Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 131/2005 Sb.Úplné znění zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/2005 Sb.

Částka 45/2005
Platnost od 04.04.2005
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

131

PŘEDSEDA VLÁDY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu

a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/2005 Sb.

ZÁKON
o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje nakládání se surovými diamanty, podmínky jejich dovozu, vývozu a tranzitu a stanoví podmínky pro provádění certifikace, evidence a kontroly surových diamantů (dále jen "Kimberleyský systém certifikace") v rozsahu stanoveném nařízením Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (dále jen "nařízení").

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) kontejnerem1) schránka odolná proti porušení, opatřitelná závěrou proti neoprávněnému otevření,

b) nakládáním se surovými diamanty jakékoli zacházení se surovými diamanty, které nejsou uzavřeny v neporušeném kontejneru opatřeném závěrou,

c) Sekretariátem orgán pověřený účastníky1a) koordinací Kimberleyského systému certifikace surových diamantů,

d) nezvratným důkazem

1. certifikát nebo jeho autorizovaná kopie, vystavená příslušným orgánem, který při dovozu doprovázel surové diamanty, pro které je požadováno vystavení certifikátu Evropských společenství (dále jen "Společenství")1b) (dále jen "certifikát"),

2. faktura nebo jiný doklad, ze kterého jsou zřejmé údaje o prodávajícím, dárci či zůstaviteli a nabyvateli surových diamantů, a ze kterého vyplývá, že vyvážené surové diamanty, pro které je požadováno vystavení certifikátu Společenství, se nacházejí na území Společenství podle zásad Kimberleyského systému certifikace1b),

3. doklad potvrzující certifikaci zásob, popřípadě potvrzení podle čl. 6 nařízení1b), nebo

4. písemné prohlášení podle čl. 13 nařízení.

§ 3

zrušen

HLAVA II

PŘÍSLUŠNÝ ORGÁN ČESKÉ REPUBLIKY, JEHO ORGANIZACE A ÚKOLY

§ 4

(1) Příslušným orgánem Společenství2) je Generální ředitelství cel.

(2) Generální ředitelství cel při plnění úkolů podle tohoto zákona a nařízení spolupracuje s Evropskou komisí, příslušnými zahraničními orgány, státními orgány jiných států zodpovědnými za plnění úkolů v rámci systému certifikace surových diamantů, Sekretariátem a mezinárodními organizacemi, které plní úkoly ve vztahu k systému certifikace surových diamantů, a poskytuje jim informace, k nimž se Česká republika zavázala.

(3) Zaměstnanci Generálního ředitelství cel, kteří plní úkoly v systému certifikace surových diamantů (dále jen "příslušný zaměstnanec"), při plnění svých úkolů spolupracují s celníky Celního úřadu Praha D1 (dále jen "určený celní úřad"), kteří plní úkoly v systému certifikace surových diamantů (dále jen "příslušný celník").

(4) Zjistí-li Generální ředitelství cel nebo určený celní úřad skutečnosti, odůvodňující podezření z financování organizovaného zločinu nebo terorismu, sdělí je neprodleně Policii České republiky (dále jen "Policie") nebo zpravodajským službám České republiky (dále jen "zpravodajské služby")2a).

(5) Policie a zpravodajské služby poskytují Generálnímu ředitelství cel a určenému celnímu úřadu při výkonu jejich působnosti podle tohoto zákona a nařízení potřebné informace; to neplatí, jestliže by poskytnutí informací ohrozilo důležitý zájem sledovaný Policií nebo příslušnou zpravodajskou službou.

§ 5

Generální ředitelství cel

a) kontroluje a potvrzuje pravost certifikátu při dovozu; potvrzení pravosti certifikátu je veřejnou listinou,

b) při vývozu vystavuje certifikát Společenství, který je veřejnou listinou,

c) porovnává obsah zásilky s údaji v certifikátu formou fyzické kontroly, včetně stanovení fyzikálně-chemických vlastností surových diamantů nezbytných pro jejich ztotožnění,

d) zjišťuje, zda číselná hodnota aktivity surových diamantů nepřesahuje hodnotu povolenou zvláštním právním předpisem3),

e) pořizuje dokumentaci zásilky a jejího obsahu,

f) vede evidence o dovozu, vývozu a tranzitu surových diamantů, o registraci osob (§ 28 a 29), o ročních hlášeních (§ 32), o prováděných kontrolách a jejich výsledcích (§ 33), o osobách, kterým byly uloženy sankce za porušení tohoto zákona nebo nařízení, a o osobách, které porušily zásady Kimberleyského systému certifikace surových diamantů a tato skutečnost byla Generálnímu ředitelství cel úředně sdělena příslušným orgánem; pro účely evidence zpracovává osobní údaje bez souhlasu příslušných osob3a),

g) vyhodnocuje údaje týkající se nakládání se surovými diamanty.

§ 6

Povinnost zachovávat mlčenlivost

(1) Příslušný zaměstnanec a příslušný celník jsou povinni zachovávat mlčenlivost o tom, co se při své činnosti nebo v souvislosti s ní dozvěděli, zejména o poměrech osob nakládajících se surovými diamanty, jak osobních, tak i souvisejících s jejich podnikáním. Příslušný zaměstnanec i příslušný celník jsou zavázáni povinností zachovávat mlčenlivost podle tohoto zákona i po skončení výkonu své činnosti.

(2) Příslušný zaměstnanec a příslušný celník jsou povinni informace získané při své činnosti poskytnout k žádosti správce daně správnímu orgánu a soudu, projednává-li tento orgán opravný prostředek, projednává-li dědictví, vede-li řízení o konkursu a vyrovnání u osoby nakládající se surovými diamanty, projednává-li návrh správce daně, jímž se domáhá určení neúčinnosti právních úkonů osoby nakládající se surovými diamanty nebo výkon exekuce ohledně daňové pohledávky.

(3) Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být příslušný zaměstnanec nebo příslušný celník zproštěni osobou nakládající se surovými diamanty pouze písemně, s uvedením rozsahu a účelu.

(4) Povinnost zachovávat mlčenlivost neplatí

a) vůči Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, pokud provádí v rozsahu svého oprávnění kontrolu podle schváleného plánu kontrolní činnosti4),

b) jestliže je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění okolností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin,

c) vůči příslušné organizační složce Ministerstva financí, vyžaduje-li údaje na základě zvláštního právního předpisu5),

d) vůči Nejvyššímu státnímu zastupitelství, pokud provádí šetření k zjištění podmínek žaloby proti rozhodnutí správního orgánu podle zvláštního zákona.

(5) Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se považuje i využití informací získaných v rámci plnění úkolů v systému certifikace surových diamantů nebo v souvislosti s ní pro jednání přinášející prospěch osobě zavázané touto povinností nebo osobám jiným a nebo pro jednání, které by způsobilo někomu újmu.

(6) Příslušný celník a příslušný zaměstnanec mohou při vědecké, publikační a pedagogické činnosti využívat informace v anonymizované formě.

(7) Povinnost zachovávat mlčenlivost o utajovaných skutečnostech podle zvláštních právních předpisů5a) není tímto zákonem dotčena.

(8) Povinnost zachovávat mlčenlivost neplatí rovněž vůči orgánům Společenství, které plní úkoly související s prováděním Kimberleyského systému certifikace.

HLAVA III

PROPUŠTĚNÍ SUROVÝCH DIAMANTŮ DO CELNÍHO REŽIMU

§ 7

Celní prohlášení6) na propuštění surových diamantů do celního režimu6a) podává deklarant7) písemně nebo prostřednictvím zařízení pro zpracování dat u určeného celního úřadu, nestanoví-li tento zákon nebo nařízení jinak. Současně s celním prohlášením je deklarant povinen předložit zásilku určenému celnímu úřadu. Deklarant zajistí na své náklady a nebezpečí dopravu zásilky na určený celní úřad.

Dovoz

§ 8

(1) Celní řízení8) provádí určený celní úřad, nestanoví-li tento zákon nebo nařízení jinak.

(2) Určený celní úřad ověřuje správnost a úplnost přijatých celních prohlášení.

(3) Od okamžiku předložení zásilky určenému celnímu úřadu do vydání rozhodnutí v celním řízení je tato zásilka pod přímým celním dohledem.

§ 9

(1) Surové diamanty, které nemají status zboží Společenství8a), lze letecky nebo poštovní přepravou dopravit na území České republiky pouze na vybraná mezinárodní letiště Společenství, kterými jsou letiště Praha-Ruzyně, letiště Brno-Tuřany a letiště Ostrava-Mošnov nebo na Celní úřad Praha 1.

(2) Osoba, která surové diamanty dopravila poštovní přepravou nebo letecky na vybrané mezinárodní letiště, je povinna je neprodleně předložit na Celní úřad Praha 1 nebo celnímu úřadu, v jehož územním obvodu se vybrané mezinárodní letiště nachází (dále jen "vybraný celní úřad").

(3) Vybraný celní úřad při vstupu surových diamantů na území České republiky zkontroluje, zda je zásilka doprovázena certifikátem, zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry, přiloží na kontejner svou celní závěru a propustí zásilku do režimu tranzitu. Celním úřadem určení je určený celní úřad.

(4) Není-li zásilka doprovázena certifikátem nebo je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, vybraný celní úřad zásilku neotvírá, provede dokumentaci poškození a sepíše o tom úřední záznam. Vybraný celní úřad přiloží svou celní závěru a dopraví zásilku pod přímým celním dohledem na náklady deklaranta na určený celní úřad.

(5) Vybraný celní úřad neprodleně oznámí vstup a veškeré údaje o zásilce určenému celnímu úřadu a Generálnímu ředitelství cel.

(6) Surové diamanty, které nemají status zboží Společenství, dopravené na území České republiky jiným druhem dopravy než uvedeným v odstavci 1, musí být předloženy určenému celnímu úřadu.

§ 10

(1) Příslušný celník a příslušný zaměstnanec společně při předložení zásilky zkontrolují stav kontejneru a jeho závěry a následně otevřou kontejner a každý balíček v něm obsažený.

(2) Deklarant má právo být přítomen při kontrole stavu kontejneru a jeho závěry a následném otevření každého balíčku.

§ 11

(1) Řízení o shodě dovážených surových diamantů s certifikátem, který je provází, zahájí Generální ředitelství cel otevřením kontejneru.

(2) Po dobu řízení podle odstavce 1 je celní řízení přerušeno.

(3) Příslušný zaměstnanec zkontroluje pravost a platnost certifikátu a porovná obsah zásilky s údaji uvedenými v certifikátu.

§ 12

Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem, nařízením a zvláštním právním předpisem9), vydá určený celní úřad rozhodnutí, kterým se surové diamanty propouštějí do navrženého celního režimu.

Vývoz

§ 13

(1) Určený celní úřad ověřuje správnost a úplnost přijatých celních prohlášení na vývoz.

(2) Po zahájení celního řízení zkontrolují příslušný celník a příslušný zaměstnanec předložený kontejner, surové diamanty, nezvratný důkaz podle § 2 písm. d) a zda deklarant uvedl veškeré údaje potřebné k vystavení certifikátu Společenství.

(3) Deklarant má právo být přítomen při kontrole podle odstavce 2.

§ 14

(1) K řízení o vystavení certifikátu Společenství je příslušné Generální ředitelství cel.

(2) Řízení podle odstavce 1 je zahájeno jakmile Generální ředitelství cel převezme kontejner, surové diamanty, nezvratný důkaz a údaje potřebné k vystavení certifikátu Společenství.

(3) Po dobu řízení podle odstavce 1 je celní řízení přerušeno.

(4) Příslušný zaměstnanec zkontroluje, zda deklarant poskytl nezvratný důkaz podle § 2 písm. d) a správné a úplné údaje potřebné k vystavení certifikátu Společenství, zda deklarantem předložený kontejner odpovídá přepravě surových diamantů podle tohoto zákona a nařízení, a provede porovnání předložených surových diamantů s údaji uvedenými deklarantem, včetně jejich přibližné aktuální ceny.

§ 15

(1) Příslušný zaměstnanec a příslušný celník vloží společně s autorizovanou kopií certifikátu Společenství do kontejneru surové diamanty nebo balíčky, které je obsahují, a opatří kontejner závěrou. Deklarant obdrží certifikát Společenství.

(2) Deklarant má právo být přítomen při vkládání obsahu do kontejneru a jeho opatření závěrou.

§ 16

(1) Pouze určený celní úřad je oprávněn při splnění podmínek stanovených tímto zákonem, nařízením a zvláštním právním předpisem9) propustit surové diamanty do režimu vývozu.

(2) Osoba, které byly surové diamanty propuštěny do vývozu, je povinna zajistit na vlastní náklady a nebezpečí jejich dopravení na výstupní celní úřad Společenství, který je schválený určeným celním úřadem. Určený celní úřad stanoví lhůtu pro předložení zásilky výstupnímu celnímu úřadu, trasu a způsob dopravy zásilky. Zásilka je po dobu přepravy pod celním dohledem.

(3) Mají-li surové diamanty propuštěné ve vývozu opustit území Společenství z místa ležícího na území České republiky, musí z něj vystoupit pouze na vybraném celním úřadu.

(4) Vybraný celní úřad zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry a zkontroluje, zda je zásilka doprovázena certifikátem podle nařízení. Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, nebo zásilka není doprovázena certifikátem podle nařízení, vybraný celní úřad zásilku neotevře, provede dokumentaci stavu zásilky včetně dokumentů, které ji doprovázejí, a sepíše o tom úřední záznam, opatří zásilku svou celní závěrou a pod přímým celním dohledem ji na náklady deklaranta odešle určenému celnímu úřadu. Určený celní úřad a Generální ředitelství cel se zásilkou nakládají přiměřeně podle ustanovení § 13 až 16 a odstavců 1 až 3.

(5) Vybraný celní úřad neprodleně oznámí výstup zásilky a veškeré údaje o zásilce určenému celnímu úřadu a Generálnímu ředitelství cel.

§ 17 až 19 zrušeny

HLAVA IV

TRANZIT SUROVÝCH DIAMANTŮ

§ 20

(1) Surové diamanty lze propustit do celního režimu vnějšího tranzitu10) pouze na vybraných celních úřadech.

(2) Vstoupí-li surové diamanty na území České republiky na jiném než vybraném celním úřadu, musí být dopraveny v režimu tranzitu určenému celnímu úřadu. V odůvodněných případech, zejména existuje-li nebezpečí, že by surové diamanty mohly uniknout celnímu dohledu nebo jinak ohrozit základní cíle Kimberleyského systému certifikace, zajistí celní úřad dopravu zásilky k určenému celnímu úřadu pod přímým celním dohledem na náklady deklaranta.

(3) Celní úřad zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry a zkontroluje, zda je zásilka doprovázena certifikátem podle nařízení. Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, nebo zásilka není doprovázena certifikátem podle nařízení, celní úřad zásilku neotevře, provede dokumentaci stavu zásilky včetně dokumentů, které ji doprovázejí, a sepíše o tom úřední záznam. Celní úřad opatří zásilku svou celní závěrou a pod přímým celním dohledem ji na náklady deklaranta dopraví určenému celnímu úřadu. Určený celní úřad a Generální ředitelství cel se zásilkou nakládají přiměřeně podle hlavy III.

§ 21 až 25 zrušeny

§ 26

Režim společného tranzitu

(1) Pouze určený celní úřad a vybrané celní úřady jsou při splnění podmínek stanovených tímto zákonem, nařízením a zvláštním právním předpisem9) oprávněny propustit surové diamanty do celního režimu společného tranzitu10a). Tranzitními celními úřady na území České republiky pro přepravy zásilek surových diamantů v režimu společného tranzitu jsou pouze vybrané celní úřady.

(2) Celní úřad odeslání při propuštění surových diamantů do režimu společného tranzitu10a) zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry, přiloží na kontejner svou celní závěru, stanoví lhůtu pro dopravení zásilky celnímu úřadu určení, a jsou-li splněny podmínky stanovené zvláštním právním předpisem9), zásilku propustí do režimu společného tranzitu. Výstupním celním úřadem je vybraný celní úřad.

(3) Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, vybraný celní úřad odeslání zásilku do navrženého režimu tranzitu nepropustí, zásilku neotvírá a sepíše protokol, včetně zdokumentování poškození.

(4) Pokud je celním úřadem odeslání vybraný celní úřad, oznámí tento úřad neprodleně veškeré údaje o zásilce a jejím propuštění nebo nepropuštění do režimu tranzitu určenému celnímu úřadu a Generálnímu ředitelství cel.

(5) Výstupní vybraný celní úřad, u kterého zásilka surových diamantů v souvislosti s přestupem státních hranic vystupuje ze Společenství, zkontroluje neporušenost kontejneru, jeho závěry, a pokud tím nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu9) umožní výstup zboží ze Společenství.

(6) Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, výstupní vybraný celní úřad zásilku neotvírá a sepíše protokol včetně zdokumentování poškození. Výstupní vybraný celní úřad opatří zásilku celní závěrou a pod celním dohledem ji na náklady deklaranta odešle určenému celnímu úřadu. Určený celní úřad a Generální ředitelství cel dále se zásilkou nakládají přiměřeně podle hlavy III.

(7) Výstupní vybraný celní úřad neprodleně oznámí veškeré údaje o zásilce a jejím výstupu z území České republiky v režimu společného tranzitu určenému celnímu úřadu a Generálnímu ředitelství cel.

(8) Tranzitní celní úřad, u kterého zásilka surových diamantů v souvislosti s přestupem státních hranic vstupuje na území České republiky v režimu společného tranzitu, zkontroluje neporušenost kontejneru, jeho závěry, a jsou-li splněny podmínky stanovené zvláštním právním předpisem9), umožní vstup zásilky na území České republiky a pokračování režimu tranzitu.

(9) Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, tranzitní celní úřad zásilku neotevře, provede dokumentaci stavu zásilky včetně dokladů, které ji doprovázejí, a sepíše o tom úřední záznam. Tranzitní celní úřad opatří zásilku svou celní závěrou a pod přímým celním dohledem ji na náklady deklaranta odešle určenému celnímu úřadu. Určený celní úřad a Generální ředitelství cel dále se zásilkou nakládají přiměřeně podle hlavy III.

(10) Tranzitní celní úřad neprodleně oznámí veškeré údaje o zásilce a jejím vpuštění nebo nevpuštění na území České republiky v režimu společného tranzitu určenému celnímu úřadu a Generálnímu ředitelství cel.

HLAVA V

REGISTRACE

§ 27

Obecná registrace

(1) Osoby, které nakládají se surovými diamanty, jsou povinny se zaregistrovat.

(2) Žádost fyzické osoby, která není podnikatelem, o obecnou registraci obsahuje

a) jméno a příjmení,

b) datum narození a

c) u státních občanů České republiky místo trvalého pobytu na území České republiky, u cizinců místo pobytu na území České republiky, popřípadě obvyklé bydliště na území nebo mimo území Společenství10b).

(3) Žádost fyzické osoby, která je podnikatelem, o obecnou registraci obsahuje

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu,

b) datum narození,

c) u státních občanů České republiky místo trvalého pobytu na území České republiky, u cizinců místo pobytu na území České republiky, popřípadě obvyklé bydliště na území nebo mimo území Společenství10b),

d) identifikační číslo,

e) místo podnikání, sídlo, stálou provozovnu nebo organizační složku podniku, je-li zřízena, a

f) u zahraniční fyzické osoby umístění organizační složky podniku, je-li zřízena.

(4) Žádost právnické osoby o obecnou registraci obsahuje

a) obchodní firmu nebo její název,

b) identifikační číslo a

c) sídlo, řídící ústředí, stálou provozovnu nebo organizační složku podniku, je-li zřízena.

(5) V řízení o obecné registraci je fyzická osoba povinna prokázat svou totožnost a státní příslušnost nebo zemi pobytu platným dokladem.

(6) Na osobu, která je zaměstnancem, se povinnost registrace pro nakládání se surovými diamanty v rámci plnění jejích pracovních povinností nevztahuje a za nakládání se surovými diamanty odpovídá zaměstnavatel.

(7) Obecnou registrací nevzniká oprávnění nakládat se surovými diamanty způsobem uvedeným v § 28 odst. 1.

§ 28

Zvláštní registrace

(1) Kromě obecné registrace podle § 27 musí mít osoby nakládající se surovými diamanty způsobem, který zahrnuje dovoz, vývoz, obchod nebo zpracování surových diamantů za účelem podnikání, zvláštní registraci.

(2) Osoba žádající o zvláštní registraci předloží doklad o registraci podle § 27 a dále předloží

a) výpis z obchodního rejstříku ne starší 1 měsíce nebo úředně ověřenou kopii živnostenského listu nebo jiného dokladu, který ji opravňuje na území Společenství k podnikání v činnostech uvedených v odstavci 1, ne starší jednoho měsíce, a

b) fyzická osoba, která je podnikatelem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, výpis z evidence Rejstříku trestů nebo obdobný doklad, ne starší 2 měsíců.

(3) Osobu žádající o zvláštní registraci nelze registrovat, pokud byla v době 3 let před podáním žádosti o registraci odsouzena pro úmyslný trestný čin majetkové povahy, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena, nebo jí byla udělena sankce za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů, tohoto zákona nebo nařízení, nebo pokud tato osoba porušila zásady Kimberleyského systému certifikace surových diamantů a tato skutečnost byla Generálnímu ředitelství cel úředně sdělena jiným příslušným orgánem.

(4) Za závažné porušení celních nebo daňových předpisů, tohoto zákona nebo nařízení podle odstavce 3 se považuje takové jednání, za které byla osoba pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo za které jí byla pravomocně uložena pokuta ve výši nejméně 250 000 Kč.

(5) Za opakované porušení celních nebo daňových předpisů, tohoto zákona nebo nařízení podle odstavce 3 se považuje porušení některého z těchto právních předpisů v době do 3 let od právní moci rozhodnutí, kterým byla téže osobě za porušení celního nebo daňového předpisu nebo tohoto zákona uložena pokuta ve výši nejméně 50 000 Kč.

(6) Zvláštní registrace nenahrazuje živnostenské oprávnění vydané podle zvláštního právního předpisu11).

§ 29

(1) Žádost o obecnou a zvláštní registraci se podává písemně u Generálního ředitelství cel.

(2) Žádost o obecnou a zvláštní registraci lze podat současně.

(3) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 27, popřípadě § 28, provede Generální ředitelství cel registraci. O registraci se rozhodnutí nevydává, pouze se o ní žadatel písemně vyrozumí.

(4) Pokud žadatel splnění podmínek stanovených v § 27, popřípadě § 28 neprokáže, Generální ředitelství cel žádost o registraci zamítne.

(5) Jakékoliv změny údajů uvedených v registraci je registrovaná osoba povinna do 15 dnů písemně sdělit Generálnímu ředitelství cel.

(6) Zjistí-li Generální ředitelství cel, že osoba registrovaná podle § 28 již nesplňuje stanovené podmínky, registraci rozhodnutím zruší.

(7) Přestane-li osoba nakládat se surovými diamanty, může písemně požádat o zrušení registrace na Generálním ředitelství cel.

HLAVA VI

EVIDENCE A KONTROLA

§ 30

Každá koupě a prodej, jakož i jiný převod surových diamantů musí být doprovázeny průvodním dokladem, ze kterého jsou zřejmé údaje o prodávajícím, darujícím nebo zůstaviteli a nabyvateli surových diamantů a o číslech všech certifikátů, které doprovázely tyto surové diamanty při dovozu.

§ 31

(1) Osoba, která nakládá se surovými diamanty, je povinna vést jejich evidenci. Tato evidence obsahuje údaje o změně vlastnických práv k surovým diamantům podle § 30 a údaje pro určení surových diamantů, zejména

a) jméno, příjmení a adresu nebo obchodní firmu nebo její název a sídlo prodávajícího, darujícího, zůstavitele nebo nabyvatele a číslo jeho registrace, pokud je registrován,

b) název zboží a položku celního sazebníku,

c) množství v karátech (ct),

d) čísla všech certifikátů, které doprovázely tyto surové diamanty při dovozu, nebo číslo dokladu potvrzujícího certifikaci zásob,

e) účel užití zboží a

f) datum převodu.

(2) Evidence vedená osobou, která nakládá se surovými diamanty tak, že je opracovává nebo zpracovává na výrobek, kromě údajů uvedených v odstavci 1 dále obsahuje údaje o množství a kvalitativních charakteristikách zpracovávaných surových diamantů, názvu zboží a položkách celního sazebníku, množství a kvalitě opracovaných a zpracovaných diamantů a o odpadu vzniklém jejich zpracováním.

(3) Osoba, která vede evidenci podle odstavce 1, popřípadě odstavce 2, je povinna ji uchovávat nejméně 10 let od konce kalendářního roku, v němž došlo ke změně údajů.

(4) Na výzvu Generálního ředitelství cel předloží osoba evidenci vedenou podle odstavce 1, popřípadě odstavce 2 včetně dokladů, ze kterých jsou požadované údaje zřejmé.

§ 32

(1) Osoba, která nakládá se surovými diamanty tak, že její činnost zahrnuje dovoz, vývoz, obchod nebo zpracování surových diamantů, je povinna předložit Generálnímu ředitelství cel do 31. března každého roku za uplynulý kalendářní rok roční hlášení o nakládání se surovými diamanty (dále jen "roční hlášení"), které obsahuje údaje z evidence vedené podle § 31.

(2) Roční hlášení lze účinně podat jen na tiskopise vydaném Generálním ředitelstvím cel nebo na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání údajů zcela totožné s tiskopisem vydaným Generálním ředitelstvím cel. Součástí ročního hlášení jsou i přílohy vyznačené v příslušném tiskopise.

(3) Vzor tiskopisu ročního hlášení stanoví Ministerstvo financí prováděcím právním předpisem.

§ 33

(1) Kontrolu Kimberleyského systému certifikace provádí společně příslušný celník a příslušný zaměstnanec.

(2) Příslušný celník se prokazuje služebním průkazem celníka, příslušný zaměstnanec průkazem občanského zaměstnance celní správy a předložením pověření ke kontrole.

(3) Kontrola je zahájena prvním úkonem příslušného zaměstnance nebo příslušného celníka vůči kontrolované osobě.

(4) Kontrolovaná osoba je povinna

a) vytvořit podmínky pro provedení kontroly podle odstavce 1,

b) předložit příslušnému zaměstnanci a příslušnému celníkovi veškeré vyžádané doklady a písemnosti, poskytnout mu informace k předmětu kontroly,

c) předložit příslušnému zaměstnanci a příslušnému celníkovi surové diamanty, které jsou v jeho držení, včetně zboží nebo odpadu vzniklého jejich opracováním nebo zpracováním, které má ještě v držení,

d) předložit v průběhu kontroly důkazní prostředky prokazující její tvrzení,

e) umožnit příslušnému zaměstnanci a příslušnému celníkovi jednání s jakýmkoli svým zaměstnancem,

f) zapůjčit příslušnému zaměstnanci a příslušnému celníkovi potřebné obchodní doklady, účetní doklady a jiné účetní záznamy, nebo jiné písemnosti.

(5) Při kontrole podle odstavce 1 jsou příslušný zaměstnanec a příslušný celník oprávněni pořizovat kopie dokladů a písemností, které je kontrolovaná osoba povinna uchovávat podle tohoto zákona, požadovat potřebná vysvětlení od kontrolovaných osob a pořizovat dokumentaci. V případě podezření z porušení tohoto zákona jsou příslušný zaměstnanec nebo příslušný celník oprávněni zadržet originály kontrolovaných dokladů a písemností. Tento postup se použije vždy, hrozí-li nebezpečí, že takto označené důkazní prostředky budou zničeny, pozměněny, zavlečeny nebo učiněny jinak nepotřebnými.

(6) Při kontrole podle odstavce 1 jsou příslušný zaměstnanec a příslušný celník dále oprávněni odebírat vzorky surových diamantů a zboží nebo odpadu vzniklého jejich zpracováním. O odebrání vzorků sepíše kontrolující příslušný zaměstnanec nebo příslušný celník protokol, jehož součástí je i fotodokumentace odebraných vzorků, který podepíší spolu s kontrolovanou osobou. Odebrané vzorky budou vráceny kontrolované osobě nejpozději při projednání kontrolního protokolu, nebude-li o nich rozhodnuto jinak.

(7) Odpovědnost za zajištěné doklady a odebrané vzorky nese Česká republika.

(8) Kontrolovaná osoba je oprávněna

a) požadovat předložení průkazu příslušného zaměstnance a příslušného celníka provádějícího kontrolu,

b) být přítomna kontrole, včetně jednání s jejími zaměstnanci,

c) předkládat v průběhu kontroly důkazní prostředky, případně navrhovat předložení důkazních prostředků, které sama nemá k dispozici,

d) podávat námitky proti postupu příslušného zaměstnance a příslušného celníka,

e) vyjádřit se před ukončením kontroly k výsledku uvedenému v protokolu, ke způsobu jeho zjištění, případně navrhnout jeho doplnění,

f) nahlížet u určeného celního úřadu a Generálního ředitelství cel do převzatých nebo zadržených dokladů.

(9) O námitce podle odstavce 8 písm. d) rozhodne přímý nadřízený příslušného zaměstnance nebo příslušného celníka, proti němuž je námitka vznesena. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze samostatně odvolat.

(10) O provedené kontrole sepíše kontrolující příslušný zaměstnanec a příslušný celník protokol o kontrole, který obsahuje zejména

a) jména a příjmení příslušného zaměstnance a příslušného celníka, kteří kontrolu provedli,

b) datum a místo provedení kontroly,

c) kontrolní zjištění a opatření provedená v průběhu kontroly,

d) opatření, která budou na základě výsledku kontroly provedena,

e) seznam originálních dokladů, které byly při kontrole zadrženy,

f) datum sepsání protokolu,

g) otisk úředního razítka,

h) podpis vedoucího kontrolní skupiny nebo podpisy všech osob, které kontrolu provedly.

(11) Po projednání kontrolního protokolu jej spolupodepisuje kontrolovaná osoba a vedoucí kontrolní skupiny. Odmítne-li kontrolovaná osoba potvrdit svým podpisem seznámení s obsahem kontrolního protokolu, vyznačí se tato skutečnost v protokolu, včetně data odmítnutí. Jedno vyhotovení kontrolního protokolu obdrží kontrolovaná osoba. Den podpisu kontrolního protokolu je též dnem jeho doručení a ukončení kontroly. Odmítne-li kontrolovaná osoba kontrolní protokol převzít, doručí se jí poštou na doručenku. Odmítne-li se kontrolovaná osoba projednání zúčastnit nebo se tomuto projednání vyhýbá, považuje se den, kdy jí byl protokol o kontrole doručen, za den ukončení kontroly.

(12) Na provádění kontroly podle tohoto zákona se nevztahují předpisy o státní kontrole12) ani ustanovení o daňové kontrole13).

HLAVA VII

SPRÁVNÍ DELIKTY A ZABRÁNÍ VĚCI

§ 34

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) doveze nebo vyveze surové diamanty v rozporu s tímto zákonem nebo nařízením,

b) nakládá se surovými diamanty bez obecné, popřípadě zvláštní registrace získané podle tohoto zákona (§ 27 a 28),

c) nepředloží na výzvu doklady o nabytí surových diamantů,

d) pozmění nebo padělá doklady o nabytí surových diamantů nebo předloží pro účely registrace nepravé, pozměněné nebo padělané doklady,

e) uvede nesprávné nebo nepravdivé údaje v žádosti o registraci,

f) poškodí kontejner nebo poruší závěru přiloženou na kontejneru,

g) nevede evidenci podle tohoto zákona, nebo vede evidenci nesprávně nebo nedostatečně, nebo

h) nepředloží ve stanoveném termínu (§ 32) roční hlášení Generálnímu ředitelství cel.

(2) Za správní delikty právnické osoby se uloží pokuta do

a) 10 000 000 Kč nebo propadnutí surových diamantů, zboží nebo odpadu vzniklého jejich zpracováním (dále jen "propadnutí věci") nebo odnětí zvláštní registrace, jde-li o protiprávní jednání podle písmen a) a b),

b) 1 000 000 Kč nebo odnětí zvláštní registrace, jde-li o protiprávní jednání podle písmen c) až e),

c) 100 000 Kč nebo odnětí zvláštní registrace, jde-li o protiprávní jednání podle písmen f) až h).

(3) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(4) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno.

(5) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže řízení o něm nebylo zahájeno do 1 roku ode dne, kdy se o něm Generální ředitelství cel dozví, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy k jeho spáchání došlo.

§ 35

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) doveze nebo vyveze surové diamanty v rozporu s tímto zákonem nebo nařízením,

b) nakládá se surovými diamanty bez obecné registrace získané podle tohoto zákona (§ 27),

c) nepředloží na výzvu doklady o nabytí surových diamantů,

d) pozmění nebo padělá doklady o nabytí surových diamantů nebo předloží pro účely registrace nepravé, pozměněné nebo padělané doklady,

e) uvede nesprávné nebo nepravdivé údaje v žádosti o registraci,

f) poškodí kontejner nebo poruší závěru přiloženou na kontejneru,

g) nevede evidenci podle tohoto zákona, nebo vede evidenci nesprávně nebo nedostatečně, nebo

h) nepředloží ve stanoveném termínu (§ 32) roční hlášení Generálnímu ředitelství cel.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. f) až h) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

(3) V blokovém řízení lze za přestupek uložit pokutu do výše 5 000 Kč.

(4) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení o přestupcích podle tohoto zákona zákon o přestupcích14).

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby14a) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Odpovědnost fyzické osoby za přestupek zaniká, jestliže řízení o něm nebylo zahájeno do 1 roku, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy k jeho spáchání došlo.

§ 36

Zabrání věci

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí věci (§ 38), lze rozhodnout, že se věc zabírá, jestliže

a) náleží právnické osobě nebo fyzické osobě, která je podnikatelem, kterou nelze za protiprávní jednání podle § 34 odst. 1 stíhat,

b) nenáleží právnické osobě nebo fyzické osobě, která je podnikatelem, která byla za protiprávní jednání podle § 34 odst. 1 postižena, nebo jí nenáleží zcela.

(2) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od spáchání protiprávního jednání podle § 34 odst. 1 uplynulo 6 let.

(3) Vlastníkem zabrané věci se stává stát.

§ 37

Společná ustanovení

(1) Přestupky a správní delikty právnických osob podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Generální ředitelství cel.

(2) Pokuty vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad.

(3) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(4) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

(5) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu15).

HLAVA VIII

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Společná ustanovení

§ 38

Propadnutí věci

(1) Propadnutí věci lze uložit, jestliže věc náleží právnické osobě nebo fyzické osobě, která je podnikatelem, jež se dopustila protiprávního jednání podle § 34 odst. 1, a věc

a) byla ke spáchání protiprávního jednání použita nebo určena, nebo

b) byla protiprávním jednáním získána nebo byla nabyta za věc protiprávním jednáním získanou.

(2) Propadnutí věci nelze uložit, je-li její hodnota ve zjevném nepoměru k povaze protiprávního jednání.

(3) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

§ 39

Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení podle tohoto zákona správní řád16).

§ 40

Správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu17) podléhá zvláštní registrace, vystavení autorizované kopie certifikátu při dovozu a vystavení certifikátu Společenství při vývozu.

§ 41

Náhrada nákladů

Celní úřad uloží deklarantovi povinnost zaplatit náklady podle § 9 odst. 4, § 17 odst. 4, § 20 odst. 2 a 3 a § 26 odst. 6 a 9 rozhodnutím, proti němuž nemá odvolání odkladný účinek. Deklarant je povinen zaplatit náklady ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

§ 42 až 45 zrušeny

ÚČINNOST

§ 48

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

* * *

Zákon č. 60/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (8. února 2005).

Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.

Poznámky pod čarou

1) Čl. 3 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty.

1a) Čl. 12 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 2368/2002.

1b) Čl. 12 nařízení Rady (ES) č. 2368/2002.

2) Článek 19 nařízení Rady (ES) č. 2368/2002.

2a) Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

3a) § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

4) Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5a) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6) Čl. 4 odst. 17 nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.

6a) Čl. 4 odst. 16 nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992.

7) Čl. 4 odst. 18 nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992.

8) Článek 37 a následující nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992.

8a) Čl. 4 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992.

9) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992.

10) Článek 91 a následující nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992.

10a) Rozhodnutí Rady (EHS) č. 415/1987 ze dne 15. června 1987 o uzavření Úmluvy mezi Evropským společenstvím, Rakouskou republikou, Finskou republikou, Islandskou republikou, Norským královstvím, Švédským královstvím a Švýcarskou konfederací o společném tranzitním režimu, ve znění pozdějších předpisů.

10b) Článek 3 nařízení Rady (EHS) 2913/1992.

11) Živnostenský zákon.

12) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

14a) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.

15) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

16) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

17) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru