka

(1) Národní volací značka se přidělí provozovateli stanice při provozování radiokomunikační služby výlučně na území České republiky.

(2) Národní volací značku tvoří

a) kombinace písmen, popřípadě písmen a číslic, odlišná od kombinace používané ve volacích značkách mezinárodních, přičemž lze použít

1. písmena: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z,

2. číslice: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,

b) jednoslovný výraz, za nímž může následovat číslice; jako slovní výraz nelze použít slovo vulgární nebo matoucí, nebo

c) název stanice, místní název nebo jméno provozovatele, za nimiž mohou následovat číslice.

(3) Používá-li provozovatel stanice více než jeden kmitočet, lze pro každý kmitočet přidělit odlišnou volací značku.

§ 11

Zvláštní volací značka

(1) Zvláštní volací značka se přidělí na žádost provozovatele letadlové nebo lodní stanice, anebo pro zvláštní charakteristické signály nebo jiné charakteristické znaky vysílání.

(2) Zvláštní volací značku tvoří

a) u letadlových stanic

1. mezinárodní volací značka letadlové stanice, jíž předchází buď radiotelefonní zkratka provozovatele letadla nebo označení typu letadla,

2. radiotelefonní zkratka provozovatele letadla, za níž je zařazeno pořadové číslo letu, nebo

3. rejstříková značka, popřípadě zvláštní značka letadla,

b) u lodních stanic zvláštní značka plavidla, jíž může být i jméno plavidla, které může předcházet označení druhu plavidla.


§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.


Ministr:
Mlynář v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 155/2005 Sb.

Hláskovací tabulka

PísmenoČeskyAnglicky [výslovnost]PísmenoČeskyAnglicky [výslovnost]
AAdamAlpha [alfa]ŇNina-
BBoženaBravo [brávou]OOto (Otakar)Oscar [oskr]
CCyrilCharlie [čárli]PPetrPapa [papá]
ČČeněk-QQuido [vysl. Kvído]Quebec [kvíbek]
DDavidDeltaRRudolfRomeo [roumiou]
ĎĎáblice-ŘŘehoř-
EEmilEcho [ekou]SSvatoplukSierra
FFrantišekFoxtrotŠŠimon-
GGustavGolfTTomášTango [tengou]
HHelenaHotel [houtel]ŤTěšnov-
CHChrudim-UUrbanUniform [júnyfórm]
IIvanIndia [indja]VVáclavVictor [vyktr]
JJosefJuliett [džúljet]WDvojité VWhisky [visky]
KKarelKilo [kílou]XXaverX-Ray [eksrej]
LLudvíkLimaYYpsilonYankee [jenky]
MMarieMike [majk]ZZuzanaZulu [zúlú]
NNorbertNovember [novembr]ŽŽofie-

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 155/2005 Sb.

Označení identifikátorů datového toku v sítích pro šíření zemského digitálního televizního vysílání používané v anglickém jazyce

Označení identifikátoru v českém jazyceOznačení identifikátoru v anglickém jazyce*)
Identifikátor sítě České republikyOriginal_network_id
Identifikátor sítěNetwork_id
Identifikátor transportního datového tokuTransport_stream_id
Identifikátor službyService_id

*) Doporučení ETSI EN 300 468 v1.15.1 (Digital Video Broadcasting (DVB) Specification for Service Information (SI) in DVB systems) pro digitální televizní vysílání.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.

2) Vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti.

3) Odstavec 2. 02 přílohy č. 4 k vyhlášce č. 138/2000 Sb., o radiokomunikačním provozu na vnitrozemských vodních cestách.

Přesunout nahoru