Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 142/2005 Sb.Vyhláška o plánování v oblasti vod

Částka 52/2005
Platnost od 19.04.2005
Účinnost od 01.05.2005
Zrušeno k 17.02.2011 (24/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

142

VYHLÁŠKA

ze dne 11. dubna 2005

o plánování v oblasti vod

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 24 odst. 3 a § 26 odst. 2 a ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví obsah, způsob zpracování, postup při projednávání a zveřejnění Plánu hlavních povodí České republiky (dále jen "Plán hlavních povodí"), obsah, postup zadání, způsob zpracování, podrobnosti etap, postup projednávání a způsob zveřejnění plánů oblastí povodí, jakož i vymezení obsahu základních a doplňkových opatření programů opatření k dosažení cílů ochrany vod podle § 23a zákona.

§ 2

Vymezení pojmů

(1) Koordinační oblast mezinárodní oblasti povodí je dílčí část mezinárodní oblasti povodí1) na území České republiky.

(2) Rizikový vodní útvar je útvar, u něhož nelze odůvodněně očekávat dosažení cílů ochrany vod na konci plánovacího období, bez provedení nezbytných opatření k dosažení cílů pro danou oblast povodí.

§ 3

Informační a mapové podklady

(1) Pro zpracování Plánu hlavních povodí a plánů oblastí povodí se používají zejména informace shromažďované v informačních systémech veřejné správy2), údaje Českého statistického úřadu, územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady3) a státní mapová díla určená pro veřejné užití4) nebo mapová díla zpracovaná na jejich podkladě.

(2) Pro části povodí, která přesahují na území sousedních států, se použijí informační podklady a údaje vyžádané prostřednictvím Ministerstva životního prostředí podle § 108 odst. 2 písm. w) zákona.

Plán hlavních povodí

§ 4

(1) Základní obsah Plánu hlavních povodí je uveden v příloze č. 1. Tento obsah se doplní podle výsledků přípravných prací.

(2) Zpracování, projednávání a zveřejnění Plánu hlavních povodí zahrnuje

a) přípravné práce,

b) zpracování návrhu Plánu hlavních povodí, jeho zveřejnění k připomínkám veřejnosti, včetně uživatelů vody (dále jen "veřejnost") a jeho projednání,

c) posuzování vlivu návrhu Plánu hlavních povodí na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu5),

d) zpracování konečného návrhu Plánu hlavních povodí,

e) předložení konečného návrhu Plánu hlavních povodí s návrhem jeho závazných částí ke schválení vládě,

f) zveřejnění schváleného Plánu hlavních povodí,

g) průběžnou evidenci a ukládání dokladů a dokumentů z procesu zpracování, projednání a schvalování Plánu hlavních povodí.

(3) Při aktualizaci Plánu hlavních povodí se postupuje obdobně jako při jeho pořizování.

§ 5

Přípravné práce pro Plán hlavních povodí

Přípravné práce pro Plán hlavních povodí zahrnují

a) vymezení hlavních povodí České republiky (dále jen "hlavní povodí") ve vztahu k územním obvodům krajů a k mezinárodním oblastem povodí Labe, Odry a Dunaje,

b) shromáždění podkladů, zejména

1. aktuálních státních a krajských koncepčních dokumentů na úseku územního plánování, vodního hospodářství, životního prostředí a v souvisejících odvětvích,

2. dalších aktuálních programů vyplývajících z mezinárodních smluv a závazků vymezujících strategie v oblasti vod, které Česká republika přijala nebo k nim přistoupila, a dalších mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána,

c) vyhodnocení uvedených podkladů do základního scénáře rozvoje všech složek hospodářství s významným vlivem na vodu v období, pro které bude zpracován Plán hlavních povodí,

d) sestavení předběžného přehledu významných problémů k řešení pro jednotlivá hlavní povodí na základě vyhodnocení výchozích podmínek a podkladů,

e) zpracování základních principů a postupů řešení,

f) zpracování oznámení koncepce6) a jeho předložení příslušnému úřadu podle zvláštního právního předpisu7).

§ 6

Návrh Plánu hlavních povodí a jeho projednání

(1) Návrh Plánu hlavních povodí se zpracovává v rozsahu podle přílohy č. 1, podle výsledků přípravných prací a podle požadavků zvláštního právního předpisu7).

(2) V návrhu Plánu hlavních povodí se stanovují rámcové cíle podle § 24 zákona a navrhují se opatření nezbytná pro dosažení stanovených cílů Plánu hlavních povodí a pro zajištění mezinárodních závazků České republiky jako rámcová opatření s celostátní působností, zejména opatření v oblasti legislativní, administrativní a ekonomické, a opatření pro jednotlivá hlavní povodí, včetně časového plánu jejich uskutečnění, odhadu finančních nákladů a strategie jejich financování a posouzení jejich ekonomických dopadů.

(3) Navržená opatření jsou podkladem pro návrh závazných částí Plánu hlavních povodí.

(4) Návrh Plánu hlavních povodí se zveřejňuje k připomínkám veřejnosti. Současně se zveřejněním návrhu Plánu hlavních povodí se vydá oznámení o jeho zveřejnění, které obsahuje adresu a lhůtu pro uplatnění připomínek, a to jednorázově ve třech celostátních denících a na portálu veřejné správy8).

(5) Návrh Plánu hlavních povodí je považován za zveřejněný, je-li vystaven k veřejnému nahlédnutí zároveň u Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí v listinné podobě a v elektronické podobě na portálu veřejné správy. Návrh Plánu hlavních povodí je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění.

(6) Ke zveřejněnému návrhu Plánu hlavních povodí se mohou podat náměty, návrhy, námitky nebo připomínky (dále jen "připomínky"). Připomínky lze podat do 15 dnů po uplynutí lhůty podle odstavce 5. K připomínkám podaným po stanovené lhůtě se nepřihlíží.

(7) Všechny připomínky je třeba podat v listinné nebo v elektronické podobě na adresu uvedenou při zveřejnění návrhu Plánu hlavních povodí. V připomínce musí být uvedeno jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název a sídlo podávajícího, jde-li o právnickou osobu. Připomínky podávané v elektronické podobě musí být opatřeny elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou9).

(8) Návrh Plánu hlavních povodí upravený podle vyhodnocení připomínek se předkládá příslušnému úřadu podle zvláštního právního předpisu5).

§ 7

Konečný návrh Plánu hlavních povodí

(1) Konečný návrh Plánu hlavních povodí se zpracovává na základě stanoviska příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu5).

(2) Konečný návrh Plánu hlavních povodí se předkládá, spolu se zprávou o vyhodnocení připomínek, stanoviskem příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu5), zprávou o zahrnutí požadavků a podmínek obsažených ve stanovisku příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu5) a návrhem závazných částí Plánu hlavních povodí, ke schválení vládě.

§ 8

Zveřejnění schváleného Plánu hlavních povodí

(1) Informace o schválení Plánu hlavních povodí se zveřejňuje ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí a na portálu veřejné správy.

(2) Schválený Plán hlavních povodí se předává krajským úřadům a je přístupný veřejnosti po dobu jeho platnosti v listinné podobě na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a krajských úřadech a v elektronické podobě na portálu veřejné správy.

Plán oblasti povodí

§ 9

(1) Základní obsah plánu oblasti povodí je uveden v příloze č. 2. Plán oblasti povodí obsahuje textovou část, tabulkové přílohy a mapové přílohy. Tento obsah se doplní podle výsledků schválení etap zpracování plánu oblasti povodí podle § 25 odst. 2 písm. a) a b) zákona a podle požadavků, které vyplývají z mezinárodní koordinace prací v rámci mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje.

(2) Při zpracování plánu oblasti povodí se průběžně evidují a ukládají dokumenty související se zpracováním plánu oblasti povodí a dokumentující postup jeho zpracování, včetně výsledných dokumentů z jednotlivých etap prací a projednávání. Dokumenty použité pro zpracování plánu oblasti povodí jsou po dobu přípravy, zpracování, schvalování a platnosti plánu oblasti povodí veřejně přístupné k nahlédnutí u příslušného pořizovatele plánu oblasti povodí.

(3) Postup prací a evidence informací, dokladů a dokumentů se provádí takovým způsobem, aby bylo umožněno sestavení plánů mezinárodních oblastí povodí nebo koordinačních oblastí mezinárodních oblastí povodí.

(4) Při aktualizaci plánu oblasti povodí se postupuje obdobně jako při jeho pořizování.

§ 10

Přípravné práce pro plán oblasti povodí

(1) Přípravné práce pro plán oblasti povodí zahrnují

a) vymezení oblasti povodí ve vztahu k územním obvodům krajů a správním obvodům obcí s rozšířenou působností, k hlavním povodím a ke koordinačním oblastem mezinárodních oblastí povodí,

b) sestavení časového plánu a programu prací pro zpracování plánu oblasti povodí a jeho zveřejnění k připomínkám,

c) shromáždění závazných podkladů, zejména o stavu povrchových a podzemních vod, o užívání vod a nakládání s nimi a o vlivech na stav povrchových a podzemních vod v členění na vodní útvary,

1. informace shromažďované v informačních systémech veřejné správy podle § 19, 21 a 22 zákona a podle zvláštního právního předpisu10),

2. údaje a výstupy vodní bilance podle zvláštního právního předpisu11),

3. demografické a hospodářské údaje,

4. informace ze schválené územně plánovací dokumentace, pokud nejde o regulační plán,

5. údaje o stavu ochrany před povodněmi a o vodním režimu krajiny,

6. akční plány nebo programy přijaté k implementaci právních předpisů Evropských společenství a k realizaci závazků České republiky vyplývajících z mezinárodních smluv a závazků v oblasti jakosti vod,

7. údaje o užívání vod a nakládání s nimi,

8. údaje o vlivech na stav povrchových a podzemních vod,

9. údaje o monitorovacích programech a jejich výsledcích,

10. údaje o vymezení a ochranných podmínkách zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí, územního systému ekologické stability a významných krajinných prvků,

11. údaje o vymezení a ochranných podmínkách zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,

d) shromáždění dalších podkladů12) jako zdrojů informací o možných požadavcích na užívání vod a nakládání s nimi a o možných vlivech na stav povrchových nebo podzemních vod,

e) analýzu všeobecných a vodohospodářských charakteristik oblasti povodí, zahrnující zejména

1. návrh úpravy vymezení vodních útvarů a jejich charakteristiky,

2. návrh registru chráněných oblastí,

3. stanovení cílů ochrany vod pro vodní útvary a chráněné oblasti,

f) zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, zahrnující zejména

1. identifikaci významných vlivů,

2. určení předpokládaných požadavků na užívání vod, včetně požadavků na ochranu před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod,

3. analýzu dopadů na stav povrchových a podzemních vod,

4. výchozí vymezení silně ovlivněných vodních útvarů,

5. určení rizikových vodních útvarů,

6. výchozí návrh zvláštních cílů ochrany vod podle § 23a odst. 4 zákona,

g) ekonomickou analýzu užívání vody,

h) zpracování podkladů pro sestavení programů pro zjišťování a hodnocení stavu vod postupem podle § 21 odst. 3zákona a zavedení těchto programů,

i) sestavení předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti povodí podle výsledku prací podle písmen c) až h),

j) zpracování oznámení koncepce6) a jeho předložení příslušnému úřadu podle zvláštního právního předpisu7).

(2) V časovém plánu a programu prací pro zpracování plánu oblasti povodí se určí období, za které budou shromažďovány a používány podkladové údaje podle odstavce 1 písm. c) a d). Období se určí na základě dostupnosti podkladových údajů a dat s přihlédnutím k požadavkům mezinárodních komisí13), které koordinují zpracování plánů mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje.

(3) Časový plán a program prací pro zpracování plánu oblasti povodí (dále jen "časový plán a program prací") a předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v příslušné oblasti povodí, včetně výchozího vymezení silně ovlivněných vodních útvarů a výchozích návrhů zvláštních cílů ochrany vod (dále jen "předběžný přehled významných problémů"), se nejpozději ve lhůtách stanovených podle § 25 zákona zveřejní k připomínkám veřejnosti.

(4) Časový plán a program prací a předběžný přehled významných problémů jsou považovány za zveřejněné, jsou-li vystaveny k veřejnému nahlédnutí v listinné podobě u všech krajských úřadů a všech správců povodí, jejichž územní působnosti se plán oblasti povodí týká, a v elektronické podobě na portálu veřejné správy. Časový plán a program prací a předběžný přehled významných problémů jsou vystaveny k veřejnému nahlédnutí po dobu 6 měsíců ode dne zveřejnění. Příslušná oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací a předběžného přehledu významných problémů se vyvěšují na úředních deskách územně dotčených krajských úřadů a obcí.

(5) Ke zveřejněným výsledkům přípravných prací podle odstavce 4 se mohou podávat připomínky ve lhůtě 6 měsíců ode dne jejich zveřejnění. K připomínkám podaným po stanovené lhůtě se nepřihlíží.

(6) Všechny připomínky je třeba podat v písemné nebo v elektronické podobě na adresu uvedenou při zveřejnění časového plánu a programu prací a předběžného přehledu významných problémů. V připomínce musí být uvedeno jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název a sídlo podávajícího, jde-li o právnickou osobu. Připomínky podávané v elektronické podobě musí být opatřeny elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou9).

(7) Časový plán a program prací a předběžný přehled významných problémů, upravené podle vyhodnocení připomínek, se předkládají ke stanovisku ústředním vodoprávním úřadům a ústřednímu správnímu úřadu pro územní plánování a po jejich souhlasném stanovisku se předkládají ke schválení příslušným krajským úřadům.

§ 11

Návrh plánu oblasti povodí

(1) Návrh plánu oblasti povodí se zpracovává v rozsahu podle přílohy č. 2, podle schválení prací uvedených v § 10 odst. 7 příslušnými krajskými úřady a podle požadavků plynoucích z posuzování vlivu na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu5). Návrh plánu oblasti povodí obsahuje také konečné určení silně ovlivněných vodních útvarů a zvláštních cílů ochrany vod. V případech, kdy to vyžaduje zvláštní právní předpis14) nebo charakter řešené problematiky, se přistoupí k řešení v alternativách nebo variantách včetně jejich vyhodnocení.

(2) Součástí návrhu plánu oblasti povodí je návrh programů opatření včetně návrhu časového plánu jejich realizace a odhadu finančních nákladů a strategie jejich financování. Pro každé opatření se uvede i jeho očekávaný účinek.

(3) V programech opatření se zvlášť uvede seznam opatření zajišťujících nebo podporujících veřejné zájmy

a) k naplnění cílů ochrany vod (základních, popřípadě doplňkových opatření),

b) pro ochranu před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod,

c) pro plnění požadavků na vodohospodářské služby.

(4) Základní opatření podle odstavce 3písm. a) jsou

a) opatření naplňující stanovené cíle ochrany vod,

b) opatření vyvolaná požadavky práva Evropských společenství v oblasti životního prostředí,

c) opatření k ochraně vod používaných k výrobě pitné vody,

d) opatření k regulaci odběrů povrchových a podzemních vod,

e) opatření k regulaci umělých infiltrací,

f) opatření u bodových zdrojů znečištění,

g) opatření regulující znečištění z plošných zdrojů znečištění,

h) opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu,

i) opatření k zábraně vypouštění znečišťujících látek do podzemních vod,

j) opatření k odstranění znečištění povrchových vod zvlášť nebezpečnými závadnými látkami a nebezpečnými závadnými látkami,

k) opatření k prevenci havarijního znečištění,

l) opatření k ochraně povrchových vod využívaných ke koupání osob.

(5) Doplňková opatření podle odstavce 3písm. a) mohou být navržena podle seznamu vzorových doplňkových opatření15).

(6) Program opatření ke splnění požadavků na vodohospodářské služby obsahuje opatření v řízení a využívání vodních zdrojů, popřípadě opatření doplňující vodohospodářskou infrastrukturu v oblasti povodí.

(7) Navržená opatření jsou podkladem pro návrh závazných částí plánu oblasti povodí.

§ 12

Zveřejnění a projednání návrhu plánu oblastí povodí

(1) Návrh plánu oblasti povodí se předkládá po schválení územně příslušnými krajskými úřady ve lhůtě stanovené podle § 25 odst. 2 zákona k připomínkám veřejnosti. K návrhu plánu oblasti povodí se přikládá stručný souhrn, který umožní porozumět jeho odbornému obsahu a přiblížit význam navrhovaných opatření, a to zpravidla ve formě přehledných map a stručných doprovodných textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami.

(2) Návrh plánu oblasti povodí je považován za zveřejněný, je-li vystaven v listinné podobě k veřejnému nahlédnutí u všech krajských úřadů a všech správců povodí, jejichž územní působnosti se plán týká, a v elektronické podobě na portálu veřejné správy. Návrh plánu oblasti povodí je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 6 měsíců ode dne zveřejnění.

(3) Současně se zveřejněním návrhu plánu oblasti povodí se vyvěsí oznámení o zveřejnění s adresou a termínem pro uplatnění připomínek na úředních deskách příslušných krajských úřadů a obcí, jejichž územní působnosti se budou dotýkat opatření vyplývající z návrhu plánu oblasti povodí, jakož i prostřednictvím portálu veřejné správy.

(4) Ke zveřejněnému návrhu plánu oblasti povodí se mohou podávat připomínky k jeho obsahu nebo k navrhovaným cílům a způsobům jejich dosažení ve lhůtě 6 měsíců ode dne zveřejnění. K připomínkám podaným po stanovené lhůtě se nepřihlíží.

(5) Všechny připomínky je třeba podat v písemné nebo v elektronické podobě na adresu uvedenou v oznámení o zveřejnění návrhu plánu oblasti povodí. V připomínce musí být uvedeno jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název a sídlo podávajícího, jde-li o právnickou osobu. Připomínky podávané v elektronické podobě musí být opatřeny elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou9).

(6) Vyhodnocení podaných připomínek se zpracuje do 60 dnů po uplynutí lhůty k podávání připomínek podle odstavce 4. Vyhodnocení se zpracuje ve formě zprávy s přehledem podaných připomínek a změnami, které byly v jejich důsledku provedeny v návrhu plánu oblasti povodí. Tato zpráva bude zveřejněna v listinné podobě po dobu 30 dnů u správců povodí a krajských úřadů, jejichž územní působnosti se plán týká, a v elektronické podobě na portálu veřejné správy.

(7) Návrh plánu oblasti povodí upravený podle vyhodnocení připomínek se předkládá ke stanovisku ústředním vodoprávním úřadům a ústřednímu správnímu úřadu pro územní plánování a po jejich souhlasném stanovisku se předkládá ke schválení příslušným krajským úřadům.

(8) Návrh plánu oblasti povodí schválený příslušnými krajskými úřady se předkládá příslušnému úřadu podle zvláštního právního předpisu5).

§ 13

Konečný návrh plánu oblasti povodí

(1) Konečný návrh plánu oblasti povodí se zpracuje na základě výsledků schválení návrhu plánu oblasti povodí příslušnými krajskými úřady a stanoviska příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu5).

(2) Konečný návrh plánu oblasti povodí s vyznačením územní působnosti krajů se předkládá ke schválení příslušným krajům spolu se zprávou o vyhodnocení připomínek, stanoviskem příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu5), zprávou o zahrnutí požadavků a podmínek obsažených ve stanovisku příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu5) a návrhem závazných částí plánu oblasti povodí.

§ 14

Zveřejnění schváleného plánu oblasti povodí

Schválený plán oblasti povodí je přístupný veřejnosti po dobu jeho platnosti v listinné podobě u příslušných krajských úřadů a správců povodí, jejichž územní působnosti se plán týká, a v elektronické podobě na portálu veřejné správy.

§ 15

Schválená část plánu oblasti povodí, která obsahuje opatření, na něž se vztahuje zvláštní právní předpis16), se předkládá příslušným orgánům územního plánování jako podklad pro pořízení územně plánovací dokumentace nebo její změny. To neplatí, pokud je opatření v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.


Závěrečná ustanovení

§ 16

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 140/2003 Sb., o plánování v oblasti vod, se zrušuje.

§ 17

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.


Ministr:
Ing. Palas v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí, ve znění vyhlášky č. 390/2004 Sb.

2) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

3) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Například zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, § 3odst. 1 nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.

5) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

6) § 10c zákona č. 100/2001 Sb.

7) Zákon č. 100/2001 Sb.

8) § 2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb.

9) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

11) § 1 odst. 1 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.

12) Například § 4 zákona č. 274/2001 Sb., § 38 zákona č. 114/1992 Sb.

13) Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe ze dne 8. října 1990.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2003Sb. m. s. o sjednání Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 122/1999 Sb. o sjednání Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje.

14) Zákon č. 114/1992 Sb.
Zákon č. 100/2001 Sb.

15) Příloha VI Část B směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky.

16) Zákon č. 50/1976 Sb.
Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 570/2002 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 142/2005 Sb.

Základní obsah Plánu hlavních povodí

A. Východiska pro zpracování Plánu hlavních povodí:

1. zdůvodnění jeho potřeby a charakteru (hlavní principy a postupy řešení),

2. výčet významných výchozích podmínek a hlavních podkladů pro zpracování Plánu hlavních povodí,

B. Vymezení vztahu hlavních povodí k územním obvodům krajů a k mezinárodním oblastem povodí Labe, Odry a Dunaje,

C. Rámcové cíle, hlavní principy a zásady státní politiky v oblasti vod pro území České republiky, případně pro jednotlivá hlavní povodí pro dlouhodobé zajištění veřejných zájmů:

1. k naplnění cílů ochrany vod jako složky životního prostředí,

2. pro ochranu před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod,

3. pro plnění požadavků na vodohospodářské služby,

D. Programy opatření k dosažení strategických cílů, vytčených zásad a principů, pro území České republiky, případně pro jednotlivá hlavní povodí, obsahující zejména:

1. návrhy ekonomických nástrojů a opatření na podporu veřejných zájmů podle § 23 zákona,

2. zásadní technická opatření doplňující vodohospodářskou infrastrukturu, s významem nebo s účinkem přesahujícím územní obvody krajů nebo oblasti povodí,

3. základní standardy ochrany před povodněmi a opatření ke koordinaci ochrany před povodněmi v souvisejících oblastech povodí,

4. návrhy případných legislativních úprav,

5. návrhy správných postupů,

6. opatření k podpoře šetrného užívání vodních zdrojů a technologií nezatěžujících vodní prostředí,

7. podněty k zaměření výzkumu a vývoje a rozvíjení mezinárodní spolupráce,

8. informační nástroje pro komunikaci s veřejností a návrhy vzdělávacích a demonstračních projektů,

E. Časový plán realizace opatření podle písm. D.,

F. Souhrn opatření k realizaci v programech opatření podle Plánu hlavních povodí, včetně strategie jejich financování a posouzení ekonomických dopadů,

G. Formální uspořádání zpracovaných materiálů Plánu hlavních povodí, umožňující informování a konzultace s veřejností,

H. Požadavky na zpracování plánů oblastí povodí.

Aktualizace Plánu hlavních povodí navíc zahrne:

Souhrn změn od publikace předchozího Plánu hlavních povodí

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 142/2005 Sb.

Základní obsah plánů oblastí povodí17)

A. Popis oblasti povodí

A.1. Všeobecný popis oblasti povodí

A.1.1. Vymezení oblasti povodí

A.1.2. Geomorfologické poměry

A.1.3. Geologické poměry

A.1.4. Hydrogeologické poměry

A.1.5. Hydrologické poměry

A.1.6. Pedologické poměry

A.1.7. Lesní poměry

A.1.8. Klimatické poměry

A.1.9. Sídelní struktura

A.1.10. Hospodářské poměry

A.1.11. Využití ploch v oblasti povodí

A.1.12. Kulturně historické a technické památky

A.1.13. Chráněná území ochrany přírody a krajiny

A.2. Charakteristiky oblasti povodí

A.2.1. Povrchové vody

Umístění a hranice vodních útvarů včetně jejich vyznačení v mapovém podkladu podle § 3

Hydrologické charakteristiky vodních útvarů

Ekoregiony a typy útvarů povrchové vody v rámci oblasti povodí včetně jejich vyznačení v mapovém podkladu podle § 3

Referenční podmínky pro typy útvarů povrchových vod

A.2.2. Podzemní vody

Umístění a hranice vodních útvarů včetně jejich vyznačení v mapovém podkladu podle § 3

A.2.3. Chráněné oblasti, jejich umístění a hranice včetně jejich vyznačení v mapovém podkladu podle § 3

Vodní útvary určené k odběru vody pro lidskou spotřebu

Území vymezená pro ochranu hospodářsky významných druhů vázaných na vodní prostředí

Vodní útvary určené jako rekreační vody včetně oblastí vymezených jako vody ke koupání

Zranitelné oblasti

Citlivé oblasti

Zvláště chráněná území , evropsky významné lokality, ptačí oblasti, územní systém ekologické stability a významné krajinné prvky

A.3. Doplňující údaje

A.3.1. Kontaktní místa a postupy pro získání základní dokumentace a informací o etapách zpracování plánu oblasti povodí a plánu oblasti povodí

Kontaktní místa pro získání informací o aktuálních sledovaných údajích z programů pro zjišťování a hodnocení stavu vod

Seznam pořizovatelů plánu oblasti povodí a příslušných správních úřadů

Seznam kompetentních úřadů (název a adresa, územní působnost, oblasti povodí, právní statut, působnost, členství, mezinárodní vztahy)

A.3.2. Opatření uskutečněná pro informování veřejnosti o zjišťování a hodnocení stavu vod a souhrn jejich výsledků a změn provedených v jejich důsledku v plánu

Aktualizace plánu navíc zahrne

A.3.3. Souhrn změn od publikace předchozího plánu oblasti povodí včetně přehledu realizovaných a plánovaných opatření u útvarů se zvláštními cíli ochrany vod

A.3.4. Vyhodnocení pokroku při dosahování cílů ochrany vod jako složky životního prostředí včetně jejich vyznačení v mapovém podkladu podle § 3, výsledků hodnocení stavu vod v období platnosti předchozího plánu a vysvětlení důvodů pro nesplnění cílů ochrany vod jako složky životního prostředí

A.3.5. Souhrn a vysvětlení neprovedených opatření

A.3.6. Souhrn dodatečných prozatímních opatření

B. Užívání vod a jeho vliv na stav vod

B.1. Současné užívání vod

B.1.1. Povrchové vody - identifikace vlivů

Bodové zdroje znečištění

Plošné znečištění

Odběry povrchové vody

Řízení odtoku povrchové vody (vodní nádrže, převody vody)

Morfologické úpravy vodních útvarů

Jiné užívání povrchových vod

B.1.2. Podzemní vody - identifikace vlivů

Bodové zdroje znečištění

Plošné znečištění

Odběry podzemních vod

Umělá infiltrace

Vypouštění vod do podzemních vod

Využití území v infiltračních oblastech

Jiné užívání podzemních vod

B.2. Požadavky na užívání vod - výhledový stav (základní scénář)

B.2.1. Seznam plánů a programů s požadavky na užívání vod a vlivy na stav vod

B.2.2. Prognóza požadavků na povrchové vody

B.2.3. Prognóza požadavků na podzemní vody

B.2.3. Výsledky vodohospodářské bilance výhledového stavu

B.3. Opatření k uspokojení požadavků na užívání vod (výhledového stavu)

B.3.1. Opatření pro povrchové vody

B.3.2. Opatření pro podzemní vody

B.4. Vyhodnocení dopadů lidské činnosti na stav vod a identifikace rizikových vodních útvarů

B.4.1. Povrchové vody

Bodové zdroje znečištění

Plošné znečištění včetně přehledu využívání území

Odběry povrchové vody

Řízení odtoku povrchové vody

Morfologické úpravy vodních útvaru

Jiné užívání povrchových vod

Seznam rizikových vodních útvarů

B.4.2. Podzemní vody

Bodové zdroje znečištění

Plošné znečištění včetně přehledu využívání území

Odběry podzemní vody

Umělá infiltrace

Jiné užívání podzemních vod

Seznam rizikových vodních útvarů

C. Stav a ochrana vodních útvarů

C.1. Podmínky dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí

C.1.1. Povrchové vody

Ekologický stav vod (stanovení typově specifických referenčních podmínek, tj. hodnot složek pro hodnocení ekologického stavu - biologické, hydromorfologické, chemické a fyzikálně chemické)

Chemický stav vod (podmínky pro dosažení dobrého chemického stavu)

C.1.2. Podzemní vody

Kvantitativní stav vod (podmínky pro dosažení dobrého kvantitativního stavu)

Chemický stav vod (podmínky pro dosažení dobrého chemického stavu)

C.1.3. Chráněné oblasti

Přehled standardů a cílů vyhlášených pro jednotlivé chráněné oblasti

C.2. Programy zjišťování a hodnocení množství a stavu vod (Programy monitoringu)

C.2.1. Povrchové vody (mapy monitorovacích sítí)

Ekologický a chemický stav vod (situační, provozní, nebo průzkumný monitoring, výsledky monitorování a klasifikace ekologického stavu/potenciálu, výsledky monitorování a klasifikace chemického stavu) včetně jejich vyznačení v mapovém podkladu podle § 3

C.2.2. Podzemní vody (mapy monitorovacích sítí)

Kvantitativní stav vod (výsledky monitorování a klasifikace kvantitativního stavu)

Chemický stav vod (situační, provozní monitoring, výsledky monitorování a klasifikace chemického stavu) včetně jejich vyznačení v mapovém podkladu podle § 3

C.2.3. Chráněné oblasti (mapy monitorovacích sítí)

Výsledky monitoringu chráněných oblastí včetně jejich vyznačení v mapovém podkladu podle § 3

C.3. Cíle ochrany vod jako složky životního prostředí (environmentální cíle) pro období platnosti plánu

C.3.1. Povrchové vody

Přehled cílů ochrany vod jako složky životního prostředí

Seznam vodních útvarů, u nichž bude dosaženo dobrého stavu vod na konci plánovacího období v členění na vody tekoucí a stojaté

Seznam vodních útvarů s předpokladem prodloužení lhůt pro dosažení cílů, dosažení méně přísných cílů nebo dočasného zhoršení stavu včetně odůvodnění

Umělé a silně ovlivněné vodní útvary (seznam a důvody jejich vymezení)

C.3.2. Podzemní vody

Přehled cílů ochrany vod jako složky životního prostředí (environmentální cíle)

Seznam vodních útvarů, u nichž bude dosaženo dobrého stavu vod na konci plánovacího období

Seznam vodních útvarů s předpokladem prodloužení lhůt pro dosažení cílů, dosažení méně přísných cílů nebo dočasného zhoršení stavu včetně odůvodnění

C.3.3. Chráněné oblasti

Přehled cílů ochrany vod jako složky životního prostředí (environmentální cíle)

Seznam chráněných oblastí, u nichž bude dosaženo cílů ochrany vod jako složky životního prostředí na konci plánovacího období

Seznam chráněných oblastí s předpokladem prodloužení termínů pro dosažení cílů, dosažení méně přísných cílů nebo dočasného zhoršení stavu včetně odůvodnění

C.4. Programy opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí

C.4.1. Opatření vyvolaná požadavky právních předpisů ES v oblasti životního prostředí

C.4.2. Opatření uplatněná pro vody užívané nebo které se budou využívat pro odběr vody určené pro lidskou spotřebu

C.4.3. Opatření vyplývající z vodohospodářské bilance výhledového stavu množství a jakosti povrchových a podzemních vod

C.4.4. Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání vod včetně odůvodnění případných výjimek

C.4.5. Opatření k zamezení přímému vypouštění do podzemních vod s uvedením případů povoleného vypouštění

C.4.6. Opatření k omezování vypouštění znečištění z bodových zdrojů a jiných činností majících vliv na stav vod

C.4.7. Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek do vod

C.4.8. Opatření k prevenci a snížení dopadu případů havarijního znečištění

C.4.9. Opatření u vodních útvarů u nichž je nepravděpodobné dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí

C.4.10.Doplňující opatření nezbytná pro splnění přijatých cílů ochrany vod jako složky životního prostředí

C.4.11. Příspěvek ke snížení znečištění mořských vod

C.4.12. Opatření k aplikaci principu „znečišťovatel platí"

C. 5. Registr dalších podrobnějších programů a plánů pro danou oblast povodí, týkajících se zejména dílčích povodí, zpracovatelských oblastí, sektorů, problémů nebo vodních typů, a to zároveň se shrnutím jejich obsahu

D. Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny

D.1. Stav ochrany před povodněmi a vodního režimu krajiny

D.1.1. Srážko-odtokové charakteristiky území

D.1.2. Vodní eroze, plaveninový a splaveninový režim

D.1.3. Odvodnění pozemků

D.1.4. Závlahy pozemků

D.1.5. Oblasti s urychleným odtokem srážkových vod a nedostatečnou mírou akumulace vody

D.1.6. Místa omezující průtočnost koryt vodních toků a údolních niv

Místa, kde dochází k nadměrnému zanášení splaveninami

D.1.7. Vymezení zastavěných území nechráněných nebo nedostatečně chráněných před povodněmi

D.1.8 Vodní útvary s napjatou vodohospodářskou bilancí

D.2. Cíle ochrany před negativními dopady extrémních hydrologických situací a pro zlepšování vodního režimu krajiny

D.2.1. Prevence před povodněmi

D.2.2. Prevence negativních důsledků suchých období

D.2.3. Cíle pro zlepšování stavu vodního režimu krajiny

D.3. Extrémní odtokové situace a jejich důsledky

D.3.1. Historické povodně a území rozlivů povodní

D.3.2 Nebezpečí výskytu povodní a možné škody včetně map povodňových rizik

D.3.3. Historická období sucha a jejich důsledky

D.3.4. Nebezpečí výskytu období sucha a možné škody

D.4. Opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy

D.4.1. Kapacity koryt vodních toků

D.4.2. Záplavová území

D.4.3. Území určená k rozlivům povodní

D.4.4. Území chráněná před povodněmi

D.4.5. Opatření na omezení negativních účinků povodní

D.4.6. Opatření ke splnění přijatých cílů ochrany před povodněmi

D.4.7. Zabezpečenost užívání vod v období sucha

D.5. Vodní toky a příbřežní zóna

D.5.1. Vymezení sítě sledovaných vodních toků

D.5.2. Koryta vodních toků

D.5.3. Příbřežní zóna a břehové a doprovodné porosty

D.5.4. Možnost přístupu k hladině vody

E. Odhad dopadů opatření uvedených v části B.3, C.4 a D.4 na stav vod

E.1. Povrchové vody

Ekologický stav/potenciál (odhad hodnot složek kvality a zjištění stavu/potenciálu pro biologické složky, hydromorfologické složky, chemické a fyzikálně chemické složky)

Chemický stav (odhad hodnot složek kvality a zjištění stavu a klasifikace a znázornění stavu v mapách)

E.2. Podzemní vody

Kvantitativní stav (odhad režimu hladiny, klasifikace a znázornění stavu v mapách)

Chemický stav (odhad hodnot ukazatelů, klasifikace a znázornění stavu v mapách)

F. Ekonomická analýza

F.1. Hospodářský význam užívání vod - výchozí stav

F.1.1. Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí

F.1.2. Platby za odebrané množství podzemní vody

F.1.3. Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

F.1.4. Poplatky za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních

F.1.5. Poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod

F.1.6. Vodné a stočné za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod kanalizací

F.1.7. Náklady spojené s ochranou před povodněmi

F.1.8. Ekonomický a sociálně- ekonomický význam užívání vody v daném povodí, včetně uvedení konfliktů mezi uživateli vody

F.1.9. Výdaje na opatření ve veřejném zájmu

F.2. Prognóza trendu objemu, cen a nákladů spojených s vodohospodářskými službami

F.2.1. Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí (souhrn nákladů za správu vodních toků a správu povodí)

F.2.2. Platby za odebrané množství podzemní vody

F.2.3. Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

F.2.4. Poplatky za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních

F.2.5. Poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod

F.2.6. Vodné a stočné za dodávku pitné vody a odvedení odpadních vod kanalizací

F.2.7. Náklady spojené s ochranou před povodněmi

F.2.8. Výdaje na opatření ve veřejném zájmu

F.2.9. Prognóza trendu souvisejících investic

Zabezpečení odběrů pitné vody

Zabezpečení ostatních odběrů

Omezení vnosu znečištění do vod a sanace zdrojů znečištění

Zjišťování a hodnocení stavu vodních útvarů

Úpravy vodních útvarů Ochrana před povodněmi

F.3. Posouzení nákladové efektivnosti jednotlivých opatření včetně ekonomických dopadů

F.3.1. Základní opatření

F.3.2. Doplňková opatření

F.3.3. Náklady na opatření nezbytná pro splnění požadavků právních předpisů Evropských společenství v oblasti vod a ekonomické důvody změn cílů, termínů dosažení dobrého stavu vodních útvarů nebo vyhlášení silně modifikovaných útvarů

F.4. Souhrn výsledků ekonomické analýzy užívání vod a opatření k zajištění návratnosti nákladů za užívání vod a vodohospodářské služby

17) Základní obsah plánu oblasti povodí je stanoven v návaznosti na přílohu VII směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politik).

Přesunout nahoru