Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 148/2005 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje

Částka 55/2005
Platnost od 22.04.2005
Účinnost od 22.04.2005
Zrušeno k 01.01.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

148

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. dubna 2005

o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje poskytování dotace fyzické nebo právnické osobě (dále jen "žadatel") Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen "Fond") na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje1) zpracovaného na směsné palivo2) s obsahem nejméně 31 % objemových methylesteru řepkového oleje, určeného k pohonu spalovacích vznětových motorů.

§ 2

Žádost o poskytnutí dotace

(1) Dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje zpracovaného na směsné palivo (dále jen "dotace") se poskytuje žadateli na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace, podané Fondu na formuláři vydaném Fondem (dále jen "žádost"), a to k výsledkům hospodaření výroby methylesteru řepkového oleje v období od 1. července 2005 do 31. prosince 2005 a od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 (dále jen "zpracovatelské období") jako kompenzace zvýšených provozních nákladů na výrobu methylesteru řepkového oleje a jeho nižší energetickou účinnost v případě jeho zpracování na směsné palivo2) v porovnání s motorovou naftou3).

(2) Dotace se poskytne žadateli, jestliže

a) je usazen na území České republiky, jde-li o občana členského státu Evropské unie, nebo právnickou osobu založenou v členském státě Evropské unie nebo, jde-li o osobu ze třetí země, doloží, že je oprávněn podnikat na území České republiky,

b) je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu,

c) předmětem podnikání žadatele je zpracování semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje nebo jiný obor chemické výroby, zahrnující tuto činnost,

d) doručí žádost o poskytnutí dotace Fondu nejpozději do 1. června, má-li být dotace poskytnuta pro zpracovatelské období roku 2005 a do 31. prosince 2005, má-li být dotace poskytnuta pro zpracovatelské období roku 2006,

e) součástí dlouhodobého hmotného majetku žadatele je funkční výrobní zařízení na zpracování semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje, které se nachází na území České republiky (dále jen "výrobní zařízení"),

f) prokáže, že zpracoval methylester řepkového oleje, na jehož výrobu má být poskytnuta dotace, na směsné palivo nebo že methylester řepkového oleje prodal výrobci směsného paliva na výrobu směsného paliva,

g) má vypořádány splatné závazky k České republice - Ministerstvu zemědělství, Fondu, Pozemkovému fondu České republiky, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s., České konsolidační agentuře a Fondu národního majetku České republiky, jakož i splatné závazky související s podporami nebo dotacemi poskytnutými do zemědělství, a nemá nedoplatky na daních, na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně penále, s výjimkou případů, kdy mu bylo povoleno splácení nedoplatků ve splátkách a tyto splátky řádně a včas platí,

h) není v likvidaci, nebyl na jeho majetek prohlášen konkurs nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

(3) Součástí žádosti je

a) čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem žadatele na formuláři vydaném Fondem o skutečnostech podle odstavce 2 písm. g) a h),

b) smlouva žadatele nebo její úředně ověřená kopie s odběratelem, který je výrobcem směsného paliva, o zpracování dodávaného methylesteru řepkového oleje na směsné palivo, není-li výrobcem směsného paliva žadatel, a to na množství podle odstavce 4,

c) znalecký posudek prokazující výrobní kapacitu výrobního zařízení žadatele podle odstavce 2 písm. e) na výrobu oleje z řepky olejné a na výrobu methylesteru řepkového oleje z tohoto oleje podle odstavců 4 a 5,

d) doklad nebo jeho úředně ověřená kopie, prokazující, že žadatel splňuje podmínky stanovené v odstavci 2 písm. a) až c).

(4) Žadatel v žádosti uvede množství semene řepky olejné, které předpokládá zpracovat na methylester řepkového oleje v zpracovatelském období, a množství methylesteru řepkového oleje, které z tohoto množství semene řepky olejné předpokládá vyrobit při splnění podmínky následného zpracování na směsné palivo podle odstavce 2 písm. f) v zpracovatelském období.

(5) Množství semene řepky olejné, uvedené v žádosti podle odstavce 4, musí odpovídat nejméně 2,8násobku množství methylesteru řepkového oleje, které žadatel uvedl v žádosti podle odstavce 4 a které je možno prokazatelně vyrobit ve výrobním zařízení žadatele, uvedeném ve znaleckém posudku podle odstavce 3 písm. c).

§ 3

Posouzení žádosti o poskytnutí dotace

Zjistí-li Fond při posouzení žádosti o poskytnutí dotace, že žadatel uvedl větší množství methylesteru řepkového oleje, než může ve výrobním zařízení, které je zahrnuto v jeho dlouhodobém hmotném majetku, v průběhu zpracovatelského období zpracovat na methylester řepkového oleje, žádost zamítne.

§ 4

Rozhodování Fondu o žádosti

(1) Fond poskytne dotaci na zpracování semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje pro zpracovatelské období

a) od 1. července 2005 do 31. prosince 2005 na množství 50 000 tun methylesteru řepkového oleje,

b) od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 na množství 125 000 tun methylesteru řepkového oleje.

(2) Překročí-li celkové množství methylesteru řepkového oleje, uvedené v nezamítnutých žádostech, množství uvedené v odstavci 1, Fond ve stejném poměru sníží všem žadatelům množství methylesteru řepkového oleje, na které bude poskytnuta dotace.

(3) V rozhodnutí o poskytnutí dotace Fond stanoví množství methylesteru řepkového oleje pro výrobu směsného paliva a výši dotace pro zpracovatelské období.

§ 5

Výše dotace

Dotace činí 3 680 Kč pro zpracovatelské období roku 2005 a 6 570 Kč pro zpracovatelské období roku 2006 na 1 tunu methylesteru řepkového oleje.

§ 6

Podmínky vyplacení dotace

(1) Pro účely vyplacení dotace předloží žadatel Fondu

a) přehled o množství zpracovaného semene řepky olejné a o množství vyrobeného methylesteru řepkového oleje na formuláři vydaném Fondem,

b) doklad nebo jeho úředně ověřenou kopii prokazující množství směsného paliva vyrobeného žadatelem,

c) doklad nebo jeho úředně ověřenou kopii prokazující množství methylesteru řepkového oleje dodaného žadatelem na výrobu směsného paliva odběrateli, který je výrobcem směsného paliva,

d) čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem na formuláři vydaném Fondem o tom, že žadatel smluvně zavázal odběratele, který je výrobcem směsného paliva, že použije odebrané množství prodaného methylesteru řepkového oleje výhradně na výrobu směsného paliva,

e) doklad o nákupu odpovídajícího objemu řepky olejné na vykázané množství vyrobeného methylesteru řepkového oleje; množství nakoupeného semene řepky olejné musí odpovídat nejméně 2,8násobku množství vyrobeného methylesteru řepkového oleje,

f) čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem na formuláři vydaném Fondem o tom, že žadatel má vypořádány splatné závazky k České republice - Ministerstvu zemědělství, Fondu, Pozemkovému fondu České republiky a Fondu národního majetku České republiky, jakož i splatné závazky související s podporami nebo dotacemi poskytnutými do zemědělství, a nemá nedoplatky na daních, na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně penále, s výjimkou případů, kdy mu bylo povoleno splácení nedoplatků ve splátkách a tyto splátky řádně a včas platí,

g) čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem na formuláři vydaném Fondem o tom, že žadatel není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku,

a to nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce.

(2) Žadatel dále pro vyplacení dotace předloží Fondu

a) úředně ověřenou kopii daňového přiznání k spotřební dani z minerálních olejů4), včetně dokladu potvrzeného výrobcem směsného paliva, v němž se uvede skutečné množství methylesteru řepkového oleje podle jednotlivých dodavatelů methylesteru řepkového oleje, které bylo použito pro výrobu směsného paliva uvedeného v daňovém přiznání k spotřební dani z minerálních olejů4) obsažených ve směsném palivu, je-li výrobcem směsného paliva podle odstavce 1 písm. b) žadatel,

b) úředně ověřenou kopii daňového přiznání k spotřební dani z minerálních olejů4), včetně dokladu potvrzeného odběratelem, který je výrobcem směsného paliva, v němž se uvede skutečné množství methylesteru řepkového oleje podle jednotlivých dodavatelů methylesteru řepkového oleje, které bylo použito pro výrobu směsného paliva uvedeného v daňovém přiznání k spotřební dani z minerálních olejů4) obsažených ve směsném palivu, není-li výrobcem směsného paliva podle odstavce 1 písm. b) žadatel,

c) úředně ověřenou kopii o vypořádání platební povinnosti vyplývající z podaného daňového přiznání k spotřební dani z minerálních olejů4), podle písmene a) nebo b),

a to nejpozději do 60 kalendářních dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce, jde-li o zpracovatelské období roku 2005 a do 60 kalendářních dnů po skončení zpracovatelského období roku 2006.

(3) Na základě žadatelem prokázané výroby methylesteru řepkového oleje zpracovaného na směsné palivo nebo na základě žadatelem prokázaného prodeje methylesteru řepkového oleje, který byl zpracován na směsné palivo, jinému výrobci směsného paliva vyplatí Fond žadateli dotaci, a to do výše stanovené pro zpracovatelské období rozhodnutím o dotaci vydaným podle § 4, a to do 15 dnů ode dne předložení stanovených dokladů.


§ 7

Účinnost

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2006.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 483/2005 Sb. Čl. II

Řízení o poskytnutí dotace pro období od 1. července 2005 do 31. prosince 2005, zahájená na základě dosavadních právních předpisů a pravomocně neukončená ke dni 31. prosince 2005, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.


Předseda vlády:

JUDr. Gross v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Palas v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 písm. c) bod 3 vyhlášky č. 229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti.

2) § 2 písm. d) vyhlášky č. 229/2004 Sb.

3) § 2 písm. b) vyhlášky č. 229/2004 Sb.

4) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 234/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 479/2004 Sb. a zákona č. 693/2004 Sb.

Přesunout nahoru