Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 15/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Částka 4/2005
Platnost od 11.01.2005
Účinnost od 11.01.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

15

VYHLÁŠKA

ze dne 27. prosince 2004,

kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 11 a § 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


ČÁST PRVNÍ

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY A DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI

§ 1

Rámcová struktura a obsah dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

(1) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy (dále jen „dlouhodobý záměr“) stanovuje strategické směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy zejména z těchto základních hledisek:

a) celoživotní učení,

b) zlepšení kvality a efektivity systémů vzdělávání a vzdělávací soustavy,

c) usnadnění rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny,

d) udržitelný rozvoj,

e) vzdělanostní úroveň obyvatelstva, demografie, trh práce, zaměstnanost, sociální soudržnost.

(2) Dlouhodobý záměr obsahuje vždy:

a) vyhodnocení dosaženého stavu a změn proti předchozímu dlouhodobému záměru z hlediska obsahových a kvantitativních cílů, prioritních úkolů a rozvojových programů,

b) strategické směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy a způsob jejich realizace a podpory v těchto oblastech:

1. cíle a obsah počátečního vzdělávání,

2. sledování a hodnocení kvality počátečního vzdělávání,

3. vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných,

4. úloha a podpora pedagogických pracovníků,

5. další vzdělávání v rámci celoživotního učení,

6. uplatnitelnost absolventů škol podle oborů vzdělání na trhu práce,

7. základní umělecké vzdělávání,

8. jazykové a zájmové vzdělávání,

9. systém poradenských služeb,

10. spolupráce státních orgánů a územních samosprávných celků s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání,

c) kritéria rozvoje a optimalizace vzdělávací soustavy a struktury budoucí vzdělávací nabídky se zaměřením na strukturu oborů vzdělání, druhů škol a jejich kapacitu na základě předpokládaného demografického vývoje a záměrů dalšího rozvoje,

d) ekonomickou část zahrnující zejména finanční nároky na státní rozpočet a veřejné rozpočty, na rozvojové programy a další zdroje financování, zejména fondy Evropské unie.

(3) U každého strategického směru podle odstavce 2 písm. b) se uvádí analýza současného stavu, je stanoven cíl a opatření vedoucí k jeho realizaci, návrh rozvojových programů a projektů, včetně projektů realizovaných v rámci fondů Evropské unie, účast v mezinárodních programech, včetně finančního zajištění.

(4) Dlouhodobý záměr České republiky vychází z dokumentů vztahujících se ke státnímu rozpočtu, regionálnímu rozvoji, zaměstnanosti, rozvoji lidských zdrojů, sociálně ekonomickému rozvoji a udržitelnému rozvoji a ke společným cílům evropských procesů ve vzdělávání přijatých vládou a z výročních zpráv České školní inspekce.

(5) Dlouhodobý záměr v kraji vychází z dlouhodobého záměru České republiky, regionálních specifik rozvoje ekonomiky, trhu práce a společnosti ovlivňujících rozvoj vzdělávání, stav a vývoj vzdělávací soustavy kraje a z dokumentů vztahujících se k rozpočtu kraje.

§ 2zrušeno

§ 3

Termíny předkládání a zveřejňování dlouhodobých záměrů

(1) Ministerstvo každý třetí kalendářní rok po předložení platného dlouhodobého záměru České republiky ke schválení vládě tento záměr vyhodnotí a vyhodnocený, upravený nebo doplněný podle aktuální situace jej do 31. října předloží krajům ke stanovisku. Kraje zašlou ministerstvu svá stanoviska do 1. prosince. Ministerstvo s přihlédnutím ke stanoviskům krajů dlouhodobý záměr České republiky dopracuje a do 31. března následujícího kalendářního roku předloží vládě ke schválení; zveřejní jej do 30 dnů od jeho schválení vládou.

(2) Krajský úřad vyhodnotí dlouhodobý záměr v kraji tak, aby jej vyhodnocený, upravený nebo doplněný podle aktuální situace v kalendářním roce, kdy byl vládou schválen dlouhodobý záměr České republiky, do 31. října předložil ministerstvu ke stanovisku. Ministerstvo zašle krajskému úřadu své stanovisko do 15. prosince. Krajský úřad s přihlédnutím ke stanovisku ministerstva dlouhodobý záměr v kraji dopracuje a do 31. března následujícího kalendářního roku předloží zastupitelstvu ke schválení; zveřejní a zašle jej ministerstvu do 30 dnů po schválení části týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních, které zřizuje kraj, zastupitelstvem.

ČÁST DRUHÁ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI

§ 4

Rámcová struktura a obsah výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji (dále jen "výroční zpráva v kraji") se skládá z:

a) hodnocení stavu jednotlivých úrovní vzdělávací soustavy,

b) ekonomické části,

c) hodnocení naplňování dlouhodobého záměru v kraji, jeho cílů a opatření v uplynulém období, včetně hodnocení souladu s dlouhodobým záměrem České republiky.

§ 5

(1) Výroční zpráva v kraji zachycuje současný stav a vyhodnocení změn v porovnání se stavem popsaným v předcházející výroční zprávě v těchto oblastech:

a) předškolní vzdělávání,

b) základní vzdělávání a povinná školní docházka,

c) střední vzdělávání,

d) vyšší odborné vzdělávání,

e) vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných,

f) základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání,

g) poradenské služby,

h) školská zařízení,

i) pracovníci ve školství,

j) další vzdělávání pedagogických pracovníků,

k) další vzdělávání v rámci celoživotního učení,

l) prevence sociálně patologických jevů, environmentální a multikulturní výchova, vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, výchova k udržitelnému rozvoji,

m) účast škol v rozvojových a mezinárodních programech.

(2) Ekonomická část výroční zprávy v kraji uvádí údaje za kalendářní rok, za který je připravována, a nejméně za dva předcházející kalendářní roky a obsahuje vždy:

a) celkové výdaje na školy a školská zařízení zřizované krajem podle jednotlivých druhů škol a školských zařízení v členění na:

1. výdaje hrazené prostřednictvím krajských normativů1), z toho mzdové nebo platové výdaje,

2. provozní výdaje,

3. investiční výdaje,

4. výdaje na rozvojové programy,

b) neinvestiční výdaje škol a školských zařízení zřizovaných obcemi nebo svazky obcí na území kraje podle jednotlivých druhů škol a školských zařízení v členění na výdaje hrazené prostřednictvím krajských normativů1),

c) údaje o finančních prostředcích na činnost škol a školských zařízení, které nezřizuje stát, kraj, obec, svazek obcí nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy2), v rozsahu a za podmínek stanovených jiným právním předpisem3) poskytovaných ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje, v členění podle druhů škol a školských zařízení,

d) přímé výdaje na vzdělávání na dítě, žáka a studenta u jednotlivých druhů škol a školských zařízení uvedených v písmenech a) a b).

(3) Závěry výroční zprávy v kraji shrnují poznatky z jednotlivých kapitol a jsou formulovány tak, aby mohly být podkladem pro zpracování dlouhodobých záměrů v kraji.

§ 6

Termíny předkládání výroční zprávy v kraji

Krajský úřad výroční zprávu v kraji zveřejňuje a zasílá ministerstvu do 31. března.

ČÁST TŘETÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

§ 7

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

(1) Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy:

a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě,

b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku,

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,

d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy,

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií,

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů,

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,

i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,

j) základní údaje o hospodaření školy,

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů,

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

(2) Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole.

ČÁST ČTVRTÁ

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

§ 8

Rámcová struktura vlastního hodnocení školy

(1) Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na:

a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti,

b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech,

c) oblasti uvedené v odstavci 2, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření,

d) účinnost opatření podle písmene c) obsažených v předchozím vlastním hodnocení.

(2) Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy:

a) podmínky ke vzdělávání,

b) průběh vzdělávání,

c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání,

d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce,

e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,

f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

§ 9

Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy

(1) Vlastní hodnocení školy se zpracovává průběžně za období 3 školních roků.

(2) Návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel školy s pedagogickou radou nejpozději do konce září školního roku, v němž se má vlastní hodnocení školy uskutečnit.

(3) Vlastní hodnocení školy se projedná v pedagogické radě do 31. října následujícího školního roku.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 225/2009 Sb. Čl. II

Dlouhodobý záměr podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, předloží Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vládě poprvé v roce 2011 a krajské úřady Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy poprvé v roce 2012.


Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.

2) § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

3) Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru