Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 149/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění nařízení vlády č. 543/2004 Sb.

Částka 55/2005
Platnost od 22.04.2005
Účinnost od 22.04.2005
Zrušeno k 01.01.2015 (179/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

149

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. dubna 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění nařízení vlády č. 543/2004 Sb.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb., a k provedení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění nařízení vlády č. 543/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. a) se slova "kvóty bramborového škrobu" nahrazují slovy "kvóty bramborového škrobu1)".

2. V § 1 písm. e) se slova "doplňkové národní dotace pro hospodářský rok 2004/2005 pěstitelům brambor (dále jen "doplňková dotace")" nahrazují slovy "národní doplňkovou platbu k přímým podporám formou dotace k výsledku hospodaření pro hospodářský rok 2005/2006 pěstitelům brambor (dále jen "doplňková platba")".

3. V poznámce pod čarou č. 1 se slova "Nařízení Komise (ES) č. 97/95 ze dne 17. ledna 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o minimální cenu a vyrovnávací platbu, která se vyplatí producentům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu." nahrazují slovy "Nařízení Komise (ES) č. 2236/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu.".

4. Poznámka č. 2 zní:

"2) Čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 1868/1994.".

5. V § 3 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Národní produkční kvóta bramborového škrobu pro hospodářský rok 2005/2006 a hospodářský rok 2006/2007 je stanovena předpisem Evropských společenství2).

(5) Pro hospodářský rok 2005/2006 a pro hospodářský rok 2006/2007 Fond přidělí subkvóty výrobcům způsobem uvedeným v předpise Evropských společenství2). Ustanovení § 5 až 7 se použije obdobně.".

6. V § 4 odst. 1 se slova "ke stanovení nové subkvóty žadateli nebo" zrušují.

7. V § 4 odst. 2 se za slova "hospodářský rok 2004/2005" vkládají slova ", hospodářský rok 2005/2006 a hospodářský rok 2006/2007".

8. V § 4 se doplňují odstavce 6 až 12, které znějí:

"(6) Fond přidělí rezervu podle odstavce 1 výrobci na základě jeho žádosti.

(7) Lhůta pro podání žádosti o rezervu podle odstavce 6 činí 30 kalendářních dnů následujících po dni zveřejnění výše rezervy stanovené Fondem podle odstavce 5. Žádost o rezervu se podává Fondu na formuláři vydaném Fondem. Součástí žádosti o rezervu je doklad prokazující výrobní kapacitu výrobce v množství odpovídajícím součtu přidělené subkvóty a požadavku výrobce na její zvýšení.

(8) Žádost o rezervu podle odstavců 6 a 7 Fond zamítne, obsahuje-li požadavek na množství vyšší, než je výše rezervy stanovená Fondem podle odstavce 5.

(9) Fond rozdělí rezervu mezi výrobce jako subkvótu na období stanovené předpisem Evropských společenství2)

a) v souladu s požadavkem výrobce uvedeným v žádosti o rezervu podle odstavců 6 a 7, jestliže součet množství požadovaných všemi výrobci je nižší nebo stejný jako rezerva, nebo

b) poměrně, podle výše subkvót přiděleným výrobcům, jestliže součet množství požadovaných všemi výrobci v žádosti o rezervu je vyšší než rezerva.

(10) Fond zvýší výrobci subkvótu podle odstavce 9, jestliže výrobce

a) do 60 dnů ode dne zvýšení subkvóty prokáže, že smluvně zajistil závazky, vyplývající z dodávek brambor potřebných k výrobě bramborového škrobu od pěstitelů, vzniklé v souvislosti se zvýšením subkvóty z rezervy,

b) v případě zvýšení rezervy na základě uzavření škrobárny podle odstavce 4 do 60 dnů ode dne zvýšení subkvóty prokáže, že smluvně zajistil závazky vyplývající z pěstitelských smluv mezi uzavřenou škrobárnou a pěstiteli, kteří po uzavření škrobárny nadále pokračují v pěstování brambor.

(11) Pokud výrobce ve stanovené lhůtě Fondu neprokáže požadované skutečnosti (odstavec 10), Fond výrobci subkvótu nezvýší; zjistí-li Fond, že výrobce sdělil nepravdivé nebo neúplné údaje, účinky zvýšení subkvóty výrobci zanikají dnem, v němž Fond toto své zjištění výrobci sdělí.

(12) Fond sdělí skutečnosti podle odstavce 10 výrobci neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne zjištění uvedené skutečnosti.".

9. V § 5 odst. 1 se písmena b) a c) zrušují.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).

10. V § 5 odst. 4 se věta první a druhá nahrazuje větami "Výrobce podává žádost o stanovení subkvóty (dále jen "žádost") Fondu na jím vydaném formuláři. Splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. b) výrobce stvrzuje podpisem prohlášení na formuláři vydaném Fondem.".

11. § 9 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

"§ 9

Výrobce podává žádost o prémii pro výrobce (dále jen "žádost o prémii") Fondu5) po ukončení zpracování brambor v příslušném hospodářském roce, nejpozději však do 31. srpna následujícího hospodářského roku; žádost o prémii podává výrobce za uplynulý hospodářský rok na formuláři vydaném Fondem.

5) Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 2236/2003.".

12. V § 10 odst. 2 se věta první nahrazuje větou "Žádost o registraci v seznamu schválených výrobců se podává Fondu na jím vydaném formuláři.".

13. § 11 zní:

"§ 11

Žádost o vydání osvědčení o poskytnutí výrobní náhrady

Schválený výrobce podává žádost o vydání osvědčení o poskytnutí výrobní náhrady7) (dále jen "osvědčení") společně s prohlášením dodavatele základního výrobku8) Fondu, na jím vydaných formulářích. Prohlášení dodavatele základního výrobku8), které se týká výrobku s kódem kombinované nomenklatury9) 3505 10 50, se podává rovněž na formuláři vydaném Fondem.".

14. V § 12 odst. 1 písm. a) se slova ", jejíž vzor je uveden v příloze č. 7 k tomuto nařízení," nahrazují slovy "na formuláři vydaném Fondem,".

15. V § 12 odst. 1 písm. b) se slova ", jejíž vzor je uveden v příloze č. 8 k tomuto nařízení," nahrazují slovy "na formuláři vydaném Fondem,".

16. V § 12 odst. 1 písm. c) se slova ", jejíž vzor je uveden v příloze č. 9 k tomuto nařízení," nahrazují slovy "na formuláři vydaném Fondem,".

17. V nadpisu části šesté se slovo "dotace" nahrazuje slovem "platba".

18. V nadpisu § 13a se slovo "dotace" nahrazuje slovem "platby".

19. § 13a zní:

"§ 13a

Fond zveřejní sazbu doplňkové platby pro rok 2005, přepočtenou podle obsahu škrobu v bramborách, nejpozději do 30. září 2005, a to nejméně v jednom deníku s celostátní působností a způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

20. V nadpisu § 13b se slovo "dotaci" nahrazuje slovem "platbu".

21. V § 13b odst. 1 se slovo "dotaci" nahrazuje slovem "platbu".

22. V § 13b odst. 2 a 3 se slovo "dotaci" nahrazuje slovem "platbu".

23. V § 13b odst. 5 se slovo "dotace" nahrazuje slovem "platby".

24. Poznámka pod čarou č. 10 zní:

"10) Čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 2236/2003.".

25. V § 14 odst. 1 se písmena d) a f) zrušují.

Dosavadní písmena e), g) a h) se označují jako písmena d) až f).

26. V § 14 odst. 2 písm. a) se slova ", zásobě pšeničného škrobu, nákupu pšeničného škrobu, uvádění pšeničného škrobu na trh a vývozu pšeničného škrobu" zrušují.

27. V § 14 odstavec 3 zní:

"(3) Výrobce poskytuje Fondu informace podle odstavců 1 a 2 na jím vydaných formulářích.".

28. Přílohy č. 1 až 11 se zrušují.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

JUDr. Gross v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru