Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 114/2005 Sb.Vyhláška o podrobnostech o činnosti Bilančního centra

Částka 38/2005
Platnost od 24.03.2005
Účinnost od 01.04.2005
Zrušeno k 01.02.2010 (19/2010 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

VYHLÁŠKA

ze dne 1. března 2005

o podrobnostech o činnosti Bilančního centra

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle čl. II bodu 17 zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 62 odst. 3 písm. a) a § 64 odst. 6 energetického zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví tvorbu bilancí, sledování kapacit a obsah předávaných a přejímaných údajů v rámci plynárenské soustavy.

§ 2

Tvorba bilancí

(1) V oblasti předpokládaných bilancí dodávek a spotřeb plynu Bilanční centrum

a) přebírá roční bilance o předpokládané výrobě plynu, přepravě plynu, distribuci plynu, dodávkách plynu, uskladnění plynu a obchodu s plynem od výrobců, provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribučních soustav, provozovatelů podzemních zásobníků plynu a obchodníků s plynem v členění

1. od výrobců předpokládanou celkovou výrobu a dodávky plynu do přepravní nebo distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu,

2. od provozovatele přepravní soustavy předpokládané množství přepraveného plynu pro dodávky konečným zákazníkům na území České republiky a pro mezinárodní přepravu v místech vstupu do přepravní soustavy a místech výstupu z přepravní soustavy a ostatní spotřebované množství plynu,

3. od provozovatelů distribučních soustav předpokládané celkové množství distribuovaného plynu z distribuční soustavy, připojeným zákazníkům nebo do jiné distribuční soustavy,

4. od provozovatelů podzemních zásobníků plynu stav zásob na začátku těžby a vtláčení a maximální výkony těžby a vtláčení podle jednotlivých podzemních zásobníků plynu,

5. od obchodníků se zemním plynem předpoklad nákupu a dodávky plynu v jednotlivých distribučních soustavách, předpokládané dodávky z dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České republiky v rozdělení na jednotlivé zdroje a místa vstupu do soustav a výstupu ze soustav,

6. od obchodníků s koksárenským plynem, svítiplynem, degazačním plynem, generátorovým plynem, bioplynem, propanem, butanem a jejich směsmi, kromě využití pro pohon motorových vozidel, předpokládané roční bilance dodávek a nákupu, které jsou realizovány prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy,

b) předává zpracované předpokládané bilance zemního plynu a ostatních plynů ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu a Českému statistickému úřadu podle údajů uvedených v příloze č. 1,

c) zveřejňuje předpokládané souhrnné roční bilance zemního plynu způsobem umožňujícím dálkový přístup v podobě podle vzoru uvedeného v příloze č. 2.

(2) V oblasti vyhodnocování dodávek a spotřeb plynů Bilanční centrum

a) přebírá měsíční údaje o skutečné výrobě plynu, přepravě plynu, distribuci plynu, dodávkách plynu, uskladnění plynu a obchodu s plynem od výrobců, provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribučních soustav, provozovatelů podzemních zásobníků plynu a obchodníků s plynem v členění

1. od výrobců skutečnou souhrnnou denní, měsíční a roční celkovou výrobu a dodávky do jednotlivých soustav; měsíční vyhodnocení se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 3 a č. 4,

2. od provozovatele přepravní soustavy skutečné souhrnné denní, měsíční a roční množství plynu pro dodávky konečným zákazníkům na území České republiky a pro mezinárodní přepravu v místech vstupu do přepravní soustavy a v místech výstupu z přepravní soustavy, změny akumulace a ostatní spotřebované množství plynu; vyhodnocení se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 5 a č. 6,

3. od provozovatelů distribučních soustav skutečné měsíční dodávky do distribuční soustavy z přepravní soustavy a z jiných distribučních soustav, nebo ze zahraničí a z distribuční soustavy jednotlivým kategoriím zákazníků (velkoodběr, střední odběr, maloodběr, domácnosti) v členění podle krajů, dále vlastní spotřebu, ztráty a změnu akumulace za období od prvního do posledního dne v měsíci, množství distribuovaného plynu do jiných soustav a do zahraničí a skutečné souhrnné denní množství distribuovaného plynu do distribuční soustavy sdělované každodenně; vyhodnocení množství distribuovaného plynu podle kategorií odběru s alespoň 90 000 zákazníky nebo s méně než 90 000 zákazníky se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 7,

4. od provozovatelů podzemních zásobníků výši a změny kapacit, výkonů a stavu provozních zásob jednotlivých podzemních zásobníků plynu v rozdělení pro potřeby zásobování konečných zákazníků v České republice a pro zahraničí; měsíční vyhodnocení uskladněného plynu u podzemních zásobníků plynu se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 8,

5. od obchodníků s plynem měsíční a roční nákup a dodávku plynu konečným zákazníkům odebírajících plyn z přepravní soustavy, z distribučních soustav a z podzemních zásobníků plynu, měsíční a roční dodávky z dovozu zemního plynu do České republiky podle jednotlivých zdrojů a míst vstupu a vývozu zemního plynu z České republiky podle jednotlivých zdrojů a míst výstupu a údaje o zajištění bezpečnostního standardu požadovaných dodávek pro stavy nouze; vyhodnocení obchodu s plynem se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 9 a č. 10,

b) přebírá a vyhodnocuje výsledné údaje hodinových dodávek a spotřeb zemního plynu od provozovatele přepravní soustavy pro sestavení kontrolních hodinových odečtů plynárenské soustavy,

c) zpracovává údaje o skutečné přepravě plynu, distribuci plynu, výrobě plynu, dodávkách plynu, odběrech plynu a uskladňování plynu v plynárenské soustavě v termínech den, měsíc, čtvrtletí a rok,

d) zpracovává statistické údaje dovozu zemního plynu ze zahraničí a vývozu zemního plynu do zahraničí v období měsíc, čtvrtletí a rok,

e) přebírá údaje o skutečných dodávkách koksárenského plynu, svítiplynu, degazačního plynu, generátorového plynu, bioplynu, propanu, butanu a jejich směsi, kromě využití pro pohon motorových vozidel, od příslušných obchodníků v termínech měsíc a rok,

f) sleduje pravidelné meteorologické informace,

g) předává měsíční vyhodnocení přepravy, distribuce, výroby, dodávek, spotřeb, uskladňování, dovozů a vývozů zemního plynu a ostatních plynů ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu a Českému statistickému úřadu podle údajů uvedených v příloze č. 1,

h) zveřejňuje souhrnné vyhodnocení dodávek a spotřeb plynárenské soustavy způsobem umožňujícím dálkový přístup podle vzoru uvedeného v příloze č. 2,

i) zpracovává měsíční a roční bilance o plnění bezpečnostního standardu dodávek.

§ 3

Sledování kapacit

(1) Bilanční centrum sleduje informace o přepravních kapacitách, distribučních kapacitách a uskladňovacích kapacitách jednotlivých částí plynárenské soustavy České republiky.

(2) Sledování je prováděno prostřednictvím údajů o technických parametrech, kterými jsou technická, celková sjednaná a volná kapacita bodů soustav, celková změna akumulace soustav, maximální denní spotřeba soustav, délka velmivysokotlakých a vysokotlakých plynovodů s rozdělením podle těchto dvou kategorií a podle jednotlivých průměrů potrubí, výkony jednotlivých předávacích stanic s jejich minimálními vstupními tlaky, celkové schéma soustavy se zákresem všech předávacích stanic a velmivysokotlakých a vysokotlakých plynovodů a závislosti denního těžebního výkonu na stavu provozních zásob u jednotlivých podzemních zásobníků plynu.

(3) Výsledky sledování jsou předávány ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu na jejich vyžádání.

§ 4

Údaje od provozovatelů přímých plynovodů

Provozovatelé přímých plynovodů předávají Bilančnímu centru údaje o celkovém předpokládaném ročním dodávaném množství plynu a údaje o předpokládaném maximálním denním množství plynu. Údaje předávají vždy do 15. listopadu příslušného kalendářního roku pro následující kalendářní rok. Souhrnné zpracování těchto údajů předává Bilanční centrum ministerstvu.

§ 5

Údaje o oprávněných zákaznících

Bilanční centrum přebírá, zpracovává a předává následující údaje o oprávněných zákaznících:

a) o měsíčních dodávkách plynu v případech, kdy si je oprávnění zákazníci zajišťují sami včetně dovozu plynu ze zahraničí, které po souhrnném zpracování předává ministerstvu,

b) pravidelné informace od oprávněných zákazníků s roční spotřebou alespoň 4 200 MWh (400 tisíc m3), kteří změnili obchodníka s plynem; oznámení změny se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 11,

c) pravidelné informace od obchodníků s plynem o počtech zákazníků s roční spotřebou plynu nižší než 4 200 MWh (400 tisíc m3) v rozdělení podle jednotlivých kategorií zákazníků, kteří změnili obchodníka s plynem; výkaz změn se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 12,

d) zpracovává na základě informací z příloh č. 11 a č. 12 statistické údaje o oprávněných zákaznících, kteří změnili obchodníka s plynem po 31. prosinci 2004, a předává je ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu a Českému statistickému úřadu.


§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 166/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku.

2. Vyhláška č. 443/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 166/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2005.


Ministr:

Ing. Urban v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

Předávání bilancí plynů z Bilančního centra na ministerstvo, Energetický regulační úřad a Český statistický úřad

Obsah bilancíČetnost bilancíTermín předáni
A. Předpokládané bilance
zemního plynu v ČR
KomentářZimní obdobído 30.9.
Bilance celkových měsíčních spotřeb plynárenské soustavyRokdo 31.12.
Bilance celkových měsíčních dodávek z dovozu, podzemních zásobníků a tuzemské těžby5 letdo 31 12.
Bilance krytí maximálních denních spotřeb dodávkami ze zdrojů v jednotlivých měsících
Hodnoty atmosférických teplot ovzduší a teplotních gradientů spotřeby
B. Předpokládané bilance
ostatních plynů podle
zákona
KomentářRokdo 31.12.
Bilance dodávek koksárenského plynu, svítiplynu, degazačního plynu, generátorového plynu, bioplynu, propanu, butanu a jejich směsi
(kromě využití pro pohon motorových vozidel)
C. Vyhodnocení zemního
plynu v ČR
KomentářMěsícdo konce
násled. měsíce
Vyhodnocení souhrnné výroby plynu a jeho dodávek do soustavRokdo konce března
násled. roku
Vyhodnocení souhrnné přepravy pro konečné zákazníky v ČR v místech vstupu a výstupu soustavyZimní obdobído 30.9.
Vyhodnocení souhrnných dodávek pro konečné zákazníky připojené přímo na přepravní soustavu
Vyhodnocení souhrnného množství plynu pro mezinárodní přepravu v místech vstupu a výstupu soustavy
Vyhodnocení souhrnných dodávek do distribučních soustav podle míst vstupů
Vyhodnocení souhrnných dodávek z distribučních soustav podle jednotlivých kategorií zákazníků
Vyhodnocení celkových vlastních spotřeb, ztrát a změn akumulace u přepravní soustavy a distribučních soustav
Vyhodnocení celkové těžby, vtláčení a stavu provozních zásob podzemních zásobníků pro zákazníky v ČR a pro zahraničí
Vyhodnocení celkového nákupu a prodeje plynu v přepravní soustavě a distribučních soustavách
Vyhodnocení celkového dovozu plynu do ČR a vývozu plynu z ČR
Vyhodnocení celkového zajištěného bezpečnostního standardu dodávky plynu
Vyhodnocení výkazu změn počtu oprávněných zákazníků u obchodníků s plynem
Vyhodnocení teplot ovzduší, teplotních gradientů spotřeb a celkových přepočtených spotřeb plynárenské soustavy
Vyhodnocení maximálních, průměrných a minimálních denních spotřeb plynárenské soustavy
D. Vyhodnocení ostatních
plynů podle zákona
KomentářMěsícdo konce násled.
měsíce
Vyhodnocení dodávek koksárenského plynu, svítiplynu, degazačního plynu, generátorového plynu, bioplynu, propanu,
butanu a jejich směsi (kromě využití pro pohon motorových vozidel)
Rokdo konce března
násled. roku

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

VZOR Zveřejňování souhrnných bilancí včetně vyhodnocení na internetových stránkách Bilančního centra
VZOR Zveřejňování souhrnných bilancí včetně vyhodnocení na internetových stránkách Bilančního centra

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

VZOR Vyhodnocení výroby (těžby) plynu od výrobce
VZOR Vyhodnocení výroby (těžby) plynu od výrobce

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

VZOR Vyhodnocení dodávek plynu z výroby (těžby) plynu
VZOR Vyhodnocení dodávek plynu z výroby (těžby) plynu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

VZOR Měsíční vyhodnocení zemního plynu v přepravní soustavě
VZOR Měsíční vyhodnocení zemního plynu v přepravní soustavě

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

VZOR Denní vyhodnocení zemního plynu v přepravní soustavě
VZOR Denní vyhodnocení zemního plynu v přepravní soustavě

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

VZOR Vyhodnocení dodávek zemního plynu v distribuční soustavě
VZOR Vyhodnocení dodávek zemního plynu v distribuční soustavě

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

VZOR Vyhodnocení uskladněného zemního plynu
VZOR Vyhodnocení uskladněného zemního plynu

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

VZOR Vyhodnocení obchodu se zemním plynem - typ A
VZOR Vyhodnocení obchodu se zemním plynem - typ A

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

VZOR Vyhodnocení obchodu se zemním plynem - typ B
VZOR Vyhodnocení obchodu se zemním plynem - typ B

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

VZOR Oznámení změny obchodníka (dodavatele) zemního plynu (pro zákazníky s ročním odběrem nad 4 200 MWh)
VZOR Oznámení změny obchodníka (dodavatele) zemního plynu (pro zákazníky s ročním odběrem nad 4 200 MWh)

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

VZOR Výkaz změn počtu zákazníků u obchodníků s plynem (zpracovává souhrnně obchodník s plynem pro zákazníky s roční spotřebou plynu nižší než 4 200 MWh)
VZOR Výkaz změn počtu zákazníků u obchodníků s plynem (zpracovává souhrnně obchodník s plynem pro zákazníky s roční spotřebou plynu nižší než 4 200 MWh)

Přesunout nahoru