Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 110/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Částka 35/2005
Platnost od 14.03.2005
Účinnost od 01.04.2005
Zrušeno k 01.06.2012 (123/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

110

VYHLÁŠKA

ze dne 2. března 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č.293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 91 odst. 3, § 92 odst. 2, § 93 odst. 1, § 94 odst. 1 a § 96 odst. 8zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, se mění takto:

1. V § 1 písmeno h) zní:

"h) náležitosti žádostí o povolení odkladu a postup pro jejich posuzování a povolování odkladu Českou inspekcí životního prostředí (dále jen "Inspekce").".

2. V § 3 odst. 3 se za větu první vkládá věta "Pro výpočet množství znečištění se použijí výsledky rozborů ze všech odběrů vzorků zpracovaných podle této vyhlášky.".

3. V § 3 odst. 5 písm. c) se slova "krajským úřadem" nahrazují slovem "Inspekcí".

4. V § 3 odst. 7 větě poslední se slova "krajským úřadem" nahrazují slovem "Inspekcí".

5. V § 3 odst. 8 písm. b) větě páté se slova "krajskému úřadu" nahrazují slovem "Inspekci".

6. V § 3 odst. 10 větě druhé se slova "krajský úřad" nahrazují slovem "Inspekci" a ve větě poslední se slova "krajským úřadem" nahrazují slovem "Inspekcí".

7. V § 3 odst. 10 se na konci doplňuje věta "Nesleduje-li znečišťovatel množství znečištění ve vypouštěných odpadních vodách způsobem stanoveným touto vyhláškou, může Inspekce použít k výpočtu poplatku za znečištění vypouštěných odpadních vod výsledky stanovení koncentrací ukazatelů znečištění zjištěné v daném roce kontrolní laboratoří.".

8. V § 3 se odstavec 11 zrušuje.

9. V § 4 odst. 5 větě poslední se slova "příslušným krajským úřadem" nahrazují slovem "Inspekcí".

10. V § 4 odst. 8 větě první se slova "krajskému úřadu" nahrazují slovem "Inspekci".

11. V § 4 odst. 8 se věta druhá zrušuje.

12. V § 5 se tečka na konci textu písmene h) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i) záznamů v provozním deníku vodního díla o provedení odběrů vzorků pro účely stanovení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových včetně provedení kontrolních odběrů.".

13. V § 9 odst. 1 větě první se slova "krajskému úřadu" nahrazují slovem "Inspekci".

14. V § 9 odst. 2 písm. a) bod 7 se slovo "sdružení" nahrazuje slovem "převedení" a slovo "sdružil-li" slovem "převedl-li".

15. Nadpis pod označením § 10 zní: "Postup Inspekce pro posuzování žádostí o povolení odkladu a pro povolování odkladu (K § 96 a 97 vodního zákona)".

16. V § 10 odst. 2 větě první se slova "krajský úřad" nahrazují slovem "Inspekce" a slova "sdružení" se nahrazují slovy "převedení".

17. V § 10 odst. 2 větě druhé se slova "krajský úřad" nahrazují slovem "Inspekce".

18. V § 10 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova "krajský úřad" nahrazují slovem "Inspekce".

19. V § 10 odst. 5 se slova "krajský úřad" nahrazují slovem "Inspekce".

20. V § 10 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova "se předloží krajskému úřadu" nahrazují slovy "předloží znečišťovatel Inspekci".

21. V § 11 odst. 2 písm. b) větě druhé se slova "krajským úřadem" nahrazují slovem "Inspekcí".

22. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č.1 k vyhlášce č.293/2002 Sb.

Podrobnosti k předběžné úpravě vzorků

Předběžná úprava vzorků

Nutnou podmínkou dosažení srovnatelných analytických výsledků je homogenní vzorek. Normalizované analytické metody obsahují různé způsoby úpravy vzorku, volba závisí na účelu analýzy. Pro účely této vyhlášky je způsob úpravy vzorku určen v tabulce č. 1.

Za přítomnosti hrubých nečistot se první krok úpravy provádí již při odběru vzorku a pro všechny ukazatele znečištění. Je to cezení vzorku přes síto z inertního materiálu (průměr ok 1 mm), které zabrání vzniku hrubých chyb stanovení v důsledku přítomnosti nehomogenizovatelných částic tuhé fáze. Další kroky určuje pro jednotlivé ukazatele tabulka č. 1.

Tabulka č. 1 Předběžná úprava vzorků

Ukazatel znečištěníPředběžná úpravaKonzervace3) 4)
CHSKCrhomogenizace1)H2SO4 na pH 1 až 2
zmrazení na –20 °C
RASfiltrace2)1 °C – 5 °C
NLruční roztřepání1 °C – 5 °C
Pcelkhomogenizace1)H2SO4 na pH 1 až 2
zmrazení na –20 °C
N-NH4filtrace2)H2SO4 na pH 1 až 25)
1 °C – 5 °C
zmrazení na –20 °C
N-NO2filtrace2)1 °C – 5 °C
N-NO3filtrace2)H2SO4 na pH 1 až 26)
1 °C – 5 °C
zmrazení na –20 °C
AOXfiltrace2)HNO3 na pH 1 až 2
1 °C – 5 °C, tma
zmrazení na –20 °C
Hghomogenizace1)HNO3 na pH 1 až 2 + K2Cr2O7 (na konc. 0,05 %)
Cdhomogenizace1)HNO3 na pH 1 až 2

Odkazy k tabulce č.1 – indexy:

1) Homogenizace desintegrátorem (velikost částic < 40 μm) před konzervací, doporučuje se homogenizovat celý objem vzorkovnice.

2) Filtrace filtrem ze skleněných vláken střední velikosti pórů 1 μm ± 0,3 μm před konzervací, doporučuje se experimentálně ověřit vliv filtrace na koncentraci analytu ve vzorku, je-li významný, vzorek se místo filtrace odstředí, dle ČSN EN ISO 5667 3:2004 se nedoporučuje sedimentace.

3) Je uvedena konzervace dle ČSN EN ISO 5667-3:2004, použije-li se zmrazení na –20 °C, je nutno experimentálně ověřit, že se po rozmrazení obnoví původní vlastnosti vzorku.

4) Účinnost konzervace a maximální doba uchování konzervovaného vzorku se stanoví pro konkrétní typ odpadní vody a konkrétní způsob konzervace experimentálně.

5) Je-li hodnota pH > 7,5 vzorek se konzervuje H2SO4 na pH 1 až 2 k omezení úniku NH3.

6) V ČSN EN ISO 5667-3:2004 je uvedena HCl místo H2SO4.

Postup stanovení nejistot výsledků měření ukazatelů znečištění je stanoven v příručce Kvalimetrie 11 "Stanovení nejistoty analytického měření", editor M. Suchánek, EURACHEM-ČR, Praha 2001 a KVALIMETRIE 13 "Odhad nejistot chemických a mikrobiologických měření", editor M. Suchánek, Eurachem-ČR, Praha 2003.

Při sestavování programu odběru vzorků a vypracování standardního postupu pro odběr vzorků se vychází z požadavků obsažených v příslušných technických normách pro odběr vzorků.1)

23. V příloze č. 2 tabulka pod nadpisem "Normy stanovení ukazatelů znečištění pro účely vodního zákona (Rozhodčí analytické metody)" zní:

Ukazatel znečištěníAnalytické metody stanovení ukazatelů znečištěníZveřejnění normy
123
CHSKCrTNV 75 75201)březen 2002
RASTNV 75 73472)únor 2003
NLČSN EN 872 (75 7349)3)červenec 1998
PcČSN EN ISO 6878 (75 7465) čl. 7 a 84)únor 2005
TNV 75 74665)únor 2000
ČSN EN ISO 11885 (75 7387)6)únor 1999
N-NH4+ČSN ISO 5664 (75 7449)7)červen 1994
ČSN ISO 7150-1 (75 7451)8)červen 1994
ČSN ISO 7150-2 (75 7451)9)červen 1994
ČSN EN ISO 11732 (75 7454)10)listopad 1998
ČSN ISO 6778 (75 7450)11)červen 1994
ČSN EN ISO 14911 (75 7392)12)červenec 2000
Nanorg(N-NH4+)+(N-NO2-)+(N-NO3-) 
N-NO2ČSN EN 26777 (75 7452)13)září 1995
ČSN EN ISO 13395 (75 7456)14)prosinec 1997
ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391)15)listopad 1998
N-NO3ČSN ISO 7890-1 (75 7453)16)leden 1995
ČSN ISO 7890-2 (75 7453)17)leden 1995
ČSN ISO 7890-3 (75 7453)18)leden 1995
ČSN EN ISO 13395 (75 7456)14)prosinec 1997
ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391)15)listopad 1998
AOXČSN EN 9562 (75 7531)19)březen 2005
HgČSN EN 1483 (75 7439)20)srpen 1998
TNV 75 744021)srpen 1998
ČSN EN 12338 (75 7441)22)říjen 1999
ČSN EN 13506 (75 7442)23)říjen 2002
CdČSN EN ISO 5961 (75 7418)24)únor 1996
ČSN EN ISO 11885 (75 7387)6)únor 1999
TNV 75738925)duben 2002
ČSN ISO 8288 (75 7382)26)únor 1995
“.

24. V příloze č. 2 se část "Poznámka (sloupec 3 tabulky):" včetně textu poznámek 1 a 2 zrušuje.

25. V příloze č. 2 v části "Odkazy k tabulce: názvy norem (index ve sloupci 2)" odkazy č. 1) až 26) znějí:

1) „Jakost vod ­ Stanovení chemické spot eby kyslíku dichromanem (CHSKCr)"

2) „Jakost vod - Stanovení rozpušt ných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách"

3) „Jakost vod -­ Stanovení nerozpušt ných látek ­ Metoda filtrace filtrem ze sklen ných vláken"

4) „Jakost vod -­ Stanovení fosforu -­ Spektrometrická metoda s molybdenanem amonným"

5) „Jakost vod -­ Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)"

6) „Jakost vod -­ Stanovení 33 prvk atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)"

7) "Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Odměrná metoda po destilaci"

8) "Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Část 1.: Manuální spektrometrická metoda"

9) "Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Část 2.: Automatizovaná spektrometrická metoda"

10) "Jakost vod - Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí"

11) "Jakost vod - Stanovení amonných iontů - potenciometrická metoda"

12) „Jakost vod -­ Stanovení rozpuštěných kationtů Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+, Ba2+ chromatografií iontů - Metoda pro vody a odpadní vody

13) „Jakost vod -­ Stanovení dusitanů - Molekulárn absorpční spektrofotometrická metoda"

14) "Jakost vod - Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí"

15) "Jakost vod - stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 2.: Stanovení bromidů , chloridů , dusičnanů , dusitanů , ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách"

16) „Jakost vod -­ Stanovení dusičnanů - Část 1: Spektrometrická metoda s 2,6 - dimethylfenolem"

17) "Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Část 2.: Spektrometrická destilační metoda s 4 - fluorfenolem"

18) "Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Část 3.: Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou"

19) "Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)"

20) "Jakost vod - Stanovení rtuti"

21) "Jakost vod - Stanovení veškeré rtuti jednoúčelovým atomovým absorpčním spektrometrem"

22) "Jakost vod - Stanovení rtuti - Metody po zkoncentrování amalgamací"

23) „Jakost vod ­- Stanovení rtuti atomovou fluorescenční spektrometrií"

24) "Jakost vod - Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií"

25) „Jakost vod -­ Stanovení rozpuštěné mědi, olova, kadmia, selenu, thalia, kobaltu, niklu, chromu a rtuti rozpouštěcí (stripping) voltametrií"

26) „Jakost vod -­ Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova ­- Metody plamenové absorpční spektrometrie"."

26. V příloze č. 3 se za komentář pod tabulkou k typu vzorku c) doplňuje poznámka, která zní:

"Poznámka: Pokud se analyzuje současně více ukazatelů znečištění, lze použít typ vzorku nejvyšší kategorie [například pokud je stanoveno použití vzorků typu a) pro jeden ukazatel a typu b) pro druhý ukazatel analyzovaný současně, lze použít pro oba ukazatele znečištění typ vzorku b)]. Použít typ vzorku vyšší kategorie lze i v případě, je-li takový typ vzorku stanoven vodoprávním úřadem v podmínkách povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z předmětného zdroje znečišťování.".

27. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní:

„Příloha č.4 k vyhlášce č.293/2002 Sb.

Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za zdroj znečišťování
Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za zdroj znečišťování


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2005.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

Poznámky pod čarou

1) ČSN EN 25667-1 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků.
ČSN EN 25667-2 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků Část 2: Pokyny pro způsoby odběru vzorků.
ČSN EN ISO 5667-3 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků Část 3: Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi.
ČSN ISO 5667-4 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků Část 4: Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží.
ČSN ISO 5667-6 (75 07051) Jakost vod – Odběr vzorků Část 6: Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků.
ČSN ISO 5667-10 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod.
ČSN ISO 5667-11 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod.
ČSN ISO 5667-14 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků Část 14: Pokyny pro zabezpečování jakosti odběru vzorků vod a manipulace s nimi.".

Přesunout nahoru