Přejít na PLUS

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb

Návrh vyhlášky stanovuje vzor průkazů k výkonu kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb.

Poslední změna: 01.08.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích

Novela vytváří právní rámec pro zavedení lokalizačních služeb AML SMS.

Poslední změna: 19.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Poslední změna: 06.06.2019 (Zahájeno 2. čtení)

Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 04.06.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti...

Je identifikována potřeba upravit druhy průkazů odborné způsobilosti ve vztahu k námořní pohyblivé službě a vnitrozemské vodní plavbě tak, aby druhy průkazů odpovídaly aktuálnímu členění používanému ostatními evropskými státy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.05.2019 pod číslem 120/2019 Sb. s účinností od 01.09.2019

Návrh zákona o prověřování zahraničních investic

Zákon je předkládán v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie. Smyslem předkládaného zákona je stanovení pravidel a postupů pro prověřování přímých zahraničních investic v zájmu ochrany bezpečnosti České republiky a jejího vnitřního pořádku.

Poslední změna: 30.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby

Vyhláška stanovuje nezbytná a minimální národní technická a provozní pravidla pro provozování amatérské radiokomunikační služby, a to bez nároku na rozšíření administrativní činnosti jak na straně radioamatérů, tak na straně státní správy.

Poslední změna: 10.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Zákon snižuje smluvní pokutu z 20 % na 5 % při předčasném ukončení smlouvy s mobilním operátorem.

Poslední změna: 13.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o Vojenském zpravodajství

Novela zakládá Vojenskému zpravodajství novou působnost spočívající v zabezpečování kybernetické obrany České republiky. Za tím účelem se mu v novele zákona o Vojenském zpravodajství umožní používání technických prostředků kybernetické obrany a upraví pravidla pro jejich použití.

Poslední změna: 12.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

 Zákon reaguje na aktuální problémy předmětné právní úpravy v praxi.

Poslední změna: 27.02.2019 (Projednáno vládou, schváleno)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Novela stanovuje sankční povinnosti v souladu se změnou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120.

Poslední změna: 17.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Novela reaguje na požadavky kladené mezinárodním společenstvím.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.12.2018 pod číslem 287/2018 Sb. s účinností od 01.02.2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Novela reaguje na požadavky kladené mezinárodním společenstvím.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.12.2018 pod číslem 287/2018 Sb. s účinností od 01.02.2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Cílem novela zákona je umožnění rychlejší a efektivnější přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavení povolovacích procesů tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.

Poslední změna: 28.11.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona o změně sídel některých státních úřadů

Zákon přesunuje sídla některých ústředních správních úřadů z Prahy do krajských měst.

Poslední změna: 12.11.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a některé další zákony

Novela integruje kontrolní pravomoc dozorových orgánů ve vztahu k drobným živnostníkům do pravomoci jediného správního orgánu, tj. živnostenského úřadu. Novelizovaná právní úprava se má vztahovat na ty podnikatele, kteří zaměstnávají méně než 10 osob.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, a některé další zákony

Novela zakládá Vojenskému zpravodajství novou působnost spočívající v zabezpečování kybernetické obrany České republiky. Za tím účelem se mu v novele zákona o Vojenském zpravodajství umožňuje používat technických prostředků kybernetické obrany a upravuje pravidla pro jejich použití.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh vyhlášky o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání

Vyhláška stanoví rozsah, formu a způsob předávání údajů pro lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.08.2017 pod číslem 267/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi

Zákon zajišťuje potřebnou aktualizaci právní rámce pro zajištění přechodu vysílání na standard DVB-T2.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 18.08.2017 pod číslem 252/2017 Sb. s účinností od 02.09.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.07.2017 pod číslem 225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh vyhlášky o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu k výkonu kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb

Stanovuje vzor průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu opravňujícího jeho držitele k výkonu kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 14.07.2017 pod číslem 209/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017

Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Návrh zákona upravuje na základě práva Evropské unie pravidla zavádění vysokorychlostních sítí, v souvislosti s požadavky na využívání stávající infrastruktury a usnadněním efektivnějšího budování nové infrastruktury tak, aby bylo možné tyto sítě budovat s nižšími náklady.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 10.07.2017 pod číslem 194/2017 Sb. s účinností od 25.07.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016

Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Návrh zákona předpokládá vytvoření elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodní smluv („e-Sbírka“) a elektronického systému tvorby právních předpisů („e-Legislativa“) a vytvoření související právní úpravy ve formě nového zákona nahrazujícího stávající právní úpravu vyhlašování práva obsaženou v zákoně č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 20.07.2016 pod číslem 222/2016 Sb. s účinností od 01.01.2020

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Návrh zákona přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, a zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Poslední změna: 19.05.2016 (Postoupeno Senátu)

Návrh zákona o Úřadu pro zahraniční styky a informace a o změně souvisejících zákonů

Systémové a odpovídající vymezení působnosti a oprávnění Úřadu pro zahraniční styky a informace, a to v samostatné právní normě, tak jako je tomu u ostatních českých zpravodajských služeb.

Poslední změna: 16.05.2016 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Novela posiluje práva spotřebitelů. 

Návrh neprošel 27.04.2016 (Proběhlo projednání, návrh senátního návrhu zamítnut)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Zajištění transpozice a implementace směrnic Evropského parlamentu a Rady a zajištění adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady ke zvýšení úrovně ochrany spotřebitele, jakož i zabezpečit řádné fungování spotřebitelského trhu. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 378/2015 Sb. s účinností od 28.12.2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., zákon č. 328/1999 Sb., zákon č. 329/1999 Sb. a další související zákony

Novela provádí některé technické změny a sjednocuje terminologii.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 07.12.2015 pod číslem 318/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Návrhem zákona se realizuje převedení kompetence řešení účastnických sporů o peněžitá plnění v oblasti elektronických komunikací na soudy. Návrh zákona obsahue také změny právní úpravy týkající se platebního rozkazu a elektronického platebního rozkazu.

Poslední změna: 23.09.2015 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů

Potřeba transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady.

Poslední změna: 15.09.2015 (Ukončení sběru připomínek)