Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 137/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti

Částka 49/2005
Platnost od 18.04.2005
Účinnost od 18.04.2005
Zrušeno k 01.07.2006 (137/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

137

VYHLÁŠKA

ze dne 4. dubna 2005,

kterou se mění vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 110 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., k provedení § 29 odst. 4, § 42 odst. 3, § 43 odst. 4, § 44 odst. 4, § 48 odst. 2, § 62 odst. 3, § 63 odst. 3, § 67 odst. 3, § 68 odst. 5, § 71b odst. 3, § 71f odst. 2 písm. b), § 72 odst. 4, § 83 odst. 5, § 84 odst. 4 a § 85 odst. 2 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, se mění takto:

1. V § 1 písm. c) se slova "a vyhlášení veřejné soutěže o návrh" zrušují.

2. V § 1 písm. d) se slova "a výsledků veřejné soutěže o návrh" zrušují.

3. V § 1 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) až j), která znějí:

"g) vzor formuláře, který je zadavatel povinen použít pro vyhlášení veřejné soutěže o návrh,

h) vzor formuláře, který je zadavatel povinen použít pro uveřejnění výsledků veřejné soutěže o návrh,

i) vzor formuláře, který je veřejný zadavatel povinen použít pro oznámení zahájení koncesního řízení,

j) vzor formuláře, který je koncesionář, který není veřejným zadavatelem, povinen použít pro oznámení úmyslu uzavřít smlouvu podle § 71f odst. 2 zákona,".

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena k) až m).

4. V § 2 odst. 3 písm. a) se za čárku za slovy "a veřejné soutěže o návrh" vkládají slova "oznámení o zahájení koncesního řízení nebo oznámení úmyslu uzavřít smlouvu podle § 71f odst. 2 zákona,".

5. V § 2 odst. 3 písm. c) se slova "prostřednictvím informačního systému o zadávání veřejných zakázek," zrušují.

6. V § 3 odst. 2 se slova "a vyhlášení veřejné soutěže o návrh" zrušují.

7. V § 3 odst. 3 se slova "a veřejné soutěže o návrh" zrušují.

8. V § 3 odstavec 6 zní:

"(6) Pro uveřejnění vyhlášení veřejné soutěže o návrh použije zadavatel vzor formuláře SN, uvedený v příloze č. 6 k této vyhlášce.".

9. V § 3 se doplňují odstavce 7 až10, které znějí:

"(7) Pro uveřejnění výsledků veřejné soutěže o návrh použije zadavatel vzor formuláře VS, uvedený v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(8) Pro uveřejnění oznámení o zahájení koncesního řízení použije veřejný zadavatel vzor formuláře KR, uvedený v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(9) Pro uveřejnění oznámení úmyslu uzavřít smlouvu podle § 71f odst. 2 zákona použije koncesionář, který není veřejným zadavatelem, vzor formuláře KN, uvedený v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(10) Správce centrální adresy zveřejní vzory formulářů uvedené v přílohách č. 1 až9 na své internetové adrese.".

10. V § 7 se slova "nejpozději do dne jejich uveřejnění, a to" zrušují.

11. V § 8 odst. 2 se v úvodní části věty za slova "mohou být" vkládá slovo "zejména".

12. V § 8 odst. 3 se na konci poslední věty slova "nižší bodové ohodnocení, a to o podíl 100 a počtu účastníků" nahrazují slovy "takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce".

13. V § 8 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Považuje-li hodnotící komise hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně nepřiměřenou, postup podle odstavce 3 nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

14. Přílohy č. 1 až5 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 240/2004 Sb.

VZOR Předběžné oznámení
VZOR Předběžné oznámení

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 240/2004 Sb.

VZOR Oznámení zadávacího řízení
VZOR Oznámení zadávacího řízení

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 240/2004 Sb.

VZOR Výsledky zadávacího řízení
VZOR Výsledky zadávacího řízení

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 240/2004 Sb.

VZOR Informační list veřejné zakázky
VZOR Informační list veřejné zakázky

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 240/2004 Sb.

VZOR Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
VZOR Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

15. Doplňují se přílohy č. 6 až 9, které znějí:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 240/2004 Sb.

VZOR Vyhlášení veřejné soutěže o návrh
VZOR Vyhlášení veřejné soutěže o návrh

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 240/2004 Sb.

VZOR Výsledky veřejné soutěže o návrh
VZOR Výsledky veřejné soutěže o návrh

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 240/2004 Sb.

VZOR Oznámení o zahájení koncesního řízení
VZOR Oznámení o zahájení koncesního řízení

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 240/2004 Sb.

VZOR Oznámení zadávacího řízení
VZOR Oznámení zadávacího řízení


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Paroubek v. r.

Přesunout nahoru