Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 118/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení

Částka 40/2005
Platnost od 29.03.2005
Účinnost od 01.04.2005
Zrušeno k 01.01.2013 (452/2012 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

118

VYHLÁŠKA

ze dne 18. března 2005,

kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 67 odst. 14 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení, se mění takto:

1. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Žádost o udělení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení se podává na všechna nová zařízení včetně plynovodů, kterými jsou připojeny na distribuční soustavu regulační stanice, a v případech rekonstrukcí stávajících vybraných plynových zařízení, pokud výměnou zařízení dochází ke změně trasy plynovodu nebo zvýšení kapacity vybraných plynových zařízení. Na přeložky vybraných plynových zařízení se tato povinnost nevztahuje.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

2. V § 2 odst. 3 se za slovy "v příloze č. 3" slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci odstavce se tečka zrušuje a doplňují se slova "a vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu zásobníku zkapalněného zemního plynu o obsahu větším než 10 m3 je uveden v příloze č. 7.".

3. § 3 včetně nadpisu zní:

"§ 3

Oznamování změn

(1) Změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace na výstavbu či jiné závažné údaje, kterými jsou změna investora, ať již k ní dojde před zahájením stavby nebo v jejím průběhu, vztahující se k udělené autorizaci na výstavbu, oznamuje držitel autorizace písemně ministerstvu, a to bezodkladně. Ministerstvo tyto změny údajů eviduje.

(2) Za změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace na výstavbu se považuje změna termínu dokončení, prodloužení či zkrácení trasy plynovodu, změna kapacitních parametrů a změna provozního tlaku vybraných plynových zařízení.".

4. V § 6 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"d) k ochraně životního prostředí, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis na ochranu životního prostředí1),

1) Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.".

5. Přílohy č. 1 až 6 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.

Vzor

Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu přímého plynovodu

Část A - údaje o žadateli

1. Obchodní firma, popř. název nebo jméno (jména) a příjmení, pokud právnická nebo fyzická osoba není zapsána v obchodním rejstříku.

2. Předmět podnikání.

3. Sídlo v členění: stát, kraj, obec, pošta, poštovní směrovací číslo, ulice a číslo popisné.

4. Statutární orgán - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno, datum narození a rodné číslo (pokud bylo přiděleno) všech členů tohoto orgánu.

5. Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno).

6. Místo trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, obec, pošta, poštovní směrovací číslo ulice a číslo popisné.

7. Místo pobytu (týká se cizinců, kteří mají povolení k pobytu na území České republiky).

8. Bydliště mimo území České republiky.

9. Spojení - telefon, fax, e-mail.

10. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, tituly, úplná adresa.

11. Identifikační číslo právnické či fyzické osoby, bylo-li přiděleno.

12. Daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

13. Údaje o investorovi v rozsahu údajů o žadateli v případě, že plynovod nefinancuje žadatel, s návrhem smlouvy o pronájmu plynového zařízení.

Část B - údaje o přímém plynovodu

1. Předpokládané umístěni plynovodu - kraj, obec, katastrální území, na nichž bude přímý plynovod situován a situační zákres plynovodu do snímku mapy v měřítku minimálně 1 : 25 000.

2. Charakteristika účelu výstavby přímého plynovodu.

3. Termín zahájení a ukončení výstavby a termín uvedení přímého plynovodu do provozu.

4. Požadovaná platnost autorizace od - do.

5. Základní údaje o přímém plynovodu

- délka (km),

-jmenovitá světlost plynovodu (v mm),

- max. a min. provozní tlak v místě připojení (v MPa),

- projektovaný max. výkon (v tis. m3/hod.),

- přepravní kapacita (v mil. m /rok),

- předpokládané roční využití projektované kapacity (v %),

- místo připojení k přepravní soustavě na území České republiky nebo k zahraniční plynárenské soustavě,

- předpokládané investiční náklady přímého plynovodu včetně nákladů na připojení,

- předpokládaná doba návratnosti investičních nákladů.

Prohlášení žadatele

Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů.

V.........dne...........

...........................
podpis a razítko žadatele

Nedílnou součástí této žádosti ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je:

1) Ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo ověřená kopie smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby ne starší šesti měsíců.

2) Doklad prokazující odmítnutí přístupu k distribuční soustavě.

3) Stanovisko Ministerstva životního prostředí že přímý plynovod bude odpovídat předpisům na ochranu životního prostředí, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis^.

4) Dohoda žadatele o podmínkách připojení s provozovatelem přepravní soustavy, na kterou je přímý plynovod připojován.

5) Doklady, prokazující finanční předpoklady žadatele k výstavbě přímého plynovodu.

V případě rozšíření žádosti o dočasné vyjmutí podle § 67 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb. je nutné doplnit:

6) Podrobný popis přínosu vybraného plynového zařízení ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek plynu,

7) Specifikaci ekonomických či finančních problémů, které pro žadatele vyplývají z výstavby vybraného plynového zařízení,

8) Dobu trvání a rozsah dočasného vyjmutí,

9) Vyjádření Energetického regulačního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.

Vzor

Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu podzemního zásobníku plynu

Část A - údaje o žadateli

1.  Obchodní firma, popř. název nebo jméno (jména) a příjmení, pokud právnická nebo fyzická osoba není zapsána v obchodním rejstříku.

2.  Předmět podnikání.

3.  Sídlo v členění: stát, kraj, obec, pošta, poštovní směrovací číslo, ulice a číslo popisné.

4. Statutární orgán - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno, datum narození a rodné číslo (pokud bylo přiděleno) všech členů tohoto orgánu.

5. Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno).

6. Místo trvalého pobytu a místo podnikání, liši-li se od místa trvalého pobytu - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, obec, pošta, poštovní směrovací číslo, ulice a číslo popisné.

7. Místo pobytu (týká se cizinců, kteří mají povolení k pobytu na území České republiky).

8. Bydliště mimo území České republiky.

9. Spojení - telefon, fax, e-mail.

10. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, tituly, úplná adresa.

11. Identifikační číslo právnické či fyzické osoby, bylo-li přiděleno.

12. Daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

13. Údaje o investorovi v rozsahu údajů o žadateli v případě, že se jedná o rozdílné právnické nebo fyzické osoby.

Část B - údaje o podzemním zásobníku plynu

1. Název podzemního zásobníku plynu.

2. Předpokládané umístění podzemního zásobníku - kraj, obec, katastrální území, na nichž bude podzemní zásobník plynu situován a situační zákres podzemního zásobníku plynu do snímku mapy v měřítku minimálně 1:25 000.

3. Geologická charakteristika s vypořádáním zbytkových evidovaných zásob.

4. Charakteristika účelu výstavby podzemního zásobníku plynu a jeho funkce v plynárenském systému České republiky, případně jeho funkce pro zahraniční plynárenské společnosti.

5. Termín zahájení a ukončení výstavby a termín uvedení podzemního zásobníku plynu do provozu včetně přípojných plynovodů.

6. Požadovaná platnost autorizace od - do.

7. Základní údaje o plynovodech spojujících podzemní zásobník plynu s přepravní soustavou nebo distribuční soustavou anebo jinými plynárenskými zařízeními, s možností odebírat ze zásobníku plyn

- délka (km), -jmenovitá světlost (v mm),

- provozní tlaky na vstupu a výstupu (v MPa),

- místo připojení k přepravní nebo distribuční soustavě anebo k jiným plynárenským zařízením, odebírajícím plyn ze zásobníku s příslušnými mapovými podklady,

- předpokládané investiční náklady.

8. Základní údaje o podzemním zásobníku plynu

- projektovaná skladovací kapacita (v mil. m plynu),

- údaje o podušce (v mil. m3 plynu),

- projektovaný max. denní vtláčecí a těžební výkon v mil. m3 plynu,

- předpokládané využití projektované roční skladovací kapacity (v % projektované kapacity),

- předpokládané investiční náklady na výstavbu podzemního zásobníku a způsob financování,

- předpokládaná doba návratnosti investice.

Prohlášení žadatele

Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů.

V......... dne ...........

...................................
podpis a razítko žadatele

Nedílnou součástí této žádosti ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je:

1)  Ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo ověřená kopie smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby ne starší šesti měsíců.

2) Stanovisko Ministerstva životního prostředí, že výstavba i provoz podzemního zásobníku plynu bude odpovídat předpisům na ochranu životního prostředí, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis l\

3) Dohoda žadatele s provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy, stanovující podmínky připojení a přepravy plynu do nebo z podzemního zásobníku plynu.

4) Doklady prokazující finanční předpoklady žadatele zajistit výstavbu a zahájení provozu podzemního zásobníku včetně připojovacích plynovodů v předpokládaných termínech.

5) Vyjádření příslušného orgánu nebo orgánů územního plánování dle rozsahu navrhované výstavby o souladu navrhované výstavby s územně plánovací dokumentací.

V případě rozšíření žádosti o dočasné vyjmutí podle § 67 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb. je nutné doplnit:

6) Podrobný popis přínosu vybraného plynového zařízení ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek plynu,

7) Specifikaci ekonomických či finančních problémů, které pro žadatele vyplývají z výstavby vybraného plynového zařízení,

8)  Dobu trvání a rozsah dočasného vyjmutí,

9) Vyjádření Energetického regulačního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.

Vzor

Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu plynovodu spojujícího plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami

Část A - údaje o žadateli

1. Obchodní firma, popř. název nebo jméno (jména) a příjmení, pokud právnická nebo fyzická osoba není zapsána v obchodním rejstříku.

2. Předmět podnikání.

3. Sídlo v členění: stát, kraj, obec, pošta, poštovní směrovací číslo, ulice a číslo popisné.

4. Statutární orgán - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno, datum narození a rodné číslo (pokud bylo přiděleno) všech členů tohoto orgánu.

5. Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno).

6. Místo trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu - vyplňuje

pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, obec, pošta, poštovní směrovací číslo, ulice a číslo popisné.

7. Místo pobytu (týká se cizinců, kteří mají povolení k pobytu na území České republiky).

8. Bydliště mimo území České republiky.

9. Spojení - telefon, fax, e-mail.

10. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, tituly, úplná adresa.

11. Identifikační číslo právnické či fyzické osoby, bylo-li přiděleno.

12. Daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

13. Údaje o investorovi v rozsahu údajů o žadateli v případě, že se jedná o rozdílné právnické nebo fyzické osoby.

Část B - údaje o plynovodu spojujícím plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami

1. Předpokládané umístění plynovodu na území České republiky - kraj, obec, katastrální území, na nichž bude přímý plynovod situován a situační zákres plynovodu do snímku mapy v měřítku minimálně 1:25 000.

2. Charakteristika plynovodu - včetně technologických a stavebních objektů, které jsou jeho součástí - spojujícího plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami s podrobným zdůvodněním účelu stavby a její přepravní funkce.

3. Termín zahájení a ukončení výstavby a termín uvedení plynovodu do provozu.

4. Požadovaná platnost autorizace od - do.

5. Základní údaje o přímém plynovodu

- délka (km), -jmenovitá světlost (v mm),

- provozní tlaky na vstupu a výstupu (v MPa),

- projektovaná přepravní roční kapacita (v mil. m3),

- místo připojení k přepravní soustavě nebo k příslušné distribuční soustavě,

- předpokládané využití roční přepravní nebo distribuční projektované kapacity (%),

- předpokládaná doba návratnosti investičních nákladů.

Prohlášení žadatele

Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů.

V.........dne...........

....................................
podpis a razítko žadatele

Nedílnou součástí této žádosti ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je:

1) Ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo ověřená kopie smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby ne starší šesti měsíců.

2) Stanovisko Ministerstva životního prostředí, že plynovod spojující plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami bude odpovídat předpisům na ochranu životního prostředí, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis l\

3) Dohoda žadatele s provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy, na kterou bude plynovod spojující plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami připojován. V případě, že provozovatel a žadatel je jedna a táž fyzická nebo právnická osoba, nahrazuje tato dohoda vyjádření se zdůvodněním propojení a posouzením vlivu na stávající plynárenskou soustavu České republiky.

4) Způsob obchodního měření plynu v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, umožňující přeshraniční měření toku plynu.

5) Doklady, prokazující finanční předpoklady žadatele, že je schopen zajistit výstavbu plynovodu spojujícího plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami v předpokládaných termínech.

6) Vyjádření příslušného orgánu nebo orgánů územního plánování dle rozsahu navrhované výstavby o souladu navrhované výstavby s územně plánovací dokumentací.

V případě rozšíření žádosti o dočasné vyjmutí podle § 67 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb. je nutné doplnit:

7) Podrobný popis přínosu vybraného plynového zařízení ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek plynu,

8) Specifikaci ekonomických či finančních problémů, které pro žadatele vyplývají z výstavby vybraného plynového zařízení,

9) Dobu trvání a rozsah dočasného vyjmutí,

10) Vyjádření Energetického regulačního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,

11) Stanovisko příslušného orgánu státní správy dotčeného státu.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.

Vzor

Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa

Část A - údaje o žadateli

1. Obchodní firma, popř. název nebo jméno (jména) a příjmení, pokud právnická nebo fyzická osoba není zapsána v obchodním rejstříku.

2. Předmět podnikání.

3. Sídlo v členění: stát, kraj, obec, pošta, poštovní směrovací číslo, ulice a číslo popisné.

4. Statutární orgán - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno, datum narození a rodné číslo (pokud bylo přiděleno) všech členů tohoto orgánu.

5. Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno).

6. Místo trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, obec, pošta, poštovní směrovací číslo, ulice a číslo popisné.

7. Místo pobytu (týká se cizinců, kteří mají povolení k pobytu na území České republiky).

8. Bydliště mimo území České republiky.

9. Spojení - telefon, fax, e-mail.

10. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, tituly, úplná adresa.

11. Identifikační číslo právnické či fyzické osoby, bylo-li přiděleno.

12. Daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

13. Údaje o investorovi v rozsahu údajů o žadateli v případě, že se jedná o rozdílné právnické nebo fyzické osoby.

Část B - údaje o plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa

1. Předpokládané umístění plynovodu na území České republiky, kraj, obec, katastrální území, na nichž bude plynovod situován a situační zákres plynovodu do snímku mapy v měřítku minimálně 1:25 000.

2. Charakteristika účelu výstavby plynovodu - včetně technologických a stavebních objektů, které jsou jeho součástí - ve vztahu k současnému stavu přepravní nebo distribuční soustavy se zdůvodněním jeho funkce v soustavách.

3. Termín zahájení a ukončení výstavby a termín uvedení plynovodu do provozu.

4. Požadovaná platnost autorizace od - do.

5. Základní údaje o plynovodu

- délka (km),

- jmenovitá světlost (v mm),

- projektovaný max. tlak (MPa),

- provozní tlaky na vstupu a výstupu (v MPa),

- projektovaná roční přepravní nebo distribuční kapacita

- místo připojení k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě se zakreslením v mapových podkladech a se schématem propojení,

- předpokládané využití projektované roční přepravní nebo distribuční kapacity (v %),

- předpokládaná doba návratnosti investičních nákladů.

Prohlášení žadatele

Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů.

V .........  dne...........

....................................
podpis a razítko žadatele

Nedílnou součástí této žádosti ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je:

1) Ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo ověřená kopie smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby ne starší šesti měsíců.

2) Stanovisko Ministerstva životního prostředí, že plynovod o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa bude odpovídat předpisům na ochranu životního prostředí, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis l\

3) Vyjádření provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy k možnosti připojení plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa k této soustavě v případě, že žadatel o autorizaci na výstavbu není totožný s provozovatelem příslušné soustavy.

4) Doklady prokazující finanční předpoklady žadatele o autorizaci na výstavbu plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa k financování výstavby anebo tytéž doklady, prokazující finanční předpoklady investora v případě, že stavbu vybraného plynového zařízení nefinancuje žadatel.

5) Vyjádření příslušného orgánu nebo orgánů územního plánování dle rozsahu navrhované výstavby o souladu navrhované výstavby s územně plánovací dokumentací.

V případě rozšíření žádosti o dočasné vyjmutí podle § 67 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb. je nutné doplnit:

6) Podrobný popis přínosu vybraného plynového zařízení ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek plynu,

7) Specifikaci ekonomických či finančních problémů, které pro žadatele vyplývají z výstavby vybraného plynového zařízení,

8) Dobu trvání a rozsah dočasného vyjmutí,

9) Vyjádření Energetického regulačního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.

Vzor

Žádost o prodloužení státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení

Část A - údaje o žadateli

1. Obchodní firma, popř. název nebo jméno (jména) a příjmení, pokud právnická nebo fyzická osoba není zapsána v obchodním rejstříku.

2. Předmět podnikání.

3. Sídlo v členění: stát, kraj, obec, pošta, poštovní směrovací číslo, ulice a číslo popisné.

4. Statutární orgán - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno, datum narození a rodné číslo (pokud bylo přiděleno) všech členů tohoto orgánu.

5. Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno).

6. Místo trvalého pobytu a místo podnikání, lisí—li se od místa trvalého pobytu - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, obec, pošta, poštovní směrovací číslo, ulice a číslo popisné.

7 Místo pobytu (týká se cizinců, kteří mají povolení k pobytu na území České republiky).

8. Bydliště mimo území České republiky.

9. Spojení - telefon, fax, e-mail.

10. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, tituly, úplná adresa.

11. Identifikační číslo právnické či fyzické osoby, bylo-li přiděleno.

12. Daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

13. Identifikační údaje o investorovi v případě, že stavbu nefinancuje žadatel se zdůvodněním prodloužení výstavby vybraného plynového zařízení.

Část B - údaje o vybraném plynovém zařízení

1. Základní charakteristika vybraného plynového zařízení a jeho umístění.

2. Původní termín zahájení a ukončení výstavby a termín uvedení do provozu.

3. Číslo udělené autorizace a termín její platnosti od - do.

4. Nový termín zahájení a ukončení výstavby a termín uvedení do provozu.

5. Změny údajů oproti původní žádosti nebo oproti vydané autorizaci na výstavbu.

6. Nově požadovaná platnost autorizace od.............

7. Důvod žádosti o prodloužení autorizace.

Prohlášení žadatele

Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů.

V.........dne...........

....................................
podpis a razítko žadatele.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.

Vzor

Žádost o zrušení státní autorizace na výstavbu vybraného plynového zařízení

Část A - údaje o žadateli

1. Obchodní firma, popř. název nebo jméno (jména) a příjmení, pokud právnická nebo fyzická osoba není zapsána v obchodním rejstříku.

2. Předmět podnikání.

3. Sídlo v členění: stát, kraj, obec, pošta, poštovní směrovací číslo, ulice a číslo popisné.

4. Statutární orgán - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno, datum narození a rodné číslo (pokud bylo přiděleno) všech členů tohoto orgánu.

5. Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno).

6. Místo trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, obec, pošta, poštovní směrovací číslo, ulice a číslo popisné.

7. Místo pobytu (týká se cizinců, kteří mají povolení k pobytu na území České republiky).

8. Bydliště mimo území České republiky.

9. Spojení - telefon, fax, e-mail.

10. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, tituly, úplná adresa.

11. Identifikační číslo právnické či fyzické osoby, bylo-li přiděleno.

12. Daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

Část B - údaje o vybraném plynovém zařízení

1. Základní charakteristika vybraného plynového zařízení.

2. Číslo udělené autorizace a termín její platnosti od - do.

3. Důvod žádosti o zrušení autorizace.

Prohlášení žadatele

Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů.

V.........dne...........

....................................
podpis a razítko žadatele".

6. Za přílohu č. 6 se doplňuje nová příloha č. 7, která zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.

Vzor

Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu zásobníku zkapalněného zemního plynu o obsahu větším než 10 m3

Část A - údaje o žadateli

1. Obchodní firma, popř. název nebo jméno (jména) a příjmení, pokud právnická nebo fyzická osoba není zapsána v obchodním rejstříku.

2. Předmět podnikání.

3. Sídlo v členění: stát, kraj, obec, pošta, poštovní směrovací číslo, ulice a číslo popisné.

4. Statutární orgán - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno, datum narození a rodné číslo (pokud bylo přiděleno) všech členů tohoto orgánu.

5. Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno).

6. Místo trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, obec, pošta, poštovní směrovací číslo, ulice a číslo popisné.

7. Místo pobytu (týká se cizinců, kteří mají povolení k pobytu na území České republiky).

8. Bydliště mimo území České republiky.

9. Spojení - telefon, fax, e-mail.

10. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, tituly, úplná adresa.

11. Identifikační číslo právnické či fyzické osoby, bylo-li přiděleno.

12. Daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

13. Údaje o investorovi v rozsahu údajů o žadateli v případě, že zásobník zkapalněného zemního plynu nefinancuje žadatel, s návrhem smlouvy o pronájmu vybraného plynového zařízení.

Část B - údaje o zásobníku zkapalněného zemního plynu

1. Lokalita instalace zásobníku - kraj, obec, katastrální území.

2. Charakteristika účelu výstavby zásobníku plynu.

3. Termín zahájení a ukončení výstavby a termín uvedení zásobníku plynu do provozu.

4. Požadovaná platnost autorizace od - do.

5. Základní údaje o zásobníku

- objem (m3)

- průměr (m)

- pracovní přetlak (MPa)

- umístění: podzemní - nadzemní - polozapuštěný

- provedení: válcový - kulový

Prohlášení žadatele

Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů.

V.........dne...........

.....................................
podpis a razítko žadatele

Nedílnou součástí této žádosti ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je:

1) Ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo ověřená kopie smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby ne starší šesti měsíců.

2) Stanovisko Ministerstva životního prostředí, že výstavba i provoz zásobníku zkapalněného zemního plynu bude odpovídat předpisům na ochranu životního prostředí, pokud tak stanoví zvláštní právní předpisl).

3) Doklady prokazující finanční předpoklady žadatele o autorizaci na výstavbu zásobníku zkapalněného zemního plynu k financování výstavby anebo tytéž doklady, prokazující finanční předpoklady investora v případě, že stavbu vybraného plynového zařízení nefinancuje žadatel.

4) Vyjádření příslušného orgánu nebo orgánů územního plánování dle rozsahu navrhované výstavby o souladu navrhované výstavby s územně plánovací dokumentací.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2005.


Ministr:

Ing. Urban v. r.

Přesunout nahoru