Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 146/2005 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kalendář věků, stanovení jejích bližších ochranných podmínek a jejího ochranného pásma

Částka 53/2005
Platnost od 19.04.2005
Účinnost od 15.05.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

146

VYHLÁŠKA

ze dne 11. dubna 2005

o vyhlášení Národní přírodní památky Kalendář věků, stanovení jejích bližších ochranných podmínek a jejího ochranného pásma

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) a § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Kalendář věků (dále jen "národní přírodní památka").

(2) Předmětem ochrany je stratotyp svrchního pleistocénu ve facii suchých spraší odkrytý v profilu na severním úpatí Pavlovských vrchů.

§ 2

Vymezení národní přírodní památky

Národní přírodní památka se rozkládá v katastrálním území Dolní Věstonice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systému S-JTSK1). Seznam souřadnic uzavřeného geometrického obrazce a jeho jednotlivých vrcholů uspořádaných tak, jak jdou v obrazci za sebou, jsou obsaženy v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky je obsaženo v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 3

Bližší ochranné podmínky pro národní přírodní památku

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody [§ 44 odst. 2 a § 79 odst. 3 písm. g)zákona] lze v národní přírodní památce:

a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2),

b) ukládat jakékoliv materiály.

§ 4

Ochranné pásmo

Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá v katastrálním území Dolní Věstonice. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky je uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v platném souřadnicovém systému S-JTSK1). Seznam souřadnic geometrického obrazce a jeho jednotlivých vrcholů uspořádaných tak, jak jdou v obrazci za sebou, jsou obsaženy v příloze č. 2 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území ochranného pásma národní přírodní památky je obsaženo v příloze č. 3 k této vyhlášce.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května 2005.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 146/2005 Sb.

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Kalendář věků

číslo boduSouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu
v obrazci
017003250046598495.611195178.951
017003250156598481.381195201.282
017003250160598476.091195219.483
017003250161598480.611195232.964
017003250202598497.281195242.075
017003250221598509.111195219.686
017003250222598517.831195210.257
017003250001598521.431195195.708
017003250003598528.711195214.829
017003250151598555.361195221.7710
017003250038598554.021195243.8011
017003250082598550.091195252.9212
017003250150598526.821195267.6213
017003250149598511.441195277.0414
017003250281598493.101195266.6615
017003250147598469.441195260.9416
017003250153598467.811195256.4017
017003250139598456.471195224.7018
017003250136598456.941195211.1219
017003250227598467.281195193.6720
017003250228598469.171195199.4921

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 146/2005 Sb.

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Kalendář věků

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]poradí bodu
v obrazci
017003250227598467.281195193.671
017003250116598425.911195218.222
017003250117598432.031195238.503
017003250118598426.291195257.634
017003250052598431.881195255.465
017003250119598445.041195250.366
017003250120598447.721195262.997
017003250153598467.811195256.408
017003250139598456.471195224.709
017003250136598456.941195211.1210

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 146/2005 Sb.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.

2) Například § 32 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb., § 2 odst. 3 a 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 86/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb., § 3 odst. 3 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., vyhlášky č. 113/2000 Sb. a vyhlášky č. 163/2001 Sb.

Přesunout nahoru