Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 128/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol

Částka 44/2005
Platnost od 01.04.2005
Účinnost od 01.04.2005
Zrušeno k 01.09.2020 (74/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

128

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. března 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 až 3 zní:

"§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen „předpis Evropských společenství") v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky bližší podmínky poskytování

a) dotace z finančních zdrojů Evropských společenství (dále jen „podpora") na spotřebu mléka a mléčných výrobků (§ 2 odst. 1) žáky, kteří plní povinnou školní docházku (dále jen „žák") ve školách nacházejících se na území České republiky a zapsaných ve školském rejstříku3) (dále jen „škola"),

b) dotace z finančních zdrojů České republiky (dále jen „národní podpora") k částečné kompenzaci nákladů spojených s výrobou a distribucí mléka a mléčných výrobků (§ 2 odst. 1), jejichž spotřeba žáky ve školách je podle tohoto nařízení podporována, a k částečné kompenzaci meziročních poklesů podpory.

1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.

2) Čl. 14 nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 2707/2000 ze dne 11. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách, v platném znění.

3) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).".

2. V § 2 odst. 2 písm. a) a b) se za slovo „přílohy" vkládají slova „č. 2".

3. V § 3 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " , nejpozději však do 30. dubna kalendářního roku, jestliže žadatel hodlá zahájit dodávky podporovaných mléčných výrobků do škol od počátku školního roku, začínajícího v tomto kalendářním roce".

4. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „školní jídelny9) zajišťující" nahrazují slovy „zařízení školního stravování9) zajišťujícího".

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

9) § 119 zákona č. 561/2004 Sb.“.

5. V § 3 odst. 3 písm. b) se za slova "mléčných výrobků" vkládají slova "vyrobených v souladu se zvláštními právními předpisy10a),“.

Poznámka pod čarou č. 10a zní:

10a) Vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky, ve znění vyhlášky č. 638/2004 Sb.
Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 3 odstavec 5 zní:

(5) Jestliže subjekt, jehož žádosti o schválení bylo již dříve vyhověno, hodlá změnit sortiment dodávaných podporovaných mléčných výrobků, podá Fondu žádost na jím vydaném formuláři, nejpozději však do 30. dubna kalendářního roku, pokud hodlá zahájit dodávání nového podporovaného mléčného výrobku do škol od počátku školního roku, začínajícího v tomto kalendářním roce. Součástí žádosti o změnu sortimentu dodávaných podporovaných mléčných výrobků musí být údaje týkající se nového podporovaného mléčného výrobku podle odstavce 3 písm. b). Lhůta stanovená ve větě první se neuplatní, týká-li se žádost o změnu sortimentu dodávaného podporovaného mléčného výrobku, který již byl schválen jinému subjektu.“.

7. V § 3 se doplňují odstavce 6 a 7, které včetně poznámky pod čarou č. 15a znějí:

(6) Jestliže subjekt hodlá ukončit dodávání některého podporovaného mléčného výrobku nebo hodlá zcela ukončit dodávání podporovaných mléčných výrobků, oznámí tuto skutečnost neprodleně Fondu.

(7) Pro účely cenové regulace uplatněné podle zvláštního právního předpisu15a) (§ 2 odst. 3) sděluje Fond změny podle odstavců 5 a 6 neprodleně po jejich zjištění Ministerstvu financí.

15a) Zákon č. 526/1990 Sb.
Čl. 14 nařízení Komise (ES) č. 2707/2000.“.

8. V § 4 odst. 3 písm. a) se slovo "soupis" nahrazuje slovem "přehled" a slova "školních jídelen" se nahrazují slovy "zařízení školního stravování9)".

9. V § 4 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova " , a to v listinné i elektronické podobě,".

10. V § 4 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 17a zní:

c) originály prohlášení škol, případně zařízení školního stravování9) podle předpisu Evropských společenství17a) na formulářích vydaných Fondem.

17a) Čl. 2, 8, 9, 11 nařízení Komise (ES) č. 2707/2000.“.

11. V § 4 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí:

(5) Subjekt, jehož žádosti o schválení podle § 3 bylo vyhověno, do dvacátého dne každého kalendářního měsíce sdělí Fondu, a to v listinné i elektronické podobě, informace o dodávkách podporovaných mléčných výrobků do škol, v rozsahu uvedeném na Fondem vydaném formuláři žádosti o poskytnutí podpory, případně národní podpory.

(6) Informace podle odstavce 5 sděluje Fond neprodleně po jejich zjištění v souladu se zvláštním právním předpisem19) Ministerstvu zemědělství.

19) Zákon č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

12. V § 5 odst. 2 se za slova "v příloze" vkládají slova "č. 1".

13. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 205/2004 Sb.

Mléčné výrobky, na které se poskytuje národní podpora

BodMléčný výrobekSkupina mléčných výrobků*)Objem/hmotnost 1 ks baleníSazba národní podpory
pro období od
1. 7. 2005 do 30. 6. 2006
Kč/ks
1Tepelně zpracované plnotučné mléko ochucené čokoládou nebo jinak, obsahující nejméně 90 % hmotnostních plnotučného mlékaI.250 ml2,10
2Tepelně zpracované plnotučné mléko neochucenéI.250 ml1,80
3Tepelně zpracované polotučné mléko ochucené čokoládou nebo jinak, obsahující nejméně 90 % hmotnostních polotučného mlékaV.250 ml2,00
4Tepelně zpracované polotučné mléko neochucenéV.250 ml1,70
5Tepelně zpracované polotučné mléko ochucené čokoládou nebo jinak, obsahující nejméně 90 % hmotnostních polotučného mlékaV.200 ml1,90
6Tepelně zpracované polotučné mléko neochucenéV.200 ml1,60
7Jogurt bílý nebo ochucenýI.125 g1,20
8Jogurt bílý nebo ochucenýI.145 g1,30
9Jogurt bílý nebo ochucenýI.150g1,40
10Jogurtové mléko**)220 ml3,20
11Jogurtové mléko**)250 ml3,20
12Smetanový krém**)80 g2,60

Vysvětlivky:

*) Zařazení mléčných výrobků do skupin podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 2707/2000.

**) U mléčných výrobků nezařazených do skupin podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 2707/2000 se podpora z finančních zdrojů Evropských společenství neposkytuje. U mléčných výrobků zařazených do skupin podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 2707/2000 je výše sazby podpory z finančních zdrojů Evropských společenství stanovena od 1. července 2004 v příloze II nařízení Komise (ES) č. 816/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2707/2000, kterým se stanovují pravidla provádění nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády a práva a povinnosti z nich vyplývající se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Sazby národní podpory pro období od 1. července 2005 do 30. června 2006 jsou uvedeny v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2005.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru