Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 12/2005 Sb.Vyhláška o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Částka 4/2005
Platnost od 11.01.2005
Účinnost od 11.01.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

VYHLÁŠKA

ze dne 29. prosince 2004

o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 108 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


§ 1

Podmínky uznání rovnocennosti

Osvědčení o uznání rovnocennosti v zahraničí vydaného dokladu absolventa zahraniční školy o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání (dále jen "zahraniční vysvědčení") v České republice1) bude vydáno podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o jeho vydání krajským úřadem.

§ 2

Podmínky nostrifikace

(1) Krajský úřad vydává nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (dále jen "nostrifikační doložka") podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 v případě, že rozhodnutí o žádosti o nostrifikaci2) je kladné; nostrifikační doložka je součástí uvedeného rozhodnutí.

(2) Nostrifikované zahraniční vysvědčení platí na území České republiky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o nostrifikaci.

§ 3

Podmínky organizace nostrifikační zkoušky

(1) Nostrifikační zkouškou se ověřuje, zda znalosti a dovednosti žadatele odpovídají cílům a obsahu vzdělávání podle příslušného vzdělávacího programu3). Součástí nostrifikační zkoušky může být praktická zkouška. Nostrifikační zkouška se koná zpravidla v českém jazyce; v jiném jazyce4) se po dohodě žadatele s krajským úřadem může nostrifikační zkouška konat, pokud tím nebude dotčen účel zkoušky.

(2) Nostrifikační zkouška, jejíž termín a obsah je určován krajským úřadem, je žadatelem konána ve škole, vybrané krajským úřadem ze základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol nacházejících se na území daného kraje. Nenachází-li se na území daného kraje základní, střední nebo vyšší odborná škola nebo konzervatoř, která obsahem a rozsahem svého vzdělávacího programu odpovídá nebo alespoň zčásti odpovídá zahraniční škole, která zahraniční vysvědčení vydala, může být odpovídající škola, ve které bude nostrifikační zkouška konána, vybrána ze škol nacházejících se na území jiného kraje.

(3) Nostrifikační zkouška se koná před komisí, která je nejméně tříčlenná a jejíž předseda a ostatní členové jsou jmenováni krajským úřadem.

(4) O hodnocení celkového výsledku nostrifikační zkoušky rozhoduje komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

(5) O nostrifikační zkoušce se sepisuje protokol.

§ 4

Uznávání zahraničního vzdělání ministerstvem a Ministerstvem vnitra

(1) Ustanovení § 2 a 3 se použijí přiměřeně na postup ministerstva při nostrifikaci zahraničního vysvědčení, které bylo vydáno zahraniční školou se vzdělávacím programem, který je uskutečňován v dohodě s ministerstvem5).

(2) Ustanovení § 1 až 3 se použijí přiměřeně na postup Ministerstva vnitra při uznávání zahraničního vzdělání v oblasti činnosti policie a požární ochrany6).


§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

2. Vyhláška č. 332/1998 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

3. Vyhláška č. 236/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, ve znění vyhlášky č. 332/1998 Sb., a vyhláška č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 12/2005 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 12/2005 Sb.

Poznámky pod čarou

1) § 108 odst. 1 písm. a) a § 108 odst. 2 a 4 školského zákona.

2) § 108 odst. 1 písm. b) a § 108 odst. 3 až 5 školského zákona.

3) § 4 odst. 1 a § 6 odst. 1 školského zákona.

4) Například § 13 školského zákona.

5) § 108 odst. 6 školského zákona.

6) § 108 odst. 7 školského zákona.

Přesunout nahoru