Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 119/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb.

Částka 41/2005
Platnost od 29.03.2005
Účinnost od 29.03.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

119

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. března 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 a 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1, 2 a 2a zní:

"§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpisy Evropských společenství") opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (dále jen "agroenvironmentální opatření"), včetně poskytování dotací2a) při zemědělském hospodaření v rámci těchto opatření.

1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.

2) Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce.
Nařízení Komise (ES) č. 817/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF).

2a) § 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 94/2005 Sb.
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.".

2. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné.".

3. V § 2 odst. 2 se za slova "v odstavci 1 písm. a) až c)" vkládají slova "a e)".

4. V § 3 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova "bodů 2 až 5" nahrazují slovy "bodů 2 až 7".

5. V § 3 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují body 6 a 7, které znějí:

"6. 1 ha ovocných sadů vedených v evidenci půdy5), jde-li o hospodaření v integrovaném systému pěstování ovoce, nebo

7. 0,5 ha vinic vedených v evidenci půdy5), jde-li o hospodaření v integrovaném systému pěstování révy vinné,".

6. V § 3 odst. 3 se slovo "nejpozději" nahrazuje slovy "ve lhůtě od 1. října".

7. V § 3 odst. 4 se číslo "14" nahrazuje číslem "14a".

8. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavce 5 nelze

a) do žádosti o zařazení doplnit další půdní blok, případně jeho díl,

b) v žádosti o zařazení zvýšit výměru půdního bloku, případně jeho dílu,

c) změnit v žádosti o zařazení zvolené podmínky vztahující se k jednotlivých půdním blokům, případně jejich dílům v rámci agroenvironmentálního opatření podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo b).".

9. V § 4 odst. 1 se slovo "nejpozději" nahrazuje slovy "ve lhůtě od 1. dubna".

10. Poznámky pod čarou č. 9 a 10 znějí:

9) Čl. 39 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.

10) Čl. 55 a 57 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.
Čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.".

11. V § 5 odst. 1 větě první se slova "§ 2 odst. 1 písm. a), b) nebo d)" nahrazují slovy "§ 2 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e)".

12. V § 5 odst. 1 větě první se slova "v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období" nahrazují slovy "rozhodnutím podle § 3 odst. 5", ve větě druhé se slova "v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období" nahrazují slovy "rozhodnutím podle § 3 odst. 5" a na konci odstavce se doplňuje věta "Jestliže žadatel požádá o zvýšení výměry do 30. dubna prvního kalendářního roku příslušného pětiletého období, limit uvedený v tomto odstavci se na takové zvýšení nevztahuje a není tím dotčena možnost zvýšit výměru podle tohoto odstavce ve zbývající části příslušného pětiletého období.".

13. V § 5 odst. 3 se za větu druhou vkládá věta "Jestliže žadatel podá žádost o zařazení podle tohoto odstavce do opatření podle § 2 odst. 1 písm. b), trvá nadále ohledně jednotlivých půdních bloků, případně jejich dílů závazek plnit podmínky, za kterých byl do tohoto opatření zařazen rozhodnutím podle § 3 odst. 5.".

14. V § 5 odst. 5 se na konci písmene c) doplňuje slovo "nebo" a doplňují se písmena d), e) a f), která včetně poznámky pod čarou č. 12a znějí:

"d) provedení změny v evidenci půdy5) podle § 3h zákona, jestliže touto změnou nedošlo ke snížení výměry jednotlivého půdního bloku, případně jeho dílu o více než 5 % původní výměry tohoto bloku, případně jeho dílu, nebo

e) zařazení půdního bloku, případně jeho dílu do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy12a) nejpozději do 9 měsíců ode dne, kdy ke snížení výměry došlo, nebo

f) pozbytí právního důvodu užívání pozemku, nejvýše však do 5 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření v rozhodnutí podle § 3 odst. 5; ke snížení výměry podle písmen a) až e) se nepřihlíží,

12a) § 3 až 8 nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití.".

15. V § 5 se na konci odstavce 10 doplňuje věta "Jestliže zemědělská půda nabytá podle odstavce 8 nebo 9 je zařazena do příslušného agroenvironmentálního opatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 3 nebo 6 po kratší dobu než zemědělská půda, kterou měl nabyvatel do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 8 nebo 9 zařazenou do tohoto opatření, a zároveň podíl takto nabyté zemědělské půdy překročí 25 % výměry zemědělské půdy, kterou měl nabyvatel do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 8 nebo 9 zařazenou do tohoto opatření, požádá nabyvatel o změnu rozhodnutí o zařazení, v němž bude uvedena souhrnná výměra zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření a datum zahájení pětiletého období odpovídající kalendářnímu roku, kdy byla nově nabytá zemědělská půda zařazena původnímu žadateli do tohoto opatření; v ostatních případech požádá nabyvatel o změnu rozhodnutí o zařazení, v němž bude uvedena souhrnná výměra zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření a datum zahájení pětiletého období odpovídající kalendářnímu roku, kdy byl nabyvatel zařazen do tohoto opatření.".

16. V § 5 odstavec 12 zní:

"(12) Žadatel oznámí Fondu snížení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5, 7, 8 nebo 9 do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala; jestliže ke snížení výměry zemědělské půdy došlo v období od 1. ledna do 30. dubna kalendářního roku, žadatel oznámí snížení výměry zemědělské půdy nejpozději současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok.".

17. V § 5 se doplňují odstavce 13 a 14, které znějí:

"(13) Fond na základě doručené žádosti o zvýšení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavce 1 nebo na základě doručení oznámení o snížení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavce 12 rozhodne o zařazení do tohoto agroenvironmentálního opatření s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy.

(14) Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele v evidenci půdy5) ke změně označení půdního bloku, případně jeho dílu, zařazeného do příslušného agroenvironmentálního opatření, a tato změna nevedla ke snížení zařazené výměry zemědělské půdy podle odstavců 6 až 9, ani žadatel v důsledku této změny nepožádal o zařazení dodatečné výměry zemědělské půdy podle odstavce 1, oznámí žadatel písemně takovou změnu Fondu. Na oznámení změny se vztahují lhůty podle odstavce 12. Fond k takto oznámené změně přihlédne při rozhodování o poskytnutí dotace podle § 4.".

18. V § 6 se v úvodní části ustanovení odstavce 2 za slovo "seznam" vkládají slova "a výměru".

19. V § 6 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Zařadit do podopatření ekologické zemědělství lze půdní blok, případně jeho díl, na kterém není

a) toto podopatření uplatňováno,

b) uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. e), ani jej žadatel nepožaduje do tohoto opatření zařadit.".

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

20. V § 6 odst. 7 se slova "podle odstavce 5" nahrazují slovy "podle odstavce 6".

21. V § 7 odst. 4 písm. b) se za slova "podle § 2 odst. 1 písm. d)" vkládají slova "nebo e)".

22. V § 7 odst. 6 písmeno d) zní:

"d) provádí sekání porostů v souladu s bodem 2 zásad,".

23. V § 7 odst. 7 písm. a) se za slovo "průběhu" vkládá slovo "alespoň" a číslo "1,0" se nahrazuje číslem "1,25".

24. V § 7 odst. 7 písmeno c) zní:

"c) provádí sekání nedopasků do 30 dnů po skončení každého cyklu pastvy hospodářských zvířat, nejpozději však do 30 dnů po skončení sledovaného pastevního období, s výjimkou kdy

1. příslušný orgán ochrany přírody na příslušném půdním bloku, případně jeho dílu stanoví jinak a žadatel doručí Fondu do 30 dnů po zahájení sledovaného pastevního období písemné stanovisko tohoto orgánu,

2. pastva je prováděna na půdním bloku, případně jeho dílu, jehož střední svažitost je vyšší než 12 stupňů,".

25. V § 7 odst. 7 písm. e) se za slova "pastevního období" vkládají slova "podle písmene a)" a slovo "neprodleně" se nahrazuje slovy "do 20 kalendářních dnů".

26. V § 7 odst. 8 písm. b) bodě 1 se za slova "po 15. červenci" vkládají slova " , nejpozději však do 31. srpna".

27. V § 7 odst. 8 písm. c) bodě 1 se za slovo "průběhu" vkládá slovo "alespoň" a číslo "0,8" se nahrazuje číslem "1,05".

28. V § 8 odst. 3 písm. f) se slova "podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo d)" nahrazují slovy "podle § 2 odst. 1 písm. b), d) nebo e)".

29. V § 8 odst. 4 písm. a) bodě 2 se slova "odpovídající požadavkům zvláštního právního předpisu24) (dále jen "úředně uznaná travní směs")" nahrazují slovy "přičemž výsev musí být proveden nejdéle do 18 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu24)".

Poznámka pod čarou č. 24 zní:

24) § 4 a 40 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).".

30. V § 9 odst. 3 písm. c) se za slova "podle § 2 odst. 1 písm. b)" vkládají slova "nebo e),".

31. V § 9 odst. 5 písm. a) se slova "úředně uznané travní směsi" nahrazují slovy "travní směsi, přičemž výsev musí být proveden nejdéle do 18 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu24)".

32. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) seznam půdních bloků, případně jejich dílů s kulturou orná půda vedenou v evidenci půdy5) a výměru plochy v rámci jednotlivých půdních bloků, případně jejich dílů, na níž předpokládá pěstování meziplodin v rámci tohoto titulu v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období,".

33. V § 10 odst. 3 se za slova "alespoň 3 %" vkládají slova " ,nejvýše však 6 %".

34. V § 10 odst. 4 písm. b) se za slova "podle § 2 odst. 1 písm. b)" vkládají slova "nebo e)".

35. V § 10 odst. 5 písm. a) se slova "které odpovídá požadavkům zvláštního právního předpisu24) a" zrušují a na konci textu písmene a) se doplňují slova " , nejdéle do 18 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu24)".

36. V § 10 odst. 5 písm. c) bod 1 zní:

"1. na Fondem vydaném formuláři seznam půdních bloků, případně jejich dílů a výměru plochy v rámci jednotlivých půdních bloků, případně jejich dílů, na níž předpokládá pěstování meziplodin v rámci tohoto titulu v příslušném kalendářním roce pětiletého období,".

37. V § 10 odst. 5 písm. c) se na konci bodu 3 čárka nahrazuje tečkou a bod 4 se zrušuje.

38. V § 11 odst. 3 písm. b) se slova "podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo d)" nahrazují slovy "podle § 2 odst. 1 písm. b), d) nebo e)".

39. V § 12 odst. 3 písm. b) se slova "podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo d)" nahrazují slovy "podle § 2 odst. 1 písm. b), d) nebo e)".

40. V § 13 odst. 3 písm. b) se za slova "podle § 2 odst. 1 písm. b)" vkládají slova "nebo e),".

41. V § 13 odst. 5 písmeno a) zní:

"a) oseje nejpozději do 31. května kalendářního roku příslušné biopásy podle odstavce 1 směsí osiva splňujícího podmínku podle odstavce 6 v dávce 60 až 70 kg na ha, přičemž výsev provede nejdéle do 18 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu24),".

42. V § 14 odst. 1 písm. a) se za slovo "seznam" vkládají slova "a výměru".

43. V § 14 odst. 3 písm. c) se za slova "podle § 2 odst. 1 písm. b)" vkládají slova "nebo e)".

44. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 24a, 24b a 24c zní:

"§ 14a

Podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné uvede

a) seznam všech jím obhospodařovaných půdních bloků, případně jejich dílů vedených v evidenci půdy5) s kulturou

1. vinice,

2. ovocný sad, na kterém pěstuje některý z druhů ovocných stromů, případně ovocných keřů uvedených v příloze č. 7 k tomuto nařízení,

b) výměru jednotlivých půdních bloků, případně jejich dílů podle evidence půdy5),

c) druh ovocných stromů, případně ovocných keřů a výměru, na které jsou pěstovány jednotlivé druhy v rámci půdních bloků, případně jejich dílů podle písmene a).

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné je zákres příslušných půdních bloků, případně jejich dílů, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě půdních bloků. U půdních bloků, případně jejich dílů s kulturou ovocný sad žadatel v mapě označí druh ovocných stromů, případně ovocných keřů podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení.

(3) Zařadit do podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné lze půdní blok, případně jeho díl, na kterém

a) není toto podopatření uplatňováno,

b) není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. a) až d), ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit,

c) je pěstován některý z druhů ovocných stromů, případně ovocných keřů uvedených v příloze č. 7 k tomuto nařízení, jde-li o půdní blok s kulturou ovocný sad.

(4) Žadatel, který má do podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné zařazené půdní bloky, případně jejich díly s kulturou ovocný sad, po celou dobu příslušného pětiletého období

a) na celé výměře ovocných sadů zařazené do tohoto podopatření aplikuje přípravky na ochranu rostlin24a) uvedené v části A přílohy č. 11 k tomuto nařízení,

b) v rozsahu odpovídajícím použité pěstební technologii provádí pravidelný řez k prosvětlení

1. korun ovocných stromů v období od 1. června do 30. června kalendářního roku a v období od 15. července do 15. srpna kalendářního roku,

2. ovocných keřů v období od 1. května do 30. června kalendářního roku,

c) vede každodenně v průběhu období od 1. března do 30. září kalendářního roku záznamy o vývoji teploty a vlhkosti vzduchu v rozsahu uvedeném v části A přílohy č. 8 k tomuto nařízení, zjištěné pomocí alespoň jednoho technického zařízení uvedeného v části B přílohy č. 8 k tomuto nařízení; žadatel zajistí, aby v okruhu nejvýše 5 km od kterékoliv části každého půdního bloku, případně jeho dílu zařazeného do tohoto podopatření bylo umístěno alespoň jedno technické zařízení; umístění technického zařízení žadatel zajistí na jím užívaných půdních blocích, případně jejich dílech a vyznačí v mapě půdních bloků podle odstavce 2,

d) používá každoročně ke sledování výskytu škodlivých organismů v ovocném sadu nejméně jeden prostředek uvedený v části A přílohy č. 9 k tomuto nařízení, přičemž o jeho použití vede záznamy podle vzoru uvedeného v části B přílohy č. 9 k tomuto nařízení,

e) zajistí nejpozději do konce třetího roku příslušného pětiletého období odběr vzorků půdy z půdních bloků, případně jejich dílů zařazených do tohoto podopatření a následný rozbor těchto vzorků osobou odborně způsobilou s osvědčením o akreditaci podle zvláštního právního předpisu24b) za účelem stanovení obsahu chemických látek uvedených v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení; žadatel zajistí, aby byl odebrán nejméně jeden vzorek půdy o minimální hmotnosti 3 kilogramy na každých 20 ha ovocného sadu,

f) zajistí každoročně odběr vzorků ovoce a rozbor těchto vzorků osobou odborně způsobilou s osvědčením o akreditaci podle zvláštního právního předpisu24c) za účelem stanovení obsahu látek uvedených v části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení; žadatel zajistí, aby byl odebrán nejméně jeden vzorek ovoce o minimální hmotnosti 1 kilogram na každých 20 ha ovocného sadu,

g) uchovává záznamy o výsledcích sledování, případně rozborů podle písmen c) až f) nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém bylo sledování, případně rozbor proveden,

h) zajistí, aby průměrný počet životaschopných jedinců ovocných stromů, případně ovocných keřů (příloha č. 7 k tomuto nařízení) na 1 ha každého půdního bloku, případně jeho dílu zařazeného do tohoto podopatření neklesl u

1. jádrovin pod 600 kusů,

2. peckovin pod 300 kusů,

3. bobulovin pod 2000 kusů.

(5) Žadatel, který má do podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné zařazené půdní bloky, případně jejich díly s kulturou vinice, po celou dobu příslušného pětiletého období

a) na celé výměře vinic zařazené do tohoto podopatření aplikuje přípravky na ochranu rostlin24a) uvedené v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení,

b) aplikuje chemické a biologické prostředky na ochranu rostlin, případně statková hnojiva17), hnojiva18) a upravené kaly19) obsahující kationy mědi v celkové roční dávce obsahující v průměru nejvýše 2 kg mědi/ha vinic zařazených do tohoto podopatření,

c) neaplikuje každoročně v průměru na celkovou výměru těchto vinic více než 50 kg dusíku na hektar, a to včetně započtení aplikace statkových hnojiv17), hnojiv18) a upravených kalů19) podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,

d) každoročně provádí řez k prosvětlení keřů pomocí odstraňování zálistků v období od 1. června do 31. července kalendářního roku,

e) každoročně provádí nejvýše

1. 6 aplikací přípravků na ochranu rostlin24a) proti plísni révové uvedených v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení,

2. 6 aplikací přípravků na ochranu rostlin24a) proti padlí révovému uvedených v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení,

f) zajistí, aby nejméně každé druhé meziřadí bylo trvale zatravněno,

g) zajistí, aby průměrný počet životaschopných jedinců keřů révy vinné na 1 ha každého půdního bloku, případně jeho dílu zařazeného do tohoto podopatření neklesl pod 2000 kusů.

(6) Jestliže u žadatele v průběhu příslušného pětiletého období dojde k dočasnému vyklučení ovocného sadu nebo vinice, žadatel tuto skutečnost písemně oznámí Fondu do 20 dnů ode dne provedení vyklučení ovocného sadu nebo vinice s uvedením kalendářního roku, ve kterém provede opětovnou výsadbu ovocného sadu nebo vinice, přičemž opětovná výsadba ovocného sadu nebo vinice musí být provedena nejpozději v posledním kalendářním roce příslušného pětiletého období. Fond dotaci na půdní blok, případně jeho díl, na kterém bylo provedeno vyklučení ovocného sadu nebo vinice, neposkytne v kalendářním roce, v němž žadatel v důsledku vyklučení porostu nesplnil podmínky uvedené v odstavcích 4 a 5; snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace podle § 5 odst. 7, § 16, 18 a 20 se v takovém případě neuplatní.

24a) § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.

24b) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.
Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb. a vyhlášky č. 400/2004 Sb.

24c) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.".

45. V § 15 se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který zní:

"(14) Sazba dotace v rámci podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné činí,

a) jde-li o ovoce, 3 940 Kč na 1 ha ovocného sadu zařazeného do tohoto podopatření podle § 14a,

b) jde-li o révu vinnou, 4 655 Kč na 1 ha vinice zařazené do tohoto podopatření podle § 14a.".

Dosavadní odstavce 14 až 16 se označují jako odstavce 15 až 17.

46. V § 15 odst. 17 písm. c) se za slova "§ 2 odst. 1 písm. a)" vkládají slova "nebo e)".

47. V § 16 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slovo "c)," zrušuje.

48. V § 16 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 2 doplňují slova "nebo v § 7 odst. 7 písm. c)".

49. V § 16 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné

1. porušení některé z podmínek uvedených v § 14a odst. 4 písm. c) nebo h) anebo v § 14a odst. 5 písm. g), nebo

2. v průběhu příslušného pětiletého období opakované porušení podmínky uvedené v § 14a odst. 4 písm. b) anebo v § 14a odst. 5 písm. d).".

50. V § 16 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Doručí-li žadatel čestné prohlášení podle § 6 odst. 7 a § 7 odst. 10 do dvacátého pátého kalendářního dne po uplynutí lhůty tam uvedené, sníží Fond dotaci o 1 % za každý pracovní den, o který bylo čestné prohlášení doručeno Fondu po uplynutí této lhůty; snížení dotace se neprovede, prokáže-li žadatel Fondu, že k pozdnímu doručení čestného prohlášení došlo v důsledku zásahu vyšší moci9).".

51. V § 17 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) podopatření ekologické zemědělství v příslušném kalendářním roce

1. porušení některé z podmínek uvedených v zákoně o ekologickém zemědělství7) v § 10 odst. 2, § 10 odst. 3 písm. a) nebo b), § 11 odst. 1 písm. c) nebo e), § 12 odst. 1 nebo 2, § 14 odst. 1 písm. b) nebo e), § 14 odst. 2 písm. a), f), i), j), k) nebo l), § 21 odst. 1 nebo v § 21 odst. 2 písm. b), které mělo za následek pravomocné uložení sankce, nebo

2. porušení podmínky uvedené v § 6 odst. 6, nebo

3. žadatel nedoručí čestné prohlášení podle § 6 odst. 7 do 25 pracovních dní po uvedeném datu a zároveň neprokáže, že k nedoručení čestného prohlášení došlo v důsledku zásahu vyšší moci9),".

52. V § 17 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) podopatření ošetřování travních porostů

1. porušení některé z podmínek uvedených v § 7 odst. 6 písm. b) nebo c), § 7 odst. 7 písm. a), f), g) nebo h), § 7 odst. 8 písm. a) nebo c), § 7 odst. 8 písm. b) bodu 1 nebo 2 nebo v § 7 odst. 9, nebo

2. žadatel nedoručí čestné prohlášení podle § 7 odst. 10 do 25 pracovních dní po uvedeném datu a zároveň neprokáže, že k nedoručení čestného prohlášení došlo v důsledku zásahu vyšší moci9),".

53. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j) podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné porušení některé z podmínek uvedených v § 14a odst. 4 písm. a) nebo d) nebo v § 14a odst. 5 písm. a), b), c), e) nebo f).".

54. V § 17 odst. 2 se slova "§ 16 odst. 1 písm. c), d), f) nebo g)" nahrazují slovy "§ 16 odst. 1 písm. c), d), f) nebo g) nebo § 16 odst. 1 písm. h) bodu 1" a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova "nebo § 16 odst. 1 písm. h) bodu 2.".

55. V § 18 písm. a) se slova "nebo 8" zrušují.

56. V § 19 odst. 1 se doplňuje písmeno f), které zní:

"f) podopatření integrované systémy pěstování ovoce a révy vinné

1. porušení podmínky uvedené v § 14a odst. 4 písm. e) nebo f),

2. ve vzorku odebraném podle § 14a odst. 4 písm. e) překročení mezní hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažených v půdě uvedené v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo

3. ve vzorku odebraném podle § 14a odst. 4 písm. f) překročení mezní hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažených v ovoci uvedené v části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení,".

57. V § 20 písm. a) se slova "nebo 8" zrušují.

58. V § 22 odst. 2 se slova "§ 6 odst. 5 a 6" nahrazují slovy "§ 6 odst. 6 a 7" a slova "§ 6 odst. 6" se nahrazují slovy "§ 6 odst. 7".

59. V § 22 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Jestliže žadatel nemůže z důvodů hodných zvláštního zřetele splnit příslušnou podmínku agroenvironmentálního opatření, oznámí písemně Fondu důvody jejího nesplnění, a to nejpozději v poslední den lhůty, v níž měl příslušnou podmínku splnit [§ 7 odst. 8 písm. b), § 8 odst. 5 písm. a), § 9 odst. 6 písm. a), bod 2 zásad].".

60. V příloze č. 1 se na konci bodu 2 doplňuje věta "Druhá seč bude provedena nejpozději do 15. října kalendářního roku (v odůvodnitelných případech později), pokud podmínky pro uplatňování agroenvironmentálních opatření stanovené tímto nařízením nestanoví jinak.".

61. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

Druhy a kategorie hospodářských zvířat započítávaných do výpočtu intenzity chovu podle § 6 odst. 6 a 7, § 7 odst. 3, § 7 odst. 5 písm. a), § 7 odst. 7 písm. a), § 7 odst. 8 písm. c) bodu 1 a podle § 7 odst. 10 a koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky

Druh hospodářského zvířeteKategorie hospodářského zvířeteKoeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky
Skotdo 6 měsíců0,3
starší 6 měsíců do 24 měsíců0,6
starší 24 měsíců1,0
Ovcedo 12 měsíců0,1
starší 12 měsíců0,2
Kozydo 12 měsíců0,1
starší 12 měsíců0,2
Konědo 3 let0,75
starší 3 let1,3
“.

62. Příloha č. 6 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

Přepočtové koeficienty obsahu dusíku ve hnojivech a statkových hnojivech

Hnojivo nebo statkové hnojivo (průměrný obsah sušiny)Dusík (N)*)
(kg . t-1)
hnůj skotu (23 %)5,0
hnůj prasat (23 %)6,2
koňský hnůj (29 %)5,2
ovčí hnůj (28 %)7,6
močůvka skotu a hnojůvka (2,4 %)2,5
močůvka prasat a hnojůvka (2,0 %)2,8
kejda skotu (7,8 %)3,2
kejda prasat (6,8 %)5,0
kejda drůbeže (11,8 %)9,6
čerstvý drůbeží trus (23 %)18
suchý drůbeží trus (73 %)28
drůbeží podestýlka (50 %)19,2
kompost (45 - 60 %)5,0

Vysvětlivka k tabulce:

*) Hodnoty obsahu dusíku ve hnojivech a statkových hnojivech jsou uváděny po odečtu skladovacích ztrát. Pokud je k dispozici rozbor obsahu živin v tabulce uvedených hnojiv a statkových hnojiv, případně jiných hnojiv a statkových hnojiv, hodnoty uvedené v tabulce se nepoužijí. Zapravování slámy a jiných rostlinných zbytků do půdy po sklizni hlavního produktu se pro účely tohoto nařízení nepovažuje za aplikaci statkových hnojiv.

Poznámka:

Analýzy na obsah dusíku v upravených kalech (v sušině i v původní hmotě), i v půdách pozemků určených k umístění kalů zajišťují původci kalu v souladu s vyhláškou č. 328/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb.“.

63. Doplňují se přílohy č. 7až 11, které včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

Seznam druhů ovocných stromů a ovocných keřů, které lze pěstovat v rámci podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné podle § 14a odst. 3 písm. c)

Druh ovocného stromuDruh ovocného keře
BroskvoňAngrešt
HrušeňMaliník
JabloňOstružiník
MeruňkaRybíz
Slivoň 
Třešeň 
Višeň 

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

Seznam technických zařízení, které lze používat ke zjišťování teplot a vlhkosti vzduchu v ovocném sadu v rámci podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné podle § 14a odst. 4 písm. c) a rozsah zjišťovaných údajů

A. Rozsah zjišťovaných údajů o teplotě a vlhkosti vzduchu v ovocném sadu

1. datum měření

2. půdní blok, případně díl půdního bloku, ke kterému se měření vztahuje

3. minimální denní teplota (v °C)

4. maximální denní teplota (v °C)

5. průměrná vlhkost vzduchu (v %); jestliže přístroj neuvádí průměrnou vlhkost vzduchu, zaznamená se vlhkost vzduchu zjištěná v průběhu sledovaného dne s uvedením hodiny měření

B. Seznam technických zařízení, které lze používat ke zjišťování teplot a vlhkosti vzduchu v ovocném sadu

1. Vlhkoměr a maximo-minimální teploměr

2. Měřič teploty a vzdušné vlhkosti

3. Meteorologická stanice

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

Použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v ovocném sadu v rámci podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné podle § 14a odst. 4 písm. d)

A. Seznam prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů, které lze použít v rámci podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné

1. Feromonové lapače

2. Lepové desky

3. Světelné lapáky

4. Nasávací a zemní pasti

5. Zařízení ke sklepávání škodlivých činitelů

B. Vzor vedení záznamů o použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v ovocném sadu

Datum od - doPoužitý prostředek pro sledování výskytu škodlivých organismů uvedený v části A této přílohyPůdní blok / díl půdního blokuOvocný druh / réva vinná
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

Mezní hodnoty chemických látek, jejichž obsah je zjišťován v rámci podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné podle § 14a odst. 4 písm. e) a f)

A. Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek půdy ovocného sadu

Chemická látkaMezní hodnota celkového obsahu chemické látky v půdě (mg.kg-1)
Olovo (Pb)100
Kadmium (Cd)0,4
Rtuť (Hg)0,6
Chrom (Cr)50
Arsen (As)30

B. Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek ovoce

Chemická látkaMezní hodnota celkového obsahu chemické látky v ovoci (mg.kg-1)
Olovo (Pb)0,4
Kadmium (Cd)0,03
Rtuť (Hg)0,005
Chrom (Cr)0,1
Arsen (As)0,5

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

Seznam přípravků na ochranu rostlin, které lze používat v rámci opatření integrované systémy pěstování ovoce a révy vinné podle § 14a odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. a) a e)

A. Přípravky na ochranu rostlin (ovocné stromy a ovocné keře)

Fungicidy
BAYCOR 25 WP (bitertanol)
CAPTAN 50 WP ( captan )
CLARINET 20 SC ( fluquinconazole + pyrimethanil )
DELAN 700 WDG (SC) ( dithianon )
DELAN 750 SC ( dithianon )
DISCUS ( kresoxim-methyl)
DITHANE M 45 (DG) (mancozeb )
DITHANE NEO-TEC ( mancozeb )
DOMARK 10 EC (tetraconazole)
EUPAREN MULTI ( tolylfluanid )
HATTRICK (tebuconazole + tolylfluanid)
HORIZON 250 EW ( tebuconazole )
CHAMPION 50 WP (hydroxid Cu++ )
CHORUS 75 WG ( cyprodinil )
KARATHANE LC ( dinocap)
KUMULUS WG ( síra )
KUPRIKOL 50 ( oxychlorid Cu++ )
MERPAN 50 WP (captan)
MERPAN 80 WG (captan)
MYTHOS 30 SC ( pyrimethanil )
NOVOZIR MN 80 ( mancozeb )
POLYRAM WG (metiram)
PUNCH 10 EW ( flusilazole )
ROVRAL FLO (iprodione)
RUBIGAN 12 EC ( fenarimol )
SCORE 250 EC ( difenoconazole )
SPORGON 50 WP ( prochloraz-Mn )
SULIKOL K (síra)
SULKA ( polysulfidická síra )
SYLLIT 65 WP ( dodine )
SYSTHANE 12 EC ( myclobutanil )
THIRAM GRANUFLO (thiram)
TOPAS 100 EC ( penconazole)
ZATO 50 WG (trifloxystrobin)
Fungicidy s akaricidním účinkem
EUPAREN MULTI ( tolylfluanid )
HATTRICK ( tebuconazole + tolylfluanid )
KARATHANE LC (dinocap)
KUMULUS WG ( síra )
SULIKOL K ( síra )
SULKA ( polysulfidická síra )
Insekticidy a akaricidy
ALSYSTIN 480 SC ( triflumuron )
AZTEC 140 EW ( triazamate )
BIOBIT XL ( Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki )
CALYPSO 480 SC ( thiacloprid )
CASCADE 5 EC ( dicamba )
DIMILIN 48 SC ( diflubenzuron )
FRUTAPON 7 E ( olej parafinový )
INSEGAR 25 WP ( fenoxycarb )
MAGUS 200 SC ( fenazaquin )
MOSPILAN 20 SP ( acetamiprid )
NISSORUN 10 WP ( hexythiazox )
NOMOLT 15 SC ( teflubenzuron )
OLEOEKOL ( chlorpyrifos + olej řepkový + methylester )
OMITE 30 W ( propargite )
OMITE 570 EW ( propargite )
ORTUS 5SC ( fenpyroximate )
PIRIMOR 50 WG ( pirimicarb )
SANMITE 20 WP ( pyridaben )
ZOLONE 35 EC (WP) ( phosalone )
Herbicidy
AGRITOX 50 SL ( MCPA )
AMINEX PUR ( MCPA )
BASTA 15 ( glufosinate- NH4 )
BRONCO (glyphosate-IPA)
CASORON G (dichlobenil)
CLIOPHAR 300 SL (clopyralid)
DICOPUR M 750 (MCPA)
DOMINATOR (glyphosate-IPA)
FOLAR 525 FW (terbuthylazine + glyphosate )
FUSILADE SUPER (fluazifop-P-butyl)
GALLANT SUPER ( haloxyfop-methyl [(R)-isomer])
GLYFOGAN 480 SL ( glyphosate-IPA )
GRAMOXONE (paraquat)
KERB 50 W ( propyzamide )
LONTREL 300 ( clopyralid )
PANTERA 40 EC (quizalofop-P-tefuryl)
ROUNDUP Biaktiv ( glyphosate-IPA )
ROUNDUP Forte ( glyphosate )
ROUNDUP Klasik ( glyphosate-IPA )
STARANE 250 EC ( fluroxypyr )
STING CT ( glyphosate-IPA )
STOMP 330 E (pendimethalin )
TARGA SUPER 5 EC ( quizalofop-P-ethyl)
TOMIGAN 250 EC (fluroxypyr)
TOUCHDOWN (glyphosate-trimesium)
Růstové látky
ETHREL (ethephon)
RHODOFIX (kyselina alfa-naftyloctová)

B. Přípravky na ochranu rostlin (réva vinná)

Fungicidy
Plíseň révová
ACROBAT MZ ( dimethomorph + mancozeb )
ALIETTE BORDEAUX ( fosetyl Al + oxychlorid Cu++ )
CAPTAN 50 WP (captan)
CUPROXAT SC ( zásaditý síran Cu++ )
CURZATE M ( cymoxanil + mancozeb )
DITHANE M 45 (DG) ( mancozeb )
DITHANE NEO-TEC ( mancozeb )
FOLPAN 50 WP ( folpet )
FOLPAN 80 WG (folpet)
HATTRICK (tolylfluanid + tebuconazole )
CHAMPION 50 WP ( hydroxid Cu++ )
KUPRIKOL 50 ( oxychlorid Cu++ )
MERPAN 50 WP (captan)
MERPAN 80 WG ( captan )
MIKAL M (fosetyl Al + mancozeb)
NOVOZIR MN 80 (mancozeb)
POLYRAM WG (metiram)
QUADRIS (azoxystrobin)
RIDOMIL Gold MZ 68 WP ( metalaxyl-M + mancozeb )
R1DOMIL Gold PLUS 42 WP (metalaxyl-M + mancozeb )
Plíseň šedá
EUPAREN MULTI ( tolylfluanid )
IBEFUNGIN ( Bacillus subtilis, kmen 711)
MYTHOS 30 SC ( pyrimethanil)
RONILAN WG ( vinclozolin )
ROVRAL FLO ( iprodione )
SOLFOBENTON DC ( pyrosiřičitan K+ + Na+ + siřičitan Na+ )
SUMILEX ( procymidone )
TELDOR 500 SC ( fenhexamid )
THIRAM GRANUFLO ( thiram )
TRICHODEX 20 WP ( Trichoderma harzianum )
Padlí révové
BUMPER 25 EC ( propiconazole )
DISCUS ( kresoxim-methyl )
DOMARK 10 EC ( tetraconazole )
FALCON 460 EC (spiroxamine + tebuconazole + triadimenol )
IQ-CRYSTAL (quinoxyfen)
KARATHANE LC ( dinocap )
KUMULUS WG (síra)
PUNCH 10 EW (flusilazol)
QUADRIS (azoxystrobin)
RUBIGAN 12 EC ( fenarimol )
SULIKOL K (síra)
TOPAS 100 EC (penconazole)
ZATO 50 WG (trifloxystrobin)
Insekticidy a akaricidy
BIOBIT XL a WP ( B. thuringiensis ssp. Kurstaki)
CASCADE 5 EC ( flufenoxuron)
DIMILIN 48 SC (diflubenzuron)
INSEGAR 25 WP (fenoxycarb)
KUMULUS WG (síra)
MAGUS 200 SC (fenazaquin)
NISSORUN 10 WP (hexythiazox)
NOMOLT 15 SC (teflubenzuron)
OLEOEKOL (chlorpyrifos + olej řepkový + methylester)
OMITE 30 W (propargite)
OMITE 570 EW (propargite)
SANMITE 20 WP (pyridaben)
SULIKOL K (síra)
SULKA (polysulfidická síra)
ZOLONE 35 EC (phosalone)
Herbicidy
AGRITOX 50 SL (MCPA)
AMINEX PUR (MCPA)
AMINEX 400 SL (MCPA)
AMINEX 500 KMV (MCPA)
AMINEX 500 SL (MCPA)
BASTA 15 (glufosinate-NH4)
BRONCO (glyphosate)
DICOPUR M 750 ( MCPA )
DOMINATOR (glyphosate)
GALLANT SUPER ( haloxyfop-methyl /(R)-isomer/ )
GLYFOGAN 480 SL (glyphosate)
MCPA STEFES 750 ( MCPA )
ROUNDUP BIAKTIV ( glyphosate )
ROUNDUP FORTE ( glyphosate )
ROUNDUP KLASIK ( glyphosate )
ROUNDUP RAPID ( glyphosate )
STING CT (glyphosate)
TARGA SUPER 5 EC ( uizalofop-P-ethyl )
TOUCHDOWN (sulfosate)
U 46 M FLUID (MCPA)
“.

Čl. II

(1) Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření podle § 2 odst. 1 písm. e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, pro období 2005 až 2009 a žádost o poskytnutí dotace na toto opatření na kalendářní rok 2005 se podávají nejpozději do 31. května 2005.

(2) Podmínky k provedení podopatření ošetřování travních porostů, uvedené v § 7 odst. 7 písm. a) a v § 7 odst. 8 písm. c) bodě 1, se do 31. prosince 2005 posuzují podle dosavadní přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 až 5, 11, 19, 21, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 43 až 46, 49, 53, 54, 56 a 63, která nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2005, a čl. I bodu 61, které nabývá účinnosti dnem 1. října 2005.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru