Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 152/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin

Částka 58/2005
Platnost od 27.04.2005
Účinnost od 01.05.2005
Zrušeno k 15.02.2008 (4/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

152

VYHLÁŠKA

ze dne 15. dubna 2005,

kterou se mění vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin, se mění takto:

1. V § 1 v uvozovací větě poznámka pod čarou č. 1 zní:

"1) Směrnice Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských látek přídatných povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/34/ES ze dne 30. června 1994, kterou se mění směrnice 89/107/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských látek přídatných povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a sladidla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/85/ES ze dne 19. prosince 1996, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a sladidla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/72/ES ze dne 15. října 1998, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a sladidla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/5/ES ze dne 12. února 2001, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a sladidla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/52/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 95/2/ES týkající se podmínek používání E 425 konjaku jako aditivní látky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES ze dne 30. června 1994 o sladidlech pro použití v potravinách.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/83/ES ze dne 19. prosince 1996, kterou se mění směrnice 94/35/ES o sladidlech pro použití v potravinách.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro použití v potravinách.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 88/344/ES ze dne 14. června 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Směrnice Rady 92/115/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se poprvé mění směrnice 88/344/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/52/ES ze dne 7. prosince 1994, kterou se podruhé mění směrnice 88/344/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/60/ES ze dne 27. října 1997, kterou se potřetí mění směrnice 88/344/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Nařízení Komise č. 1607/2000/ES ze dne 31. května 2000, kterou se doplňuje nařízení Komise 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, týkající se výrobních možností.
Nařízení Komise č. 1622/2000/ES ze dne 24. července 2000, kterou se doplňuje nařízení Komise 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem.
Nařízení Komise č. 1623/2000/ES ze dne 25. července 2000, kterou se doplňuje nařízení Komise 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, týkající se obchodních mechanismů.
Nařízení Rady č. 2826/2000/ES ze dne 19. prosince 2000 o informacích a propagačních akcích pro zemědělské produkty na vnitřním trhu.
Nařízení Rady č. 1037/2001/ES ze dne 22. května 2001 o povolení nabídky a dodávky některých dovážených vín pro přímou lidskou spotřebu, která se používají ve vinařství.
Nařízení Rady č. 2585/2001/ES ze dne 19. prosince 2001, kterou se doplňuje nařízení Komise 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem.
Nařízení Rady č. 527/2003/ES ze dne 17. března 2003 o povolení nabídky a dodávky některých dovážených vín z Argentiny pro přímou lidskou spotřebu, která se používají ve vinařství.
Smlouva o přistoupení České republiky a ostatních kandidátských zemí k Evropské unii ze dne 16. dubna 2003.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/114/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a sladidla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/115/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se mění směrnice 94/35/ES o sladidlech pro použití v potravinách.
Rozhodnutí Komise 2002/247/ES ze dne 27. března 2002 o pozastavení uvádění na trh a dovozu cukrovinek z želé obsahujících potravinovou přísadu E 425 konjak.
Rozhodnutí Komise 2004/374/ES ze dne 13. dubna 2004 týkající se pozastavení uvádění na trh, používání a dovážení "jelly mini-cups" obsahující látky E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 a/nebo E 418.".

2. V příloze č. 1 části 1 oddílu A se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) v potravině, do které bylo přidáno aroma v rozsahu, v jakém je touto vyhláškou přídatná látka v aromatu povolena a prostřednictvím tohoto aromatu přenesena do potraviny, za předpokladu, že přídatná látka v konečné potravině neplní technologickou funkci.".

3. V příloze č. 1 části 1 oddílu A se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které včetně poznámky pod čarou znějí:

"(6) Množství přídatné látky v aromatu musí být omezeno na minimum nezbytné k zachování bezpečnosti a kvality aromatu a k usnadnění jeho skladování. Přítomnost přídatné látky v aromatu nesmí spotřebitele klamat nebo představovat riziko pro jeho zdraví. V případě, že přídatná látka, v důsledku jejího přenosu aromatem, plní technologickou funkci v potravině, pak je tato látka považována za přídatnou látku přítomnou v potravině a nikoli za přídatnou látku aromatu.

(7) Přítomnost přídatné látky v potravině podle odstavce 5 není povolena v potravinách pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí*), pokud není ve zvláštních právních předpisech výslovně stanoveno jinak.

*) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich označování.".

Dosavadní odstavce 6 až8 se označují jako odstavce 8 až10.

4. V příloze č. 1 části 1 oddílu A se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámky pod čarou zní:

"(11) O zařazení potravin a použití přídatných látek ve sporných případech rozhoduje Komise Evropských společenství za pomoci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat na základě využití článků 5 a 7 rozhodnutí**).

**) Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999, kterým se stanoví postup pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi.".

5. V příloze č. 1 části 1 oddílu B písmeno m) zní:

"m) stabilizátory, kterými jsou látky, umožňující udržovat fyzikálně-chemické vlastnosti potraviny. Mezi stabilizátory se zařazují látky, které umožňují udržování homogenní disperze dvou nebo více nemísitelných látek v potravině. Dále sem patří látky, které stabilizují, udržují nebo posilují existující zbarvení potraviny, a látky, které zvyšují vazebnou kapacitu potraviny včetně tvorby příčných vazeb mezi bílkovinami (zesíťování), jež umožňuje spojení jednotlivých složek potraviny do konečné potraviny,".

6. V příloze č. 1 části 1 oddílu C v odstavci 2 se za text "E 407" vkládá text "E 407a".

7. V příloze č. 1 části 1 oddílu C v tabulce názvy přídatných látek pro E 170, E 466 a E 469 znějí:

„Číslo ENázev
E 170Uhličitan vápenatý
E 466Karboxymethylcelulosa (Celulosová guma)
E 469Enzymově hydrolyzovaná karboxymethylcelulosa (Enzymově hydrolyzovaná celulosová guma)“

8. V příloze č. 1 části 2 tabulka zní:

„Tabulka

Název potravinyČíslo ELátkaNPM* mg.l-1
resp. mg.kg-1
Kakaový prášek, čokoláda a výrobky z čokoládyE 170uhličitan vápenatý70000 v sušině bez tuku
E 322lecitinyNM**
E 330kyselina citrónová5000
E 334kyselina vinná5000
E 414arabská guma (jen k leštění povrchu)NM
E 422glycerolNM
E 440pektiny (jen k leštění povrchu)NM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
E 472cestery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovouNM
E 500uhličitany sodné70000 v sušině bez tuku
E 501uhličitany draselné70000 v sušině bez tuku
E 503uhličitany amonné70000 v sušině bez tuku
E 504uhličitany horečnaté70000 v sušině bez tuku
E 524hydroxid sodný70000 v sušině bez tuku
E 525hydroxid draselný70000 v sušině bez tuku
E 526hydroxid vápenatý70000 v sušině bez tuku
E 527hydroxid amonný70000 v sušině bez tuku
E 528hydroxid horečnatý70000 v sušině bez tuku
E 530oxid horečnatý70000 v sušině bez tuku
Ovocné a zeleninové šťávy 100% nektaryE 300kyselina askorbováNM
Ovocné a zeleninové šťávy 100%E 330kyselina citrónová3000
Ananasová šťáva 100%E 296kyselina jablečná3000
Hroznová šťáva 100%E 170uhličitan vápenatýNM
E 336vinany draselnéNM
Šťávy a nektary z ananasu a mučenkyE 440pektiny3000
Ovocné nektaryE 270kyselina mléčná5000
E 330kyselina citrónová5000
Výběrové (extra) džemy a výběrové (extra) rosolyE 270kyselina mléčnáNM
E 296kyselina jablečnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 327mléčnan vápenatýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 331citrát sodnýNM
E 333citrát vápenatýNM
E 334kyselina vinnáNM
E 335vinan sodnýNM
E 350jablečnan sodnýNM
E 440pektinyNM
E 471mono a diglyceridy mastných kyselinNM
Džemy, rosoly, marmelády a podobné výrobky z ovoce včetně těchto výrobků se sníženým obsahem energieE 270kyselina mléčnáNM
E 296kyselina jablečnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 327mléčnan vápenatýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 331citrát sodnýNM
E 333citrát vápenatýNM
E 334kyselina vinnáNM
E 335vinan sodnýNM
E 350jablečnan sodnýNM
E 400kyselina alginová10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 401alginát sodný10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 402alginát draselný10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 403alginát amonný10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 404alginát vápenatý10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 406agar10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 407karagenan10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 410karubin10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 412gumaguar10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 415xanthan10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 418guma gellan10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 440pektinyNM
E 471mono a diglyceridy mastných kyselinNM
E 509chlorid vápenatý 1NM
E 524hydroxid sodnýNM
Zahuštěné mlékoE 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 304estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinamiNM
E 322lecitinyNM
E 331citrát sodnýNM
E 332citrát draselnýNM
E 407karagenanNM
E 500(ii)hydrogenuhličitan sodnýNM
E 501(ii)hydrogenuhličitan draselnýNM
E 509chlorid vápenatýNM
Smetana neochucená tepelně ošetřenáE 401alginát sodnýNM
E 402alginát draselnýNM
E 407karagenanNM
E 466karboxymethylcelulosaNM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
Mlékárenské máslo se smetanovým zákysemE 500uhličitany sodnéNM
Sýr zrajícíE 170uhličitan vápenatýNM
E 504uhličitany horečnatéNM
E 509chlorid vápenatýNM
E 575glukono-delta-laktonNM
Sýr zrající plátkovaný, strouhanýE 170uhličitan vápenatýŇM
E 504uhličitany horečnatéNM
E 509chlorid vápenatýNM
E 575[glukono-delta-laktonNM
E 460celulosaNM
Sýr přírodní bílý, pařený např. typu „Mozzarella“ a sýr syrovátkovýE 260kyselina octováNM
E 270kyselina mléčnáNM
E 330kyselina citrónováNM
E 575glukono-delta-laktonNM
E 460 iiprášková celulosaNM jen pro strouhaný a plátkový sýr
Předvařená rýžeE 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
E 472aestery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovouNM
Čerstvé ryby, korýši a měkkýši, včetně zmrazenýchE 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
Neemulgované oleje a tuky živočišného nebo rostlinného původu (kromě panenských olejů) a olivových olejůE 304estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinamiNM
E 306přírodní extrakt s obsahem tokoferolůNM
E 307alfa-tokoferolNM
E 308šamma-tokoferolNM
E 309delta-tokoferolNM
E 322lecitin30 000
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselin10 000
Neemulgované oleje a tuky živočišného nebo rostlinného původu (kromě panenských olejů a olivových olejů) speciálně určené k vaření a/nebo smažení a pro přípravu omáčekE 270kyselina mléčnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 304estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinamiNM
E 306Dřírodni extrakt s obsahem tokoferolůNM
E 307alfa-tokoferolNM
E 308gamma -tokoferolNM
E 309delta-tokoferolNM
E 322lecitin30000
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
E 471mono a diglyceridy mastných kyselin10000
E 472 cestery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovouNM
Rafinovaný olivový oleiE 307alfa-tokoferol200
Zmrazené a nezpracované ovoce a zelenina; balené, chlazené nezpracované ovoce a chlazená nezpracovaná zelenina určená ke spotřebě a balené nezpracované a loupané bramboryE 296kyselina jablečnáNM jen pro loupané brambory
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
E 330kyselina citrónováNM
Ovocné kompotyE 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
E 440pektinyNM neplatí pro jablečné kompoty
E 509chlorid vápenatý
Sterilované ovoce a zelenina ve sklenicích a plechovkáchE 260kyselina octová 1NM
E 261octan draselnýNM
E 262octan sodnýNM
E 263octan vápenatýNM
E 270kyselina mléčnáNM
E 296kyselina jablečnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
E 325mléčnan sodnýNM
E 326mléčnan draselnýNM
E 327mléčnan vápenatýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
E 334kyselina vinnáNM
E 335vinany sodnéNM
E 336vinany draselnéNM
E 337vinan sodno-draselnýNM
E 509chlorid vápenatýNM
E 575glukono-delta-laktonNM
Čerstvé mleté maso, balenéE 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
Jatečně opracované tělo jatečních zvířat a jatečně opracované tělo drůbeže, celé nebo dělené (pouze k ošetření povrchu)E 270kyselina mléčnáNM
E 325mléčnan sodnýNM
E 326mléčnan draselnýNM
E 327mléčnan vápenatýNM
Vaječné obsahyE 270kyselina mléčnáNM
E 325mléčnan sodnýNM
E 326mléčnan draselnýNM
E 327mléčnan vápenatýNM
Chléb (druhy připravené výlučně z mouky, vody, soli, droždí, kypřících látek a koření)E 260kyselina octováNM
E 261octan draselnýNM
E 262octan sodnýNM
E 263octan vápenatýNM
E 270kyselina mléčnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
E 304estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinamiNM
E 322lecitinyNM
E 325mléčnan sodnýNM
E 326mléčnan draselnýNM
E 327mléčnan vápenatýNM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
E 472 aestery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovouNM
E 472 destery mono- a mastných kyselin s kyselinou vinnouNM
E 472 eestery mono- a diglyceridů s kyselinouNM
 mono- a diacetyl vinnou 
E 472 festery mono- a diglyceridů s kyselinou octovou a vinnouNM
Nesušené (čerstvé) těstovinyE 270kyselina mléčnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 322lecitinyNM
E 330kyselina citrónováNM
E 334kyselina vinnáNM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
E 575glukono delta laktonNM
PivoE 270kyselina mléčnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 414arabská gumaNM
Běžný francouzský chléb „pain courant francais“E 260kyselina octováNM
E 261octan draselnýNM
E 262octan sodnýNM
E 263octan vápenatýNM
E 270kyselina mléčnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
E 304estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinamiNM
E 322lecitinyNM
E 325mléčnan sodnýNM
E 326mléčnan draselnýNM
E 327mléčnan vápenatýNM
E 471mono-a diglyceridy mastných kyselinNM
Husí játra „foie gras entier, blocs de foie gras“E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
„Gehakt“E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
„Olomoucké tvarůžky“E 170uhličitan vápenatýNM
 E 500uhličitany sodnéNM
UHT kozí mlékoE 331citráty sodné4000
Kaštany jedlé v nálevuE 410karabinNM
E 412gumaguarNM
E 415xanthanNM

* Nejvyšší povolené množství.

** Nezbytné množství.“.

9. V příloze č. 1 části 3 odstavec 1 zní:

"(1) Potraviny určené pro výživu kojenců a malých dětí smějí obsahovat

a) arabskou gumu E 414 a oxid křemičitý E 551 pocházející z přidaných nutričních přípravků v množství nejvýše 150 000 mg/kg látky E 414 a 10 000 mg/kg látky E 551,

b) mannitol E 421, pokud byl užit jako nosič pro vitamín B12 v množství nejméně 1 díl vitamínu B12 na 1000 dílů mannitolu; výrobek připravený ke spotřebě by neměl obsahovat více než 10 mg/kg přenesené látky E 414,

c) škrobový oktenyljantaran sodný E 1450 pocházející z přidaných vitamínových přípravků nebo přípravků s obsahem polynenasycených mastných kyselin; množství látky E 1450 přenesené do výrobku určeného ke spotřebě může být nejvýše 100 mg/kg u vitamínových přípravků a 1000 mg/kg u přípravků s obsahem polynenasycených mastných kyselin.".

10. V příloze č. 1 části 3 nadpis oddílu D včetně poznámky pod čarou zní: "Přídatné látky povolené k výrobě potravin určených pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti*)

*) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.".

11. V příloze č. 1 části 3 oddílu D se do tabulky č. 4 za řádek přídatné látky E 471 vkládá nový řádek přídatné látky E 472c, který zní:

Číslo ELátkaZvláštní podmínkyNPM mg.1-
resp.mg.kg-1
E 472cestery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovouod narození7500 u výrobků v práškové formě9000 u výrobků v tekuté formě
“.

12. V příloze č. 1 části 4 tabulce č. 2 položka č. 20 zní:

"20. maso, ryby, drůbež, zvěřina, měkkýši, korýši a přípravky z nich (netýká se hotových pokrmů obsahujících tyto složky)".

13. V příloze č. 1 části 4 tabulce č. 3 se slova "Párky a obdobné masné výrobky, paštiky, terrines" nahrazují slovy: "Masné výrobky z nasoleného a okořeněného mletého (homogenizovaného) masa naražené v přírodním nebo umělém střevě bez stanoveného stupně tepelného opracování, paštiky, terrines.".

14. V příloze č. 1 části 4 v textu pod tabulkou č. 6 první věta zní: "Při použití v kombinaci se hodnota NPM týká celkového množství použitých barviv.".

15. V příloze č. 1 části 5 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) u stolních sladidel obsahující sůl aspartamu-acesulfamu "Obsahuje zdroj fenylalaninu".".

16. V příloze č. 1 části 5 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Potraviny obsahující aspartam E 951 a/nebo sůl aspartamu-acesulfamu E 962 musí být na obalu určeném pro spotřebitele označeny textem "Obsahuje zdroj fenylalaninu".".

Dosavadní odstavce 7 až11 se označují jako odstavce 8 až12.

17. V příloze č. 1 části 5 se doplňuje odstavec 13, který zní:

"(13) V případě, že existují pochybnosti o použití sladidla v určitém druhu potraviny a pochybnosti o použití přídatné látky podle principu "nezbytné množství" postupuje se podle části 1 oddíl A odstavce 11 této přílohy.".

18. V příloze č. 1 části 5 tabulka včetně poznámek zní:

„Tabulka

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.I-1 resp.mg.kg-1
E 420 E 421
E 953
E 965 E 966
E 967
Sorbitol
(i)Sorbitol
(ii) Sorbitol sirup
Mannitol
Isomalt
Maltitol
(i) Maltitol
(ii) Maltitol sirup
Laktitol
Xylitol
deserty * na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru NM
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru NM
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru NM
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru NM
deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru NM
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru NM
obilné snídaně a podobné výrobky na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru NM
mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru NM
džemy, rosoly, marmelády se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a kandované ovoce NM
ovocné přípravky se sníženým obsahem cukru kromě těch, které jsou určeny pro výrobu nealkoholických nápojů na bázi ovocné šťávy NM
cukrovinky bez přidaného cukru NM
cukrovinky na bázi sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru NM
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru NM
cukrovinky na bázi kakaa se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru NM
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru NM
žvýkačka bez přidaného cukru NM
studené omáčky NM
hořčice NM
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru NM
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise** v pevné formě NM
stolní sladidla NM
E 950 Acesulfam K ochucené nealko nápoje se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce) 350
    nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce) 350
instantní čaj 350
nealkoholické pivo 350
deserty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 350
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 350
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 350
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 350
deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 350
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 350
ochucené snacky *** na bázi škrobu a ořechů 350
mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 800
kompoty se sníženým obsahem energie, kompoty bez přidaného cukru 350
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem energie 350
džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie 1000
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu 200
cukrovinky bez přidaného cukru 500
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 500
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 1000
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie 1000
žvýkačka bez přidaného cukru 2000
cidr a perry 350
tmavé pivo typu „oud bruin",
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (V/V),
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. Na.OH.1
pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m),
pivo „Biere de table /Tafelbier /Table beer" kromě piva „Obergariees Einfachbier"
35050
studené omáčky 350
hořčice 350
saláty s obsahem studených omáček 350
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů 200
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub, se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 1200
polévky se sníženým obsahem energie 110
cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru 2500
pivo se sníženým obsahem energie 25
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína 350
alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % (V/V) alkoholu 350
kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru 2000
cukrovinky ve formě tablet a dražé se sníženým obsahem energie 500
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky pro speciální nutriční účely 1000
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely, definované ve zvláštním právním předpise**** 450
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižovaní tělesné hmotnosti definované ve zvláštním právním předpise**** 450
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise** v tekuté formě 350
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise** v pevné formě 500
doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise** ve formě sirupů nebo žvýkaček 2000
stolní sladidla NM
„Feinkostsalat" 350
„Essoblaten" 2000
E 951 Aspartam ochucené nealko nápoje se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce) 600
    nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce) 600
instantní čaj 350
nealkoholické pivo 600
deserty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 1000
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 1000
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 1000
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 1000
deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 1000
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 1000
ochucené snacky na bázi škrobu a ořechů 500
mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 800
kompoty se sníženým obsahem energie, kompoty bez přidaného cukru 1000
džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie 1000
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem energie 1000
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu 300
cukrovinky bez přidaného cukru 1000
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce, ořechů se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 2000
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 2000
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce, nebo tuku se sníženým obsahem energie 1000
žvýkačka bez přidaného cukru 5500
cidr a perry 600
tmavé pivo typu „oud bruin"
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (VTV),
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv.NaOH.1,
pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m),
pivo „Biere de table/Tafelbier/Table beer" kromě „Obergariges Einfachbier"
600
studené omáčky 350
hořčice 350
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů 300
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 1000
polévky se sníženým obsahem energie 110
cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru 6000
pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí, bez přidaného cukru 2000
pivo se sníženým obsahem energie 25
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoie a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína 600
alkoholické nápoje obsahující méně než 15% (V/V) alkoholu 600
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky pro speciální nutriční účely 1700
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely, definované ve zvláštním právním předpise*** 1000
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižovaní tělesné hmotnosti definované ve zvláštním právním předpise**** 800
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise** v tekuté formě 600
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise** v pevné formě 2000
doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise** ve formě sirupů nebo žvýkaček 5500
stolní sladidla NM
„Feinkostsalat" 350
„Essoblaten" 1000
E 952 Kyselina cyklámová
a její sodná a vápenatá sůl,
počítáno jako volná kyselina
ochucené nealko nápoje se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce) 250
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků nebo nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce) 250
deserty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 250
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 250
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 250
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 250
deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 250
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 250
    pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 500
ovocné kompoty se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 1000
džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie 1000
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem energie 250
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny 250
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky určené pro speciální nutriční účely 1600
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely definované ve zvláštním právním předpise*** 400
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižovaní tělesné hmotnosti definované ve zvláštním právním předpise**** 400
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise** v tekuté formě 400
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise** v pevné formě 500
doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise** ve formě sirupů nebo žvýkaček 1250
stolní sladidla NM
E 954 Sacharin a
jeho sodná,
draselná a
vápenatá sůl,
počítáno jako
volný imid
ochucené nealko nápoje se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce) 80
    nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoie na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce) 80
instantní čaj 80
nealkoholické pivo 80
deserty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 100
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 100
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 100
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 100
deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 100
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 100
ochucené snacky na bázi škrobů a ořechů 100
mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 100
kompoty se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 200
džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie 200
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 200
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu 160
cukrovinky bez přidaného cukru 500
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 500
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 300
cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru 3000
oplatky 800
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 200
žvýkačka bez přidaného cukru 1200
cidr a perry 80
tmavé pivo typu „oud bruin"
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (V/V),
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv.NaOH.1,
pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m),
pivo „Biere de table /Tafelbier /Table beer",
kromě piva „Obergariges Einfachbier"
80
studené omáčky 160
hořčice 320
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů 160
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub, se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 100
polévky se sníženým obsahem energie 110
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína 80
alkoholické nápoje obsahující méně než 15% (V/V) alkoholu 80
kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru 800
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky pro speciální nutriční účely 170
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účelydefinované ve zvláštním právním předpise**** 200
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižovaní tělesné hmotnosti definované ve zvláštním právním předpise**** 240
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise** v tekuté formě 80
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise** v pevné formě 500
doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise** ve formě sirupů nebo žvýkaček 1200
stolní sladidla NM
„Gaseosa", nealkoholický nápoj na bázi vody s přidaným oxidem uhličitým, náhradními sladidly a látkami určenými k aromatizaci 100
„Essoblaten" 800
„Feinkostsalat" 160
E 957 Thaumatin cukrovinky bez přidaného cukru 50
  cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 50
žvýkačka bez přidaného cukru 50
mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 50
doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise ve formě sirupů nebo žvýkaček 400
E 959 Neohesperidin DC ochucené nealko nápoje se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce) 30
    nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce) 50
instantní čaj 30
nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce) 30
nealkoholické pivo 10
deserty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 50
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 50
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 50
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 50
deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 50
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 50
mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 50
kompoty se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 50
džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie 50
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem energie 50
cukrovinky bez přidaného cukru 100
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 100
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 150
cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru 400
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 50
žvýkačka bez přidaného cukru 400
cidr a perry 20
tmavé pivo typu „oud bruin"
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (V/V),
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv.NaOH.1,
pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m),
pivo „Biere de table/ Tafelbier/Table beer", kromě piva „Obergariges Einfachbier"
10
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů 30
studené omáčky 50
hořčice 50
ovoce a zelenina ve sladkokyselém nálevu 100
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub, se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 50
polévky se sníženým obsahem energie 50
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoie a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína 30
alkoholické nápoje obsahující méně než 15% (V/V) alkoholu 30
kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru 50
pivo se sníženým obsahem energie 10
snacky ochucené balené suché výrobky na bázi škrobu a ořechů s polevou 50
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky pro speciální nutriční účely 150
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely definované ve zvláštním právním předpise*** 100
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižovaní tělesné hmotnosti definované ve zvláštním právním předpise**** 100
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise** v tekuté formě 50
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise** v pevné formě 100
doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise** ve formě sirupů nebo žvýkaček 400
stolní sladidla NM
„Feinkostsalat" 50
E 955 Sukralosa ochucené nealko nápoje na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 300
    nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 300
deserty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru, ochucené 400
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 400
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 400
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 400
dezerty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 400
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 400
„snacky": hotové výrobky s různou příchutí, ochucené, balené, suché výrobky na bázi škrobu a ořechy s polevou 200
cukrovinky bez přidaného cukru 1000
cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 800
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 1000
kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru 800
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 400
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15% a obsahující nejméně 20% otrub se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 400
cukrovinky pro osvěžení dechu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 2400
pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí bez přidaného cukru 1000
žvýkačka bez přidaného cukru 3000
cukrovinky ve formě tablet a dražé se sníženým obsahem energie 200
cidr a perry 50
nápoje obsahující směs nealko nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína 250
alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % (V/V) alkoholu 250
tmavé pivo typu „oud bruin",
nealkoholické pivo nebo s obsahem alkoholu do 1,2% (V/V),
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH,
pivo s obsahem původní mladiny do 6 %,
pivo „Biere de table/Tafelbier/Table beer" kromě piva „Obergariges Einfachbier"
250
pivo se sníženým obsahem energie 10
mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 320
kompoty v plechových nebo skleněných obalech se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 400
džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie 400
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem energie 400
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu 180
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů 120
polévky se sníženým obsahem energie 45
studené omáčky 450
hořčice 140
jemné pečivo se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 700
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely definované ve zvláštním právním předpise**** 400
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti definované ve zvláštním právním předpise**** 320
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise** v tekuté formě 240
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise** v pevné formě 800
doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise** ve formě sirupu nebo žvýkaček 2400
„Feinkostsalat" 140
„Essoblaten" 800
E 962 Sůl aspartamu-acesulfamu ochucené nealko nápoje na bázi vody, se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 350 a)
    nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 350 a)
deserty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru, ochucené 350 a)
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 350 a)
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 350 a)
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 350 a)
dezerty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 350 a)
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 350 a)
„snacky": hotové výrobky s různou příchutí, ochucené, balené, suché výrobky na bázi škrobu a ořechy s polevou 500 b)
cukrovinky bez přidaného cukru 500 a)
cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 500 a)
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 1000 a)
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 1000 b)
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15% a obsahující nejméně 20% otrub se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 1000 b)
cukrovinky pro osvěžení dechu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 2500 a)
žvýkačka bez přidaného cukru 2000 a)
cidr a perry 350 a)
nápoje obsahující směs nealko nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína 350 a)
alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % (V/V) alkoholu 350 a)
tmavé pivo typu „oud bruin"
nealkoholické pivo nebo s obsahem alkoholu do 1,2% (V/V),
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH,
pivo s obsahem původní mladiny do 6 %,
pivo „Biere de table/Tafelbier/Table beer" kromě piva „Obergariges Einfachbier"
350 a)
pivo se sníženým obsahem energie 25 b)
mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 800 b)
kompoty v plechových nebo skleněných obalech se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 350 a)
džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie 1000 b)
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem energie 350 a)
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu 200 a)
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů 200 a)
polévky se sníženým obsahem energie 110 b)
studené omáčky 350 b)
hořčice 350 b)
jemné pečivo se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru 1000 a)
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely definované ve zvláštním právním předpise**** 450 a)
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti definované ve zvláštním právním předpise**** 450 a)
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise** v tekuté formě 350 a)
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise** v pevné formě 500 a)
doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise** ve formě sirupu nebo žvýkaček 2000 a)
„Feinkostsalat" 350 b)
„Essoblaten" 1000 b)

*) Deserty se pro účely této vyhlášky rozumí drobné potravinářské výrobky sladké chuti určené ke konzumaci po hlavním jídle (cukrářské výrobky, mražené krémy, pudinky apod.).

**) Vyhláška č. 446/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky.

***) Snacky se pro účely této vyhlášky rozumí drobné potravinářské výrobky obvykle na bázi obilovin nebo brambor určené zejména ke konzumaci mezi hlavními jídly (většinou slané chuti).

****) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.

a), b) Nejvyšší povolená množství (NPM) pro sůl aspartamu-acesulfamu jsou odvozena od množství, která jsou povolena pro její složky aspartam (E 951) a acesulfam (E 950). Maximální hodnoty NPM pro aspartam a acesulfam nesmí být překročeny při použití soli aspartamu-acesulfamu ať jižsamotné nebo v kombinaci s jednotlivými sladidly E 950 nebo E 951. Limity v tomto sloupci jsou vyjádřeny buď jako a) ekvivalenty acesulfamu K nebo jako b) ekvivalenty aspartamu.".

19. V příloze č. 1 části 6 oddílu A tabulka č. 2 zní:

Tabulka č. 2

Název potraviny NPM mg.I-1
resp. mg.kg-1
S B PHB S+B S+PHB S+B+ PHB
ochucené nápoje na bázi vína 200 -----
ochucené nealkoholické nánoje a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po nareděm podle návodu výrobce) 300 150   250 S + 150 B    
tekuté koncentráty z čaje, tekuté koncentráty výluhů z ovoce a výluhů z bylin - - - 600 - -
vína s výjimkou vín s přívlastkem, ovocná vína, fermentované ovocné šťávy například cidr a perry, nízkoalkoholické víno, „Made wine" 200 - - - - -
medovina 200 -----
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu méně než 15 % (V/V) kromě piva a vína 200 200 - 400 - -
nezkvašená hroznová šťáva pro bohoslužebné účely - - - 2000 - -
sudové nealkoholické pivo -200 ----
náplně pro ravioli, tortelini a podobné 1 produkty 1000 - - - - -
džemy, rosoly a obdobné výrobky z ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a ostatní obdobné výrobky na bázi ovoce -500-1000--
marmeláda citrusová ---1500 --
proslazené ovoce a zelenina - - - 1000 - -
sušené ovoce 1000 --- - -
ovocné a zeleninové přípravky včetně ovocných omáček, kromě protlaků, mousse, kompotů, salátů a podobných sterilovaných výrobků v plechovkách nebo sklenicích 1000 - - - - -
chemicky konzervovaná zelenina v octě, soli, či oleji, kromě oliv - - - 2000 - -
vařená červená řepa - 2000 ----
olivy 1000 500 -1000 --
bramborové těsto a bramborové plátky předsmažené 2000 - - - - -
rybí polokonzervy včetně polokonzerv z rybího mlíčí a jiker - - - 2000 - -
jedlé části korýšů vařené - - - 2000 - -
sušené ryby solené - - - 200 - -
gelovité povrchy masných výrobků (vařené, nasolené nebo sušené), „Páté"      1000  
ošetření povrchu sušených masných výrobků (typu pršut) - - - - - NM
analogy masa, ryb, korýšů a hlavonožců 2000 - - - - -
kolagenová střívka s vodní aktivitou vyšší než 0,6 NM - - - - -
sýr plátkový balený 1000 - - - - -
sýr tavený 2000 - - - - -
sýr přírodní nezrající 1000 --- - -
sýr a analogy sýra (pouze k ošetření povrchu) NM - - - - -
vrstvený sýr a sýr s přidanými potravinami 1000 - - - - -
analogy sýra na bázi rostlinné bílkoviny 2000 - - - - -
tepelně neošetřené deserty na bázi mléka - - - 300 - -
balený plátkový chléb s trvanlivostí delší než 5 dnů a žitný chléb 2000 - - - - -
předpečené balené jemné a trvanlivé pečivo s trvanlivostí delší než 5 dnů určené pro prodej přímému spotřebiteli a chléb se sníženým obsahem energie určený pro prodej přímému spotřebiteli 2000      
jemné pečivo a cukrářské výrobky s trvanlivostí delší než 5 dní s vodní aktivitou více než 0,65 2000 - - - - -
neextrudované snacky na bázi obilovin, brambor a ořechů - - - - 1000 z toho max. 300 PHB -
cukrovinky s výjimkou čokolády - - - - - 1500 z toho max. 300 PHB
žvýkačky -- - 1500 - -
sladké dezertní omáčky (toppingy) 1000 -- -- -
roztíratelné a tekuté emulgované tuky kromě másla s obsahem tuku nejméně 60 % (např. margarín) 1000 - - - - -
roztíratelné a tekuté emulgované tuky s obsahem tuku nižším než 60 % 2000 - - - - -
emulgované studené omáčky s obsahem tuku nejméně 60 % 1000 500 - 1000 - -
emulgované studené omáčky s obsahem tuku nižším než 60 % 2000 1000 - 2000 - -
neemulgované studené omáčky, kečupy ---1000 --
balené pomazánky a balené saláty --- 1500 - -
hořčice --- 1000 --
kořenící a ochucovací přípravky - - - 1000 - -
polévky a vývary v tekuté formě (kromě konzerv)       500    
aspiky 1000 500 -- - -
tekutá vejce (bílek, žloutek nebo vaječné obsahy) - - - 5000 - -
sušené, zahuštěné, zmrazené nebo hluboce zmrazené vaječné produkty 1000 - - - - -
směs k přípravě šlehaného těsta a k obalování potravin před smažením 2000 - - - - -
potraviny pro zvláštní lékařské účely, potraviny určené ke snižování hmotnosti - - - 1500 - -
doplňky stravy v tekuté formě a tekutá stolní sladidla - - - - - 2000
„curdled milk" 1000          
„Mehu a makeutettu...Mehu" 500 200 - - - -
„Dulce de membrillo" -1000----
1 „Ostkaka" 2000 -----
„pasha" 1000 -----
„Sod.. .saft nebo Sodet.. .saft" 500 200 ----
„Frugtgrod a Rotě Gruetze" 1000 500 ----
„Gnocchi (noky)" 1000 ---- -
„Polenta (kukuřičná kaše)" 200 - - -- -
„Semmelknodelteig" 2000          
„Crangon crangon a Crangon vulgaris, vařené (synon. Garnát obecný)" - - - 6000 - -
Račí ocásky vařené a balení marinovaní vaření měkkýši 2000 - - - - -
Aromata - - - 1500 - -

Zkratky uvedené v tabulce mají tento význam

S + B použití kyseliny sorbové a kyseliny benzoové a jejich solí jednotlivě či v kombinaci

S + PHB použití kyseliny sorbové a esterů kyseliny parahydroxybenzoové a jejich solí jednotlivě či v kombinaci

S + B + PHB použití kyseliny sorbové, kyseliny benzoové a esterů kyseliny parahydroxybenzoové a jejich solí jednotlivě či v kombinaci".

20. V příloze č. 1 části 6 oddílu C tabulka č. 5 včetně poznámek pod čarou zní:

„Tabulka č. 5

Číslo ELátkaNázev potravinyNPMmg.l-1
resp. mg.kg-1
E 231orthofenylfenol *), **)citrusové plody - jen k ošetření povrchu12 jednotlivě nebo v kombinaci jako orthofenylfenol
E 232orthofenylfenolát sodný**)
E 234nisinpudinky ze semoliny a tapioky3
zrající sýry a tavené sýry
vaječné obsahy
12,5
„Clotted cream“10
„Mascarpone“10
E 235natamycin
(synonymum: pimaricin)
sýry přírodní tvrdé, polotvrdé, poloměkké - jen k ošetření povrchu1 mg.dm-2 nepřítomnost v hloubce 5 mm
trvanlivé salámy a trvanlivé masné výrobky uzené studeným kouřem - jen k ošetření povrchu1 mg.dm-2 nepřítomnost v hloubce 5 mm
E 239hexamethylentetraminsýr „Provolone“25 zbytkové množství jako formaldehyd
E 242dimethyldikarbonátochucené nealkoholické nápoje a nápojové koncentráty250 dávkování při výrobě, residua nesmí být detekovatelná
konzervované výluhy z čaje a z aromatických bylin250 dávkování při výrobě, residua nesmí být detekovatelná
nealkoholické víno250 dávkování při výrobě, residua nesmí být detekovatelná
E 280E 281E 282E 283kyselina propionová propionát sodnýpropionát vápenatýpropionát draselnýbalený plátkový chléb s trvanlivostí delší než 5 dnů a žitný chléb3000 jako kyselina propionová
chléb se sníženým obsahem energie s trvanlivostí delší než 5 dnů2000 jako kyselina propionová
předpečený balený chléb s trvanlivostí delší než 5 dnů2000 jako kyselina propionová
balené jemné pečivo a cukrářské výrobky z mouky s trvanlivostí delší než 5 dnů s vodní aktivitou vyšší než 0,65 balené výrobky „rolls“ „buns“ a „pitta“2000 jako kyselina propionová
balený chléb s trvanlivostí delší než 5 dnů1000 jako kyselina propionová
„Christmas pudding“1000 jako kyselina propionová
balený „polsebrod“, „boiler“ a „dansk flutes“2000 jako kyselina propionová
sýr a analogy sýra (pouze k ošetření povrchu)NM
E 284kyselina boritákaviár4000
E 285tetraboritan sodnýkaviár4000 jako kyselina boritá
E 1105lysozymsýr přírodní zrajícíNM
víno v souladu se zvláštními právními předpisy***)NM

*) Použití thiabendazolu k ochraně zásob zemědělských plodin je uvedeno ve vyhlášce č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 68/2005 Sb.

**) Zrušení nabude účinnosti, jakmile budou platné požadavky na označování potravin ošetřených těmito látkami na základě legislativy Evropského společenství týkající se maximálních limitů residuí pesticidů.

***) Nařízení Rady 1493/1999/ES ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem, ve znění nařízení Komise 1795/2003/ES.
Nařízení Komise 1622/2000/ES ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady 1493/1999/ES o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření, ve znění nařízení 1410/2003/ES.".

21. V příloze č. 1 části 6 oddílu C tabulka č. 6 zní:

„Tabulka č. 6

Číslo ELátkaNázev potravinyPovolené
dávkování
mg.kg-1
Povolená rezidua mg.kg-1
E249 E250dusitan draselný dusitan sodnýmasné výrobky tepelně neopracované, nasolené či naložené do solící směsi, sušené150 jako NaNO250 jako NaNO2
ostatní masné výrobky nasolené či naložené do solící směsi a masné konzervy husí játra
“foie gras entier, blocs de foie gras“
150 jako NaNO2100 jako NaNO2
uzená anglická slaninanestanoví se175 jako NaNO2
E251 E252dusičnan sodný dusičnan draselnýmasné výrobky nasolené či naložené do solící směsi a masné konzervy300250 jakoNaNO3
tvrdé, polotvrdé a poloměkké sýry a jejich analogy na bázi mlékanestanoví se50 jakoNaNO3
uzení a solení sledi a šprotynestanoví se200 jako NaNO2
husí játra
“foie gras entier, blocs de foie gras“
nestanoví se50 jako
NaNO3“.

22. V příloze č. 1 části 6 oddílu D tabulka č. 9 zní:

„Tabulka č. 9

Název potravinyNPM pro saláty a BHA jednotlivě nebo v kombinaci mg.kg-1
sypké směsi pro přípravu moučníků 
snacky na bázi obilovin200 počítáno na tuk
sušené mléko pro prodejní automaty
dehydrované přípravky pro polévky a vývary
kořenící a ochucovací přípravky
studené omáčky a majonézy
dehydrované maso
výrobky z ořechových jader
předvařené cereálie
sušené brambory25
esenciální oleje1000
aromatické látky jiné než esenciální oleje100 galáty (jednotlivě nebo v kombinaci) nebo 200 BHA“

23. V příloze č. 1 části 6 oddílu D tabulce č. 10 u látek E 315 Kyselina erythorbová a E 316 Erythorban sodný se slova „Masné konzervy a polokonzervy“ nahrazují slovy:

„Masné výrobky nasolené či naložené do solící směsi a masné konzervy“.

24. V příloze č. 1 části 7 v tabulce řádek látky E 468 a Polyethylenglykol (6000) zní:

Číslo ELátkaOmezení použití
E 468Zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy (Zesíťovaná celulosová guma)sladidla
Bez čísla EPolyethylenglykol (6000)pouze enzymové přípravky max. 10% sladidla
“.

25. V příloze č. 1 části 7 se na konec tabulky doplňuje řádek látky E 555, který zní:


Číslo ELátkaOmezení použití
E 555Hlinitokřemičitan draselnýE 171 oxid titaničitý a E 172 oxidy a hydroxidy železa (maximálně 90% vzhledem k barvivu)
“.

26. V příloze č. 1 části 8 tabulka včetně poznámek zní:

„Tabulka

Číslo ELátkaNázev potravinyNPM
mg.kg-1
resp. mg.I-1
E 297 Kyselina fumarová náplně a sladké dezertní omáčky (toppingy) pro jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 2500
    cukrovinky 1000
gelovité deserty 4000
deserty s ovocnou příchutí 4000
práškové směsi pro přípravu desertů 4000
práškové výrobky pro přípravu nápojů na bázi ovoce 1000
instantní výrobky pro přípravu aromatizovaného čaje a aromatizovaných instantních bylinných čajů 1000
žvýkačka 2000
  V uvedených aplikacích mohou být uvedená nejvyšší množství kyseliny fosforečné a fosforečnanů E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 a E 452
pňdána jednotlivě nebo v kombinaci (vyjádřeno jako P2O5)
 
E 338 Kyselina fosforečná ochucené nealkoholické nápoje700
E 339 Fosforečnany sodné sterilované a UHT mléko1000
  (i) dihydrogenfosforečnan sodný
(ii) monohydrogenfosforečnan sodný
(i) fosforečnan sodný
proslazené ovoce800
ovocné přípravky 800
zahuštěné mléko do 28 % sušiny 1000
E 340 Fosforečnany draselné zahuštěné mléko s obsahem sušiny 28 % a více 1500
  (i) dihydrogenfosforečnan draselný
(ii) monohydrogenfosforečnan draselný
(iii) fosforečnan draselný
sušené mléko a sušené odtučněné mléko 2500
pasterovaná, sterilovaná a UHT smetana 5000
šlehaná smetana a její náhrady s obsahem rostlinného tuku 5000
E 341 Fosforečnany vápenaté nápoje pro sportovce a balené stolní vody 500
  (i) dihydrogenfosforečnan vápenatý
(ii) monohydrogenfosforečnan vápenatý
(iii) fosforečnan vápenatý
nápoje na bázi čokolády a sladu 2000
nápoje s obsahem rostlinných bílkovin 20000
alkoholické nápoje (mimo piva a vína) 1000
E 343 Fosforečnany horečnaté nápoje na bázi kávy pro prodejní automaty 2000
  (i) dihydrogenfosforečnan horečnatý
(ii) hydrogenfosforečnan horečnatý
instantní čaje a bylinné čaje 2000
nezrající sýry (kromě sýra „Mozzarella") 2000
E 450 Difosforečnanytavené sýry a náhrady tavených sýrů 20000
  (i) dihydrogendifosforečnan sodný
(ii) monohydrogendifosforečnan sodný
(iii) difosforečnan soaný
(v) difosforečnan draselný
(vi) difosforečnan vápenatý
(vii) dihydrogendifosforečnan vápenatý
masné výrobky 5000
sůl, náhrady soli 10000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů 30000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů pro prodejní automaty 50000
mražené krémy 1000
deserty 3000
E 451 Trifosforečnany práškové směsi pro přípravu desertů 7000
  (i) trifosforečnan sodný
(ii) trifosforečnan draselný
sušené práškové potraviny 10000
těstoviny 2000
E 452 Polyfosforečnany směs k přípravě šlehaného těsta a k obalování potravin před smažením 12000
  (i) polyfosforečnan sodný (ii) polyfosforečnan draselný (iii) polyfosforečnan sodnovápenatý (iv) polyfosforečnan vápenatý výrobky z brambor (včetně zmrazených, chlazených a sušených) a zmrazené a předsmažené brambory 5000
mouka 2500
mouka s kypřícím práškem do pečiva 20000
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 20000
sladké dezertní omáčky (toppingy) a podobné výrobky 3000
studené omáčky 5000
polévky a vývary 3000
žvýkačka NM
obilné snídaně 5000
snacky 5000
surimi 1000
zmrazené rybí filé (nezpracované) 5000
pasty z ryb a korýšů 5000
zmrazení měkkýši a korýši, zpracovaní a nezpracovaní 5000
konzervované výrobky z korýšů 1000
cukrovinky 5000
moučkový cukr 10000
tekutá vejce (bílek, žloutek nebo vaječné obsahy) 10000
leštící látky pro masné a zeleninové výrobky 4000
roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté 5000
E 353 Kyselina metavinná emulgované tuky   
mlékárenské máslo se smetanovým zákysem 2000
rozprašovací vodní emulze na bázi vody pro potírání pečících plechů 30000
doplňky stravy NM
potraviny pro zvláštní výživové účely 5000
aromata 40000
kypřící prášek NM
„soda bread" 20000
víno100
„Made wine" 100
E 355
E 356
E 357
Kyselina adipová
Adipát sodný
Adipát draselný
náplně a sladké dezertní omáčky (toppingy) pro jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 2000 jako
kyselina adipová
    gelovité deserty 6000 jako
kyselina adipová
deserty s ovocnou příchutí 1000 jako
kyselina adipová
práškové směsi pro přípravu desertů 1000 jako
kyselina adipová
nápoje v prášku 10000 jako
kyselina adipová
E 363 Kyselina jantarová deserty 6000
polévky a vývary 5000
nápoje v prášku 3000
E 385 Dvojsodno-vápenatá
sůl kyseliny ethylen-diamintetraoctové
studené emulgované omáčky 75
sterilované luštěniny, sterilovaná lusková zelenina, žampiony a artyčoky 250
  (synonymum: kalciumdinatrium EDTA) sterilované výrobky z korýšů a měkkýšů 75
sterilované výrobky z ryb 75
roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky s obsahem tuku nejvýše 41 % 100
zmrazení korýši 75
E 405 Propan 1,2-diol-alginát
(synonymum: propylenglykol-algmát)
roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky 3000
    jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 2000
náplně, sladké dezertní omáčky (toppingy) a polevy pro jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky a deserty 5000
cukrovinky 1500
mražené krémy vodové 3000
snacky na bázi obilovin či brambor 3000
studené omáčky 8000
žvýkačka 5000
ovocné a zeleninové přípravky 5000
ochucené nealkoholické nápoje 300
emulzní likéry 10000
potraviny určené ke snižování hmotnosti 1200
doplňky stravy 1000
pivo 100
cidr kromě „cidre bouché" 100
E 416 Guma karaya snacky na bázi obilovin či brambor 5000
polevy na ořechová jádra 10000
náplně, sladké dezertní omáčky (toppingy) a polevy pro jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 5000
deserty 6000
studené emulgované omáčky 10000
vaječné likéry 10000
žvýkačka 5000
doplňky stravy NM
aromata 50000
E 420 Sorbitol
(i) Sorbitol
(ii) Sorbitolový sirup
potraviny obecně
(kromě nápojů a potravin uvedených v části 1 oddíle C odstavci 3, části 2 a 3)
NM jiný účel než sladidla
E 421 Mannitol
E 953Isomalt zmrazené nezpracované ryby, korýši, měkkýši a hlavonožci NM jiný účel než sladidla
E 965Maltitol
(i) Maltitol
(ii) Maltitolový sirup
E 966Laktitol likérykéry NM jiný účel než sladidla
E 967Xylitol
E 425 Konjak *
i) konjaková guma
ii) konjakový gíukomannan
jednotlivě nebo v kombinaci
potraviny obecně
(kromě potravin uvedených v části 1 oddíle C odstavci 3, části 2 a 3 a želé cukrovinek včetně „mini- cups",)
10000
E 432
E 433
E 434
E 435
E 436
Polyoxyethylen-sorbitanmonolaurát (synonymum: Polysorbate 20)
Polyoxyethylen-sorbitanmonooleát (synonymum: Polysorbate
80)
Polyoxyethylen-sorbitanmono- palmitát (synonymum : Polysorbate 40)
Polyoxyethylen-sorbitanmonostearát (synonymum: Polysorbate 60)
Polyoxyethylen-sorbitantristearát (synonymum: Polysorbate 65)
jednotlivě nebo v kombinaci
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 3000
roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky pro pekařské účely 10000
nemléčné náhrady mléka a smetany 5000
mražené krémy 1000
deserty 3000
cukrovinky 1000
studené emulgované omáčky 5000
polévky 1000
žvýkačka 5000
potraviny určené ke snižování hmotnosti 1000
doplňky stravy NM
aromata kromě tekutých kouřových aromát a látek na bázi oleoresinů z koření 10000
potraviny obsahující tekutá kouřová aromata a aromata na bázi oleoresinů z koření 1000
E 442 Amonné soli fostatidových kyselin (synonymum: Emulgátor RM, Emulgátor LM) kakaové a čokoládové výrobky včetně náplní, cukrovinky na bázi těchto výrobků 10000
E 444 Acetát isobutyrát-sacharosy nealkoholické ochucené zakalené nápoje 300
ochucené alkoholické zakalené nápoje s obsahem alkoholu nižším než 15% V/V 300
E 445 Glycerolester
borovicové pryskyřice
nealkoholické ochucené zakalené nápoje 100
alkoholické zakalené nápoje s obsahem alkoholu 15 % V/V a více 100
alkoholické zakalené nápoje s obsahem alkoholu méně než 15 % V/V 100
ošetření povrchu citrusových plodů 50
E 459 Beta-cyklodextrin potraviny ve formě tablet a potahovaných tablet NM
aromata zapouzdřená v těchto potravinových skupinách:
- ochucené čaje a ochucené instantní práškové nápoje
500
- ochucené snacky1000 v potravinách určených k přímé spotřebě nebo připravovaných podle návodu výrobce
E 468 Zesíťovaná sodná sůl karboxy-methylcelulosy doplňky stravy v pevné formě 30000
E 473

 
E 474
Estery sacharosy s mastnými kyselinami
(z jedlých tuků)
(synonymum: Cukroestery)
Cukroglyceridy
jednotlivě nebo v kombinaci
konzervovaný výluh z kávy 1000
tepelně opracované masné výrobky 5000 v přepočtu na tuk
roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky pro pekařské účely 10000
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 10000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů 20000
mražené krémy 5000
cukrovinky 5000
deserty 5000
studené omáčky 10000
polévky a vývary 2000
čerstvé ovoce (k ošetření povrchu) NM
alkoholické nápoje (kromě piva a vína) 5000
práškové směsi pro přípravu teplých nápojů 10000
nápoje na bázi mléka 5000
potraviny určené ke snižování hmotnosti 5000
doplňky stravy NM
žvýkačka 10000
nealkoholické nápoje na bázi anýzu 5000
nealkoholické nápoje na bázi kokosu a mandlí 5000
nemléčné náhrady smetany a mléka 5000
trvanlivá smetana a trvanlivá smetana se sníženým obsahem tuku 5000
E 475 Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami (z jedlých tuků) jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 10000
emulzní likéry 5000
výrobky z vajec 1000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů 500
žvýkačka 5000
emulgované tuky 5000
nemléčné náhrady mléka a smetany 5000
cukrovinky 2000
deserty 2000
potraviny určené ke snižování hmotnosti 5000
doplňky stravy NM
obilné snídaně typu „Granola" 10000
E 476 Polyglycerol-polyncin-oleát mlékárenské máslo, roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky s obsahem tuku nejvýše 41 %
podobné roztíratelné výrobky s obsahem tuku méně než 10%
4000
dresingy 4000
čokoláda, čokoládové bonbony a cukrovinky na bázi čokolády nebo kakaa 5000
E 477 Estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami (z jedlých tuků) jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 5000
emulgované tuky pro pekařské účely 10000
nemléčné náhrady mléka a smetany 5000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů 1000
mražené krémy 3000
cukrovinky 5000
deserty 5000
přípravky nahrazující smetanu ke šlehání 30000
potraviny určené ke snižování hmotnosti 1000
E 479 b Směsný produkt interakce tepelně oxidovaného sojového oleje s mono- a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky pro smažení 5000
E 481

E 4822
Stearoyl-2-laktylát sodný
Stearoyl-2-laktylát vápenatý
jednotlivě nebo v kombinaci
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 5000
předvařená rýže 4000
obilné snídaně 5000
emulzní likéry 8000
snacky na bázi obilovin 2000
žvýkačka 2000
roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky 10000
deserty 5000
cukrovinky 5000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů 3000
snacky na bázi obilovin a brambor 5000
masové konzervy z mletého a mělněného masa 4000
práškové směsi pro přípravu teplých nápojů 2000
potraviny určené ke snižování hmotnosti 2000
chléb (kromě druhů uvedených v části 2 ) 3000
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu méně než 15% (V/V) 8000
„Mostarda di frutta" 2000
E483 Stearyltartarát pečivo (kromě druhů uvedených v části 2) 4000
deserty 5000
E 491
E 492
E 493
E 494
E 495
Sorbitanmonostearát
Sorbitantristearát
Sorbitanmonolaurát
Sorbitanmonooleát
Sorbitanmono-palmitát
jednotlivě nebo v kombinaci
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 10000
sladké dezertní omáčky (toppingy) ajpolevy pro jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 5000
rosoly (pouze E 493) 25
roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované ruky 10000
nemléčné náhrady mléka a smetany 5000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů 5000
tekuté koncentráty z čaje, tekuté koncentráty výluhů z ovoce a z bylin 500
mražené krémy 500
deserty 5000
cukrovinky na bázi cukru 5000
čokoláda a cukrovinky na bázi čokolády a kakaa (pouze E 492) 10000
emulgované studené omáčky 5000
droždí NM
žvýkačka 5000
potraviny určené ke snižování hmotnosti 5000
doplňky stravy NM
E 512 Chlorid cínatý konzervovaný bílý chřest v plechovkách a sklenicích 25 jako cín
E 520
E 521
E 522
E 523
 
Síran hlinitý
Síran sodno-hlinitý
Síran draselno-hlinitý
Síran amonno-hlinitý
jednotlivě nebo v kombinaci
vaječný bílek 30
proslazené, v cukru obalené nebo glazované ovoce a zelenina 200 jako hliník
E 535
E 536
E 538
 
Hexakyano-železnatan sodný (synonymum: ferrokyanid sodný)
Hexakyano-železnatan draselný (synonymum: ferrokyanid draselný)
Hexakyano-železnatan vápenatý (synonymum: ferrokyanid vápenatý)
jednotlivě nebo v kombinaci
sůl a náhrady soli 20 jako ferrokyanid draselný
E 541 Hydrogenfosforečnan sodno-hlinitý jemné pečivo (pouze „scones" a piškotové pečivo) 1000 jako hliník
E 551

E 5522 E 553 a E 553 b E 554 E 555 E 556

E 5599
Oxid křemičitý Křemičitan vápenatý

Křemičitany horečnaté

(i) křemičitan horečnatý

(ii) trisilikát horečnatý (prostý azbestu)

Talek (prostý azbestu) (synonymum: Mastek)

Křemičitan sodno-hlinitý

Křemičitan draselno-hlinitý

Křemičitan vápenato-hlinitý

Křemičitan hlinitý (synonymum: Kaolin)
aromata (pouze E 551) 50000
rýže (pouze 553b) NM
suché práškovité potraviny (včetně cukru) 10000
jedlá sůl a náhrady soli 10000
plátkované nebo strouhané tvrdé, polotvrdé a tavené sýry 10000
plátkované nebo strouhané náhrady sýra a náhrady taveného sýra 10000
žvýkačka (pouze 553b) NM
drobné masné výrobky (pouze 553b a pouze k ošetření povrchu) NM
koření 30000
cukrovinky kromě čokolády (pouze k ošetření povrchu) NM
výrobky pro vymazání pečicích plechů tukem 30000
tabletované potraviny NM
doplňky stravy NM
E 579 Glukonát železnatý olivy ztmavlé oxidací 150 jako železo
E 585 Mléčnan železnatý olivy ztmavlé oxidací 150 jako železo
E 620
E 621
E 622
E 623
E 624
E 625
 
Kyselina glutamová
Glutamát sodný
Glutamát draselný
Glutamát vápenatý
Glutamát amonný
Glutamát horečnatý
jednotlivě nebo v kombinaci
potraviny obecně
(kromě potravin uvedených v části 1 oddíle C odstavci 3, části 2 a 3)
10 000 jako kyselina glutamová
kořenící a ochucovací přípravky NM
E 626
E 627
E 628
E 629
E 630
E 631
E 632
E 633
E 634
E 635
 
Kyselina guanylová
Guanylát sodný
Guanylát draselný
Guanylát vápenatý
Kyselina inosinová
Inosinát sodný
Inosinát draselný
Inosinát vápenatý
Vápenaté soli 5'- ribonukleotidů
Sodné soli 5'-ribonukleotidů
jednotlivě nebo v kombinaci
potraviny obecně
(kromě potravin uvedených v části 1 oddíle C odstavci 3, části 2 a 3)
kořenící a ochucovací přípravky
500 jako kyselina guanylová NM
E 650 Octan zinečnatý žvýkačka 1000
E 900 Dimethylpolysiloxan džemy, rosoly, marmelády a podobné výrobky z ovoce, zahuštěné zeleninové protlaky včetně těchto výrobků se sníženým obsahem energie 10
polévky a vývary 10
tuky a oleje pro smažení 10
cukrovinky (kromě čokolády) 10
nealkoholické ochucené nápoje a nápojové koncentráty k jeiich přípravě 10
ananasová šťáva 10
sterilované ovoce a zelenina 10
směs k přípravě šlehaného těsta a k obalování potravin před smažením 10
žvýkačka 100
aromata 10
cidr kromě „cidre bouche" 10
„Sod...Saft" 10
E 901
E 902
E 904
Včelí vosk bílý a žlutý
Kandelilový vosk
Šelak
cukrovinky (pouze k leštění povrchu) NM
čokoláda a drobné jemné a trvanlivé pečivo s čokoládovou polevou (pouze k leštění povrchu) NM
snacky (pouze k leštění povrchu) NM
ořechová jádra (pouze k leštění povrchu) NM
zrnková káva (pouze k leštění povrchu) NM
čerstvé ovoce (skupina citrusových plodů, melouny, jablka, hrušky, broskve, ananasy) (pouze k ošetření povrchu) NM
doplňky stravy NM
vařená vejce ve skořápce (k ošetření povrchu) NM
E 903 Karnaubský vosk leštící látka pouze pro
- cukrovinky (včetně čokolády)
500
1200 (jen pro žvýkačky)
- drobné jemné a trvanlivé pečivo s čokoládovou polevou 200
- snacky 200
- ořechová jádra 200
- zrnková káva 200
-doplňky stravy 200
-čerstvé citrusové ovoce, melouny, jablka, hrušky, broskve, ananasy (pouze k ošetření povrchu) 200
E 905 Mikrokrystalický vosk cukrovinky kromě čokolády (k ošetření povrchu) NM
žvýkačky (k ošetření povrchu) NM
meloun, papája, mango a avokádo (k ošetření povrchu) NM
E 912
E 914
Estery montanových kyselin
Oxidovaný polyetylénový vosk
čerstvé citrusové plody (pouze k ošetření povrchu) NM
meloun, mango, papaja, avokádo a ananas (pouze k ošetřeni povrchu) NM
E 927 b Močovina
(synonymum: Carbamid)
žvýkačka bez přidaného cukru 30000
E 943 a
E 943 b
E 944
Butan
Isobutan
Propan
rostlinné oleje ve spreji určené na pečící formy (pro profesionální užití) NM
emulgované spreje na bázi vody NM
E 950 Acesulfam K žvýkačka (pouze pro zvýraznění chuti) ** 800
E 951 Aspartam žvýkačka (pouze pro zvýraznění chuti) ** 2500
E 957 Thaumatin žvýkačka (pouze pro zvýraznění chuti) ** 10
ochucené nealkoholické nápoje na bázi vody (pouze pro zvýraznění chuti) 0,5
deserty na bázi mléka nebo bez mléka (pouze pro zvýraznění chuti) 5
E 959 Neohesperidin DC žvýkačka (pouze pro zvýraznění chuti) ** 150
margariny a směsné emulgované tuky (pouze pro zvýraznění chuti) 5
masné výrobky (pouze pro zvýraznění chuti) 5
ovocné rosoly (pouze pro zvýraznění chuti) 5
výrobky z rostlinných bílkovin (pouze pro zvýraznění chuti) 5
E 999 Extrakt z kvilaje ochucené nealkoholické nápoje na bázi vody 200 jako bezvodý extrakt
cidr kromě „cidre bouché" 200 jako bezvodý extrakt
E 1201 Polyvinylpyrrolidon doplňky stravy a náhradní sladidla ve formě tablet a potahovaných tablet NM
E 1202 Polyvinylpoly-pyrrolidon doplňky stravy a náhradní sladidla ve formě tablet a potahovaných tablet NM
E 1505 Triethylcitrát sušený vaječný bílek NM
E 1518 Trioctan glycerinu (triacetin) žvýkačky NM
E 907 Hydrogenovaný poly-1-decen leštící látka pouze pro
-cukrovinky
2000
-sušené ovoce 2000
E 1505
E 1517
E 1518
E 1520
Triethylcitrát
Glyceryl-diacetát (diacetin)
Glyceryl-triacetát (triacetin)
Propandiol (propylenglykol)
aromata 3000 ze všech zdrojů v potravinách určených k přímé spotřebě nebo k přípravě podle návodu výrobce, jednotlivě nebo v kombinaci
E 1520 Propandiol (propylenglykol) nápoje 1000
E 1519 Benzylalkohol aromata pro
-likéry, aromatizovaná vína, nápoje na bázi aromatizovaného vína a míchané nápoje obsahující aromatizované víno
100
-cukrovinky včetně čokolády a jemné a trvanlivé pečivo 250 ze všech zdrojů v potravinách určených k přímé spotřebě nebo k přípravě podle návodu výrobce

*) Tyto látky se nesmějí použít pro výrobu dehydratovaných potravin určených k rehydrataci při spotřebě.

**) Při použití látek E 950, E 951, E 957 a E 959 k výrobě žvýkaček v kombinaci musí být množství každé z látek úměrněsníženo tak, aby suma jejich množství nepřekročila hodnotu nejvyššího povoleného množství.

***) Oleoresiny z koření jsou definovány jako směs těkavého oleje a pryskyřičnatých látek vyextrahovaných z koření po odpaření extrakčního rozpouštědla.".


Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Potraviny obsahující přídatné látky jiné než sladidla vyrobené a označené podle dosavadních právních předpisů lze uvádět na trh nejdéle do 27. ledna 2006. Tyto potraviny mohou být prodávány až do vyčerpání zásob.

(2) Potraviny obsahující sladidla vyrobené a označené podle dosavadních právních předpisů lze uvádět na trh nejdéle do 29. července 2005. Tyto potraviny mohou být v prodeji nejdéle do 29. ledna 2006.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.


Ministryně:

doc. MUDr. Emmerová, CSc. v. r.

Přesunout nahoru