Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 154/2005 Sb.Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel

Částka 59/2005
Platnost od 28.04.2005
Účinnost od 01.05.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

154

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. dubna 2005

o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel

Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen "zákon") k provedení § 24 odst. 5 a § 37 odst. 2 zákona:


§ 1

Výše poplatků

(1) Výše ročních pevných částek poplatků nebo způsob výpočtu ročních poplatků jsou uvedeny v sazebníku poplatků za využívání rádiových kmitočtů a poplatků za využívání čísel, který je v příloze k tomuto nařízení.

(2) Výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů a čísel za dobu kratší než jeden kalendářní rok se stanoví jako násobek jedné dvanáctiny ročního poplatku a počtu celých měsíců ode dne nabytí právní moci individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo oprávnění k využívání čísel v příslušném roce včetně měsíce, ve kterém toto oprávnění pozbývá platnosti.

(3) Výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely činí 1 % výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů uvedené v příloze k tomuto nařízení.

(4) V případě, že by výše ročního poplatku za využívání rádiových kmitočtů a čísel určená způsobem podle sazebníku poplatků byla nižší nebo vyšší než meze stanovené v § 24 odst. 2 nebo § 37 odst. 2 zákona, odpovídá výše poplatku výši meze, které nedosahuje nebo kterou překračuje.

§ 2

Splatnost poplatků

Poplatky za využívání rádiových kmitočtů podle § 24 odst. 2 zákona a poplatky za práva plynoucí z oprávnění k využívání čísel podle § 37 odst. 2 zákona jsou splatné do 15 dnů ode dne nabytí právní moci individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo oprávnění k využívání čísel a dále k 31. lednu každého roku po dobu platnosti těchto oprávnění.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr informatiky:
Mlynář v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 154/2005 Sb.

Sazebník poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel

Položka 1

POPLATKY ZA VYUŽÍVÁNÍ RÁDIOVÝCH KMITOČTŮ

1) Pro účely tohoto sazebníku se rozumí:

a) jedním rádiovým kmitočtem číselná hodnota rádiového kmitočtu včetně k ní vztažené zabrané šířce pásma, uvnitř které je povoleno vysílání, a o jedné polarizaci, není-li v tomto nařízení vlády uvedeno jinak,

b) využíváním rádiového kmitočtu umožnění jeho nepřetržitého využívání podle podmínek a v rozsahu stanoveném v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů po dobu platnosti tohoto oprávnění,

c) výstupním výkonem Q použitého zařízení výkon vysílacího rádiového zařízení dodávaný do anténního napáječe.

2) Pro duplexní nebo semiduplexní způsob provozu se poplatky vyměřují za každý rádiový kmitočet.

3) Poplatky za využívání rádiových kmitočtů účastnickými elektronickými komunikačními zařízeními komunikujícími se základnovými stanicemi na základě všeobecných oprávnění, se vyměřují v rámci individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů uděleného provozovatelům základnových stanic. Tento poplatek je roven poplatku stanovenému za využívání duplexního rádiového kmitočtu základnovou stanicí (neplatí pro pozemní pohyblivou službu).

A. POZEMNÍ POHYBLIVÁ SLUŽBA

A. 1. Celoplošné rádiové sítě

Kč ročně dle výpočtu

Celoplošnými rádiovými sítěmi se pro účely zpoplatnění rozumí sítě, ve kterých rádiové kmitočty mohou být využívány rádiovými zařízeními na celém území České republiky. Mezi celoplošné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby nepatří rádiové sítě s celostátně využívaným rádiovým kmitočtem pouze pro pohyblivá rádiová zařízení. Celoplošnými rádiovými sítěmi se dále rozumí i rádiové sítě, jejichž prostřednictvím jsou zajišťovány důležité zájmy státu.

Výpočet:

C = S1 x K1 x K16

kde je

C Poplatek za využívání 1 rádiového kmitočtu

S1 Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma

S1 = 1600 Kč

K1 Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma

Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) 1 kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči ve využívaném kmitočtovém pásmu.

K1 = 1 x šířka [v kHz]

pro kmitočty mimo kmitočtové pásmo 380-385/390-395 MHz

K1 = 0,25 x šířka [v kHz]

pro kmitočty v kmitočtovém pásmu 380-385/390-395 MHz

K16 Koeficient kmitočtového pásma

K16 = 1 pro f < 1 GHz

K16 = 0,7 pro 1 GHz ≤ f < 2,2 GHz

K16 = 0,2 pro 2,2 GHz <= f < 24 GHz

K16 = 0,02 pro f >= 24 GHz

A. 2. Ostatní rádiové sítě pozemní pohyblivé služby

Kč ročně dle výpočtu

A 2.1 Regionální a lokální rádiové sítě

Regionálními a lokálními rádiovými sítěmi se pro účely zpoplatnění rozumí rádiové sítě, ve kterých rádiové kmitočty mohou být využívány rádiovými zařízeními na vymezeném území České republiky podle podmínek přídělu rádiových kmitočtů, za účelem poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Výpočet:

C = S1 x K1 x K16 x Kr

kde je

C Poplatek za využívání 1 rádiového kmitočtu

S1 Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma

S1 = 1600 Kč

K1 Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma

Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) 1 kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči ve využívaném kmitočtovém pásmu.

K1 = 1 x šířka [v kHz]

K16 Koeficient kmitočtového pásma

K16 = 1 pro f < 1 GHz

K16 = 0,7 pro 1 GHz ≤ f < 2,2 GHz

K16 = 0,2 pro 2,2 GHz <= f < 24 GHz

K16 = 0,02 pro f >= 24 GHz

Kr Koeficient regionálního rozsahu sítě

Výše koeficientu se vypočte na základě vzorce:

POPreg
Kr = ———
POPČR

kde je

POPreg počet obyvatel regionu nebo lokality, která je určena v podmínkách přídělu

POPČR počet obyvatel České republiky

A 2.2 Ostatní rádiové sítě

Poplatek za využívání rádiového kmitočtu je součtem poplatku za využívání jednoho rádiového kmitočtu pohyblivými rádiovými zařízeními a poplatku za využívání jednoho rádiového kmitočtu nepohyblivými rádiovými zařízeními.

Výpočet:

C = Ca + Cb

kde je

C Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu

Ca Poplatek za využívání rádiového kmitočtu vysílaného pohyblivými rádiovými zařízeními v rámci obsluhované oblasti, který je závislý na velikosti obsluhované oblasti a vyzářeném výkonu pohyblivých rádiových zařízení

Cb Poplatek za využívání kmitočtu vysílaného nepohyblivými rádiovými zařízeními, který je závislý na vyzářených výkonech jednotlivých nepohyblivých rádiových zařízení

Výpočet poplatku Ca

Poplatek se vyměří bez ohledu na počet pohyblivých rádiových zařízení v síti. Obsluhovanou oblastí pro daný rádiový kmitočet se pro účely výpočtu poplatku rozumí územní oblast, která je určena zeměpisnými souřadnicemi středu oblasti a svým poloměrem (maximální vzdáleností pohyblivých rádiových zařízení od středu územní oblasti, ve které mohou být provozována). Při stanovování obsluhované oblasti se vychází z technických parametrů rádiové sítě s ohledem na zajištění nerušeného provozu ostatních rádiových sítí. Obsluhovanou oblast může určit Úřad, není-li stanovena v souladu s výše uvedenými parametry.

Pro účely součinnosti základních složek integrovaného záchranného systému na vyhrazených součinnostních rádiových kmitočtech vymezených v Plánu využití rádiového spektra se stanoví koeficient K2 = 1 bez ohledu na velikost poloměru obsluhované oblasti.

Výpočet poplatku Ca se použije rovněž pro nepohyblivá elektronická komunikační zařízení v sítích dálkového ovládání a signalizace.

Výpočet:

Ca = S2 x K1 x K2 x K3 x K16

kde je

S2 Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma
S2 = 100 Kč

K1 Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma.

Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) jednoho kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči ve využívaném kmitočtovém pásmu.

K1 = 1 pro 1 kHz

K2 Koeficient poloměru obsluhované oblasti

K2 = 1,5 poloměr do 5 km včetně

K2 = 2 poloměr nad 5 km do 25 km včetně

K2 = 5 poloměr nad 25 km do 70 km včetně

K2 = 11 poloměr nad 70 km do 150 km včetně

K2 = 15 poloměr nad 150 km

K3 Koeficient vyzářeného výkonu pohyblivých rádiových zařízení

K3 = 1 do 10 W povoleného maximálního efektivního vyzářeného výkonu včetně

K3 = 2 nad 10 W povoleného maximálního efektivního vyzářeného výkonu

K16 Koeficient kmitočtového pásma

K16 = 1 pro f < 1GHz

K16 = 0,7 pro 1 GHz <= f < 2,2 GHz

K16 = 0,2 pro 2,2 GHz <= f < 24 GHz

K16 = 0,02 pro f >= 24 GHz

Výpočet poplatku Cb

Výpočet:

Cb = S2 x K1 x K4 x K16

kde je

S2 Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma

K1 Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma. Tento koeficient se vypočte ze šířky (v kHz) jednoho kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči ve využívaném kmitočtovém pásmu.

K1 = 1 pro 1 kHz

K4 Součet výkonových koeficientů jednotlivých nepohyblivých rádiových zařízení využívajících kmitočet v obsluhované oblasti zvýšený o hodnotu 1,5.

n
K4 = 1,5 +Xi
i=1

ve kterém znamená

n počet jednotlivých nepohyblivých rádiových zařízení

Xi výkonový koeficient maximálního efektivního vyzářeného výkonu P (e.r.p.) jednotlivého nepohyblivého rádiového zařízení

Xi = 0,05 pro P ≤ 1W

Xi = 0,10 pro 1 W < P ≤ 5 W

Xi = 0,15 pro 5 W < P ≤ 10 W

Xi = 0,50 pro 10W < P ≤ 20 W

Xi = 1,00 pro P > 20 W.

K16 Koeficient kmitočtového pásma

K16 = 1 pro f < 1GHz

K16 = 0,7 pro 1 GHz <= f < 2,2 GHz

K16 = 0,2 pro 2,2 GHz <= f < 24 GHz

K16 = 0,02 pro f > = 24 GHz.

B. PEVNÁ SLUŽBA

Kč ročně dle výpočtu

Výpočet:

C = S3 x K9 x K10 x K15

kde je

C Poplatek za využívání 1 rádiového kmitočtu

S3 Sazba za 1 rádiový kmitočet podle druhu radioreléového spoje, kmitočtového pásma (f) a zabrané šířky kmitočtového pásma (šp)

a) Radioreléový spoj bod-bod

Sazba za rádiový kmitočet v Kč0 MHz < šp ≤ 5 MHz5 MHz < šp ≤ 10 MHz10 MHz < šp ≤ 20 MHz20 MHz < šp ≤ 30 MHz30 MHz < šp ≤ 60 MHzšp > 60 MHz
f ≤ 1 GHz50010002000300035005600
1 GHz < f ≤ 3 GHz50001000020000300003500056000
3 GHz < f ≤ 16 GHz4000800016000240002800044800
16 GHz < f ≤ 24 GHz3000600012000180002100033600
24 GHz < f ≤ 35 GHz2500500010000150001750028000
35 GHz < f ≤ 40 GHz200040008000120001400022400
40 GHz < f ≤ 47 GHz10002000400060001000016000
47 GHz < f ≤ 55 GHz600130025003800630010000
55 GHz < f ≤ 66 GHz10030050080013002000
f > 66 GHz600130025003800630010000

b) Radioreléový spoj bod-multibod (1 řídící stanice)

Sazba za rádiový kmitočet v Kč0 MHz < šp ≤ 5 MHz5 MHz < šp ≤ 10 MHz10 MHz < šp ≤ 20 MHz20 MHz < šp ≤ 30 MHz30 MHz < šp ≤ 60 MHzšp > 60 MHz
f ≤ 1 GHz1250250050007500875014000
1 GHz < f ≤ 3 GHz1250025000500007500087500140000
3 GHz < f ≤ 16 GHz1000020000400006000070000112000
16 GHz < f ≤ 24 GHz75001500030000450005250084000
24 GHz < f ≤ 35 GHz62501250025000375004375070000
35 GHz < f ≤ 40 GHz50001000020000300003500056000
40 GHz < f ≤ 47 GHz2500500010000150002500040000
47 GHz < f ≤ 55 GHz15003250625095001575025000
55 GHz < f ≤ 66 GHz2507501250200032505000
f > 66 GHz15003250625095001575025000

K9 Koeficient výstupního výkonu Q použitého zařízení:

K9 = 0,25 Q ≤ 0 dBm

K9 = 0,4 0 dBm < Q ≤ 10dBm

K9 = 0,6 10 dBm < Q ≤ 20dBm

K9 = 0,8 20 dBm < Q ≤ 30dBm

K9 = 1 30 dBm < Q ≤ 40dBm

K9 = 1,5 Q > 40 dBm

K10 Koeficient řízení výstupního výkonu použitého rádiového zařízení:

K10 = 0,8 systém řízení výstupního výkonu použit

K10 = 1 systém řízení výstupního výkonu nepoužit

K15 Koeficient křížové polarizace

K15 = 1,25 křížová polarizace použita

K15 = 1 křížová polarizace nepoužita

Poznámka:

Pro systémy MWS (multimediální bezdrátové systémy) typu uspořádání bod-multibod v případě obousměrného rádiového provozu tohoto systému se poplatky vyměřují v kategorii pevná služba i v případě, že část poskytované služby má charakter rozhlasové služby. Poplatky za využívání kmitočtů rádiovými zařízeními pevné služby s kmitočty do 1 GHz včetně (s výjimkou rádiových směrových pevných spojů bod-bod v kmitočtovém pásmu 405-425 MHz) se vyměří výpočtem pro pozemní pohyblivou službu.

C. ROZHLASOVÁ SLUŽBA

C. 1. Rozhlasové vysílání

Kč ročně dle výpočtu

Výpočet:

C = S4 × V2 × K11

kde je

C Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu

Poznámka:

V krátkovlnných rozhlasových pásmech se využíváním jednoho rádiového kmitočtu rozumí právo využívat kterýkoli z rádiových kmitočtů využívaných podle individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

S4 Sazba za jeden rádiový kmitočet

S4 = 1 Kč

V Průměrný efektivní vyzářený výkon na využívaném kmitočtu v dBW v hodnotě zaokrouhlené na nejbližší nižší celé číslo. Stanoví se jako 1/36 ze součtu povolených vyzářených výkonů ve směrech po deseti úhlových stupních, počínaje stupněm nula. Pro průměrný efektivní vyzářený výkon menší nebo rovnající se 5 dBW je V = 5. V krátkovlnných rozhlasových pásmech je V rovno výstupnímu výkonu vysílače v dBW.

K11 Koeficient druhu vysílání:

K11 = 10 Digitální rozhlasové vysílání na rádiových kmitočtech do 30 MHz včetně

K11 = 15 AM rozhlasové vysílání

K11 = 30 FM rozhlasové vysílání

K11 = 30 Digitální rozhlasové vysílání na rádiových kmitočtech nad 30 MHz

C. 2. Televizní vysílání

Kč ročně dle výpočtu

Výpočet:

C = S4 × V2 x K11 × P1

kde je

C Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu pro televizní vysílání

S4 Sazba za jeden rádiový kmitočet

S4 = 1 Kč

V Průměrný efektivní vyzářený výkon na využívaném kmitočtu v dBW v hodnotě zaokrouhlené na nejbližší nižší celé číslo. Stanoví se jako 1/36 ze součtu povolených vyzářených výkonů ve směrech po deseti úhlových stupních, počínaje stupněm nula. Pro průměrný efektivní vyzářený výkon menší nebo rovnající se 5 dBW je V=5.

K11 Koeficient televizního vysílání

K11 = 50

P1 Koeficient druhu televizního vysílání

P1 = 1 Analogové televizní vysílání, není-li dále stanoveno jinak.

P1 = 5 Digitální televizní vysílání, není-li dále stanoveno jinak.

Stanovení koeficientu P1 pro analogové televizní vysílání

Pokud držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v dané územní oblasti1) ke dni stanovenému v nařízení vlády o technickém plánu přechodu2)

a) nevypnul vysílač velkého výkonu3), je v této územní oblasti koeficient P1 = 30,

b) nevypnul zemské analogové televizní vysílání, je v této územní oblasti koeficient P1 = 100.

Stanovení koeficientu P1 pro digitální televizní vysílání

Do dne vypnutí zemského analogového televizního vysílání stanoveného v nařízení vlády o technickém plánu přechodu je v dané územní oblasti koeficient P1=1.

Stanovení výše poplatku pro digitální televizní vysílání prostřednictvím jednofrekvenční sítě

V případě šíření digitálního televizního vysílání vysílačem s maximálním efektivním vyzářeným výkonem (ERPmax) menším než 27 dBW, který je využíván v rámci jednofrekvenční sítě, je vždy C = 420 Kč.

Do dne ukončení přechodu zemského digitálního televizního vysílání na standard DVB-T2 je v případě šíření digitálního televizního vysílání vysílačem v přechodové vysílací síti DVB-T2 vždy C = 420 Kč.

Poznámka:

Pro systémy MWS (multimediální bezdrátové systémy) v kategoriích MMDS (vícebodový vícekanálový distribuční systém), MVDS (multikanálový video distribuční systém), nebo LMDS (lokální vícebodový distribuční systém) v provozním uspořádání bod-multibod za předpokladu, že rádiový provoz v systému je pouze jednosměrný, se vyměřují poplatky podle kategorie rozhlasová služba, i když část poskytované služby má charakter jednosměrného datového přenosu. Pro tyto systémy platí koeficient P1 = 1.

D. DRUŽICOVÁ SLUŽBA

Kč ročně dle výpočtu

Výpočet:

C = S5 x K12 x K13

kde je

C Poplatek za využívání 1 rádiového kmitočtu pozemskou stanicí

S5 Sazba za 1 MHz šířky kmitočtového pásma zabrané vysíláním

S5 = 2500 Kč

K12 Koeficient šířky kmitočtového pásma zabrané vysíláním

K12 = 4 pro šířku pásma ≤ 4 MHz

K12 pro šířku pásma > 4 MHz se rovná počtu MHz, odpovídajícímu šířce kmitočtového pásma zabraného vysíláním

K13 Koeficient použití technologie s mnohonásobným přístupem ke kanálu

K13 = 0,1 při použití technologie s mnohonásobným přístupem ke kanálu

K13 = 1 není-li použita technologie s mnohonásobným přístupem ke kanálu

E. OSTATNÍ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

Kč ročně dle výpočtu

E. 1. LETECKÁ POHYBLIVÁ SLUŽBA A NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ SLUŽBA

Výpočet:

C = S6 × K14

kde je

C Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu

S6 Sazba za využívání rádiového kmitočtu jednou leteckou stanicí nebo letadlovou stanicí, popřípadě jednou pobřežní stanicí nebo lodní stanicí

S6 = 1 200 Kč

K14 Koeficient výstupního výkonu Q použitého zařízení:

K14 = 1Q ≤ 14 dBW (25W)
K14 = 214 dBW (25W) < Q ≤ 20 dBW (100W)
K14 = 420 dBW (100W) < Q ≤ 27 dBW (500W)
K14 = 8 Q > 27 dBW (500W)

Poznámka:

a) použitým zařízením u lodních a letadlových stanic pro účely vyměření poplatků se rozumí jen hlavní vysílač. K jiným vysílacím zařízením, která jsou součástí letadlové nebo lodní stanice, se nepřihlíží. Jsou-li na palubě letadla nebo lodi jen vysílací rádiová zařízení zabezpečovací služby, poplatky se vyměří z nich,

b) využíváním rádiového kmitočtu u lodních a letadlových stanic se rozumí oprávnění využívat všechny rádiové kmitočty vyhrazené těmto službám mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,

c) podle kategorie E. 1 se rovněž vyměřují poplatky za využívání rádiových kmitočtů stanicemi radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách.

E. 2. Radiolokační služba

Kč ročně
Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu:
Radiolokačním zařízením6 000 Kč

E. 3. Radionavigační služba

Kč ročně
Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu:
Radionavigačním zařízením6 000 Kč

E. 4. Služba družicového průzkumu Země, kosmického výzkumu a radioastronomická radiokomunikační služba.

Kč ročně
Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu, u kterého je požadována ochrana proti rušení, pro:
Jednotlivou lokalitu1 200 Kč
Celé území České republiky6 000 Kč

Položka 2

POPLATKY ZA VYUŽÍVÁNÍ ČÍSEL

Kč ročně
A. Poplatek za kód volby a předvolby operátora, zkrácené telefonní číslo, telefonní číslo s kódem číslovací oblasti TC
A.1. Poplatek za kód volby a předvolby operátora
a) čtyřmístný 100 000
b) pětimístný 50 000
A.2. Poplatek za zkrácené telefonní číslo
a) třímístné 100 000
b) čtyřmístné 80 000
c) pětimístné 40 000
d) šestimístné 25 000
e) 116 000 až 116 999 1 000
A.3. Poplatek za telefonní číslo s kódem číslovací oblasti TC 1
B. Poplatky za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe k síti elektronických komunikací
B.1.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 601 až 608 a DNe = 72, 73, 771
B.2. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 611
B.3. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 7900 až 79991
B.4. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 700100
B.5. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 702 až 7051
B.6. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 9101
B.7. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 9711000
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 971 symetrické nebo lehce zapamatovatelné2000
B.8. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 97630000
C.Poplatky za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC ke službě elektronických komunikací
C.1.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 800800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 800 symetrické nebo lehce zapamatovatelné2000
C.2.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 810 až 819, 830 až 839 a 843 až 846800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 810 až 819, 830 až 839 a 843 až 846 symetrické nebo lehce zapamatovatelné2000
C.3.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 820 až 829800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 820 až 829 symetrické nebo lehce zapamatovatelné2000
C.4.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 840 až 842 a 847 až 849800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 840 až 842 a 847 až 849 symetrické nebo lehce zapamatovatelné2000
C.5.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 900, 905, 906, 908 a 90930000
D. Poplatek za směrovací kód, včetně přístupového čísla UPTAN 5 000
E. Poplatek za směrovací kód k celostátní záznamníkové službě a ke službě předávání zpráv 10 000
F. Poplatek za přístupové kódy k neveřejným komunikačním sítím
F.1. Poplatek za přístupový kód k neveřejným komunikačním sítím
a) třímístný 150 000
b) čtyřmístný 15 000
c) pětimístný1 500
F.2. Poplatek za přístupový kód k neveřejným virtuálním komunikačním sítím50 000
a) třímístný150 000
b) čtyřmístný15 000
c) pětimístný1 500
G. Poplatek za kód veřejné mobilní telefonní sítě MNC 50 000
H. Poplatek za identifikační kód veřejné datové sítě DNIC Kč ročně podle výpočtu Výpočet:
C = n × 10 000,- Kč
kde je
C - poplatek za využívání jednoho identifikačního kódu veřejné datové sítě DNIC,
n - počet využívaných hodnot B číslic síťového koncového datového čísla.
J. Poplatek za identifikační číslo sítě a ústředny
J.1. Poplatek za identifikační číslo ústředny ExID 50
J.2. Poplatek za identifikační číslo sítě OpID 10 000
K. Poplatek za kód signalizačního bodu signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7
K.1. Poplatek za kód signalizačního bodu přechodové signalizační sítě 10 000
K.2. Poplatek za kód mezinárodního signalizačního bodu 100 000
L. Poplatek za identifikátor vydavatele karty 50 000
M. Poplatek za jméno ADMD mnemotechnické adresy 100 000

Výpočet:

C = n × 10 000,- Kč

kde je

C Poplatek za využívání jednoho identifikační kódu veřejné datové sítě (DNIC)

n Počet využívaných „B" číslic síťového koncového datového čísla

Poznámky pod čarou

1) § 3 nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu).

2) Nařízení vlády č. 161/2008 Sb.

3) § 2 písm. a) nařízení vlády č. 161/2008 Sb.

Přesunout nahoru