Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 151/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři

Částka 57/2005
Platnost od 26.04.2005
Účinnost od 26.04.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

151

VYHLÁŠKA

ze dne 12. dubna 2005,

kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři

Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 31 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 362/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Vzory formulářů

(1) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících mák setý o oseté výměře podle § 29 písm. a) zákona je stanoven v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících konopí o oseté výměře podle § 29 písm. a) zákona je stanoven v příloze č. 2 této vyhlášky.

(3) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících mák setý o výměře a způsobu zneškodnění podle § 29 písm. b) zákona je stanoven v příloze č. 3 této vyhlášky.

(4) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících konopí o výměře a způsobu zneškodnění podle § 29 písm. b) zákona je stanoven v příloze č. 4 této vyhlášky.

(5) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících mák setý o roční sklizni podle § 29 písm. c) zákona je stanoven v příloze č. 5 této vyhlášky.

(6) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících konopí o roční sklizni podle § 29 písm. c) zákona je stanoven v příloze č. 6 této vyhlášky.

§ 2

Způsob vyplňování formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a nakládání s nimi

Způsob vyplňování formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a nakládání s těmito formuláři je stanoven v příloze č. 7 této vyhlášky.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr financí:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 151/2005 Sb.

VZOR Hlášení osoby pěstující mák setý do 31. května roku

VZOR Hlášení osoby pěstující mák setý do 31. května roku

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 151/2005 Sb.

VZOR Hlášení osoby pěstující konopí do 31. května roku

VZOR Hlášení osoby pěstující konopí do 31. května roku

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 151/2005 Sb.

VZOR Hlášení osoby pěstující mák setý v průběhu roku

VZOR Hlášení osoby pěstující mák setý v průběhu roku

Příloha č. 4 kvyhlášce č. 151/2005 Sb.

VZOR Hlášení osoby pěstující konopí v průběhu roku

VZOR Hlášení osoby pěstující konopí v průběhu roku

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 151/2005 Sb.

VZOR Hlášení osoby pěstující mák setý do 31. prosince roku

VZOR Hlášení osoby pěstující mák setý do 31. prosince roku

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 151/2005 Sb.

VZOR Hlášení osoby pěstující konopí do 31. prosince roku

VZOR Hlášení osoby pěstující konopí do 31. prosince roku

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 151/2005 Sb.

Způsob vyplňování formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a nakládání s nimi

I.

ZPŮSOB VYPLŇOVÁNÍ

Uvádění údajů do samostatné kolonky v pravé horní části formuláře

1. Při plnění ohlašovací povinnosti osoby pěstující mák setý nebo konopí na ploše větší než 100 m2 (dále jen "pěstitel") do levé části této kolonky uvádí příslušný kalendářní rok, do prostřední části této kolonky uvádí pořadové číslo formuláře a do pravé části této kolonky celkový počet použitých formulářů.

2. V případech, kdy nelze veškeré údaje o plnění ohlašovací povinnosti uvést na jednom formuláři, pěstitel použije více formulářů a jednotlivé formuláře vhodně očísluje v souladu s bodem 1 této přílohy. Identifikační údaje o osobě pěstující mák setý nebo konopí a kontaktní osobě uvádí pěstitel vždy jen na formuláři s pořadovým číslem 1. Správnost a pravdivost údajů pěstitel v kolonce 14 formuláře potvrdí na všech formulářích.

Uvádění údajů do kolonky A formuláře

3. Tato kolonka je vyhrazena pro evidenční potřebu celních orgánů. Uvádění údajů do kolonky B formuláře

4. Tato kolonka je vyhrazena pro potřebu celních orgánů. Zaměstnanec celního úřadu, který rozhodne o převzetí formuláře, uvádí do levého dolního rohu této kolonky datum potvrzení převzetí a vlastnoruční podpis s uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a funkce a do pravé části kolonky uvádí otisk služebního razítka.

Uvádění údajů do kolonky C formuláře

5. Tato kolonka je vyhrazena pro potřebu potvrzení převzetí podle bodu 42 této přílohy. Uvádění údajů do kolonky 1 formuláře

6. Je-li pěstitelem právnická osoba, uvádí pěstitel do této kolonky obchodní firmu1) a sídlo podle aktuálního zápisu v registru plátců daně, není-li takového zápisu, tak v obchodním rejstříku a není-li takového zápisu, tak v registru ekonomických subjektů. Je-li pěstitelem právnická osoba se sídlem mimo území České republiky, uvádí pěstitel také celý název země sídla právnické osoby. Číslo evidence z registru uvádí v případě, že je pěstitel v zahraničí v takovém registru evidován.

7. Je-li pěstitelem fyzická osoba podnikatel, uvádí pěstitel do této kolonky svou obchodní firmu1)a místo podnikání podle aktuálního zápisu v registru plátců daně, není-li takového zápisu, tak v obchodním rejstříku, je-li fyzická osoba - podnikatel v obchodním rejstříku zapsána, není-li takového zápisu, tak v evidenci podle zvláštního právního předpisu2), není-li takového zápisu, tak v registru živnostenského podnikání, není-li takového zápisu, tak datum narození. Je-li pěstitelem fyzická osoba podnikatel se sídlem mimo území České republiky, platí ustanovení bodu 6 této přílohy přiměřeně.

8. Je-li pěstitelem fyzická osoba, uvádí pěstitel do této kolonky jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu s uvedením názvu ulice, čísla popisného, názvu obce a PSČ. Je-li pěstitelem fyzická osoba, jež nemá místo pobytu na území České republiky, uvádí pěstitel jméno, popřípadě jména, příjmení, místo pobytu a celý název státu jeho místa pobytu včetně případných dalších identifikačních údajů, např. číslo cestovního pasu nebo jiného osobního dokladu včetně doby jeho platnosti a adresu místa, kde se osoba v České republice zdržuje.

Uvádění údajů do kolonky 2 formuláře

9. Při plnění ohlašovací povinnosti označí pěstitel v levé části této kolonky údaj identifikující pěstitele. Pěstitel vždy označí jen jeden údaj.

10. Je-li pěstitelem právnická osoba, uvádí pěstitel v pravé horní části této kolonky ke své identifikaci daňové identifikační číslo (dále jen „DIČ"), bylo-li mu přiděleno. Nemá-li pěstitel přiděleno DIČ, uvádí své identifikační číslo (dále jen „IČ").

11. Je-li pěstitelem fyzická osoba podnikatel, uvádí pěstitel v pravé horní části této kolonky ke své identifikaci DIČ, bylo-li mu přiděleno. Nemá-li pěstitel přiděleno DIČ, uvádí své IČ. Nemá-li pěstitel přiděleno DIČ ani IČ, uvedenou část kolonky nevyplňuje a uvádí do pravé dolní části této kolonky datum narození.

12. Je-li pěstitelem fyzická osoba, uvádí pěstitel v pravé dolní části této kolonky ke své identifikaci datum narození.

Uvádění údajů do kolonky 3 formuláře

13. Je-li pěstitelem fyzická osoba podnikatel nebo fyzická osoba, pěstitel do této kolonky údaje neuvádí.

14. Je-li pěstitelem právnická osoba, pěstitel do této kolonky uvádí jméno, popřípadě jména a příjmení osoby oprávněné za právnickou osobu jednat při plnění ohlašovací povinnosti a dále uvádí telefonní a faxové spojení, popřípadě emailovou adresu.

Uvádění údajů do kolonky 4 formuláře

15. Je-li kontaktní osobou fyzická osoba podnikatel nebo fyzická osoba uvedená v kolonce 1, pěstitel do této kolonky uvádí pouze telefonní a faxové spojení, popřípadě emailovou adresu. Je-li kontaktní osobou fyzická osoba jiná, než uvedená v kolonce 1 tohoto formuláře, pěstitel uvádí i jméno, popřípadě jména a příjmení.

16. Je-li kontaktní osobou osoba uvedená v kolonce 3 tohoto formuláře, pěstitel do této kolonky údaje neuvádí.

17. Je-li kontaktní osobou fyzická osoba jiná, než uvedená v kolonce 1 nebo 3 tohoto formuláře, pěstitel uvádí i jméno, popřípadě jména a příjmení.

Uvádění údajů do kolonky 5 formuláře

18. Při plnění ohlašovací povinnosti pěstitel do této kolonky uvádí název katastrálního území3). Uvádění údajů do kolonky 6 formuláře

19. Při plnění ohlašovací povinnosti pěstitel do této kolonky uvádí číslo katastrálního území. Pro účely plnění ohlašovací povinnosti pěstitel do této kolonky uvádí jako číslo katastrálního území Kód ČSÚ3).

Uvádění údajů do kolonky 7 formuláře

20. Při plnění ohlašovací povinnosti pěstitel do této kolonky uvádí název použité registrované odrůdy4) máku setého nebo konopí.

Uvádění údajů do kolonky 8 formuláře

21. Při plnění ohlašovací povinnosti pěstitel do této kolonky uvádí parcelní číslo5). Do jednoho řádku této kolonky lze uvést i více parcelních čísel. Nelze-li z prostorových důvodů uvést do této kolonky všechna parcelní čísla, lze další parcelní čísla uvést do dalšího řádku kolonky 8 formuláře.

Uvádění údajů do kolonky 9 formuláře

22. Při plnění ohlašovací povinnosti pěstitel do této kolonky uvádí v příloze č. 1 a č. 2 výměru pozemků osetých mákem setým nebo konopím, nebo v příloze č. 3 a č. 4 výměru pozemků, na kterých má být zneškodněn mák setý, konopí nebo makovina. Výměra pozemků se uvádí v hektarech na dvě desetinná místa a v každém samostatném řádku vždy ve vztahu k parcelním číslům uvedeným v kolonce 8 formuláře a registrované odrůdě uvedené v kolonce 7 formuláře téhož řádku.

Uvádění údajů do kolonky 10 formuláře

23. Při plnění ohlašovací povinnosti pěstitel do této kolonky uvádí součet údajů uvedených v kolonce 9 daného formuláře - výměru pozemků osetých mákem setým nebo konopím nebo výměru pozemků, na kterých má být zneškodněn mák setý nebo konopí, v hektarech na dvě desetinná místa. Tuto kolonku pěstitel vyplňuje v případech, kdy ke splnění ohlašovací povinnosti z důvodu množství údajů nepostačí jeden formulář. V případech, kdy ke splnění ohlašovací povinnosti postačí jeden formulář, pěstitel tuto kolonku nevyplní a požadovaný údaj uvádí v kolonce 11 formuláře.

24. Při plnění ohlašovací povinnosti podle § 29 písm. c) zákona pěstitel uvádí údaje v této kolonce samostatně vždy ve vztahu ke kolonkám 9 a 17 formuláře.

Uvádění údajů do kolonky 11 formuláře

25. Při plnění ohlašovací povinnosti pěstitel do této kolonky uvádí celkovou výměru pozemků osetých mákem setým nebo konopím, nebo celkovou výměru pozemků, na kterých má být zneškodněn mák setý nebo konopí, v hektarech na dvě desetinná místa. V případech, kdy ke splnění ohlašovací povinnosti postačí jeden formulář, uvádí pěstitel v této kolonce součet údajů uvedených v kolonce 9 formuláře. V případech, kdy ke splnění ohlašovací povinnosti nepostačí jeden formulář, uvádí pěstitel v této kolonce součet údajů uvedených v kolonkách 10 jednotlivých formulářů na formuláři s posledním pořadovým číslem.

26. Při plnění ohlašovací povinnosti podle § 29 písm. c) zákona pěstitel uvádí údaje v této kolonce samostatně vždy ve vztahu ke kolonkám 9 a 17 formuláře.

Uvádění údajů do kolonky 12 formuláře

27. Při plnění ohlašovací povinnosti pěstitel do této kolonky uvádí odhad výměry pozemků, na nichž bude pěstován mák setý nebo konopí v příštím kalendářním roce. Odhad výměry pozemků se uvádí v hektarech na dvě desetinná čísla.

Uvádění údajů do kolonky 13 formuláře

28. Tato kolonka je vyhrazena pro poznámky pěstitele a celních orgánů.

Uvádění údajů do kolonky 14 formuláře

29. Při plnění ohlašovací povinnosti pěstitel do této kolonky vždy uvádí místo a datum plnění ohlašovací povinnosti a potvrzuje svým podpisem, popřípadě otiskem razítka právnické osoby, správnost údajů uvedených ve formuláři.

Uvádění údajů do kolonky 15 formuláře

30. Při plnění ohlašovací povinnosti pěstitel do této kolonky uvádí způsob zneškodnění, kterým bude provedeno zneškodnění máku setého, konopí nebo makoviny.

31. Důvody zneškodnění lze uvést do kolonky 13 formuláře. Tyto údaje jsou nepovinné. Uvádění údajů do kolonky 16 formuláře

32. Při plnění ohlašovací povinnosti pěstitel do této kolonky uvádí datum (den) provedení zneškodnění.

Uvádění údajů do kolonky 17 formuláře

33. Při plnění ohlašovací povinnosti pěstitel do této kolonky uvádí výměru pozemků, z nichž byl sklizen mák setý nebo konopí. Výměra pozemků se uvádí v hektarech na dvě desetinná místa a v každém samostatném řádku vždy ve vztahu k parcelním číslům uvedeným v kolonce 8 formuláře a registrované odrůdě uvedené v kolonce 7 formuláře téhož řádku.

Uvádění údajů do kolonky 18 formuláře

34. Při plnění ohlašovací povinnosti pěstitel do této kolonky uvádí množství sklizené makoviny nebo konopí. Množství sklizené makoviny se uvádí v kilogramech a množství sklizeného konopí se uvádí v tunách na jedno desetinné místo v každém samostatném řádku vždy ve vztahu k parcelním číslům uvedeným v kolonce 8 formuláře a registrované odrůdě uvedené v kolonce 7 formuláře téhož řádku.

Uvádění údajů do kolonky 19 formuláře

35. Při plnění ohlašovací povinnosti pěstitel do této kolonky uvádí množství sklizeného semene máku setého nebo semene konopí. Množství sklizeného semene máku setého nebo konopí se uvádí v celých kilogramech.

Uvádění údajů do kolonky 20 formuláře

36. Při plnění ohlašovací povinnosti pěstitel do levé části této kolonky uvádí součet údajů uvedených v kolonce 18 daného formuláře - množství sklizené makoviny v kilogramech nebo množství sklizeného konopí v tunách najedno desetinné místo, a do pravé části této kolonky uvádí součet údajů uvedených v kolonce 19 daného formuláře - množství sklizeného semene máku setého nebo semene konopí v celých kilogramech. Tuto kolonku pěstitel vyplňuje v případech, kdy ke splnění ohlašovací povinnosti z důvodu množství údajů nepostačí jeden formulář. V případech, kdy ke splnění ohlašovací povinnosti postačí jeden formulář, pěstitel tuto kolonku nevyplní a požadovaný údaj uvádí do kolonky 21 formuláře.

37. Při plnění ohlašovací povinnosti podle § 29 písm. c) zákona pěstitel uvádí údaje v této kolonce samostatně vždy ve vztahu ke kolonkám 18 a 19 formuláře.

Uvádění údajů do kolonky 21 formuláře

38. Při plnění ohlašovací povinnosti pěstitel do levé části této kolonky uvádí celkové sklizené množství makoviny nebo konopí v tunách na jedno desetinné místo a do pravé části této kolonky množství sklizeného semene máku setého nebo semene konopí v celých kilogramech. V případech, kdy ke splnění ohlašovací povinnosti postačí jeden formulář, uvádí pěstitel do levé části této kolonky součet údajů uvedených v kolonce 18 formuláře v tunách najedno desetinné místo a do pravé části této kolonky součet údajů uvedených v kolonce 19 formuláře v celých kilogramech. V případech, kdy ke splnění ohlašovací povinnosti nepostačí jeden formulář, uvádí pěstitel do této kolonky součet údajů uvedených v kolonkách 20 jednotlivých formulářů na formuláři s posledním pořadovým číslem.

39. Při plnění ohlašovací povinnosti podle § 29 písm. c) zákona pěstitel uvádí údaje v této kolonce samostatně vždy ve vztahu ke kolonkám 18 a 19 formuláře.

Způsob uvádění údajů do vybraných kolonek formuláře

40. Zůstanou-li při plnění ohlašovací povinnosti některé řádky v kolonkách 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18 a 19 nevyužity, pěstitel tyto volné řádky v příslušné kolonce přeškrtne souvislou čarou. V případech, kdy má být hlášení zpracováno a předáno v elektronické podobě, pěstitel volné řádky v příslušných kolonkách vyplní v souladu s pokyny stanovenými celními orgány pro používání programového vybavení.

II.

NAKLÁDÁNÍ S FORMULÁŘI

41. Hlášení podle § 29 písm. a) nebo b) zákona se předává ve čtyřech písemných vyhotoveních a hlášení podle § 29 písm. c) zákona ve třech písemných vyhotoveních celnímu úřadu6) nebo se doručí poštou, obsahuje-li předepsané náležitosti a je-li podepsáno osobou pěstující mák setý nebo konopí.

42. Celní úřad, který přijme hlášení od osoby pěstující mák setý nebo konopí, zaeviduje hlášení ve své evidenci a všechna písemná vyhotovení hlášení potvrdí osobním razítkem a podpisem celníka včetně uvedení evidenčního čísla. Jedno písemné vyhotovení vrátí proti podpisu nebo zašle poštou nejpozději následující pracovní den doporučené do vlastních rukou zpět předávající osobě, je-li tato osoba osobou pěstující mák setý nebo konopí, anebo touto osobou zvolenému zástupci, jedno písemné vyhotovení si ponechá ve své evidenci a zbývající ve stanovených lhůtách odešle subjektům uvedeným v § 43 odst. 3 a 4 zákona.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

3) Vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

5) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) Příloha č. 2 a 3 k zákonu č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.

Přesunout nahoru