Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 133/2005 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému

Částka 47/2005
Platnost od 07.04.2005
Účinnost od 01.05.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

133

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. března 2005

o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 1 a 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 6 zákona:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

a) technické požadavky na součásti a subsystémy evropského železničního systému3),

b) podmínky pro pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody stanovených výrobků a jejich vhodnosti pro použití podle § 11, 11a a § 12 odst. 4 zákona.

§ 2

Evropský železniční systém

(1) Evropským železničním systémem se rozumí struktury složené ze součástí drah evropského železničního systému, vybudované nebo modernizované pro vysokorychlostní nebo konvenční železniční dopravu a pro kombinovanou dopravu po železnici, a vozidlový park drážních vozidel určených pro jízdu v tomto železničním systému.

(2) Interoperabilitou evropského železničního systému se rozumí schopnost evropského železničního systému umožnit při splnění specifikací provozní a technické propojenosti vyhlašovaných v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen "technické specifikace interoperability") bezpečný a nepřerušovaný pohyb drážních vozidel po dráze a zajistit požadovanou výkonnostní úroveň, bezpečnost a kvalitu dopravy. Součástmi interoperability evropského železničního systému se rozumí veškeré součásti dráhy a drážních a kolejových vozidel, na kterých přímo či nepřímo závisí interoperabilita evropského železničního systému; za součásti interoperability se považují hmotné objekty i nehmotné objekty, například programové vybavení.

(3) Technickou specifikací interoperability se rozumí specifikace, kterou je vymezen každý subsystém nebo část subsystému tak, aby vyhovoval základním požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem5) a zajistil interoperabilitu evropského železničního systému. Subsystémem se přitom rozumí dílčí strukturální a provozní celky evropského vysokorychlostního a konvenčního železničního systému, vymezené ve zvláštním právním předpise5). Provozovatelem subsystému se rozumí osoba, která systém provozuje, nebo osoba, která odpovídá za zadání návrhu subsystému, konstrukci nebo provedení subsystému a jeho stav při uvedení do provozu.

(4) Evropskou specifikací se rozumí evropské technické specifikace a harmonizované české technické normy podle ustanovení § 4a odst. 1 zákona; nejsou-li v příslušné oblasti takové normy, rozumí se evropskou specifikací normy určené Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle ustanovení § 4a odst. 1 zákona.

ČÁST DRUHÁ

POŽADAVKY NA SOUČÁSTI INTEROPERABILITY

§ 3

Součásti interoperability

(1) Jednotlivé součásti interoperability musí zajišťovat celkovou interoperabilitu. Používat a na trh a do provozu lze uvádět jen takové součásti drah konvenčního a vysokorychlostního evropského železničního systému, které zajišťují dokonalou slučitelnost technických charakteristik dopravní cesty dráhy s technickými charakteristikami použitých kolejových vozidel včetně palubních součástí všech dotčených subsystémů.

(2) Součásti interoperability

a) smí být uvedeny na trh a do provozu pouze v případě, jestliže umožňují dosažení interoperability evropského železničního systému a zároveň vyhovují technickým specifikacím interoperability a základním požadavkům na konstrukční a provozní vlastnosti podle zvláštního právního předpisu5),

b) smí být užity pouze pro účely, pro které jsou v technické dokumentaci nebo technických specifikacích interoperability určeny,

c) musí být instalovány, provozovány a udržovány v souladu s technickou dokumentací a s technickými specifikacemi interoperability.

Posuzování shody součástí interoperability

§ 4

(1) Součásti interoperability podle tohoto nařízení jsou stanovenými výrobky ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona.

(2) Splnění požadavků podle § 3 odst. 2 písm. a) se u součástí interoperability ověřuje postupem posouzení shody. Stanoví-li tak technická specifikace interoperability, součástí posouzení shody součásti interoperability je rovněž posouzení její vhodnosti pro použití v příslušných subsystémech.

(3) Posouzení shody součásti interoperability nebo její vhodnosti pro použití se provádí podle technické specifikace interoperability upravující součást interoperability a dále podle

a) rozhodnutí o společném rámci pro uvádění výrobků na trh12), pokud příslušná technická specifikace interoperability vstoupila v platnost nejpozději dne 31. prosince 2010, nebo

b) rozhodnutí o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování v oblasti železniční dopravy13), pokud příslušná technická specifikace interoperability vstoupila v platnost po dni uvedeném v písmenu a).

(4) Posouzení shody nebo vhodnosti pro použití provádí notifikovaná osoba. Splňuje-li součást interoperability a činnosti související s její výrobou, případně použitím požadavky podle § 3 odst. 2 písm. a), vydá notifikovaná osoba certifikát o přezkoumání typu, certifikát o shodě, certifikát o vhodnosti pro použití nebo jiný dokument stanovený v předpisech podle odstavce 3. Jiná než notifikovaná osoba může provádět posouzení shody nebo vhodnosti pro použití, jen pokud to umožňují předpisy uvedené v odstavci 3.

(5) Na základě certifikátu o přezkoumání typu, certifikátu o shodě, certifikátu o vhodnosti pro použití, nebo jiného dokumentu vydaného notifikovanou osobou, popřípadě na základě protokolu vnitřní kontroly výrobce o shodě výrobku s technickými specifikacemi interoperability prokazuje výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce shodu součásti interoperability vydáním ES prohlášení o shodě s technickými specifikacemi interoperability, o shodě s evropskými specifikacemi nebo o shodě s přezkoumaným typem (dále jen „ES prohlášení o shodě“) a u určených součástí interoperability podle odstavce 2 prokazuje jejich vhodnost pro použití vydáním ES prohlášení o vhodnosti pro použití. Obsah těchto prohlášení je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení. Podmínkou vydání těchto prohlášení je aplikace ustanovení technických specifikací interoperability při výrobě, popřípadě při ověření shody součásti.

(6) Součásti interoperability, pro které bylo vydáno ES prohlášení o shodě nebo ES prohlášení o vhodnosti pro použití, se považují za součásti, které splňují základní požadavky a podmínky stanovené v příslušných technických specifikacích interoperability. Uživatelé a notifikované osoby nejsou oprávněni bránit uvádění těchto součástí na trh nebo omezovat jejich použití na dráze, která tvoří součást konvenčního nebo vysokorychlostního evropského železničního systému; pokud nevznikly nové závažné okolnosti, které by použití uvedených součástí bránily, nejsou uživatelé a notifikované osoby oprávněni požadovat provedení totožných kontrol, které již byly provedeny jako součást postupu předcházejícího vydání ES prohlášení o shodě nebo ES prohlášení o vhodnosti pro použití.

(7) Pro náhradní díly do subsystémů, které jsou v okamžiku vstupu příslušné technické specifikace interoperability v platnost již uvedeny do provozu, se posouzení shody a vhodnosti pro použití nevyžaduje.

§ 5

(1) Součásti interoperability mohou být

a) vícenásobného použití, které mohou být užívány i v jiných oblastech než na dráhách evropského železničního systému a k užití na dráhách evropského železničního systému se neupravují,

b) vícenásobného použití se zvláštní charakteristikou, které mohou být jako takové užívány v jiných oblastech a pro použití na dráhách evropského železničního systému musí vykazovat určitou úroveň výkonu, spolehlivosti, popřípadě jiné stanovené parametry,

c) zvláštní, které jsou projektovány, konstruovány a vyráběny specificky jen pro použití na dráhách evropského železničního systému.

(2) Postup posuzování shody součástí interoperability prováděný notifikovanou osobou v etapách celkového projektu a provedení subsystému musí být v souladu s podmínkami uvedenými v technických specifikacích interoperability. Pokud příslušné technické specifikace interoperability, toto nařízení vlády nebo prováděcí právní předpis5) vydaný k zákonu o dráhách nestanoví specifický postup při posouzení shody součástí interoperability, postupuje se podle zvláštních právních předpisů6). V tomto případě se v ES prohlášení o shodě nebo ES prohlášení o vhodnosti pro použití uvede, podle jakého zvláštního právního předpisu byly součásti posouzeny a zda splňují technické požadavky stanovené tímto zvláštním právním předpisem.

(3) Základní požadavky na součásti interoperability se považují za splněné, pokud jsou součásti ve shodě s technickými specifikacemi interoperability; nejsou-li technické specifikace interoperability vydány, musí být součásti ve shodě s evropskými specifikacemi.

ČÁST TŘETÍ

POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY

§ 6

Ověřování subsystému

(1) Před uvedením subsystému do provozu musí být vydán certifikát o přezkoumání typu subsystému, certifikát o ověření subsystému, nebo jiný dokument stanovený v příslušné technické specifikaci interoperability, rozhodnutí o společném rámci pro uvádění výrobků na trh12) nebo v rozhodnutí o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování v oblasti železniční dopravy13) (dále jen „certifikát o ověření subsystému“). Certifikát o ověření subsystému vydává notifikovaná osoba na žádost provozovatele subsystému nebo jeho zplnomocněného zástupce. Provozovatel subsystému nebo jeho zplnomocněný zástupce vydá na základě certifikátu o ověření subsystému, zprávy o posouzení bezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společnou bezpečnostní metodu pro hodnocení a posuzování rizik2) a též podle certifikátu o ověření splnění vnitrostátních požadavků, je-li vydán, ES prohlášení o ověření subsystému, které postoupí Drážnímu úřadu k evidenci.

(2) Notifikovaná osoba při vypracování certifikátu o ověření subsystému posuzuje projekt a jeho respektování během výroby a výrobu až po přejímku, a to před uvedením subsystému do provozu, a odpovídá za správnost a spolehlivost subsystému. Rovněž ověří rozhraní dotčeného subsystému se systémem, do kterého je začleňován, přičemž se vychází z informací dostupných v příslušné technické specifikaci interoperability a v registrech součástí evropského železničního systému. Ověření interoperability strukturálního subsystému, který v souladu se základními požadavky tvoří evropský železniční systém, musí být provedeno na základě odkazu na technické specifikace interoperability, jsou-li vytvořeny.

(3) Strukturální subsystémy, které jsou součástí evropského železničního systému, byly posouzeny podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2) a příslušných technických specifikací interoperability a byla k nim vydána ES prohlášení o ověření subsystému, se považují za interoperabilní a základním požadavkům vyhovující.

(4) Splňuje-li subsystém technické požadavky oznámené Evropské komisi podle zákona o dráhách14), vydá autorizovaná osoba na žádost provozovatele subsystému nebo jeho zplnomocněného zástupce certifikát o ověření splnění vnitrostátních požadavků.

(5) Postup pro ověřování subsystému podle odstavců 1 a 4 a obsah ES prohlášení o ověření subsystému jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.

§ 6a

(1) Provozovatel subsystému nebo jeho zplnomocněný zástupce může v etapě celkového projektu nebo v etapě provedení subsystému požádat notifikovanou osobu o vydání prozatímního stanoviska o přezkoumání typu subsystému nebo prozatímního stanoviska o ověření subsystému. Pro obsah prozatímního stanoviska o přezkoumání typu subsystému nebo prozatímního stanoviska o ověření subsystému se použije část II.přílohy č. 2 k tomuto nařízení obdobně.

(2) Notifikovaná osoba provede předběžné ověření subsystému v rozsahu určeném provozovatelem subsystému nebo jeho zplnomocněným zástupcem podle části I. přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Předběžné ověření subsystému se provede v rozsahu

a) celého subsystému v některé z etap ověřování subsystému, nebo

b) části subsystému v některé z etap ověřování subsystému nebo ve všech etapách současně.

§ 6b

(1) Pokud provozovatel subsystému opatřeného certifikátem o ověření subsystému provede úpravu základních konstrukčních vlastností subsystému významných pro dodržení základních parametrů vymezených v technických specifikacích interoperability, požádá notifikovanou osobu o přezkoušení subsystému v rozsahu jeho změněné části včetně rozhraní s nezměněnou částí subsystému.

(2) Bylo-li k subsystému upravenému podle odstavce 1 vydáno ES prohlášení o ověření subsystému, provozovatel subsystému vydá doplňkové ES prohlášení o ověření subsystému, ve kterém rovněž vymezí základní parametry dotčené úpravou subsystému. Pro obsah doplňkového ES prohlášení o ověření subsystému se použije část II. přílohy č. 2 k tomuto nařízení obdobně. K doplňkovému ES prohlášení o ověření subsystému provozovatel subsystému přiloží

a) seznam dokumentů z původního souboru technické dokumentace dotčených úpravou subsystému a

b) soubor technické dokumentace, který zahrnuje dokument prokazující, že úprava subsystému je omezena na základní parametry vymezené v doplňkovém ES prohlášení o ověření subsystému.

(3) V případě jiné úpravy subsystému, než je uvedena v odstavci 1, provozovatel subsystému aktualizuje soubor technické dokumentace připojený k ES prohlášení o ověření subsystému včetně odkazů na technickou dokumentaci v ES prohlášení o ověření subsystému.

(4) Při úpravě subsystému spočívající ve výměně dílů subsystému v rámci provedené údržby nebo opravy se postup podle odstavců 1 až 3 nepoužije.

ČÁST ČTVRTÁ

AUTORIZOVANÉ OSOBY

§ 7

Podmínky autorizace

(1) Při autorizaci právnických osob podle § 11 odst. 2 zákona se uplatňují podmínky autorizace uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení a posuzují se s využitím kritérií stanovených v příslušných technických specifikacích interoperability.

(2) Autorizovaná osoba se postupem podle § 11 odst. 7 zákona stává notifikovanou osobou.


ČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 8

Přechodná ustanovení

(1) Provozuschopné součásti dráhy a provozně způsobilá drážní kolejová vozidla, používaná v evropském železničním systému, uvedená do provozu před účinností příslušných technických specifikací interoperability, jejichž provozní způsobilost byla ověřena podle dosavadních právních předpisů, se považují za zařízení s posouzenou shodou.

(2) Provozované součásti a subsystémy evropského železničního systému, uvedené do provozu před účinností příslušných technických specifikací interoperability, uvedou provozovatelé drah a provozovatelé drážní dopravy do plného souladu s ustanoveními technických specifikací interoperability v termínech, stanovených v jednotlivých rozhodnutích Komise.

§ 9

Závěrečná ustanovení

(1) Ustanoveními tohoto nařízení nejsou dotčeny stanovené součástí dráhy7) a dotčena pravidla pro provozování dráhy, pravidla pro provozování drážní dopravy, technické podmínky a požadavky jednotlivých druhů drah, rozsah a podmínky technicko bezpečnostní zkoušky a zkušebního provozu staveb drah, způsob a podmínky schvalování technické způsobilosti drážních kolejových vozidel, stanovené zvláštními právními předpisy8).

(2) Ustanoveními tohoto nařízení není dotčeno posuzování shody drážních kolejových vozidel a určených technických zařízení, která jsou prvky evropského železničního systému a schvalování jejich technické způsobilosti k provozu, upravené zvláštními právními předpisy9).

§ 10

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.


Předseda vlády:

JUDr. Gross v. r.

Místopředseda vlády a ministr dopravy:

Ing. Šimonovský v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 133/2005 Sb.

OBSAH ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ES PROHLÁŠENÍ O VHODNOSTI PRO POUŽITÍ

ES prohlášení o shodě a ES prohlášení o vhodnosti pro použití obsahuje

a) popis součásti interoperability (model, typ atd.),

b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení anebo název a sídlo výrobce nebo jeho pověřeného zástupce v Evropské unii (uvede se obchodní firma nebo jméno a příjmení anebo název a plná adresa sídla a v případě pověřeného zástupce rovněž obchodní firma nebo jméno a příjmení anebo název výrobce či konstruktéra),

c) popis postupu užívaného při přezkoumání typu, posouzení shody nebo vhodnosti pro použití,

d) odkazy na předpisy Evropské unie a právní předpisy, podle kterých je shoda nebo vhodnost pro použití posuzována, a případný odkaz na evropské specifikace,

e) veškeré popisy relevantního použití, kterým součást interoperability vyhovuje, a zejména podmínky jejího použití,

f) název a sídlo notifikované osoby nebo notifikovaných osob účastnících se postupu užívaného s ohledem na posuzování shody či vhodnosti pro použití,

g) datum certifikace součásti, případně spolu s dobou trvání a podmínkami platnosti certifikátu,

h) podpis osoby oprávněné jednat za výrobce s uvedením jména, příjmení a funkce a datum vydání ES prohlášení o shodě nebo ES prohlášení o vhodnosti pro použití.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 133/2005 Sb.

POSTUP OVĚŘOVÁNÍ SUBSYSTÉMŮ A OBSAH ES PROHLÁŠENÍ O OVĚŘENÍ SUBSYSTÉMU

I. Postup ověřování subsystémů

1. ÚVOD

Ověřování subsystému je postup, kterým notifikovaná osoba posuzuje shodu a potvrzuje, že subsystém vyhovuje požadavkům technických specifikací interoperability pro provozování subsystému a požadavkům podle zvláštního právního předpisu5) a může být uveden do provozu. Ověřuje-li notifikovaná osoba v souladu s technickou specifikací interoperability pouze část subsystému, použijí se ustanovení této přílohy přiměřeně.

2. ETAPY

Notifikovaná osoba ověřuje

a) celkový projekt,

b) provedení subsystému, především stavebních a inženýrských prací, výrobních postupů, montážních dílů a celkového technického řešení,

c) závěrečné přezkoušení subsystému.

Při ověřování subsystému postupuje notifikovaná osoba podle technické specifikace interoperability upravující předmětný subsystém a dále podle

a) rozhodnutí o společném rámci pro uvádění výrobků na trh12), pokud příslušná technická specifikace interoperability vstoupila v platnost nejpozději dne 31. prosince 2010 nebo

b) rozhodnutí o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování v oblasti železniční dopravy13), pokud příslušná technická specifikace interoperability vstoupila v platnost po dni uvedeném v písmenu a).

3. CERTIFIKÁT

3.1. Notifikovaná osoba zohlední při vydání certifikátu o ověření subsystému prozatímní stanoviska o přezkoumání typu subsystému nebo prozatímní stanoviska o ověření subsystému, byla-li vydána, a provede kontrolu, zda tato prozatímní stanoviska odpovídají technickým specifikacím interoperability, přezkoumá technické požadavky stanovené na subsystém, jejichž dodržení není prokázáno vydanými prozatímními stanovisky, a provede kontrolu závěrečného přezkoušení subsystému. Pokud u subsystému nebyla posuzována shoda s technickými specifikacemi interoperability, uvede se v certifikátu o ověření subsystému odkaz na technické specifikace interoperablity nebo jejich části, které nebyly posuzovány.

3.2. Certifikát o ověření splnění vnitrostátních požadavků musí obsahovat přesné odkazy na vnitrostátní požadavky, s nimiž autorizovaná osoba zkoumá soulad během postupu ověřování, včetně požadavků týkajících se částí, které jsou předmětem odchylky od technických specifikací interoperability, modernizace nebo obnovy subsystému. V případě použití vnitrostátních požadavků pro subsystémy tvořící drážní vozidlo rozdělí autorizovaná osoba certifikát o ověření na dvě části. V první části musí být obsaženy odkazy na vnitrostátní požadavky, které se vztahují výhradně na technickou kompatibilitu vozidla a dotčené sítě, zatímco druhá část se týká všech ostatních vnitrostátních požadavků.

4. SOUBOR TECHNICKÉ DOKUMENTACE

4.1. Soubor technické dokumentace zpracovaný a sestavený notifikovanou osobou v rozsahu jí provedeného ověření subsystému přiloží provozovatel subsystému nebo jeho zplnomocněný zástupce k ES prohlášení o ověření subsystému. Soubor technické dokumentace obsahuje

a) popis technických vlastností návrhu subsystému v rozsahu nezbytném pro doložení provedeného ověření subsystému, který zahrnuje zejména obecné a podrobné výkresy odpovídající provedení subsystému, elektrické a hydraulické diagramy, diagramy kontrolních okruhů, popis zpracování dat a automatických systémů, provozní a údržbářské příručky,

b) seznam součástí interoperability, které jsou zahrnuty do subsystému,

c) kopie ES prohlášení o shodě, popřípadě ES prohlášení o vhodnosti pro použití, kterými musí být uvedené součásti vybaveny a případně doprovázeny odpovídajícími výpočty a kopie protokolu o zkouškách a testech provedených notifikovanými osobami na základě technických specifikací interoperability,

d) certifikát o ověření subsystému vydaný notifikovanou osobou odpovědnou za ověřování, doprovázený odpovídajícími výpočty touto osobou ověřenými; v certifikátu se musí konstatovat, že projekt je v souladu s právními předpisy a technickou dokumentací a uvést všechny neodvolané výhrady notifikované osoby zapsané během provádění činností při ověřování subsystému; přílohou certifikátu jsou zprávy o prohlídce a o auditu vyhotovené notifikovanou osobou v souvislosti s jejími úkoly,

e) prozatímní stanoviska o přezkoumání typu subsystému nebo prozatímní stanoviska o ověření subsystému, pokud jsou k dispozici, a dále výsledky kontroly jejich platnosti, provedené notifikovanou osobou,

f) dokumenty vztahující se k posuzovanému subsystému vydané podle jiných předpisů, včetně zprávy o posouzení bezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společnou bezpečnostní metodu pro hodnocení a posuzování rizik2).

4.2. Soubor technické dokumentace přiložený k certifikátu o ověření splnění vnitrostátních požadavků musí být součástí souboru technické dokumentace provázející ES prohlášení o ověření a musí obsahovat technické údaje týkající se ověřování subsystému s vnitrostátními požadavky.

4.3. Dokumenty tvořící součást technické dokumentace jsou opatřeny datem vyhotovení a podpisem osoby, která je vyhotovila.

5. KONTROLA

5.1. Notifikovaná osoba odpovědná za kontrolu výroby musí mít stálý přístup na staveniště, do výrobních dílen, skladových prostor a případně i k zařízením na výrobu montovaných dílů a ke zkušebním zařízením, a obecně ke všem objektům, které uzná za potřebné navštívit při plnění svých úkolů. Provozovatel subsystému nebo jeho zplnomocněný zástupce musí notifikované osobě zaslat nebo nechat zaslat všechny dokumenty potřebné pro tento účel a zejména prováděcí plány a technickou dokumentaci týkající se subsystému.

5.2. Notifikovaná osoba odpovídající za posouzení subsystému musí pravidelně provádět audity při návrhu nebo konstrukci, výrobě a instalaci subsystému s cílem potvrdit soulad s právními předpisy a technickou dokumentací. Musí poskytnout auditorské zprávy provozovateli subsystému, který odpovídá za vypracování ES prohlášení o ověření subsystému. Provozovatel subsystému může při určitých etapách stavební činnosti vyžadovat přítomnost notifikované osoby na stavbě.

5.3. Notifikovaná osoba smí vykonat namátkové návštěvy pracoviště nebo výrobních dílen. Po dobu těchto návštěv smí notifikovaná osoba vést úplné nebo částečné audity. Provozovateli subsystému musí poskytnout zprávu o prohlídce a případně i auditorskou zprávu.

5.4. Notifikovaná osoba musí mít možnost posoudit vhodnost součástí interoperability pro použití v subsystémech evropského železničního systému, pro které je určena, stanoví-li provedení tohoto posouzení technická specifikace interoperability.

6. PŘEDÁNÍ DOKUMENTŮ

ES prohlášení o ověření subsystému včetně úplného souboru technické dokumentace musí být uchováváno provozovatelem subsystému po dobu provozní životnosti subsystému. Kopie přílohy ES prohlášení o ověření subsystému musí být zaslána orgánu každého členského státu Evropské unie na jeho náklad, jestliže o to požádá.

7. ZVEŘEJNĚNÍ

Každá notifikovaná osoba musí pravidelně způsobem umožňujícím dálkový přístup čtvrtletně zveřejňovat příslušné informace o

a) obdržených žádostech o posouzení shody součásti interoperability, posouzení vhodnosti součásti interoperability pro její použití, přezkoumání typu, předběžné ověření subsystému nebo jeho části a ověření subsystému,

b) vydaných certifikátech,

c) zamítnutých žádostech o vydání certifikátu,

d) vydaných prozatímních stanoviscích o ověření subsystému a vydaných prozatímních stanoviscích o ověření typu subsystému,

e) zamítnutých žádostech o vydání prozatímních stanovisek o ověření subsystému a zamítnutých žádostech o vydání prozatímních stanovisek o ověření typu subsystému.

8. JAZYK

Soubor technické dokumentace a korespondence týkající se postupů ověřování musí být vyhotoveny v českém jazyce nebo v úředním jazyce státu, ve kterém je provozovatel subsystému usazen.

II. Obsah ES prohlášení o ověření subsystému

V ES prohlášení o ověření subsystému provozovatel subsystému nebo jeho zplnomocněný zástupce prohlašuje, že subsystém, který byl podroben postupu ověřování subsystému, splňuje požadavky souvisejících právních předpisů a předpisů Evropské unie. ES prohlášení o ověření subsystému musí být napsáno stejným jazykem jako soubor technické dokumentace a musí obsahovat alespoň

a) název nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a sídlo provozovatele subsystému nebo jeho zplnomocněného zástupce; vydává-li ES prohlášení o ověření subsystému zplnomocněný zástupce, uvede se rovněž název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení provozovatele subsystému,

b) stručný popis subsystému,

c) název a sídlo notifikované osoby, která vydala certifikát v souladu s technickými specifikacemi interoperability nebo provedla posouzení podle jiných předpisů Evropské unie, a její identifikační číslo přidělené Evropskou komisí,

d) název a sídlo autorizované osoby, která vydala certifikát o ověření splnění vnitrostátních požadavků,

e) název a sídlo osoby, která vypracovala zprávu o posouzení bezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společnou bezpečnostní metodu pro hodnocení a posuzování rizik2),

f) odkazy na související právní předpisy, směrnici Evropské unie upravující interoperabilitu železničního systému, technické specifikace interoperability a mezinárodní smlouvy,

g) odkazy na technické specifikace interoperability nebo jejich části, s nimiž nebyla při ověřování subsystému posuzována shoda,

h) odkazy na dokumenty obsažené v souboru technické dokumentace,

i) veškerá rozhodující dočasná nebo závěrečná ustanovení, kterým má subsystém vyhovovat, zejména veškerá provozní omezení nebo podmínky,

j) podpis osoby oprávněné jednat za provozovatele subsystému nebo jeho zplnomocněného zástupce s uvedením jména, příjmení, funkce a datum vydání ES prohlášení o ověření subsystému.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 133/2005 Sb.

MINIMÁLNÍ KRITÉRIA, KTERÁ MUSÍ SPLNIT AUTORIZOVANÁ OSOBA

1. Autorizovaná osoba, její ředitel a zaměstnanci odpovídající za provádění kontrol se neúčastní, ať již přímo, nebo jako zmocnění zástupci, projektování, výroby, konstrukce, marketingu či údržby součástí interoperability nebo subsystémů nebo jejich užívání. To nevylučuje možnost výměny technických informací mezi výrobcem nebo konstruktérem a těmito orgány.

2. Autorizovaná osoba a její zaměstnanci odpovídající za posuzování shody součástí a subsystémů provádí svou činnost s co největší odbornou systematičností a s co největší technickou způsobilostí a jsou osvobozeni od jakéhokoliv tlaku a podnětů, zejména finančního druhu, které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky prohlídky, a rovněž tlaků a podnětů, vyvolávaných osobami, nebo skupinami osob dotčenými výsledky kontrol. Zejména zaměstnanci odpovědní za posouzení shody jsou smluvně, hierarchicky a funkcionálně nezávislými na drážních správních úřadech a Drážní inspekci.

3. Autorizovaná osoba zaměstnává zaměstnance a vlastní prostředky potřebné k uspokojivému provádění technických a správních úkolů spojených s posuzováním shody a s kontrolami; má rovněž přístup k zařízení potřebnému pro speciální kontroly.

4. Autorizovaná osoba dbá na to, aby zaměstnanci odpovídající za posuzování shody a za kontroly měli

a) řádný technický a odborný výcvik,

b) potřebné znalosti požadavků týkajících se kontrol, které provádějí, a dostatečnou praxi v těchto kontrolách,

c) schopnost vyhotovovat certifikáty, zápisy a zprávy tvořící formální zápis o vedených prohlídkách.

5. Autorizovaná osoba zajistí nestrannost svých zaměstnanců odpovídajících za kontrolu. Žádný zaměstnanec není odměňován na základě počtu provedených kontrol nebo výsledků těchto kontrol.

6. Autorizovaná osoba uzavře pojistku občanskoprávní odpovědnosti, pokud tato pojistka není zajišťována státem podle vnitrostátních právních předpisů nebo pokud kontrola není prováděna přímo členským státem (§ 11 odst. 3 zákona).

7. Zaměstnanci autorizované osoby zachovávají mlčenlivost týkající se všeho, co zjistí při vykonávání svých povinností (s výjimkou předávání informací příslušným správním úřadům ve státě, kde provádějí tyto činnosti), a to ve shodě s nařízením Evropské unie nebo jakýmkoliv ustanovením vnitrostátních právních předpisů provádějících směrnice Evropské unie o interoperabilitě.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.
Směrnice Komise 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.
Směrnice Komise 2014/106/EU ze dne 5. prosince 2014, kterou se mění přílohy V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.

2) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1136 ze dne 13. července 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 402/2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik.

3) § 3a odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 103/2004 Sb.

5) Vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému.

6) Například nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 541/2004 Sb., nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.

7) § 9 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 346/2000 Sb. a vyhlášky č. 577/2004 Sb.

8) Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb.
Vyhláška č. 177/1995 Sb., ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb. a vyhlášky č. 577/2004 Sb.

9) § 43, 47 a 49b zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb.
Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

12) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS.

13) Rozhodnutí Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v technických specifikacích pro interoperabilitu přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES.

14) § 49e odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 134/2011 Sb.

Přesunout nahoru