Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 103/2005 Sb.Vyhláška o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě

Částka 31/2005
Platnost od 04.03.2005
Účinnost od 04.03.2005
Zrušeno k 04.11.2016 (357/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

VYHLÁŠKA

ze dne 14. února 2005

o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě

Ministerstvo obrany po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 21 odst. 7 a § 29 odst. 9 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), podle § 39 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:


§ 1

Zdravotní způsobilost

Zdravotní způsobilost se zjišťuje a posuzuje při lékařských prohlídkách v rámci odvodního a přezkumného řízení, v rámci výběru uchazečů o povolání do služebního poměru vojáka z povolání nebo zařazení do aktivní zálohy (dále jen "uchazeč"), při lékařských prohlídkách vojáků v činné službě, před služebním zařazením vojáků na funkce vyžadující některé speciální odbornosti (dále jen "specialista") a také před propuštěním z vojenské činné služby.

§ 2

Stupně zdravotní způsobilosti

(1) Stupně zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby se vyjadřují zdravotními klasifikacemi. Zdravotní klasifikace vyjadřují rozsah schopnosti k výkonu vojenské činné služby a jsou jedním z podkladů pro vyhotovení posudku o zdravotní způsobilosti. Označují se příslušnou značkou.

(2) Zdravotní klasifikace:

a) "Schopen (značka A)" se stanoví občanům při odvodním řízení, uchazečům a vojákům při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu bez omezení, s výjimkou některých speciálních vojenských odborností, které mají vymezené požadavky na tělesnou výšku a hmotnost nebo kladou zvýšené nároky na zdravotní stav,

b) "Schopen, ne pro I, II, III (značka BI, BII, BIII)" se stanoví občanům při odvodním řízení, uchazečům, mužstvu a poddůstojníkům při zjištění zdravotního stavu, který umožňuje běžnou pracovní aktivitu a dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu kromě vojenských odborností a funkcí, které vyžadují zvýšené nároky na fyzickou zdatnost (BI), duševní činnost a intelektové kvality (BII) a přesnost a pohotovost smyslových orgánů (BIII). Zdravotní klasifikace "Schopen, ne pro I, II, III" může být stanovena v různých kombinacích nebo i v rozsahu všech 3 skupin omezení současně. Zdravotní klasifikace "Schopen, ne pro I, II, III" vylučuje výkon vojenské činné služby v některých speciálních odbornostech, které jsou označeny arabskými číslicemi 1 až 6. Tyto číslice se uvádějí jako dodatek ke zdravotní klasifikaci (např. "Schopen, ne pro I, ne 1, 2, 6"). Uchazeče s touto zdravotní klasifikací nelze povolat do služebního poměru vojáka z povolání nebo zařadit do aktivní zálohy,

c) "Schopen s omezením (značka C)" se stanoví vojákům z povolání a vojákům v aktivní záloze. Dále se stanoví vojákům, kteří jsou příslušníky hodnostních sborů rotmistrů, praporčíků, důstojníků a generálů při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu u všech druhů vojsk a služeb, ale omezuje zařazení na některé funkce a vyžaduje občasné poskytování krátkodobých úlev anebo dlouhodobých, ale méně podstatných úlev, v plnění služebních povinností. Doba, po kterou je tato zdravotní klasifikace stanovena, je dána předpokládaným vývojem zdravotního stavu. Uchazeče s touto zdravotní klasifikací nelze povolat do služebního poměru vojáka z povolání nebo zařadit do aktivní zálohy,

d) "Neschopen (značka D)" se stanoví občanům při odvodním řízení, uchazečům a vojákům, jejichž zdravotní stav nedovoluje déle než 12 měsíců nebo trvale vykonávat vojenskou činnou službu. Dále se tato zdravotní klasifikace stanoví vojákům v základní přípravě, jejichž zdravotní stav nedovoluje nepřetržitě vykonávat vojenskou činnou službu po dobu delší než 6 týdnů a není předpoklad jeho úpravy před skončením základní přípravy.

§ 3

Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti

Pro jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby se stanoví v příloze č. 1 zdravotní hlediska podle seznamu u nejčastěji se vyskytujících nemocí a vad a jim odpovídající stupeň zdravotní způsobilosti, který se vyjadřuje značkou příslušné zdravotní klasifikace. V příloze č. 2 se stanoví diferencovaně požadavky na tělesnou výšku a hmotnost a v příloze č. 3 se stanoví diferencované zdravotní požadavky pro specialisty a uchazeče.

§ 4

Lékařské prohlídky

(1) Lékařské prohlídky jsou prováděny ke zjištění zdravotního stavu posuzovaného občana nebo vojáka s cíleným zaměřením na nemoci a vady, které zdravotní způsobilost k vojenské činné službě vylučují nebo omezují. Nemoci a vady, které zdravotní způsobilost vylučují nebo omezují, jsou uvedeny v přílohách 1, 2 a 3 k této vyhlášce.

(2) Lékařské prohlídky u odvodního a přezkumného řízení zahrnují ověření a doplnění anamnézy, antropometrická měření, orientační chemické vyšetření moče, fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření, orientační vyšetření sluchu a zraku včetně barvocitu, popřípadě další odborná vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu. Občané a vojáci odsouzení za spáchání trestného činu, občané a vojáci léčení, popřípadě sledovaní v psychiatrických zařízeních pro duševní poruchy a poruchy chování, zejména pro patologické hráčství, pro závislost na alkoholu a jiných návykových látkách, se vždy odesílají k odbornému psychiatrickému vyšetření.

(3) Zdravotní způsobilost vojáků v činné službě se posuzuje při lékařských prohlídkách a vyšetřeních v tomto časovém rozmezí a s tímto obsahem:

a) vstupní lékařské prohlídky vojáků v základní přípravě při jejich nástupu, vojáků z povolání při povolání do služebního poměru, vojáků v záloze při nástupu na vojenské cvičení nebo na výjimečné vojenské cvičení anebo k výkonu mimořádné služby. Obsahem je rodinná, osobní, pracovní a epidemiologická anamnéza, antropometrická měření, fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření a vyšetření smyslových orgánů, vyšetření moče na bílkoviny, cukry, žlučová barviva a vyšetření chrupu,

b) pravidelné roční lékařské prohlídky vojáků z povolání. Obsahem je doplnění anamnézy se zaměřením na její změny, rizikové faktory, kterými jsou zejména ICHS, diabetes, hypertenze, poruchy metabolismu lipidů a profesní rizika, antropometrická měření, fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření a vyšetření smyslových orgánů, orientační chemické vyšetření moče a případně další odborná vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu a nároků vykonávané funkce. Vojáci ve věkových skupinách 25, 30, 33, 36, 39 let a nad 40 let věku se podrobují rozšířeným lékařským prohlídkám, při kterých se dále provádí psychologické vyšetření, laboratorní vyšetření krve, a to celkový cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly, glykemie, ALT, GMT, kreatinin a krevní obraz, klidové EKG, diferencované preventivní onkologické vyšetření, a to vyšetření per rectum a hemokult, u žen vyšetření prsu,

c) lékařské prohlídky vojáků vykonávajících rizikové práce v termínech a rozsahu podle rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví,

d) mimořádné lékařské prohlídky:

1. specialistů před zahájením jejich odborného výcviku,

2. specialistů, jestliže jejich činnost vykáže nedostatky, které mohou ohrozit jejich vlastní zdraví a bezpečnost nebo zdraví a životy ostatních osob,

3. specialistů, jestliže výkon speciální činnosti, pro kterou bylo provedeno posouzení zdravotní způsobilosti, byl přerušen na dobu delší než 3 měsíce,

4. jestliže to nařídí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,

5. jestliže to stanoví zvláštní právní předpis,

6. před sportovními soutěžemi. Obsahem je anamnéza a fyzikální vyšetření interního charakteru se zaměřením na stanovení zdravotní způsobilosti ke sportovní soutěži,

7. vojáků z povolání, kteří mají konat službu v zahraničí před odjezdem a po návratu. Tito vojáci se podrobují vyšetření na oddělení nemocí z povolání vojenské nemocnice. Toto vyšetření se doplňuje o laboratorní vyšetření krve s vyhodnocením sedimentace erytrocytů, krevního obrazu a diferenciálu, GMT, HBsAg, o odběr krve pro uložení vzorku krevního séra v sérové bance Armády České republiky a o další vyšetření podle požadavku přijímajícího státu. Nejpozději do 3 dnů po návratu z epidemiologicky závažných, klimaticky a jinak obtížných oblastí, včetně míst působení jednotek mnohonárodních ozbrojených sil, se uskutečňuje karanténní vyšetření na oddělení nemocí z povolání vojenské nemocnice. Součástí vyšetření je klinicko-psychologické vyšetření.

Rozsah mimořádné lékařské prohlídky je dán zdravotním stavem posuzované osoby a náročností činnosti, ke které je posuzován,

e) výstupní lékařské prohlídky vojáků před jejich přemístěním nebo propuštěním z vojenské činné služby. Obsah lékařské prohlídky je stejný jako u vstupní lékařské prohlídky.

§ 5

Posudek o zdravotní způsobilosti

(1) Posudek o stupni zdravotní způsobilosti občana nebo vojáka vykonávat vojenskou činnou službu (dále jen "posudek o zdravotní způsobilosti") vyhotovují na základě lékařské prohlídky, vyhodnocení dotazníku a dalších odborných vyšetření lékaři odvodních komisí, lékaři přezkumných komisí, lékaři posádkových zařízení zdravotní péče (dále jen "posádková ošetřovna"), lékaři vojenských nemocnic nebo lékaři Ústavu leteckého zdravotnictví.

(2) Posudek o zdravotní způsobilosti se zpracovává písemně a je obsažen v odvodním protokolu při odvodním řízení nebo v "Osvědčení o nemoci" při přezkumném řízení. Posudek pro potřebu rozhodování vyšších přezkumných komisí se zpracovává v podobě informace o výsledku posouzení. Posudek o zdravotní způsobilosti se zpracovává také na závěr lékařských prohlídek prováděných podle § 4 odst. 2.

(3) Lékaři odvodních a přezkumných komisí si mohou od ošetřujících lékařů vyžádat výpisy ze zdravotní dokumentace, lékařské nálezy a posudky s údaji nezbytnými pro posouzení zdravotní způsobilosti.

(4) Lékaři odvodních a přezkumných komisí odesílají posuzované občany a vojáky k odborným vyšetřením, jestliže lékařské nálezy jsou neúplné, rozporné nebo starší 3 měsíce.

(5) Posudek o zdravotní způsobilosti vyjadřuje zdravotní způsobilost občana nebo vojáka vykonávat vojenskou činnou službu a je podkladem pro vydání rozhodnutí při odvodním nebo přezkumném řízení. Obsahuje vždy zdravotní klasifikaci, která odpovídá aktuálně zjištěnému zdravotnímu stavu.

(6) Posudek o zdravotní způsobilosti zpracovaný podle odstavce 2 platí do příští lékařské prohlídky provedené podle § 4.

§ 6

Posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů

(1) Zdravotní stav uchazečů se zjišťuje a posuzuje ve vojenských nemocnicích nebo v Ústavu leteckého zdravotnictví. Při vyšetření uchazeči předloží lékařské vysvědčení s vyplněnými osobními daty a anamnestickými údaji a dále výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře.

(2) Obsahem vyšetření je

a) ověření a doplnění anamnestických údajů,

b) antropometrická měření,

c) fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu,

d) vyšetření EKG,

e) laboratorní vyšetření moče a krve,

f) rtg hrudních orgánů,

g) vyšetření očí, zrakové ostrosti, barvocitu a orientační vyšetření zorného pole,

h) vyšetření nosní dutiny, uší, řeči, hlasu a sluchu,

i) vyšetření ústní dutiny a stavu chrupu,

j) orientační chirurgické, neurologické, psychiatrické a kožní vyšetření,

k) u žen gynekologické vyšetření,

l) psychologické vyšetření a

m) další vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu.

(3) Lékařský posudek obsahuje zdravotní klasifikaci a jednoznačné vyjádření ke zdravotní způsobilosti uchazeče vykonávat vojenskou činnou službu; je podkladem pro rozhodnutí o schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu vydaným krajským vojenským velitelstvím, jestliže zdravotní stav uchazeče odpovídá zdravotní klasifikaci "Schopen (značka A)" podle sloupce II přílohy č. 1 a dále požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a č. 3. V přílohách č. 1 a č. 3 jsou uchazeči označeni arabskou číslicí 7.

(4) Uchazeč, který je zdravotně nezpůsobilý k výkonu služby vojáka z povolání nebo k zařazení do aktivní zálohy, může žádat o nové vyšetření a posouzení zdravotní způsobilosti ve vojenské nemocnici nejdříve za 12 měsíců od posledního posouzení.

§ 7

Klinicko-psychologické vyšetření

(1) Nedílnou součástí lékařské prohlídky uchazečů, vojáků, kteří mají konat službu v zahraničí, a některých specialistů je klinicko-psychologické vyšetření. Provádí se za účelem posouzení a vyhodnocení psychické způsobilosti posuzovaných vojáků a zjištění odolnosti jejich psychických funkcí při zátěži za mimořádných podmínek.

(2) Klinicko-psychologické vyšetření se uskutečňuje v Ústředním lékařsko-psychologickém oddělení Ústřední vojenské nemocnice a v jeho detašovaném pracovišti a v lékařsko-psychologických odděleních vojenských nemocnic.

§ 8

Posuzování zdravotní způsobilosti specialistů

(1) Zdravotní způsobilost specialistů se posuzuje před zahájením odborného výcviku a při stanovených lékařských prohlídkách, popřípadě při celkovém vyšetření ve vojenských nemocnicích nebo v Ústavu leteckého zdravotnictví.

(2) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti specialisty obsahuje kromě zdravotní klasifikace závěr:

a) zdravotně způsobilý k výkonu předpokládané funkce,

b) zdravotně způsobilý k výkonu předpokládané funkce jen za určitých podmínek, které jsou v posudku jednoznačně vyjádřeny,

c) zdravotně nezpůsobilý k výkonu předpokládané funkce.

Závěr podle písmene a) lze vydat, jestliže zdravotní stav specialisty odpovídá zdravotní klasifikaci "Schopen", popřípadě "Schopen, ne pro I" nebo "Schopen, ne pro III" podle přílohy č. 1 a dále požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a č. 3. V přílohách č. 1 a č. 3 jsou specialisté označeni arabskými číslicemi 1 až 6.

§ 9

Přezkumné řízení

Při přezkumném řízení se posuzuje zdravotní způsobilost vojáků při zjištění takové změny zdravotního stavu, která podmiňuje změnu jejich zdravotní způsobilosti vykonávat vojenskou činnou službu.

§ 10

Zahájení přezkumného řízení

(1) Přezkumné řízení se provádí

a) při všech závažných změnách zdravotního stavu a dále

1. u vojáků v základní přípravě, trvá-li neschopnost k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz déle než 6 týdnů,

2. u vojáků z povolání, trvá-li podpůrčí doba pro jejich neschopnost k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz již 6 měsíců a není-li předpoklad ukončení této neschopnosti do dalších 6 měsíců, a dále při každém návrhu na výjimečné prodloužení podpůrčí doby,

3. u vojáků v záloze za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu,

4. u vojáků v mimořádné službě,

b) vždy, kdy přezkumná komise při předchozím přezkumném řízení stanovila provést nové přezkumné řízení.

(2) Přezkumné řízení zahajuje za přezkumnou komisi u vojenské nemocnice její předseda

a) s vojáky v činné službě na návrh ošetřujícího lékaře posádkové ošetřovny nebo primáře odborného oddělení vojenské nemocnice,

b) s vojáky v záloze na návrh ředitele krajského vojenského velitelství.

(3) Velitel posuzovaného vojáka v činné službě zveřejní ve svém rozkazu zahájení přezkumného řízení a zabezpečí odeslání tohoto vojáka k provedení přezkumného řízení ve stanoveném termínu. Pro přezkumnou komisi zpracuje "Charakteristiku vojáka pro přezkumné řízení".

(4) Ředitel krajského vojenského velitelství povolává vojáka v záloze k přezkumnému řízení povolávacím rozkazem.

§ 11

Průběh přezkumného řízení

(1) Přezkumná komise při přezkumném řízení podle výsledku lékařské prohlídky stanoví stupeň zdravotní způsobilosti a rozhodne o schopnosti nebo neschopnosti vojáka vykonávat vojenskou činnou službu. Přezkumné řízení se koná za přítomnosti posuzovaného vojáka. Vojáka, kterému v jednání před přezkumnou komisí brání procesní nezpůsobilost, zastupuje zákonný zástupce nebo opatrovník.

(2) Přezkumná komise na základě výsledku lékařské prohlídky vydá posudkový závěr, který obsahuje zdravotní klasifikaci s případným uvedením doby nového přezkumného řízení, vyjádření o souvislosti zjištěné poruchy zdraví s výkonem vojenské činné služby, popřípadě vyjádření o zařazení na vhodnou funkci a vyjádření o potřebě dalších preventivních, léčebných a jiných opatření. Přímá souvislost se stanoví v případech, kdy výkon vojenské činné služby byl hlavní, převažující a nejpodstatnější příčinou vzniku nebo závažného zhoršení zjištěné poruchy zdraví. Posudkový závěr přezkumné komise je podkladem pro vydání rozhodnutí přezkumné komise.

(3) Rozhodnutí přezkumné komise obsahuje zdravotní klasifikaci s vyjádřením o souvislosti zjištěné poruchy zdraví s výkonem vojenské činné služby a výrok o schopnosti nebo o neschopnosti vojáka vykonávat vojenskou činnou službu. Dále obsahuje odůvodnění výroku a poučení o odvolání.

(4) Přezkumná komise vydá rozhodnutí nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení přezkumného řízení.

(5) Služební orgány jsou povinny respektovat závěry přezkumné komise v celém rozsahu.

(6) Vojáci v činné službě, kterým byla navržena neschopnost k výkonu vojenské činné služby, jsou od doby zahájení přezkumného řízení až do doby propuštění z této služby vedeni jako neschopní ke službě pro nemoc.


§ 12

Zrušuje se vyhláška Ministerstva obrany č. 256/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě.

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Kühnl v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 103/2005 Sb.

Seznam nemocí a vad pro posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě

Seznam nemocí a vad je zpracován podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté decenální revize (dále jen MKN - 10). Část V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99) je zpracována podle III. diagnostického a statistického manuálu duševních poruch Americké psychiatrické společnosti, který se běžně používá v psychiatrické praxi. Podrobněji jsou uvedena onemocnění, následné stavy a vady, které se nejčastěji vyskytují v posudkové praxi.

Pro účely posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě se při stanovování diagnóz uvádí název nemoci a písmeno s dvojmístným číselným kódem, případně ještě s doplňujícím kódem odděleným tečkou (značka nemoci podle MKN-10). Za číslem -značkou nemoci se uvádí vždy písmeno odstavce, které vyznačuje závažnost onemocnění, a zdravotní klasifikace s označením sloupce, podle kterého se osoba posuzuje.

Podle sloupce I se posuzují:

- občané, kteří jsou povinni podrobit se odvodnímu řízení,

- mužstvo a poddůstojníci v povinné záloze,

- mužstvo a poddůstojníci v aktivní záloze před rokem 2005.

Podle sloupce II se posuzují:

- rotmistři, praporčíci, důstojníci a generálové v povinné záloze

- uchazeči o povolání do služebního poměru vojáka z povolání,

- vojáci v základní přípravě,

- vojáci z povolání,

- občané a vojáci v povinné záloze, žádající o zařazení do aktivní zálohy,

- vojáci vykonávající mimořádnou službu.

Ve sloupci „Poznámka“ slouží uváděná omezení, vyjádřená arabskými číslicemi, jako orientační pomůcka při zařazení posuzovaného do konkrétní funkce a uvádějí se jako upřesnění zdravotní klasifikace. Tyto číslice odpovídají i jednotlivým sloupcům diferencovaných zdravotních požadavků pro specialisty a uchazeče, které jsou uvedeny v příloze č. 3.

Číselné označení pro specialisty a uchazeče:

1. průzkumníci, potápěči, operátoři protitankových kompletů,

2. výsadkáři,

3. řidiči vojenských vozidel, vůdci vojenských plavidel,

4. radisté,

5. operátoři radiolokační a rádiové zaměřovací techniky,

6. strážní služba u strážních jednotek a u Hradní stráže,

7. uchazeči.

Poznámka „ne strážní služba“ znamená, že voják nemůže být u útvaru zařazen k výkonu strážní služby, a uvádí se proto jako dodatek zdravotní klasifikace. Přísnější zdravotní požadavky jsou kladeny na vojáky strážní služby zařazené u strážních jednotek, které jsou speciálně cvičeny a plní výhradně strážní úkoly. Zdravotní stav vojáků těchto jednotek musí odpovídat zdravotním kritériím ve sloupci 6 přílohy č. 3.

Při méně závažných změnách zdravotního stavu, které vedou pouze ke změně stupně zdravotní způsobilosti (tj. při změnách zdravotní klasifikace A na BI-BIII a naopak), se neprovádí přezkumné řízení. Odpovídající změna se zaznamená ve zdravotních, osobních a evidenčních dokladech. Zdravotní klasifikace BI, BII, BIII umožňuje běžnou pracovní aktivitu, kterou se rozumí schopnost vykonávat své občanské zaměstnání (např. automechanik, skladník, kuchař apod.) nebo snášet srovnatelnou zátěž při výkonu jiné funkce.

Při posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel postupuje posuzující lékař podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

OBSAH
I.Některé infekční a parazitární nemoci (A00-B99) . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.Novotvary (C00-D48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy, které se týkají mechanismu imunity (D50 - D89) . . . . . .. . . . . . . . . . . .
IV.Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90) . . . . .
v.Duševní poruchy a poruchy chování (F00 - F99) . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI.Nemoci nervové soustavy (G00 - G99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII.Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII.Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95) . . . . . . . . . . . .
IX.Nemoci oběhové soustavy (I00 -I99) . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XI.Nemoci trávicí soustavy (K00 - K93) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XII.Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIII.Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99) . . . . . . . . . . . . . . .
XIV.Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99) . . . . . . . . . . . .
XV.Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - O99) . . . . . . . . . . . . . . . .
XVI.Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 - P96) . . . . . . . . . . . .
XVII.Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 - Q99) . . . . . . . . . . . . .
XVIII.Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 - R99) . . . . . . . .
XIX.Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 - T98) . . . . . . . . . .
XX.Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01 - Y98) . . . . . . . . . .
XXI.Faktory, které ovlivňují zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00 - Z99) . . . . . . . ..

I. NĚKTERÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI (A00 - B99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Následné stavy po skončeném léčení infekčních nemocí se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu, závažnosti následků a vlivu na celkovou výkonnost. Nosičství infekčních nemocí je uvedeno pod položkou Dg. Z22 - Přenašeč (nosič) infekční nemoci
A00 - A09STŘEVNÍ INFEKČNÍ NEMOCI
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnostDD
c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami funkce postižených orgánů DC - D
d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
A15-A19TUBERKULÓZA
A15 - A16Tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená i neověřenáDléčeníDg. A15.6, A16.5 - Tuberkulózní zánět pohrudnice, jsou uvedeny samostatně dále
a) Veškeré formy tuberkulózy BK pozitivní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoli lokalizaci
b) Veškeré formy tuberkulózy BK negativní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoli lokalizaciDléčení
c) Veškeré formy tuberkulózy, u nichž přetrvává kultivační nález BK déle než jeden rok.Inaktivní tuberkulóza dýchacího ústrojí s rozsáhlými fibrózními rezidui, která postihují dvě a více plicních polí, s ventilační poruchou, stav po parciální resekci plic pro tuberkulózuDD
d) Inaktivní tuberkulóza dýchacího ústrojí s malými fibrózními rezidui, která nepřesahují rozsah jednoho plicního pole, bez poruchy ventilaceBI - DA - Cad d) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba Zdravotní klasifikaci A nebo BI možno stanovit až po vyřazení z dispenzární skupiny P-II, tj. 5 let od zjištění tbc
A15.6 A16.5Tuberkulózní zánět pohrudnice bakteriologicky a histologicky ověřený i neověřený
a) Zánět pohrudnice ověřený hrudní punkcí (u malých výpotků rtg, event. CT vyšetřením)Dléčení
b) Inaktivní forma s rozsáhlými hraničními a pleuroperikardiálními adhezemi s ventilační poruchouDD
c) Inaktivní forma s malými reziduálními adhezemi bez omezení plicní funkceBI - DA - Cad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba Zdravotní klasifikaci A nebo BI možno stanovit až po vyřazení z dispenzární skupiny P-II, tj. 5 let od zjištění tbc
A17Tuberkulóza nervové soustavy
A18Tuberkulóza jiných orgánů
A19Miliární tuberkulóza
a) Aktivní i inaktivní formy s vážnými následky, které vzdorují léčbě, nebo úporně recidivující stavy. Stavy i po dobře zhojeném zánětu mozkových plenDD
b) Inaktivní formy menšího rozsahu, stavy s minimálními anatomickými následky a normální funkcí postižených orgánůDC
c) Stavy zhojené ad integrumBI, BII, BIII - DA - Cad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
Zdravotní klasifikaci A nebo BI, BII, BIII možno stanovit až po vyřazení z dispenzární skupiny P-II, tj. 5 let od zjištění tbc
A20 - A28NĚKTERÉ ZOONOTICKÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCI
A30 - A49JINÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCIDg. A39 - Meningokokové infekce je uvedena samostatně dále
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnostDD
c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s předpokládaným zlepšením poruchy funkce postižených orgánůDC - D
d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
A 39Meningokokové infekce
a) Aktivní onemocněníDléčení
b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami významně snižujícími pracovní schopnost nebo s postižením CNSDD
c) Klinicky zhojené stavy do 2 let po onemocněníDC
d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce po 2 letech od prodělaného onemocněníA - BI, BIIAad d) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
A50 - A64INFEKCE PŘENÁŠENÉ PŘEVÁŽNĚ SEXUÁLNÍM ZPŮSOBEMPatří sem A69.2 - Lymeská nemoc
A65 - A69JINÉ SPIROCHÉTOVÉ NEMOCI
A70 - A74JINÉ NEMOCI ZPŮSOBENÉ CHLAMYDIEMI
A75 - A79RICKETTSIÓZY
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánůDD
Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě
c) Nezávažné následné stavy, které však vyžadují dlouhodobou dispenzarizaciBICad c) ne 1, 2, 5, 6
d) Následné stavy bez poruchy funkce postižených orgánů, které nevyžadují dispenzarizaci ani léčbuAA
A80 - A89VIROVÉ INFEKCE CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
A80Akutní poliomyelitida
A81Pomalé virové infekce centrální nervové soustavy
A82Vzteklina - rabies
A83 - A89Virové encefalitidy, meningitidy a ostatní virové infekce centrální nervové soustavy
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Následné stavy s těžkými a trvalými funkčními změnamiDD
c) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami funkce CNSDC - D
d) Následné stavy s lehčí poruchou funkce CNS do 2 let po prodělaném akutním onemocněníDC
e) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce CNS po 2 letech od prodělaného onemocněníA - BI, BIIAad e) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
A90 - A99VIROVÉ HOREČKY A VIROVÉ HEMORAGICKÉ HOREČKY PŘENÁŠENÉ ČLENOVCI
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánůDD
c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce do 2 let po prodělaném onemocněníDC
d) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce po 2 letech od prodělaného onemocněníA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 5, 6, 7 a strážní služba
B00 - B09VIROVÉ INFEKCE CHARAKTERIZOVANÉ POSTIŽENÍM KŮŽE A SLIZNICE
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Onemocnění zdlouhavá, závažná, vzdorující léčběDD
c) Nezávažná, ale často recidivující onemocněníBICad c) ne 1, 2, 6
d) Nezávažná klidová onemocnění. Stavy vyléčené bez následkůAA
B15 - B19VIROVÁ HEPATITIDA
B15Akutní hepatitida A
B16Akutní hepatitida B
B17Jiná akutní virová hepatitidaDg. B18 - Chronická virová hepatitida je uvedena samostatně dále
B18Neurčená virová hepatitida
B25.1Cytomegalovirová hepatitida (K77.0)
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Následné stavy po aktivním onemocnění bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce do 2 let od prodělaného onemocněníDC
c) Následné stavy bez poruchy funkce po 2 letech od prodělaného onemocněníA - BIAad c) do 5 let po onemocnění ne 1, 2, 6 a chemikNásledky se posuzují po 2 letech jako Dg. K70 - K77 - Nemoci jater kromě Dg. Z22.5 -Přenašeč (nosič) virové hepatitidy, která je hodnocena v poznámce u této položky
B18Chronická virová hepatitida
a) Těžké a středně těžké formy, stavy s výrazným histologickým nálezem nebo s trvalými a závažnými funkčními poruchami a s celkovým snížením výkonnostiDD
b) Lehká onemocnění, stavy s mírně závažnými funkčními poruchami a nezávažným snížením výkonnostiDC
c) Stavy nejméně 2 roky po skončení léčby, s normálním histologickým nálezem, bez funkčního postižení, při dobré celkové výkonnostiBIAad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní službaVe sl. II zdravotní klasifikaci A je možno stanovit až po bioptickém ověření při normálním histologickém nálezu
B20 - B24ONEMOCNĚNÍ VIREM LIDSKÉ IMUNODEFICIENCE (HIV)
R75Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV]
Z21Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV]
a) Aktivní onemocněníDD
b) Laboratorní průkaz HIV bez klinických projevůDC - D
B25 - B34JINÉ VIROVÉ NEMOCI
B25Cytomegalovirová nemocKromě Dg. B25.1 - Cytomegalovirová hepatitida (K77.0), která je uvedena výše
B26Epidemický zánět příušnic - parotitis epidemicaKromě Dg. B26.1 - Meningitis parotitica (G02.0) a B26.2 - Encephalitis parotitica (G05.1), které se hodnotí jako Dg. G00 - G09 - Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy
B27Infekční mononukleózaPoruchy mechanismu imunity (imunodeficientní stavy) ve spojitosti s prodělanou infekční mononukleózou se hodnotí podle Dg. D80 - D89 - Některé poruchy mechanismu imunity
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Stavy do 1 roku po aktivním onemocněníDC
c) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce postiženého orgánu po 1 roce od aktivního onemocněníA - BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a chemik
B30 - B34Virová konjunktivitida a ostatní virové nemoci
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s trvalými nebo závažnějšími poruchami funkceDC - D
c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce postiženého orgánuA - BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6
B35 - B49MYKÓZY
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchamiDC - D
c) Nezávažné formy a následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceA - BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6
B50 - B64PROTOZOÁRNÍ NEMOCI
B50 - B54Malárie
B55 - B57Leishmanióza, africká trypanosomóza,
Chagasova nemoc
B58 - B64Toxoplasmóza, pneumocystóza a jiné, jinde nezařazené a neurčené protozoární nemoci
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnostDD
c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s předpokládaným zlepšením poruchy funkce postižených orgánůDC - D
d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
B65 - B83HELMINTÓZY - HLÍSTOVÉ NEMOCI
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postiženého orgánuDC - D
c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceA - BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a dále podle povahy a místa poruchy
B85 - B89ZAVŠIVENÍ, AKARIÓZA A JINÁ NAPADENÍ
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Onemocnění zdlouhavá, závažná, vzdorující léčběDD
c) Nezávažná nebo recidivující onemocněníA - BIA - Cad c) při častých recidivách ne 1, 2, 6, 7
B90 - B94NÁSLEDKY INFEKČNÍCH A PARAZITÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍNásledné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
B95 - B97BAKTERIÁLNÍ, VIROVÁ A JINÁ INFEKČNÍ AGENSTyto položky se poskytují pro použití jako dodatkové kódy, je-li žádoucí identifikovat infekční agens při nemocech zařazených jinde
B99JINÉ INFEKČNÍ NEMOCI
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími funkčními poruchamiDC - D
c) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceA - BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a dále podle povahy a místa poruchy

II. NOVOTVARY (C00 - D48)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
C00 - C14ZHOUBNÉ NOVOTVARY RTU, ÚSTNÍ DUTINY A HLTANU
C15 - C26ZHOUBNÉ NOVOTVARY TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
C30 - C39ZHOUBNÉ NOVOTVARY DÝCHACÍ SOUSTAVY A NITROHRUDNÍCH ORGÁNŮ
C40 - C41ZHOUBNÉ NOVOTVARY KOSTI A KLOUBNÍ CHRUPAVKY
C43 - C44MELANOM A JINÉ ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE
C45-C49ZHOUBNÉ NOVOTVARY MEZOTELIÁLNÍ A MĚKKÉ TKÁNĚ
C50ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU
C51 - C58ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ
C60 - C63ZHOUBNÉ NOVOTVARY MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ
C64 - C68ZHOUBNÉ NOVOTVARY MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
C69 - C72ZHOUBNÉ NOVOTVARY OKA, MOZKU A JINÝCH ČÁSTÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
Dg. C73-C75 - Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí jsou uvedeny dále
C76 - C80ZHOUBNÉ NOVOTVARY NEPŘESNĚ URČENÝCH, SEKUNDÁRNÍCH A NEURČENÝCH LOKALIZACÍ
C81 - C96ZHOUBNÉ NOVOTVARY MÍZNÍ, KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ
C97ZHOUBNÉ NOVOTVARY MNOHOČETNÝCH SAMOSTATNÝCH (PRIMÁRNÍCH) LOKALIZACÍ
D37 - D48NOVOTVARY NEJISTÉHO NEBO NEZNÁMÉHO CHOVÁNÍDg. D00 - D09 - Novotvary in situ a Dg. D10 - D36 - Nezhoubné novotvary jsou uvedeny dále
a) Léčením neovlivnitelné stavy s poruchami funkce orgánů a metastázamiDD
Léčením ovlivnitelné stavy, ale s trvalými následky a s nejistou prognózou, stavy po odstranění ledviny pro tato onemocnění, trvale založené stomie, laryngektomie, apod.
b) Stavy po úspěšném léčení bez aktivity onemocnění do 5 let po ukončení léčbyDC
c) Stavy bez známek nádorového onemocnění déle než 5 let po ukončení léčby, při celkovém dobrém stavuBI, BII, BIII-DA - Cad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
C73 - C75ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A JINÝCH ŽLAZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
D09.3CARCINOMA IN SITU ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A JINÉ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ
a) Inoperabilní nebo léčbou neovlivnitelné formy s metastázami a poruchami funkce orgánůDD
b) Stavy po úspěšné léčbě s následnou hypofunkcí, vyžadující substituční léčbuDC - Dad b) zdravotní klasifikace C stanovuje při celkovém dobrém stavu bez známek nádorového onemocnění
c) Stavy po úspěšné léčbě bez známek aktivity onemocnění, nevyžadující substituční léčbu, při celkovém dobrém stavu, déle než 5 let po ukončení léčbyBI - DA - Cad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
D00 - D09NOVOTVARY IN SITUKromě Dg. D09.3 - Carcinoma in situ štítné žlázy a jiné žlázy s vnitřní sekrecí, která byla hodnocena v předchozí části
a) Opakované postižení in situDD
b) Stavy po úspěšném léčení bez známek nádorového onemocnění do 3 let po ukončení léčbyDC
c) Stavy bez známek nádorového onemocnění po dobu delší než 3 roky při celkovém dobrém stavuBI, BII, BIIIAad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
D10 - D36NEZHOUBNÉ NOVOTVARY
a) Léčbou neovlivnitelné stavy, s poruchou funkce orgánů a s nejistou prognózou, které ztěžují nošení výstroje a výzbrojeDD
b) Stavy po úspěšné léčbě bez projevů nádorové aktivity, s následnou nezávažnou poruchou funkce orgánůBI, BII, BIIIA - Cad b) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 5, 6, 7 a strážní služba
U nezhoubných novotvarů štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí, mozku nebo jiné části centrálního nervového systému léčených operativně se zdravotní klasifikace A ve sloupci II nestanovuje
c) Stavy bez známek onemocnění při celkovém dobrém stavuAA

III. NEMOCI KRVE, KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ A NĚKTERÉ PORUCHY, KTERÉ SE TÝKAJÍ MECHANISMU IMUNITY (D50 - D89)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
D50 - D53NUTRIČNÍ ANÉMIEPosuzovat podle závažnosti hematologických změn a jejich vlivů na ostatní orgánové funkce a na celkovou výkonnost organismu
D55 - D59HEMOLYTICKÉ ANÉMIE
D60 - D64APLASTICKÉ A JINÉ ANÉMIE
D65 - D69VADY KOAGULACE, PURPURA A JINÉ KRVÁCIVÉ STAVY
D70 - D77JINÉ NEMOCI KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ
a) Těžké, léčení vzdorující formy s podstatným snížením celkové výkonnosti organismu
Pomalu progredující formy s výraznějšími změnami krvetvorných orgánů, které snižují fyzickou zdatnost a odolnost organismu
DD
b) Pomalu progredující formy s nevýraznými změnami krvetvorných orgánů a s občasným zhoršením, lehce snižující celkovou výkonnost organismuDC
c) Lehké formy po úspěšném léčení, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce, při fyziologických hodnotách krevního obrazuA - BIAad c) podle povahy poruchy ne 1, 2, 5, 6, 7 a strážní služba
D80 - D89NĚKTERÉ PORUCHY MECHANISMU IMUNITYPosuzovat podle stupně a rozsahu vzniklých komplikací a podle vlivu vzniklých komplikací a podle vlivu na celkový stav organismu a na celkovou tělesnou výkonnost.
Dg. D86 - Sarkoidóza je uvedena samostatně dále
a) Formy dlouhodobé, často recidivující, imunologicky prokázané, s klinickými příznaky, po neúspěšném imunologickém léčení, s nutností trvalého užívání léků, s těžkým omezením výkonnosti organismuDD
b) Formy imunologicky prokázané, s klinickými příznaky, které vyžadují pravidelnou léčbu, s podstatným poklesem celkové výkonnostiDC - D
c) Formy s občasnými klinickými projevy, bez nutnosti pravidelného nebo trvalého léčení při celkově dobrém stavuA - BIAad c) podle povahy poruchy ne 1, 2, 5, 6, 7 a strážní služba
D86.0 - 2Sarkoidóza plic a mízních uzlin
a) Vleklé a progredující formy se sklerotizujícími změnami, u plicní formy přechod do plicní fibrózy -stadium III
Stacionární nebo pomalu progredující formy se závažnější poruchou plicních funkcí
DD
b) Stavy do 1 roku po aktivním onemocnění. Stacionární nebo pomalu progredující formy bez závažnější poruchy plicních funkcíDC
c) Formy zhojené ad integrum bez známek postižení plicních funkcí a bez známek imunologické a enzymatické aktivityBIAad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
D86.3 - 9Sarkoidóza kůže, jiných a kombinovaných lokalizací, NS
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postiženého orgánuDC - D
c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceA - BIAad c) při poruše funkce podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 3, 6, 7 a strážní služba

IV. NEMOCI ENDOKRINNÍ, VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK (E00 - E90)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Posuzovat podle rozsahu a tíže vlastního onemocnění, jeho vlivu na výkonnost organismu a podle závažnosti druhotných změn a převažujících projevů na různých orgánových systémech
Při posuzování endokrinních nemocí je vždy nutné endokrinologické vyšetření
E00 - E07PORUCHY ŠTÍTNÉ ŽLÁZYPatří sem Dg. E89.0 - Hypotyreóza po operačních a jiných zákrocích
a) Těžké formy zvýšení nebo snížení činnosti štítné žlázy, vyžadující medikamentózní léčbu, provázené závažnými komplikacemi a podstatným snížením výkonnosti organismuDD
b) Uzlová a difusní zvětšení štítné žlázy i bez vlastní poruchy funkce, která působí obtíže z tlaku na okolní orgány nebo jejichž sonoskopicky zjištěná velikost přesahuje 25 ml.Stavy po operačních zákrocích na štítné žláze nebo po úspěšné léčbě tyreotoxikózy do 2 let po operaci nebo po ukončení léčbyHypotyreózy a chronické tyreoitidy úspěšně kompenzované léčbou, bez orgánových a psychických změn, jen mírně snižující výkonnost organismuDC - D
c) Malé difusní eufunkční klidové strumy, sonoskopicky menší než 25 ml, bez příznaků tlaku na okolí, při normální výkonnosti organismu Malé uzlové eufunkční strumy, diagnosticky ověřené punkční biopsiíStavy nejméně 2 roky po úspěšné chirurgické léčbě štítné žlázy, bez známek poruchy funkce a bez snížení výkonnosti organismuA - BIAad c) podle povahy a rozsahu poruchy ne 1, 2, 6, 7
E10 - E14ÚPLAVICE CUKROVÁ - CUKROVKA
E15 - E16JINÉ PORUCHY REGULACE GLUKÓZY A VNITŘNÍ SEKRECE SLINIVKY BŘIŠNÍ
a) Těžké formy, léčbou hůře ovlivnitelné, opakovaně dekompenzovanéFormy dlouhodobě kompenzované dietou a inzulinemCukrovka s výraznými klinickými projevy pozdních komplikací (diabetická nefropatie, neuropatie, retinopatie), bez stavů metabolického kolísání, se snížením celkové výkonnosti organismuDD
b) Cukrovka dobře kompenzovaná při režimových opatřeních nebo léčbou perorálními antidiabetiky, jen s mírným snížením výkonnosti organismuDC
c) Ostatní formy bez klinických příznaků, pouze s laboratorními projevy, při opakovaně normální glykemické křivce, s normální výkonnostíBIAad c) ne 1, 2, 6, 7Stejně se posuzuje Dg. R73 - Zvýšená hladina krevní glukózy
E20 - E35PORUCHY JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
E89Metabolické a endokrinní poruchy po operačních a jiných zákrocích nezařaditelné jinamKromě Dg E89.0 - Hypotyreóza po operačních a jiných zákrocích, která je uvedena výše
a) Těžké formy poruch ostatních žláz s vnitřní sekrecí včetně stavů po operačních zákrocích, které vyžadují soustavnou substituční, inhibiční, modulační nebo jinou léčbu, se závažným omezením výkonnosti organismuTělesná výška nižší než 155 cm po ukončení vývojeDD
b) Formy s méně závažnými poruchami funkce, kompenzované léčbou, bez komplikací, lehce snižující výkonnost organismuStavy po úspěšných operačních zákrocích do 2 let po operaciEndokrinopatie provázené nápadnou pravou gynekomastiíDC - D
c) Zcela lehké formy, nevyžadující soustavnou léčbu a nesnižující výkonnost organismu Stavy po úspěšné konzervativní nebo chirurgické léčbě, nejméně 2 roky od skončení léčby nebo po operaci, které nevyžadují zvláštní režimová nebo jiná opatření, s dobrou výkonností organismuA - BIAad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 6, 7
E40 - E46PODVÝŽIVA - MALNUTRICE
E50 - E64JINÉ NUTRIČNÍ KARENCE
a) Těžké formy po neúspěšném léčení se závažnými funkčními nebo morfologickými změnami postižených orgánů, se snížením výkonnosti organismuDD
b) Lehké formy a stavy po skončení léčby, při dobrém celkovém stavu a výkonnosti organismuA - BIA - Cad b) podle povahy poruchy ne 1, 2, 6,7
E65 - E68OBEZITA A JINÉ HYPERALIMENTACEPři posuzování obezity přihlížet nejen ke stupni nadhmotnosti, ale i k následkům a průvodním postižením, zvláště kardiopulmonálního systému, podpůrného a pohybového aparátu
Při orientačním posouzení obezity vycházet z měření tloušťky kožních řas na několika místech kaliperem, hodnot relativní hmotnosti (RW) a indexu tělesné hmotnosti (BMI)
a) Obezita těžkého stupně, vzdorující léčebným pokusům o redukci, s podstatným snížením tělesné a srdeční výkonnosti (BMI nad 40)DD
b) Obezita středního stupně, vzdorující řízené redukci, snižující celkovou výkonnost a tělesnou zdatnost (BMI 30 - 40)DC - Dad b) při obezitě, která trvale snižuje tělesnou zdatnost a výkonnost u vojáků z povolání se ve sl. II stanovuje zdravotní klasifikace D
c) Prostá nadváha s dobrou výkonností organismu (BMI nižší než 30)A - BIAad c) podle závažnosti ne 1, 2, 6
BMI = Body-Mass index
(tělesná hmotnost v kg / výška v m2)
Výška v mVýška v m2
1,552,40
1,602,56
1,652,72
1,702,89
1,753,06
1,803,24
1,853,42
1,903,61
1,953,80
2,004,00
2,054,20
2, 104,41
E70 - E90PORUCHY PŘEMĚNY LÁTEK - METABOLISMUDg. Renální glykosurie uvedená pod Dg. E 74.8 - Jiné uvedené poruchy metabolismu uhlovodanů se posuzuje obdobně jako Dg. R 81 - Glykosurie.
Dg. E89 - Metabolické a endokrinní poruchy po operačních a jiných zákrocích nezařaditelné jinam, je uvedena výše.
Patří sem Dg. E80 - Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu včetně hyperbilirubinémie. U hyperbilirubinémie s morfologickým defektem se nejedná o benigní postižení. Posuzuje se podle K70 -K77 - Nemoci jater
a) Poruchy závažného rázu, léčením hůře ovlivnitelné, provázené těžší poruchou funkce nebo morfologickými změnami postižených orgánů, trvale snižující výkonnost organismuDD
b) Méně závažné poruchy, ovlivnitelné léčbou, provázené méně závažnou poruchou funkce, lehce snižující výkonnost organismu. Opakovaná klidová hyperbilirubinémie převyšující hodnoty dvojnásobku horní hranice normy, při snížené celkové výkonnosti organismuDC
c) Nezávažné poruchy, bez poruchy funkce a s dobrou výkonností organismu. Klidová benigní hyperbilirubinémie nepřevyšující hodnoty dvojnásobku horní hranice normyA - BIAad c) podle povahy a rozsahu poruchy ne 1, 2, 7Při posuzování hyperbilirubinémie je nutné stupeň její závažnosti ověřit zátěžovým testem (test hladovění, s kyselinou nikotinovou apod.)

V. DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00 - F99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
F00 - F09ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCHPosuzovat podle rozsahu a tíže narušení intelektu, chování, paměti, myšlení, afektivity, emocionality, společenské přizpůsobivosti a schopnosti adaptace na zvláštní podmínky života ve vojenském prostředí a podle vlivu na celkovou výkonnost organismu
F00Demence u Alzheimerovy choroby
F01Vaskulární demence
F02Demence u chorob klasifikovaných (zařazených) jinde
F03Nespecifikovaná (neurčená) demenceDD
F04Organický amnestický syndrom jiný než vyvolaný alkoholem a jinými drogami
F05Delirium jiné než vyvolané alkoholem nebo jinými drogami
F06Jiné duševní poruchy, které vznikají následkem onemocnění, poškození nebo dysfunkcí mozku nebo následkem somatického onemocnění
F07Poruchy osobnosti a poruchy chování, vyvolané onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku
F09Nespecifikované (neurčené) organické nebo symptomatické duševní poruchy
a) Při trvalých nebo dlouhotrvajících závažných poruchách duševní činnostiDD
b) Při nezávažných poruchách duševní činnostiBIIA - Cad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
c) Při úplné úpravě duševního stavu po odeznění poruchyAAad c) do 2 let po odeznění poruchy ne 7
F10 - F19DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ VYVOLANÉ ÚČINKEM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEKPosuzovat podle převažujícího druhu orgánového nebo psychického postižení
a) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách se závažnými psychickými a (nebo) somatickými změnamiDD
b) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách při nutnosti opakování odvykací léčby nebo její neúspěšnostiDC - D
c) Stavy po úspěšné odvykací léčbě, škodlivé užívání alkoholu nebo jiných návykových látek bez závislostiBIIA - Cad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba.Ve sloupci I se zdravotní klasifikace B II stanovuje po 2 letech, ve sloupci II zdravotní klasifikace A až po 5 letech od ústavní odvykací léčby
F20 - F29SCHIZOFRENIE, SCHIZOFRENNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY
F20Schizofrenie
F21Schizotypní (schizotypální) porucha
F22Trvalé duševní poruchy s bludyDg. F23 - Akutní a přechodné psychotické poruchy je uvedena dále
F24Indukovaná porucha s bludy
F25Schizoafektivní poruchy
F23Akutní a přechodné psychotické poruchy
F28Jiné neorganické psychotické poruchy
F29Nespecifikovaná (neurčená) neorganická psychóza
a) Porucha s těžkým nebo středně těžkým průběhem, i po úplné úpravě duševního stavuDD
b) Porucha s lehkým průběhem, po úplné úpravě duševního stavuBII - DC - Dad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba
F30 - F39PORUCHY NÁLADY (AFEKTIVNÍ PORUCHY)Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace.
Dg. F30 - Manická fáze a Dg. F32 - Depresivní fáze jsou uvedeny samostatně dále
F31Bipolární afektivní porucha
F33Periodická (rekurentní) depresivní porucha
F34Trvalé poruchy nálady (afektivní poruchy)
F38Jiné poruchy nálady (afektivní poruchy)
F39Nespecifikovaná (neurčená) porucha nálady (afektivní porucha)
a) Těžké a středně závažné poruchy provázené častými atakami, se závažným narušením společenské adaptace a snížením celkové výkonnosti organismuDDad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
b) Lehké poruchy nesnižující celkovou výkonnost organismuBIIA - C
F30Manická fázead b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strázní služba
F32Depresivní fáze
a) Při těžké nebo déletrvající fáziDD
b) Při fázi střední a mírné závažnosti, léčbou dobře ovlivnitelnéBII - DC - D
F40 - F48NEUROTICKÉ PORUCHY, PORUCHY VYVOLANÉ STRESEM A SOMATOFORMNÍ PORUCHYPosuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace
H53.1Subjektivní poruchy vidění
F50 - F59BEHAVIORÁLNÍ SYNDROMY (SYNDROMY PORUCH CHOVÁNÍ) SPOJENÉ S FYZIOLOGICKÝMI PORUCHAMI A SOMATICKÝMI FAKTORY
a) Těžké a středně závažné poruchy, které vzdorují léčení, často recidivující, se závažným narušením společenské adaptace a snížením celkové výkonnosti organismu
Sebepoškozování závažného charakteru na základě reakce na stres
DD
b) Lehké poruchy jen částečně narušující schopnost společenské adaptaceBIIA - Cad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
c) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace a nesnižující celkovou výkonnost organismuAA
F60 - F69PORUCHY OSOBNOSTI A CHOVÁNÍ U DOSPĚLÝCHPosuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace
F60Specifické poruchy osobnosti
F61Smíšené a jiné poruchy osobnosti
F62Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit hrubému poškození nebo nemoci mozku
F63Návykové (nutkavé) a impulzivní poruchy
a) Těžké a středně závažné poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace nebo v kombinaci se subnormním intelektem, se snížením celkové výkonnosti organismuDD
b) Poruchy lehkého stupně nesnižující celkovou výkonnost organismuBIIA - Cad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
c) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptaceAA
F64Poruchy pohlavní identitySexuální orientace sama o sobě se nepovažuje za poruchu.
F65Poruchy sexuální preferencePosuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace
F66Psychické a behaviorální poruchy (poruchy psychické a chování) spojené (související) se sexuálním vývojem a orientací
a) Těžké a středně závažné poruchyDD
b) Lehké nezávažné poruchyA - BIIA - Cad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
F68Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělýchPosuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace
F69Nespecifikovaná (neurčená) porucha osobnosti a chování u dospělých
a) Těžké a středně závažné poruchy s podstatně sníženou schopností společenské adaptace nebo v kombinaci se subnormním intelektem a snížením celkové výkonnostiDD
b) Poruchy lehkého stupně nesnižující výkonnost organismuBIIA - Cad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
c) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptaceAA
F70 - F79MENTÁLNÍ RETARDACE (DUŠEVNÍ OPOŽDĚNÍ)
a) Hluboká, těžká, střední a lehká mentální retardace (IQ nižší než 69)DD
Lehké snížení intelektu s narušením společenské adaptaceU IQ 70 až 90 se klasifikuje s přihlédnutím k úrovni společenské přizpůsobivosti a dosaženého stupně školního vzdělání podle Dg. F60
- Specifické poruchy osobnosti, F62 - Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit poškození nebo nemoci mozku, F69 - Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých nebo F79 - Neurčená mentální retardace, popř. jiné podle vedoucího příznaku zjištěné poruchy (Dg. F80 - F83 - Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka, školních dovedností a motorických funkcí, F89 - Neurčené poruchy psychického vývoje)
b) Lehké snížení intelektu při dobré úrovni společenské adaptaceBIIDad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba
F80 - F89PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE
F90 - F98PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ SE ZAČÁTKEM OBVYKLE V DĚTSTVÍ A V ADOLESCENCIKromě Dg. F98.0 - Neorganická enuréza, F98.1 - Neorganická enkopréza, F98.5 - Koktavost (zadr-
F99NESPECIFIKOVANÁ (NEURČENÁ) DUŠEVNÍ PORUCHA

kopréza, F98.5 - Koktavost (zadrhávání) a F98.6 - Breptavost, které jsou uvedeny samostatně dále
a) Těžké a středně těžké formyDD
b) Poruchy lehkého stupněBIIA - Cad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní
c) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptaceAAslužba
F98.0Neorganická enuréza
F98.1Neorganická enkopréza
a) Těžké formy po neúspěšné ústavní léčběStředně těžké formy prokázané ústavním pozorovánímDD
b) Lehké formy s ojedinělým výskytemBIIDad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba
F98.5Koktavost (zadrhávání)Ostatní choroby a vady jsou uvedeny pod položkou Dg. R47 - R49 - Příznaky a znaky, které se týkají řeči a hlasu
F98.6Breptavost
a) Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná)Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná)DD
b) Přechodná nebo mírná porucha při dobře srozumitelné mluvěA - BIIA - Cad b) podle závažnosti poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba

VI. NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00 - G99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Posuzovat podle výsledné poruchy funkce CNS a periferní inervace (podle rozsahu přetrvávajících výpadových jevů v oblasti neurologické, psychiatrické a psychologické), vlivů na celkovou výkonnost a podle případných dalších komplikací
G00 - G09ZÁNĚTLIVÉ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVYDiagnóza se stanovuje po komplexním ústavním vyšetření. Nezbytné je vyšetření likvoru, u mozkových postižení vyšetření EEG, CT mozku a psychologické vyšetření. Tyto nemoci se posuzují až půl roku po ukončení aktivního onemocnění.
Patří sem Dg. B26.1 - Meningitis parotitica (G02.0) a B26.2 - Encephalitis parotitica (G05.1)
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Následné stavy s trvalými závažnými funkčními poruchami a výrazně sníženou celkovou výkonnostíDD
c) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami CNSDC - D
d) Následné stavy s lehčí poruchou CNS do 2 let po prodělaném akutním onemocněníDC
e) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce CNS nejdříve po 2 letech po prodělaném akutním onemocněníA - BI, BIIAad e) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
G10- G13SYSTÉMOVÉ ATROFIE, KTERÉ POSTIHUJÍ PRIMÁRNĚ CENTRÁLNÍ NERVOVOU SOUSTAVU
G20 - G26EXTRAPYRAMIDOVÉ A POHYBOVÉ PORUCHY
G30 - G32JINÉ DEGENERATIVNÍ NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY
G35 - G37DEMYELINIZUJÍCÍ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
a) Těžké formy s trvalými a závažnými poruchami duševní nebo tělesné funkce ústavně prokázanýmiDD
Lehčí formy závažných nemocí nebo lehké formy jiných nemocí, které omezují funkci orgánů a celkovou výkonnost
b) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, které nesnižují výkonnost organismu při neporušeném intelektuBII, BIIICad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba
G40 - G47PORUCHY ZÁCHVATOVÉ - PAROXYSMÁLNÍPři posuzování přihlížet ke druhu, tíži a četnosti záchvatů a případných duševních poruch
G40Epilepsie - padoucnice
G41Status epilepticus
a) S častými záchvaty nebo trvalými zřetelně vyjádřenými duševními poruchami při protizáchvatovém léčeníDD
S ojedinělými záchvaty nejvýše dvakrát do roka při protizáchvatovém léčení
b) Proběhlý ojedinělý - první epileptický záchvat bez nasazení protizáchvatové léčby v době do 1 roku od záchvatuDC
c) Proběhlý ojedinělý - první epileptický záchvat bez nutnosti protizáchvatové léčby po 1 roce od záchvatuEpileptické záchvaty před více než 3 roky při opakovaném normálním EEG záznamu bez nutnosti léčeníBII, BIIICad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba
d) Epileptické záchvaty před více než 5 lety při opakovaném normálním EEG záznamu bez nutnosti léčeníAA
G43MigrénaDg. G43 - Migréna se posuzuje podle četnosti, tíže a délky trvání záchvatu a výskytu průvodních jevů
G44Jiné syndromy bolesti hlavy
G45Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromyKromě Dg. G46 - Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech, která se posuzuje podle Dg. I60 - I69 - Cévní nemoci mozku
G47Poruchy spánku (záchvatového charakteru)
a) Formy s těžkým průběhem, vzdorující léčení, spojené s výraznou poruchou funkce (výkonnosti) organismu, omezující výběr povolání nebo značně ztěžující společenské uplatnění, ústavně prokázané. Těžká migréna s častými záchvaty po neúspěšném léčení se snížením celkové výkonnostiDD
b) Méně závažné formy, léčením ovlivnitelné, s lehkou poruchou funkce (výkonnosti) organismu. Migréna s ojedinělými záchvatyA - BIIA - Cb) při poruše funkce nebo snížené výkonnosti podle povahy poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
G50 - G59ONEMOCNĚNÍ NERVŮ, NERVOVÝCH KOŘENŮ A PLETENÍPro posouzení postižení periferní nervové soustavy, nemocí myoneurálního spojení a svalů je nezbytné EMG vyšetření.Dg. G50 - Poruchy trojklanného nervu - nervi trigemini je uvedena dále
G51Poruchy lícního nervu - nervi facialis
a) Akutní stavyléčení
b) Trvale těžká obrna s lagoftalmem po neúspěšném léčeníDD
c) Recidivující nebo těžká obrna bez lagoftalmu s patologickými synkinézami nebo ostatní formy do 2 let od zahájení léčeníDC
d) Lehká obrna s nepatrnou poruchou hybnosti nejméně 2 roky po ukončení léčeníBIIIA - Cad d) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
e) Stavy bez poruchy funkce nejméně 2 roky po ukončení léčeníAA
G50Poruchy trojklanného nervu - nervi trigemini
G52Poruchy jiných mozkových nervů
G53Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jindePosuzuje se podle diagnóz zařazených jinde
G54Nemoci nervových kořenů a pletení
G55Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde
G56Mononeuropatie horní končetiny
G57Mononeuropatie dolní končetiny
G58Jiné mononeuropatie
G59Mononeuropatie při nemocech zařazených jindePosuzuje se podle diagnóz zařazených jinde.
G60 - G64POLYNEUROPATIE A JINÉ NEMOCI PERIFERNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
G70 - G73NEMOCI MYONEURÁLNÍHO SPOJENÍ A SVALŮ
G80 - G83MOZKOVÁ OBRNA A JINÉ SYNDROMY OCHRNUTÍ
G90 - G99JINÉ PORUCHY NERVOVÉ SOUSTAVY
a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující nebo často recidivující. Stavy po ukončení léčení s trvalými závažnými následkyDD
Formy s lehkými poruchami funkce, ale vzdorující léčení nebo často recidivující. Stavy po ukončení léčení s méně závažnými, ale trvalými následky
b) S nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů po ukončení léčeníBI, BII, BIIICad b) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba
c) S ukončeným léčením bez následků nebo recidivAA

VII. NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEX (H00 - H59)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Při posuzování očních nemocí a vad vedle zrakové ostrosti bez korekce i po přijatelné korekci, rozsahu zorného pole, stavu barvocitu přihlížet i k prokazatelným dráždivým projevům, citlivosti na zevní účinky a i k případnému onemocnění očních adnex
H00 - H06NEMOCI OČNÍHO VÍČKA, SLZNÉHO ÚSTROJÍ A OČNICE
H10 - H13ONEMOCNĚNÍ SPOJIVKY
H15 - H22NEMOCI SKLÉRY, ROHOVKY, DUHOVKY A ŘASNATÉHO TĚLESA
H15Nemoci skléry - bělimy
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci okaDD
c) Lehké, vleklé nebo ustálené formy bez omezení nebo s nezávažným omezením funkce okaBIIICad c) ne 1, 2, 3, 5, 6 a strážní služba
d) Stavy po prodělaném onemocnění zhojené bez následkůAA
H16Zánět rohovky - keratitisU stavů po keratorefraktivních zákrocích se hodnotí i stav zorného pole obou očí a nález na sítnici. Jsou-li přítomny známky myopické degenerace sítnice, stanovuje se zdravotní klasifikace o jeden stupeň nižší
H17Rohovkové jizvy a zákalyad b) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H18Jiné nemoci rohovky
a) Akutní formyléčení podle zrakové ostrosti
b) Následné stavy
H19Nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde
H20Zánět duhovky a řasnatého tělesa
H21Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesaDg. H21.4 - Pupilární - zornicové -membrány se hodnotí podle zrakové ostrosti
H22Nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci okaDD
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci okaDC
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce okaA - BIIIAad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H25 - H28ONEMOCNĚNÍ ČOČKY
H25Senilní katarakta - stařecký zákal oční čočky
H26Jiná kataraktaDg. H 27 - Jiná onemocnění čočky je uvedena dále
H28Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde
a) Postupujícíléčení podle zrakové ostrosti
b) Nepostupujícíad b) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H27Jiná onemocnění čočkyPřítomnost nitrooční čočky (pseudofakie, artefakie) se hodnotí podle Dg. Z96.1
H27.0Afakie
H27.1Dislokace čočky
a) Stav po intrakapsulární extrakciDD
b) Stav po extrakapsulární extrakciDpodle zrakové ostrosti s kontaktní čočkouad b) ve sl. II - při nesnášenlivosti kontaktní čočky se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší
H27.8Jiná určená onemocnění čočky
H27.9Onemocnění čočky, NS
a) Zjištěné onemocněníléčení podle zrakové ostrosti
b) Následné stavyad b) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H30 - H36NEMOCI CÉVNATKY - CHORIOIDEY A SÍTNICE - RETINY
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka. Odchlípení a trhliny sítniceDD
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci okaDC
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce okaA - BIIIAad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H40 - H42GLAUKOM
a) Zjištěné onemocněníDléčení
b) Zúžení perimetru na 30 stupňů nebo oboustranné skotomy, které zasahují do centra a snižují korigovanou zrakovou ostrost pod 6/12 oboustranně (0,5; 5/10)DDad b) - d) při dlouhodobé terapii pilokarpinem se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší
c) Oboustranné zúžení perimetru na 50 stupňů nebo oboustranné skotomy, které zasahují do centra a snižují korigovanou zrakovou ostrost pod 6/9 oboustranně (0,66; 5/7,5)DCU sekundárního glaukomu posuzovat až po skončeném léčení primárního onemocnění a jeho stabilizaci. Zdravotní klasifikaci stanovit s přihlédnutím k základnímu onemocnění podle jeho následků
d) Nitrooční hypertenze nebo léčený glaukom s lehčím omezením funkce okaDA - Cad d) ne 7
H43 - H45NEMOCI SKLIVCE A OČNÍHO BULBU
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci okaDD
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci okaDC
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce okaA - BIIIAad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 5,7
H46 - H48NEMOCI ZRAKOVÉHO NERVU A ZRAKOVÝCH DRAH
H46Zánět zrakového nervu - neuritis nervi optici
H47Jiná onemocnění zrakového nervu (2.) a zrakových drah
H48Nemoci zrakového nervu (2.) a zrakových drah při nemocech zařazených jinde
a) Akutní formyléčení
b) Trvalé změny se hodnotí podle Dg. H53.4 - Poruchy zorného pole s přihlédnutím k základnímu onemocnění
H49 - H52PORUCHY OČNÍCH SVALŮ, BINOKULÁRNÍHO POHYBU, AKOMODACE A REFRAKCEDg. H51 - Jiné poruchy binokulárního pohybu je hodnocena dále
H49Paralytický strabismus
a) Těžké formy neovlivnitelné další léčbouDD
b) Lehké nebo méně závažné formy ovlivnitelné léčbouléčeníPosuzovat podle zrakové ostrosti a schopnosti orientace v prostoru
c) Lehké nebo nezávažné formy po ukončení léčeníPodle binokulárního vidění a zrakové ostrostiad c) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H50Jiný strabismus
a) Akutníléčení
b) Je-li dvojité viděníDD
c) Není-li dvojité viděnípodle zrakové ostrosti a prostorového viděníad c) při poruše prostorového vidění ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H52Poruchy refrakce a akomodacePři posuzování stupně refrakční vady mají přednost dále uvedená posudková hlediska před tabulkou k posuzování refrakčních vad. Refrakce se zjišťuje skiaskopicky nebo vyšetřením na autorefraktoru v arteficiální mydriase
H52.0Hypermetropie - dalekozrakost
a) Při refrakci nad +10 DDD
b) Při refrakci nad +8 DDD
c) Při refrakci nad +2 DBIIIA - Cad c) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“. Ve sl. II při refrakci nad + 6 D stanovit zdravotní klasifikaci C
d) Při refrakci do +2 DAAad d) ve sl. I při refrakci do +2 D se zdravotní klasifikace A stanovuje jen tehdy, rovnají-li se hodnoty zrakové ostrosti bez korekce 6/6 - 6/12 (1,0 - 0,5)
H52.1Myopie - krátkozrakostMyopické degenerace se hodnotí podle Dg. H30 - H36 - Nemoci cévnatky - chorioidey a sítnice -retiny
a) Při refrakci nad -10 DDD
b) Při refrakci nad -7 DDC - Dad b) ve sl. II při závažnějších degenerativních změnách na sítnici stanovit zdravotní klasifikaci D
c) Při refrakci nad -1 DBIIIAad c) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“. Při hodnotě refrakce -5,0 až -7,0 D, je-li nejlepší korigovaná zraková ostrost oboustranně menší než 6/12 (0,5), snižuje se zdravotní klasifikace o jeden stupeň
d) Při refrakci do -1 DAAad d) ve sl. I při refrakci do -1D se zdravotní klasifikace A stanovuje jen tehdy, rovnají-li se hodnoty zrakové ostrosti bez korekce 6/6 - 6/12(1,0 - 0,5)
H52.2Astigmatismuspodle zrakové ostrostiPro stanovení zdravotní klasifikace platí výše uvedená pravidla, přičemž se sčítá absolutní hodnota sférické a cylindrické refrakce oka. Omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H52.3Anisometropie a aniseikonie
H52.4 - H52.7Presbyopie a ostatní poruchy refrakce a akomodacepodle zrakové ostrostiHodnotit až po skončení léčení. Omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H53 - H54PORUCHY VIDĚNÍ A SLEPOTA
H53.0Amblyopie z anopsiepodle zrakové ostrostiOmezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H53.1Subjektivní poruchy viděníHodnotí se podle závěrů psychiatrického vyšetření
H53.2DiplopieDg. H53.2 - Diplopie se hodnotí podle Dg. H50 - Jiný strabismus
H53.3Jiné poruchy binokulárního vidění
H51Jiné poruchy binokulárního pohybu
a) Akutní stavy dvojitého viděníléčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka nebo formy s dvojitým viděním při pohledu vpředDD
c) Lehčí nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka nebo formy s dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do stranDC - Dad c) při poruchách, které mohou ovlivnit výkon zastávané funkce, přeřadit na méně náročnou funkci nebo ve sl. II stanovit zdravotní klasifikaci D
d) Lehké ustálené formy s lehkým postižením funkce oka, není-li dvojité viděníBIIIAad d) ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H53.4Poruchy zorného poleDD
a) Oboustranné zúžení perimetru na 30 stupňů nebo oboustranný skotom o rozsahu 40 stupňů, který zasahuje do centra a snižuje korigovanou zrakovou ostrost pod 6/18 (0,33; 5/15)
b) Oboustranné zúžení perimetru na 40 stupňů nebo oboustranný skotom o rozsahu 30 stupňů, který zasahuje do centra a snižuje korigovanou zrakovou ostrost pod 6/12 (0,5; 5/10) nebo jednostranný skotom o rozsahu 50 stupňů se snížením korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5; 5/10)DD
c) Oboustranné zúžení perimetru na 50 stupňů nebo jednostranné zúžení perimetru na 40 stupňů nebo jednostranný centrální relativní skotom, který snižuje korigovanou zrakovou ostrost pod 6/9 (0,66; 5/7,5)BIIIA - Cad c) ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H53.5Nedostatečné barevné vidění
a) Posuzovaný nerozezná barevné signályDD
b) Posuzovaný rozezná základní barevné signályA - BIIIAad b) při závažnějších poruchách ne 1, 2, 6 letecké technické obory, technické spojovací funkce a chemik
Lehké poruchy barvocitu hodnotit individuálně
H53.6Noční slepota
H53.8Jiné poruchy vidění
H53.9Poruchy vidění, NS
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci okaDD
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci okaDC - D
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce okaA - BIIIA - Cad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H54Slepota a slabozrakostpodle zrakové ostrostiOmezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H55Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka
H55 - H 59JINÉ NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEXDg H55 - Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka je uvedená výše
H57Jiné nemoci oka a očních adnex
H58Jiné nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde
H59Poruchy oka a očních adnex po výkonech nezařazené jinde
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci okaDD
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci okaDC
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce okaA - BIIIAad d) při postižení funkce oka ne 1, 2 , 3, 5, 6, 7 a strážní služba
Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Návod k posuzování refrakčních vad
1. Hodnoty zrakové ostrosti v tabulce pro posuzování refrakčních vad, není-li uvedeno jinak, jsou uváděny již po snesitelné korekci brýlemi nebo kontaktními čočkami.
2. Hodnoty zrakové ostrosti jednoho oka jsou uvedeny v řádcích 1 až 8, druhého oka ve sloupcích 1 až 8. Zraková ostrost je vyjádřena v prvním řádku v desetinné soustavě, ve druhém řádku zlomkem pro použití Snellenových tabulek (optotypů) na zkušební vzdálenost 6 m, ve třetím řádku zlomkem pro použití optotypů na zkušební vzdálenost 5 m. V rubrice, v níž se hodnoty zrakové ostrosti jednoho a druhého oka protínají, je uvedena příslušná zdravotní klasifikace.
3. Posudková hlediska při poruchách refrakce a akomodace platí pro snížení zrakové ostrosti včetně amblyopie, korigované již brýlemi nebo kontaktními čočkami, pokud potřebná korekce je snesitelná, tj. pokud rozdíly korekčních skel pro jedno a druhé oko nepřesahují ±3 D. Není-li potřebná korekce snesitelná, stanovuje se zdravotní klasifikace o stupeň nižší.
4. Při stanovení zdravotní klasifikace A a BIII (zejména u uchazečů a specialistů) je nutné při posouzení přihlédnout i k diferenciálním zdravotním požadavkům na specialisty a uchazeče, uvedeným v příloze č. 3.
5. Při známkách myopické degenerace sítnice se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší.
6. Stavy po keratorefraktivních zákrocích za účelem zlepšení refrakčních vad posuzovat nejen podle aktuální zrakové ostrosti, ale i podle závažnosti patologie očních tkání.

POSUZOVÁNÍ REFRAKČNÍCH VAD

Nejlépe dosažitelná zraková ostrost s korekcí
(s brýlemi, kontaktní čočkou apod.)
12345678
Enukleace jednoho okaPod 0,05 0,05 - 0,08 0,10 0,16 0,25 0,33 0,5 - 1,0
Pod 3/60 3/60 - 5/60 6/60 6/366/246/186/12 - 6/6
Pod 2,5/502,5/50 - 4/505/505/305/205/155/10 - 5/5
Sloupec Seznamu nemocí a vadIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1Enukleace jednoho okaDDDDDDDDDDDDDDDD
2Pod 0,05 DDDDDDDDDDDDDDDC
Pod 3/60
Pod 2,5/50
30,05 - 0,08 DDDDDDDDDDDDDCDC
3/60 - 5/60
2,5/50 - 4/50
40,10 DDDDDDDDDCDCDC*)BIIIA
6/60
5/50
50,16 DDDDDDDCDCDCDABIIIA
6/36
5/30
60,25 DDDDDDDCDCBIIIABIIIABIIIA
6/24
5/20
70,33 DDDDDCDCDABIIIABIIIABIIIA
6/18
5/15
80,5 - 1,0 DDDCDC*)BIIIABIIIABIIIABIIIA**)
A
**)A
6/12 - 6/6
5/10 - 5/5

*) Při nejlépe dosažitelné zrakové ostrosti s korekcí u jednoho oka horší než 0,5 a u druhého oka 0,1 se stanovuje zdravotní klasifikace D

**) Viz poznámky k Dg. H52.0 d) - Hypermetropie - dalekozrakost a H52.1 d) - Myopie - krátkozrakost

VIII. NEMOCI UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU (H60 - H95)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Při posuzování nemocí ucha přihlížet nejen k závažnosti základního onemocnění, ale i k míře snížení sluchu, poruchám rovnováhy a přítomnosti ušních šelestů
H60 - H62NEMOCI ZEVNÍHO UCHA
H65 - H75NEMOCI STŘEDNÍHO UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU
H92Otalgie a výtok z ucha
H95Jinde nezařazená onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech
a) Vleklý epitympanální zánět středního ucha s pištěli v labyrintuStavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu - s pištěli v labyrintuDD
b) Vleklé záněty středního ucha, které vzdorují léčbě nebo často recidivují (s výtokem) Prosté mezotympanální a epitympanální středoušní záněty vzdorující konzervativní léčbě nebo s cholesteatomemStavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s výtokem, který vzdoruje konzervativní léčběDD
c) Adhezívní tubotympanální katary nebo tympano-skleróza s perforací bubínku Vleklé středoušní mezotympanální a epitympanální záněty (prosté) s dlouhými klidovými intervaly Stavy po konzervativně zhojeném středoušním zánětu se suchou mezotympanální nebo epitympanální perforací bubínkuStavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s klidnou výstelkouBIII - DC - Dad c) ne 1, 2, 4, 5, 6 a 3 bojových vozidel, chemik, strážní služba a hlučný provoz. Konečná zdravotní klasifikace se stanoví podle stavu sluchu
d) Vleklý tubotympanální katar (prostý nebo adhezívní bez perforace) s normálním celistvým bubínkem, s kalcifikacemi, s pevnou jizvouBIIIA - Cad d) ne 1, 2, 4, 5, 6, 7 a 3 bojových vozidel, chemik, strážní služba a hlučný provoz. Konečná zdravotní klasifikace se stanoví podle stavu sluchu
e) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo po zhojené tympanoplastické operaci anebo po antromastoidektomii, s atroficky zjizveným bubínkemBIIIA - Cad e) ne 1, 2, 4, 6, 7 a 3 bojových vozidel, chemik, strážní služba a hlučný provoz. Konečná zdravotní klasifikace se stanoví podle stavu sluchu
f) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo po antromastoidektomii, při normálním otoskopickém nálezu a normálním sluchuAAad f) ne potápěč
H80 - H83NEMOCI VNITŘNÍHO UCHA
H80Otoskleróza
H81Poruchy vestibulární funkce
H82Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde
H83Jiné nemoci vnitřního ucha
a) Těžké formy s trvalými poruchami nebo častými záchvaty po neúspěšné léčběDD
b) Otoskleróza se sluchem, který odpovídá zdravotní klasifikaci BIII, CDC - D
c) Lehké formy s řídkými záchvaty včetně stavů po léčbě (operaci)DC - D
d) Následné stavy s nezávažnou poruchou anebo bez poruchy funkceA - BIIIAad d) ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H90 - H95JINÁ ONEMOCNĚNÍ UCHAKromě Dg. H92 - Otalgie a výtok z ucha a H95 - Jinde nezařazená onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech, které jsou uvedeny výše.
H93Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinamHodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny, s přihlédnutím k zachovanému sluchu, přítomnosti ušních šelestů, případně k poruchám rovnováhy
H94Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde
H91Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu
AUDIOMETRICKÝM VYŠETŘENÍM ZJIŠTĚNÉ ZTRÁTY VE VZDUŠNÉM VEDENÍ Z PRŮMĚRU FREKVENCÍ 500, 1000 a 2000 Hza) Ztráty větší než 45 dB oboustranněDDPři střelbách a práci v hlučných provozech musí vojáci používat ochranné prostředky, které stanovují předpisy pro konání střeleb nebo příslušných druhů prací
b) Ztráty od 35 do 45 dB oboustranně Ztráty větší než 35 dB jednostranněDC - D
c) Ztráty od 25 do 35 dB oboustranně i jednostranněBIIICad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, chemik, strázní služba a hlučný provoz
d) Ztráty menší než 25 dB oboustranně i jednostranněA - BIIIAad d) ne 1, 2, 4, 5, 6 a 3 bojových vozidel a strážní služba; při ztrátách větších než 10 dB oboustranně i jednostranně ne 7
Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty ve vzdušném vedení na frekvenci 4000 Hz a vyšších se neposuzují, při jakýchkoliv změnách se ponechává zdravotní klasifikace A. U uchazečů o povolání do služebního poměru se ztráty nad 40 dB na frekvenci 4000 Hz hodnotí jako nepříznivé a nedovolují jejich přijetí
Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Návod k posuzování vad sluchu
1. Zachovaný sluch se zjišťuje akcentovaným šepotem. Při zjištění snížení sluchu pro akcentovaný šepot pod hranici 6 m oboustranně i jednostranně je nutné provést audiometrické vyšetření, které rozhodne o závažnosti a charakteru sluchové poruchy (převodní nebo percepční nedoslýchavost).
2. Převodní nedoslýchavost se hodnotí podle tabulky „Posuzování vad sluchu“. Hodnoty sluchu pro akcentovaný šepot jednoho ucha jsou uvedeny v řádcích 1 až 8, druhého ucha ve sloupcích 1 až 8. V rubrice, v níž se hodnoty zachovaného sluchu jednoho a druhého ucha protínají, je uvedena odpovídající zdravotní klasifikace.
3. Percepční nedoslýchavost se posuzuje podle průměru ztrát zjištěných audiometrickým vyšetřením ve vzdušném vedení na frekvencích 500, 1000 a 2000 Hz.
4. Kombinovaná nedoslýchavost se posuzuje stejným způsobem jako nitroušní sluchová porucha.
5. Zdravotní klasifikace C a D je možné stanovit pouze na základě výsledků audiometrického vyšetření.
6. Přítomnost ušních šelestů nemá vliv na stanovení zdravotní klasifikace. Při výraznější intenzitě a trvalém charakteru ušních šelestů se stanovuje omezení: ne 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, strážní služba a chemik.
7. Zlepšení sluchu pomocí sluchadel se posudkově nehodnotí jako zlepšení nedoslýchavosti. Osoby, které v běžném životě musí používat sluchadla, nemohou být vojáky v činné službě.

POSUZOVÁNÍ VAD SLUCHU

Sluch pro akcentovaný šepot12345678
0,00 m (hluchota)Menší než 0,5 m0,5 m1 m2 m3 m4 m6 m
Sloupec Seznamu nemocí a vadIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
10,00 m (hluchota)DDDDDDDDDDDC
D
DC
D
DC
D
2menší než 0,5 mDDDDDDDDDDDC
D
DC DDC
D
30,5 mDDDDDDDDDDDC
D
DC
D
BIIIA
C
41 mDDDDDDDDDDBIIIABIIIABIIIA
52 mDDDDDDDDBIIIABIIIABIIIABIIIA
63 mDC
D
DC
D
DC
D
BIIIABIIIABIIIABIIIABIIIA
74 mDC
D
DC
D
DC
D
BIIIABIIIABIIIABIIIABIIIA
86 mDC
D
DC
D
BIIIA
C
BIIIABIIIABIIIABIIIAAA

IX. NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (I00 - I99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Posuzovat podle rozsahu a tíže omezení výkonnosti kardiovaskulárního systému a plic a jejich vlivu na celkový stav a výkonnost organismu
I00 - I02AKUTNÍ REVMATICKÁ HOREČKA
I05 - I09CHRONICKÉ REVMATICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ
a) Následné stavy s trvalými morfologickými následky (porevmatické chlopňové vady) a závažnými změnami oběhového ústrojí (projevy dekompenzace) a CNS, podstatně omezující běžnou fyzickou aktivitu
Stavy po operacích srdce, aorty a plicní tepny
DD
b) Stavy do 3 let po ústavně prokázané atace revmatické horečky
Porevmatické chlopňové vady i dobře kompenzované
DC - Dad b) a c) u opakované ataky revmatické horečky se časová hranice posunuje na 5 let
c) Stavy po ústavně prokázané atace revmatické horečky před více než 3 roky, bez prokazatelného morfologického a funkčního postižení oběhového ústrojíA - BIA - Cad c) ne 1, 2, 3, 6 a strážní služba; do 5 let od ukončení léčby ne 7
I10 - I15HYPERTENZNÍ NEMOCIDD
a) III. stadium podle WHO - závažné orgánové změny (porucha funkce mozku, srdce a ledvin)
b) II. stadium podle WHO - orgánové změny bez poruchy funkceDC - D
c) I. stadium podle WHO - bez objektivně prokázaných morfologických a funkčních orgánových změn (po odborném sledování), s nutností systematické antihypertenzivní léčby, při celkové dobré výkonnostiDC
d) Kolísavé zvýšení krevního tlakuA - BIAad d) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
Za hraniční hodnoty TK považovat 141-159/91-94torrů (18,8-21,2 / 12,1-12,5kPa)
I20 - I25ISCHEMICKÉ SRDEČNÍ NEMOCI
I26 - I28KARDIOPULMONÁLNÍ NEMOC A NEMOCI PLICNÍHO OBĚHU
a) Těžké formy, následné stavy se závažnými poruchami rytmu a s projevy srdeční nedostatečnostiDD
b) Středně závažné formy a následné stavy s lehčími projevy poruch funkce kardiopulmonálního ústrojí. Stavy po prodělaném infarktu myokardu nebo jiné akutní (subakutní) formě ICHS, včetně stavů po revaskularizaci koronárních cévDC - Dad b) při recidivujících projevech ischemie myokardu a při snížení celkové výkonnosti a fyzické zdatnosti stanovit ve sl. II zdravotní klasifikaci D
c) Asymptomatické formy s dobrou výkonností oběhového ústrojí a dobrou fyzickou zdatnostíBI - DA - Cad c) ne 1, 2, 3, 6, 7 a strážní služba
I30 - I52JINÉ FORMY SRDEČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
a) Těžké formy a vleklé, léčbou neovlivnitelné stavy se závažnou poruchou funkce, s podstatným poklesem výkonu při běžné pracovní zátěžiDD
b) Středně závažné formy a stavy s lehkým poškozením funkce nebo zvětšením srdce Prolaps srdečních chlopní se známkami poruch oběhu (závažnější regurgitace, hypertrofie apod.). Implantace kardiostimulátoru bez podstatného snížení výkonnostiDC - D
c) Lehké, prognosticky nezávažné formy a stavy bez známek poškození oběhového ústrojí a bez recidivy. Zánět endokardu, srdečního svalu a osrdečníku nejdříve za 3 roky po ukončení léčbyA - BIA - Cad c) ne 1, 2, 6, a strážní služba; do 5 let od ukončení léčby ne 7
Prolaps srdečních chlopní hemodynamicky nevýznamný. Benigní poruchy rytmu ověřené odborným vyšetřením
I60 - I69CÉVNÍ NEMOCI MOZKUDDPatří sem Dg. G46 - Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocechPosuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny
a) Se závažnou trvalou nebo opakovanou klinickou manifestací prokázanou ústavním vyšetřením
Stavy s trvalými a závažnými poruchami duševních nebo tělesných funkcí
S lehčími trvalými nebo přechodnými, ale opakujícími se poruchami funkce organismu a známkami morfologického postiženía podle závažnosti poruchy funkce a následků nemoci
b) Ojedinělá nezávažná klinická manifestace bez známek morfologického postižení a poruchy funkce, při celkově dobrém stavu organismuBI, BII, BIIIA - Cad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
I70 - I79NEMOCI TEPEN, TEPÉNEK A VLÁSEČNICPosuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci
I80 - I89NEMOCI ŽIL, MÍZNÍCH CÉV A MÍZNÍCH UZLIN NEZAŘAZENÉ JINDE
a) Rozsáhlé a těžké formy s orgánovými změnami (poruchy trofiky, cévní nebo mízní nedostatečnost)DD
b) Léčením ovlivnitelné formy s mírnou poruchou trofiky nebo funkce.
Stavy po provedených rekonstrukčních operacích cév
DC - D
c) Lehké formy bez poruch trofiky, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce, nesnižující fyzickou výkonnostA - BIA - Cad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
I95 - I99JINÁ A NEURČENÁ ONEMOCNĚNÍ OBĚHOVÉ SOUSTAVYPatří sem Dg. 195 - Hypotenze
a) Vleklé, léčbou neovlivnitelné stavy se značnou poruchou funkceDD
b) Stavy s mírnou poruchou funkce vyžadující léčbuDC
S lehčími trvalými nebo přechodnými, ale opakujícími se poruchami funkce organismu a známkami morfologického postiženía podle závažnosti poruchy funkce a následků nemoci
b) Ojedinělá nezávažná klinická manifestace bez známek morfologického postižení a poruchy funkce, při celkově dobrém stavu organismuBI, BII, BIIIA - Cad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
I70 - I79NEMOCI TEPEN, TEPÉNEK A VLÁSEČNICPosuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci
I80 - I89NEMOCI ŽIL, MÍZNÍCH CÉV A MÍZNÍCH UZLIN NEZAŘAZENÉ JINDE
a) Rozsáhlé a těžké formy s orgánovými změnami (poruchy trofiky, cévní nebo mízní nedostatečnost)DD
b) Léčením ovlivnitelné formy s mírnou poruchou trofiky nebo funkce.Stavy po provedených rekonstrukčních operacích cévDC - D
c) Lehké formy bez poruch trofiky, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce, nesnižující fyzickou výkonnostA - BIA - Cad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
I95 - I99JINÁ A NEURČENÁ ONEMOCNĚNÍ OBĚHOVÉ SOUSTAVYPatří sem Dg. 195 - Hypotenze
a) Vleklé, léčbou neovlivnitelné stavy se značnou poruchou funkceDD
b) Stavy s mírnou poruchou funkce vyžadující léčbuDC
c) Stavy s lehkou nebo občasnou poruchou anebo bez poruchy funkce, nevyžadující léčeníA - BIAad b) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7

X. NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J00 - J99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Posuzovat podle závažnosti omezení plicních funkcí, vlivu na celkový stav a výkonnost organismu a podle následných projevů na jiných orgánových systémech
J00 - J06AKUTNÍ INFEKCE HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST
J10 - J18CHŘIPKA A ZÁNĚT PLIC - PNEUMONIE
J20 - J22JINÉ AKUTNÍ INFEKCE DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍPři stanovení zdravotní klasifikace je nutno se opírat o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o výsledky bronchomotorických testů
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postiženímDD
c) Recidivující formy s přechodnými projevy obstrukce dolních dýchacích cestBI - DA - Cad c) ne 1, 2, , 7
d) Lehké formy zhojené bez následkůAA
J30 - J39JINÉ NEMOCI HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST
J30Vasomotorická a alergická - rýma - rhinitis
a) Alergologicky prokázané dlouhodobé, často recidivující formy, s nutností trvalého užívání léků nebo i formy sezónní s častými těžkými klinickými projevy, po neúspěšném alergologickém léčeníDDZa alergologicky prokázané formy se považují formy s pozitivní alergologickou anamnézou, s přítomností atopie, příznaky imunodeficience, s pozitivitou kožních testů, proběhlou specifickou imunoterapií, nutností antialergické léčby, se zvýšenou hladinou IgE v séru., eozinofilií popř. s přítomností specifických IgE protilátek vůči podezřelému alergenu.
Při současném postižení dolních dýchacích cest s funkčním postižením plicní ventilace posuzovat jako J45.0 - Alergická rýma s astmatem
b) Ostatní formy sezónního typu s občasnými klinickými projevy, s úspěšnou symptomatickou, případně desenzibilizační léčbouBIA - Cad b) ne 1, 2, 6, 7
c) Asymptomatické formy bez nutnosti léčby v posledních třech letechAA
J32 J33Chronický zánět vedlejších nosních dutin Nosní polypyDg. J31 - Chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu je uvedena samostatně dále
J34Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
a) Stavy po neúspěšném radikálním operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách s častými zánětlivými projevyDD
b) Formy hnisavé, často recidivující. Stavy po čerstvě provedených radikálních nebo opakovaných operacíchDC - Dad b) po opakovaných operacích se ve sl. II stanovuje zdravotní klasifikace D
c) Lehké formy s občasnými klinickými projevy, úspěšně léčitelné. Zhojené stavy po úspěšném operačním výkonuA - BIAad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
J31Chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu
J35Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
J36Peritonzilární hlíza - abscessus peritonsillaris
J37Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice
J38Nemoci hlasivek a hrtanu nezařazené jinde
J39Jiné nemoci horních dýchacích cest
a) Stavy s vleklým zúžením hltanového nitra. Vleklá atrofická rýma s trvalou tvorbou zapáchajících krust - ozénaDD
Vleklý zánět hrtanu značného stupně, s trvalým chrapotem, s nesrozumitelnou nebo těžko srozumitelnou mluvou
Vleklá hypertrofická rýma s trvalou těžší poruchou průchodnosti nosu po neúspěšném léčení. Vleklá atrofická rýma s poruchou čichu a ztíženým dýcháním nosem i bez trvalé tvorby zapáchajících krust
b) Vleklý atrofický zánět hltanu. Vleklý zánět hrtanu s chrapotem a srozumitelnou mluvou Vleklá rýma s častými záchvaty, bez trvalé poruchy průchodnosti nosu, která ztěžuje dýcháníBICad b) ne 1, 2, 4, 6
c) Prostá vleklá rýma bez trvalé poruchy průchodnosti nosuOstatní vleklé stavy ovlivnitelné léčením (např. vleklý hypertrofický zánět hltanu)AAad c) ne 1, 2
J40 - J47CHRONICKÉ NEMOCI DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍDDKromě Dg. J45 - Astma a Dg. J46 - Astmatický stav - status asthmaticus, které jsou uvedeny samostatně dálePři stanovení zdravotní klasifikace je nutno se opírat o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o bodypletysmografii, výsledky bronchomotorických testů popř. bronchoskopického vyšetření
a) Těžké formy s častými exacerbacemi, s těžkou irreversibilní ventilační poruchou, respirační insuficiencí (i parciální) a s druhotným postižením srdce
b) Formy často exacerbující, s lehkou až středně těžkou ventilační poruchou bez postižení srdce, s dobrou reakcí na léčbu a pozitivními bronchodilatačními testyDC - D
c) Lehké formy bez nutnosti trvalé léčby, bez trvalého omezení plicní funkceBIAad c) ne 1, 2, 6, 7
J45Astma
J46Astmatický stav - status asthmaticus
J67Hypersensitivní pneumonitis způsobená organickými prachy
a) Těžké formy s častými a dlouhotrvajícími záchvaty, vzdorující léčení, u nichž je nutno opakovat hospitalizaci , těžce omezující celkovou výkonnostDD
b) Středně těžké i lehčí formy s krátkodobými nebo občasnými záchvaty, bez nutnosti hospitalizační léčby, s funkčním postižením plicní ventilace, s nutností dlouhodobé protizánětlivé a bronchodilatační léčbyDC - D
c) Lehké formy bez nutnosti trvalé léčby inhalačními steroidy a bronchodilatancii nejméně po dobu 2 let, které nemají vliv na snížení celkové výkonnostiA - BIAad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
J60 - J70NEMOCI PLIC ZPŮSOBENÉ ZEVNÍMI ČINITELIDg. J67 - Hypersensitivní pneumonitis způsobené organickými prachy je uvedena samostatně u Dg. J45 - Astma
J80 - J84JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY, KTERÉ POSTIHUJÍ HLAVNĚ INTERSTICIUM
a) Akutní formy spojené zpravidla s postižením jiných orgánů - akutní otravyléčení
b) Těžké formy nebo trvalé následky akutních otrav, které se projevují sekundární chronickou bronchitidou, emfyzémem nebo plicní fibrózou s těžkým funkčním postižením plic a rtg nálezemDD
c) Chronické stavy s projevy lehkého až středně těžkého funkčního postižení plic, při pozitivním rtg nálezuDC - D
d) Stavy zhojené ad integrum s normálním funkčním vyšetřením plic a bez patologického rtg nálezuA - BIAad d) ne 1,2; do 3 let od zhojení ne 7
J85 - J86HNISAVÉ A NEKROTICKÉ STAVY DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
J90 - J94JINÉ NEMOCI POHRUDNICE
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy s rozsáhlými srůsty a těžkým funkčním postižením plicStavy po thorakotomii, popř. po parciální resekci plic, po pleuroektomii a stavy, které vzdorují léčení nebo často recidivujíDD
c) Následné stavy s pohrudničními srůsty nebo fibrózními residui se středně těžkým a lehkým funkčním postižením plicDC - D
d) Následné stavy zhojené bez následkůA - BIAad d) ne 1, 2, 6 a strážní služba; do 3 let od zhojení ne 7
J95 - J99JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVYad d) ne 1,2; do 3 let od zhojení ne 7
a) Akutní formyLéčení
b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postiženímDD
c) Recidivující formy s projevy funkčního postižení plicDC - D
d) Lehké formy zhojené bez následkůA - BIA

XI. NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (K00 - K93)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Posuzovat podle závažnosti újmy celkového stavu, stupně výživy, tíže orgánových poruch, rozsahu funkčního postižení a podle nutnosti dodržování dlouhodobého zdravotního režimu, zejména dietního stravování, a jejich vlivu na celkovou výkonnost
K00 - K14NEMOCI ÚSTNÍ DUTINY, SLINNÝCH ŽLÁZ A ČELISTÍ
K00Poruchy vývoje a erupce zubů
K01Zaklíněné a zadržené zuby
K02Zubní kaz - caries dentis
K03Jiné nemoci tvrdých zubních tkání
K04Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
K05Zánět dásně - gingivitis - a periodontální nemoci
K06Jiná onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
K07Dentofaciální anomálie, včetně vad skusu
K08Jiná onemocnění zubů a podpůrných tkání
a) Úplná nebo téměř úplná ztráta zubů protézou nenahraditelná. Těžší anomálie, neoperovatelné, se zřejmou poruchou mluvy a znemožňující normální rozmělňování potravy a s následnou poruchou výživyDD
b) Lehčí anomálie po ukončení léčení. Značná ztráta zubů se zachováním frontální části zubních oblouků nahraditelná protézou, se srozumitelnou mluvou a umožňující normální rozmělňování potravy a dostatečnou výživuA - BIA - Cad b) ne 1, 2, 6, 7
K09Cysty krajiny ústní nezařazené jinde
K10Jiné nemoci čelistí
K11Nemoci slinných žláz
K12Stomatitis - zánět ústní sliznice - a příbuzná onemocnění
K13Jiné nemoci rtů a sliznice ústní
K14Nemoci jazyka
a) Stavy po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce, těžké formy se zřejmou poruchou mluvy a špatnou výživou Nezhojitelné slinné píštěle s hojnou sekrecíDD
b) Ostatní následné stavy (po ukončení léčení) bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkceA - BIA - Cad b) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
K20 - K31NEMOCI JÍCNU, ŽALUDKU A DVANÁCTNÍKU
K20Zánět jícnu - oesophagitis
K21Gastroezofageální refluxní onemocnění
K22Jiné nemoci jícnu
K23Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde
a) Těžké formy s trvalými obtížemi, léčebně neovlivnitelné, se značnou poruchou výživy a výkonnosti organismuDD
b) Vleklé formy vzdorující léčbě, stavy s poruchou průchodnosti jícnu po ukončeném léčení i při celkově dobrém stavuDC - D
c) Ostatní formy a stavy po ukončeném léčení bez poruchy a nebo s nezávažnou poruchou funkceA - BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
K25Žaludeční vřed - ulcus ventriculi
K26Dvanáctníkový vřed - ulcus duodeni
K27Peptický vřed neurčené lokalizace
K28Gastrojejunální vřed
K29Zánět žaludku a dvanáctníku - gastritis et duodenitis
K30Dyspepsie
K31Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku
a) Těžké formy s opakovanými recidivami a výraznou deformací, operované formy při trvalých značných funkčních poruchách, se snížením celkové výkonnosti a značným zhoršením stavu výživyDD
b) Vředové léze ovlivnitelné léčbou
Stavy po resekci žaludku anatomicky a funkčně dobře zhojené
Aftózní a hemorhagická gastritida a bulbitida Dyspepsie a jiné nemoci při značných poruchách funkce trávicího ústrojí po neúspěšném léčení, se zhoršením stavu výživy a snížením celkové výkonnosti
DC - D
c) Anatomicky a funkčně zhojené vředové léze bez recidivy za poslední rok
Katarální gastritida a bulbitida
Nezávažné dyspepsie nezpůsobující zhoršení stavu výživy
BIAad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
d) Anatomicky a funkčně dobře zhojené vředové léze bez recidivy v posledních 3 letech, bez nutnosti dietních opatřeníAAPři pozitivních anamnestických údajích bez prokazatelného objektivního nálezu se stanovuje ve sl. I zdravotní klasifikace A
K35 - K38NEMOCI APPENDIXU - ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU
a) Akutní formyléčení
b) Chronické formy, které nevyžadují léčení. Stavy po úspěšném vyléčeníAAJiné stavy po ukončení léčení se zařazují, posuzují a vykazují podle následných nemocí
K40 - K46KÝLY
a) Rozsáhlé kýly, které recidivují po opakovaných operacích nebo neoperovatelné, s podstatným omezením funkce postižených orgánůDD
b) Nezávažné kýly menšího rozsahu, odstranitelné operací, bez poruchy a nebo s nezávažnou funkční poruchouBIA - Cad b) ne 1, 2, 5, 7 a 3 bojových vozidel
c) Rozšířené tříselné kanály, měkká třísla, jizvy po úspěšných operacích tříselných a břišních kýlAA
K50 - K52NEINFEKČNÍ ZÁNĚT TENKÉHO A TLUSTÉHO STŘEVA - ENTERITIDA A KOLITIDA
K55 - K63JINÉ NEMOCI STŘEV
K65 - K67NEMOCI PERITONEA - POBŘIŠNICE
a) Těžké formy, vleklé stavy vzdorující léčení, při značných poruchách funkce, s podstatným snížením stavu výživy a poklesem celkové výkonnostiDD
b) Vleklé nebo recidivující formy, při méně závažných poruchách funkce, snižující stav výživy a celkové výkonnostiDC - D
c) Nezávažné formy nebo stavy s občasnými mírnými poruchami anebo bez poruchy funkce, s dobrým celkovým stavem výživyA - BIA - Cad c) při poruše funkce ne 1, 2, 3, 6, 7 a strážní služba
K70 - K77NEMOCI JATERDDHepatitidy jsou posuzovány pod položkou Dg. B15 - B19 - Virová hepatitida
a) Těžké, progredující formy s projevy selhávání nebo zánětlivou aktivitou
b) Stacionární nebo pomalu progredující formy se známkami aktivity nebo větším morfologickým defektemDC - DHyperbilirubinémie - Dg. E80.4 je posuzována pod položkou Dg. E70 - E90 - Poruchy přeměny látek -metabolismu
c) Ostatní lehké a nezávažné formy bez poruchy funkce a projevů laboratorní aktivity po 2 letech od onemocněníA - BIAad c) ne 1, 2, 6 a strážní služba; do 5 let od posledních projevů aktivity ne 7
K80 - K87NEMOCI ŽLUČNÍKU, ŽLUČOVÝCH CEST A SLINIVKY BŘIŠNÍ
K90 - K93JINÉ NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY
a) Těžké progredující formy a následné stavy s trvalou poruchou funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení), se značnými poruchami výživy a snížením celkové výkonnostiDD
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě, následné stavy vyžadující dlouhodobý zdravotní režim, zejména dietní stravování a snižující celkovou výkonnostDC - D
c) Ostatní formy, stavy s nezávažnými poruchami funkce postižených orgánů při dobrém stavu výživy, stavy nejdříve po 2 letech od prodělané operace Endoskopické (laparoskopické) výkony anatomicky a funkčně dobře zhojenéA - BIA - Cad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6; a do 5 let od zhojení ne 7

XII. NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00 - L99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Při stanovování zdravotní způsobilosti u kožních onemocnění posuzovat nejen stupeň, rozsah a lokalizaci chorobných změn a jejich nepříznivý vliv na celkovou výkonnost organismu nebo na funkci postižených orgánů, ale i další doprovodné projevy jako svědění, pálení, mokvání, nepříjemné a odpuzující pachy apod., které mají nepříznivý estetický vliv nebo omezují nošení výstroje a výzbroje
L00 - L08INFEKCE KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA
L10 - L14PUCHÝŘNATÁ - BULÓZNÍ - ONEMOCNĚNÍ
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Rozsáhlé, těžké, léčbě vzdorující formy; stavy po skončení léčení s rozsáhlými změnami kůže, s poruchami funkce postižených částí těla nebo snižující celkovou výkonnost organismuDD
c) Vleklé nebo často recidivující formy; stavy po ukončení léčení se změnami kůže na exponovaných částech těla anebo omezující nošení výstroje a výzbrojeDC - D
d) Nezávažné ohraničené formy, stavy po ukončení léčení s nezávažnými změnami kůže, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce a bez snížení celkové výkonnosti organismuA - BIAad d) při poruše funkce podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 3, 6, 7 a chemik
L20 - L30DERMATITIS A EKZÉMU Dg. L20 - Atopická dermatitida za prokázané onemocnění považovat klinické onemocnění, pozitivní rodinnou a osobní anamnézu, přítomnost i jiných forem atopie (astma bronchiale, rhinitis alergica), popř. zvýšené hodnoty sérových IgE
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Rozsáhlé, dlouhodobě aktivní nebo často recidivující formy, vzdorující léčení, s rozsáhlým postižením kůže a se snížením celkové výkonnosti organismuDD
c) Méně závažné vleklé nebo občas recidivující formy, obtížně léčitelné, mírně snižující celkovou výkonnost organismuProkázaná atopická dermatitidaDC - D
d) Nezávažné formy s ohraničenými projevy na kůži, nezasahující exponované části těla, bez porušení trofiky kůže a bez nutnosti trvalé léčbyBIAad d) ne 1, 2, 3, 6, 7 a chemik
L40 - L45PAPULOSKVAMÓZNÍ ONEMOCNĚNÍ
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Těžké, rozsáhlé léčení vzdorující formy se závažným snížením celkové výkonnosti organismu nebo se závažným aktivním kloubním postiženímDD
c) Formy s dlouhodobými remisemi nebo i nerozsáhlé často exacerbující formy s výraznými projevy, vzdorující léčbě, lokalizované na exponovaných místech (obličej, kštice, končetiny) s celkovou odezvou organismu nebo vyvolávající poruchy postižených částí tělaDC - D
d) Nezávažné formy nebo následné stavy s místně ohraničenými projevy na kůži, nejsou-li na exponovaných místech, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceDiskoidní formy lupénky s ojedinělými stacionární mi ložisky na loktech a kolenouBIAad d) ne 1, 2, 6, 7
L50 - L54KOPŘIVKA - URTICARIA - A ERYTÉM
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Formy vzdorující léčení, nebo často recidivující, snižující celkovou výkonnost organismuDC - D
c) Nezávažné formy s řídkými exacerbacemi, bez poruchy trofiky kůže a nemající vliv na celkovou výkonnost organismuA - BIAad c) při recidivujících formách ne 1, 2, 3, 6, 7
L55 - L59ONEMOCNĚNÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA SPOJENÉ SE ZÁŘENÍM
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Formy se zvlášť nepříznivým nebo s nepříznivou lokalizací na exponovaných místech, generalizované projevy s výrazným snížením celkové výkonnosti organismuDD
c) Formy s výraznými projevy na exponovaných místech, vyvolávající poruchy funkce postižených částí těla nebo generalizované a stabilizované formy s nepříznivým vlivem na celkovou výkonnost organismuDD
d) Nerozsáhlé, ohraničené, stabilizované formy s řídkými exacerbacemi, nejsou-li na exponovaných místech a neporušují-li funkci postižených částí těla ani trofiku kůžeA - BIA - Cad d) podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 6, 7
L60 - L75NEMOCI KOŽNÍCH ADNEX
L80 - L99JINÉ NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Rozsáhlé nebo svou podstatou léčení vzdorující formy se závažnou poruchou funkce postižených částí tělaAcne conglobata s častou tvorbou abscesů a pištěli a s celkovou odezvou organismuDD
c) I nerozsáhlé, avšak léčení vzdorující nebo často recidivující formy lokalizované na exponovaných místech a vyvolávající poruchy postižených částí těla nebo formy výrazně esteticky rušícíDC - D
d) Lehké formy jen zřídka recidivující, bez poruchy anebo jen s nezávažnou poruchou funkce postižených částí těla, nemající nepříznivý estetický vlivA - BIAad d) při poruše funkce podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 3, 6, 7

XIII. NEMOCI SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ (M00 - M99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Zdravotní způsobilost posuzovat podle závažnosti funkčního postižení podpůrného a pohybového aparátu, vlivu zjištěné poruchy na ostatní orgánové systémy a na pokles celkové výkonnosti organismu
M00 - M03INFEKČNÍ ARTROPATIE
M05 - M14ZÁNĚTLIVÉ POLYARTROPATIE
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkou poruchou funkce nebo s výrazným snížením výkonnostiDD
c) Vleklé, neprogredující formy nebo i lehké, často recidivující formy s částečným funkčním postižením nebo omezením výkonnosti organismuDC - D
d) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkceA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
M15 - M19ARTRÓZY
M20 - M25JINÁ ONEMOCNĚNÍ KLOUBŮ
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, vleklé, progredující nebo trvalé formy, léčebně málo ovlivnitelné, s těžkou poruchou funkce, zejména velkých nosných kloubů nebo s výrazným omezením výkonnosti organismu Stav po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubuDDad b) u stavů po jednostranné náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu s dobrým funkčním efektem, umožňujícím běžnou pracovní aktivitu, hodnotit ve sloupci II podle písmena c)
c) Vleklé, neprogredující nebo často recidivující formy s mírnou poruchou funkce, snižující celkovou výkonnost organismu
Formy s podstatným omezením funkce drobných kloubů ruky a nohy
Fixovaná plochá noha ztěžující krátkou chůzi a stání
DC - D
d) Lehké formy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce, které nesnižují výkonnost organismu
Stavy s méně podstatným omezením funkce drobných kloubů ruky a nohy
A - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
M30 - M36SYSTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ POJIVOVÉ TKÁNĚ
a) Těžké, vleklé progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, se značnou poruchou funkce (kloubů, páteře či jiných postižených orgánů) nebo s rozsáhlými kožními změnamiDD
b) Vleklé neprogredující nebo recidivující formy s méně závažnou poruchou funkce postižených orgánůDC - D
c) Lehké formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce postižených orgánůDC
M40 - M43DEFORMUJÍCÍ DORZOPATIEPatří sem Dg. M42.0 - Juvenilní osteochondróza páteře (Mb. Scheuermann).
Při hodnocení závažnosti Mb. Scheuermann se přihlíží ke klinickým projevům, rozsahu funkčního postižení a radiologickým kritériím (např. zvětšení hrudní kyfózy podle Cobba nad 40°, klínové tvary obratlů s klínem ventrálně alespoň 5°, zúžení meziobratlových prostor, nerovné a nepravidelné krycí plotny obratlových těl atd.). Dg. musí být potvrzena ortopedem. Při posuzování přihlížet k současné mu pracovnímu zařazení a dosavadním pracovním neschopnostem.
a) Těžké, trvalé formy, které značně deformují páteř a omezují její funkci nebo působí závažné poruchy vnitřních orgánůScheuermannova nemoc s těžkou poruchou funkce a nutností trvalého nošení korsetu Skoliózy po sledování ortopedem, u kterých stacionární křivka přesahuje 40° podle CobbaDD
b) Středně závažná i lehčí trvalá postižení, způsobující závažnější zkřivení páteře, omezují její pohyblivost, působí lehčí neurologické poruchy nebo poruchy vnitřních orgánů a vyžadují dlouhodobou léčbu Skoliózy, u kterých stacionární křivka dosahuje 20-40° podle CobbaDC - D
c) Ostatní lehké formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce páteře, nesnižující celkovou výkonnost organismuA - BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
M45 - M49SPONDYLOPATIE
M50 - M54JINÉ DORZOPATIE
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, vleklé progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, s trvalým těžkým omezením hybnosti nebo s výrazným omezením výkonnostiDD
c) Vleklé neprogredující nebo často recidivující formy, s výraznými změnami postižených struktur, s trvalou poruchou funkce páteře a omezením celkové výkonnosti
Stavy po operacích páteře bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce
DC - Dad c) u stavů po operaci meziobratlové ploténky s dobrým funkčním efektem, umožňujícím běžnou pracovní aktivitu, po uplynutí 3 let od zákroku hodnotit ve sl. II podle písmena d)
d) Lehké neprogredující nebo jen zřídka recidivující formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce páteře, s dobrou celkovou výkonnostíA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
M60 - M63ONEMOCNĚNÍ SVALŮ
M65 - M68ONEMOCNĚNÍ SYNOVIÁLNÍ BLÁNY A ŠLACHY
M70 - M79JINÁ ONEMOCNĚNÍ MĚKKÉ TKÁNĚ
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, vleklé, progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, s těžkým omezením celkové pohyblivosti nebo výrazným snížením výkonnosti organismuDD
c) Vleklé, neprogredující nebo recidivující formy, léčebně hůře ovlivnitelné, s omezením celkové pohyblivosti nebo s poruchou funkce postižených orgánůDC - D
d) Ostatní nevýrazné formy léčebně ovlivnitelné, bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce, umožňující běžnou tělesnou aktivituA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
M80 - M85PORUCHY HUSTOTY A STRUKTURY KOSTI
M86 - M90JINÉ OSTEOPATIE
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s následnými deformacemi páteře a dlouhých kostí, s výrazným omezením pohyblivosti a snížením výkonnosti organismu Těžké a střední formy chronické osteomyelitidy s častou nebo trvalou sekrecí z pištěli DD
c) Závažnější nebo i lehké, ale vleklé formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením
Stavy po proběhlém zánětu kostní dřeně do 3 let od ukončení léčby
DC - D
d) Lehké, ustálené formy nebo stavy po prodělaném onemocnění bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce, bez snížení celkové výkonnosti organismuA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
M91 - M94CHONDROPATIE
M95 - M99JINÁ ONEMOCNĚNÍ SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ
a) Těžké formy léčením málo ovlivnitelné s těžkým nebo podstatným omezením pohyblivosti a snížením výkonnosti organismu
Mb. Perthes s oploštělou degenerovanou hlavici kostí stehenní a případnými artrotickými změnami acetabula i hlavice
DD
b) Vleklé neprogredující formy s výraznými změnami postižených struktur, s méně závažnou poruchou funkce, ztěžující dlouhé stání a chůzi nebo snižující celkovou výkonnost organismuDC - D
c) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce, bez snížení celkové výkonnosti organismu
Dobře zhojený Mb. Perthes se sférickou hlavicí kosti stehenní, bez artrotických změn
A - BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a7

XIV. NEMOCI MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY (N00 - N99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Posuzovat podle stupně aktivity, rozsahu a tíže změn, a poruch funkcí uropoetického systému, účinku na celkový stav organismu a jeho výkonnost
N00 - N08NEMOCI GLOMERULŮ
N00Akutní nefritický syndrom
N01Rychle postupující nefritický syndromKromě
Dg. N02 - Recidivující a přetrvávající hematurie,
N05Neurčený nefritický syndrom
Dg. N03 - Chronický nefritický syndrom,
Dg. N04 - Nefrotický syndrom,
Dg. N06 - Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením,
Dg. N07 - Dědičná nefropatie nezařazená jinde a
Dg. N08 - Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde, které jsou uvedeny dále
a) Ústavně potvrzené formy do 3 let po skončení léčby. Následné stavy s přetrvávajícím patologickým močovým nálezem a (nebo) poruchou funkce ledvinDC - D
b) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech po prodělaném onemocněníBIAad b) ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel; do 5 let po onemocnění ne 7 a strážní služba
N02Recidivující a přetrvávající hematurie
R31Neurčená hematurie
N03Chronický nefritický syndrom
N04Nefrotický syndromDg. N05 - Neurčený nefritický syndrom je uvedena výše
N06Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením
N07Dědičná nefropatie nezařazená jinde
N08Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde
N10 - N16TUBULOINTERSTICIÁLNÍ NEMOCI LEDVIN
N10Akutní tubulointersticiální nefritida
N11Chronická tubulointersticiální nefritida
N12Tubulointersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronickáDg. N13 - Obstruktivní a refluxní uropatie je uvedena samostatně dále
N14Tubulointersticiální a tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy
N15Jiná tubulointersticiální onemocnění ledvinKromě Dg. N15.1 - Ledvinný a perinefrický absces, která je uvedena samostatně dále
N16Tubulointersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde
N17 - N19SELHÁNÍ LEDVIN
a) Těžké formy s trvalými výraznými poruchami funkce ledvin a podstatným omezením celkové výkonnostiDD
b) Středně těžké a lehké formy s mírnou poruchou funkce ledvin a omezením výkonnosti organismuDC - D
c) Stavy s opakovaným patologickým močovým nálezem i při normální funkci ledvin do 3 let po skončeném léčeníDC
d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech od prodělaného onemocněníBIAad d) ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel; do 5 let po onemocnění ne 7 a strážní služba
N20 - N23UROLITIÁZA
a) S velkými subjektivními obtížemi a poruchou funkce močového ústrojí s přetrvávajícími známkami zánětuOperativní odstranění ledviny pro uvedená onemocněníDD
b) S malými subjektivními obtížemi a s mírnou poruchou funkce močového ústrojíDC - D
Stavy po odstranění kamenů v ledvině a močových cestách (klasickou operací, perkutánní extrakcí, extrakorporální lithotrypsí a ureterorenoskopií) v posledních 2 letech
c) S malými subjektivními potížemi bez poruchy funkce močového ústrojíBIAad c) ne 1, 2, 6 a strážní služba; do 3 let po operaci nebo po posledních projevech ne 7
N25 - N29JINÉ NEMOCI LEDVIN A MOČOVODŮKromě Dg. N28.1 - Získaná cysta ledviny, která je uvedena samostatně dále
a) Těžké formy s trvalými výraznými poruchami funkce ledvin a podstatným omezením celkové výkonnostiDD
b) Lehké formy s mírnou poruchou funkce ledvin a méně závažným omezením celkové výkonnostiDC - D
c) Stavy s občasným patologickým močovým nálezem i při normální funkci ledvin do 3 let po skončeném léčení, s mírným omezením celkové výkonnostiDC
d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech po prodělaném onemocněníBIAad d) ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel; do 5 let po onemocnění ne 7 a strážní služba
N13Obstruktivní a refluxní uropatie
N15.1Ledvinný a perinefrický absces
N28.1Získaná cysta ledviny
a) Těžké formy při poruchách funkce a při špatném celkovém stavuDD
b) Lehké formy a stavy po ukončení léčení s následnou i lehkou poruchou funkce, s mírným omezením celkové výkonnostiDC - D
c) Klinicky vyhojené formy bez poruchy funkce po 3 letech od skončení léčby, při dobrém celkovém stavuBIA - Cad c) ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel; do 5 let po onemocnění ne 7 a strážní služba
N30 - N39JINÉ NEMOCI MOČOVÉ SOUSTAVYDg. N39.1 - Přetrvávající proteinuric NS a Dg. N39.2 - Ortostatická proteinurie, NS se posuzují jako Dg. R80 - Izolovaná proteinurie
a) Těžké a trvalé formy s výraznými poruchami funkce, s přetrvávajícím patologickým močovým nálezem a závažným omezením celkové výkonnostiDD
b) Středně těžké a lehké formy s mírnou poruchou funkce, vleklé nebo často recidivující formy při normální funkci ledvin, které v posledních 2 letech vyžadovaly opakované léčení a dispenzarizaciDC - D
c) Nezávažné formy a stavy s občasným patologickým močovým nálezem při normální funkci do 2 let po skončeném léčeníBIA - Cad c) ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba
d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 2 letech po prodělaném onemocněníAAad d) do 3 let po prodělaném onemocnění ne 7
N40 - N51NEMOCI MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ
a) Těžké stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, spojené se značnými subjektivními potížemi, které přetrvávají i po léčběDD
b) Lehké stavy s nevýraznými nebo občasnými subjektivními potíže; stavy po úspěšné léčbě při celkově dobrém stavuBIA - Cad b) při obtížích ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
N60 - N64NEMOCI PRSU
N70 - N77ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÝCH PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ
N80 - N98NEZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ
N99Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech, nezařazené jinde
a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce, stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivujíDD
b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkceDC - D
c) Nezávažné vady nebo stavy po jejich operaci s nezávažnou poruchou nebo bez poruchy funkce a při celkovém dobrém stavuA - BIA - Cad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba

XV. TĚHOTENSTVÍ, POROD A ŠESTINEDĚLÍ (O00 - O99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
000-008TĚHOTENSTVÍ KONČÍCÍ POTRATEM
010-016EDÉM, PROTEINURIE A HYPERTENZNÍ ONEMOCNĚNÍ (POZDNÍ GESTÓZA) V TĚHOTENSTVÍ, PŘI PORODU A V ŠESTINEDĚLÍ
020-029JINÁ ONEMOCNĚNÍ MATKY PŘEVÁŽNĚ V SOUVISLOSTI S TĚHOTENSTVÍM
030-048PÉČE O MATKU VE VZTAHU K PLODU, AMNIOVÉ DUTINĚ A MOŽNÝM PORODNÍM PROBLÉMŮM
060-075KOMPLIKACE PORODU
080-084POROD
085-092KOMPLIKACE SPOJENÉ PŘEVÁŽNĚ S ŠESTINEDĚLÍM
095-099JINÉ PORODNICKÉ STAVY, NEZAŘAZENÉ JINDE
a) Akutní formyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčeníad b) podle závažnosti následků a doporučení odborného oddělení

XVI. NĚKTERÉ STAVY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ (P00 - P96)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
P00 - P04POSTIŽENÍ PLODU A NOVOROZENCE ONEMOCNĚNÍM MATKY A KOMPLIKACEMI TĚHOTENSTVÍ A PORODUNehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kód
P05 - P08PORUCHY SPOJENÉ S DÉLKOU TĚHOTENSTVÍ A S RŮSTEM PLODU
P10 - P15PORANĚNÍ ZA PORODU
P20 - P29RESPIRAČNÍ A KARDIOVASKULÁRNÍ PORUCHY SPECIFICKÉ PRO PERINATÁLNÍ OBDOBÍ
P35 - P39INFEKCE SPECIFICKÉ PRO PERINATÁLNÍ OBDOBÍ
P50 - P61KRVÁCIVÉ STAVY A HEMATOLOGICKÉ PORUCHY PLODU A NOVOROZENCE
P70 - P74PŘECHODNÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY A PORUCHY PŘEMĚNY LÁTEK SPECIFICKÉ PRO PLOD A NOVOROZENCE
P75 - P78PORUCHY TRÁVICÍ SOUSTAVY PLODU A NOVOROZENCE
P80 - P83STAVY, KTERÉ POSTIHUJÍ KŮŽI A REGULACI TEPLOTY PLODU A NOVOROZENCE
P90 - P96JINÉ PORUCHY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍNásledné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků

XVII. VROZENÉ VADY, DEFORMACE A CHROMOSOMÁLNÍ ABNORMALITY (Q00 -Q99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Q00 - Q07VROZENÉ VADY NERVOVÉ SOUSTAVY
Q10- Q18VROZENÉ VADY OKA, UCHA, OBLIČEJE A KRKU
Q20 - Q28VROZENÉ VADY OBĚHOVÉ SOUSTAVY
Q30 - Q34VROZENÉ VADY DÝCHACÍ SOUSTAVY
Q35 - Q37ROZŠTĚP RTU A ROZŠTĚP PATRA
Q38 - Q45JINÉ VROZENÉ VADY TRÁVICÍ SOUSTAVY
Q50 - Q56VROZENÉ VADY POHLAVNÍCH ORGÁNŮ
Q60 - Q64VROZENÉ VADY MOČOVÉ SOUSTAVY
a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce a to i po operativní léčbě; stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivujíAgenese ledviny (nevyvinutá ledvina) na vrozeném podkladěStavy po operaci vrozených vad srdce a velkých cévDD
b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci s přetrvávajícími zřejmými poruchami funkce nebo snižující celkovou výkonnost organismuDC - D
c) Nezávažné vady nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při celkovém dobrém stavu a funkciA - BI, BII, BIIIA - Cad c) podle závažnosti a povahy vady ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
Q65 - Q79VROZENÉ VADY A DEFORMACE SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY
a) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkceDD
b) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC
c) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce a bez výraznějšího anatomického postiženíA - BIAad c) podle závažnosti a povahy vady ne 1, 2, 6, 7
Q80 - Q89JINÉ VROZENÉ VADY
Q90 - Q99ABNORMALITY CHROMOSOMŮ NEZAŘAZENÉ JINDE
a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce; stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivujíDD
b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce nebo snižující celkovou výkonnost organismuDC -D
c) Nezávažné vady nebo stavy po jejich operaci při celkovém dobrém stavu, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceA - BIA - Cad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7

XVIII. PŘÍZNAKY, ZNAKY A ABNORMÁLNÍ KLINICKÉ A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE (R00 - R99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Podle uvedených kritérií se hodnotí jen tehdy, jde-li o diagnózu, která není uvedena jinde
R00 - R09PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ OBĚHOVÉ A DÝCHACÍ SOUSTAVY
a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžkou funkční poruchou či ztížením společenského uplatněníDD
b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, provázené lehčí funkční poruchouBI - DA - Cad b) ne 1, 2, 6, 7
c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchyAA
R10 - R19PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ TRÁVICÍ SOUSTAVY A BŘICHAPodle uvedených kritérií se hodnotí až po vyčerpání všech ostatních diagnostických možností
R20 - R23PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA
R25 - R29PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ NERVOVÉ, SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY
a) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkceDD
b) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo morfologickým postižením; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC
c) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce, bez morfologických následkůA - BIAad c) při poruše funkce - ne 1, 2, 6, 7
R40 - R46PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ VĚDOMÍ, VNÍMÁNÍ, EMOČNÍHO STAVU A CHOVÁNÍDg. R30 - R39 - Příznaky a znaky, které se týkají močové soustavy a Dg. R47 - R49 - Příznaky a znaky, které se týkají řeči a hlasu jsou uvedeny dále
R50 - R69CELKOVÉ PŘÍZNAKY A ZNAKY
a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžší funkční poruchou či ztížením společenského uplatněníDD
b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, provázené lehčí funkční poruchouBI, BII, BIIIA - Cad b) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchyAA
R47 - R49PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ ŘEČI A HLASUPatří sem ty choroby, vady, příznaky a znaky, které nejsou uvedeny pod Dg. F98.5 - Koktavost (zadrhávání) a Dg. F98.6 - Breptavost
a) Závažná nebo středně těžká porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná nebo těžko srozumitelná)DD
b) Přechodná a mírná porucha při dobře srozumitelné mluvěA - BIIA - Cad b) ne 1, 2, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
R30 - R39PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ MOČOVÉ SOUSTAVYKromě Dg. R31 - Neurčená hematurie, která je hodnocena pod Dg. N02 - Recidivující a přetrvávající hematurie
R70 - R79ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ KRVE BEZ DIAGNÓZYDg. R73 - Zvýšená hladina krevní glukózy se posuzuje podle Dg. E10 - E14 - Diabetes mellitus. Dg. R75 - Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience se posuzuje podle Dg. B20 - B24 - Onemocnění virem lidské imunodeficience.
R80 - R82ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ MOČI BEZ DIAGNÓZYPatří sem Dg. R81 - Glykosurie. Obdobně se posuzuje Renální glykosurie uvedená pod Dg. E74.8 -Jiné určené poruchy metabolismu uhlovodanů
N39.1Přetrvávající Proteinurie, NS
N39.2Ortostatická proteinurie NS
a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžší funkční poruchou, s trvalým nebo opakovaným abnormálním nálezemDDFunkce ledvin nutno ověřovat měřením korigované globální clearance endogenního kreatininu a koncentračním pokusem klasickým nebo za pomoci adiuretinu
b) Méně závažného rázu, s občasným nebo přechodným nálezem při normální glomerulární filtraci a koncentrační schopnosti, který v posledních 3 letech vyžadoval dispenzarizaci nebo léčeníDC
c) Jednorázový či ojedinělý patologický nález v moči nebo v krvi, bez známek orgánového a funkčního poškození, který nevyžaduje léčení a nemá vliv na výkonnost a nutriční stav organismuA - BIAad c) ne 1, 2, 6, 7
R83 - R89ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ JINÝCH TĚLESNÝCH TEKUTIN, LÁTEK A TKÁNÍ BEZ DIAGNÓZY
R90 - R94ABNORMÁLNÍ NÁLEZYPŘI DIAGNOSTICKÝCH ZOBRAZOVACÍCH A PŘI FUNKČNÍCH VYŠETŘENÍCH BEZ DIAGNÓZY
a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžkou funkční poruchou či ztížením společenského uplatněníDD
b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, provázené lehčí funkční poruchouDC
c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchy, stavy bez poruchy funkceA - BIAad c) ne 1, 2, 6, 7
R95 - R99NEPŘESNĚ URČENÉ A NEZNÁMÉ PŘÍČINY SMRTINehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kód

XIX. PORANĚNÍ, OTRAVY A NĚKTERÉ JINÉ NÁSLEDKY VNĚJŠÍCH PŘIČIN (S00 - T98)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
S00 - S09PORANĚNÍ HLAVY
S00Povrchní poranění hlavy
S01Otevřená rána hlavy
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce a snížením celkové výkonnosti, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy s těžkým a trvalým zohavenímDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce; stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohaveníDC - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce anebo bez poruchy funkce či omezením pohybů; stavy bez zohaveníA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S02Zlomenina kostí lebky a obličeje
S03Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy
S04Poranění mozkových nervůDg. S05 - Poranění oka a očnice je uvedena dále
S06Nitrolební poranění
S07Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy
S08Traumatická amputace části hlavy
S09Jiná a neurčená poranění hlavy
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými, nezlepšitelnými, trvalými a progredujícími poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů hlavy a omezením výkonnosti; stavy s těžkým a trvalým zohavenímDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů; stavy s lehkým omezením pohybů; stavy, které vzdorují léčení nebo často recidivují a bez nápadnějšího zohavení Poúrazové defekty lebeční kostiDC - D
d) Následné stavy po anatomicky i funkčně zhojených zraněních, bez prokazatelných poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů či bez omezení pohybů, stavy bez zohavení do 3 let od zraněníBI, BII, BIIIAad d) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
e) Následné stavy po dokonalé zhojených zraněních bez poruchy funkce po 3 letech od zraněníAA
S05Poranění oka a očniceNásledné stavy se posuzují podle následků na jednotlivých částech oka (Dg. H00 - H59 - Nemoci oka a očních adnex), popř. podle tabulky pro posuzování refrakčních vad
S10 - S19PORANĚNÍ KRKU
S10Povrchní poranění krku
S11Otevřená rána krku
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v oblasti krku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy s těžkým a trvalým zohavenímDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou anebo zlepšitelnou poruchou funkce v krční oblasti; stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohaveníDC - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce či omezení pohybů, stavy bez zohaveníA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S12Zlomenina krku
S13Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůDD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti krku a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy po méně nápadných zohaveních; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce v oblasti krku či omezením pohybůA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S14Poranění nervů a míchy v úrovni krku
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavyDD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; recidivující stavy; následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou anebo zlepšitelnou poruchou funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervůDC - D
d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních, s minimální poruchou anebo bez poruchy funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervůA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba
S15Poranění krevních cév v úrovni krku
S16Poranění svalu a šlachy v úrovni krku
S17Drtivé poranění (rozdrcení) krkuDg. S18 - Traumatická amputace v úrovni krku se neposuzuje
S19Jiná a neurčená poranění v úrovni krku
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti; stavy po méně nápadných zohaveních; stavy s dočasným zřetelným omezením pohybůDC - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce či omezení pohybů, stavy bez zohaveníA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S20 - S29PORANĚNÍ HRUDNÍKU
S20Povrchní poranění hrudníku
S21Otevřená rána hrudníku
S22Zlomenina žebra (žeber), hrudní kosti a hrudní páteře
S23Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v oblasti hrudníku; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů hrudníku a hrudní páteřDD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, hrudní páteře a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce hrudníku, vnitřních orgánů či omezení pohybů hrudníku a hrudní páteřeA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S24Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavyDD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, recidivující stavy; následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervůDC - D
d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních zhojené s mírnou poruchou nebo bez poruch funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervůA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba
S25Poranění krevních cév hrudníku
S26Poranění srdce
S27Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů
S28Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku
S29Jiná a neurčená poranění hrudníku
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníTraumatická amputace části hrudníkuDD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nitrohrudních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybůDC - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy nitrohrudních orgánů či omezení pohybůA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S30 - S39PORANĚNÍ BŘICHA, DOLNÍ ČÁSTI ZAD, BEDERNÍ PÁTEŘE A PÁNVE
S30Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
S31Otevřená rána břicha, dolní části zad a pánve
S32Zlomenina bederní páteře a pánve
S33Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v postižené oblasti; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůStavy po operativním odstranění ledvinyDD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce nitrobřišních a pánevních orgánů a omezení pohybůA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S34Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce bederní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavyDD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, recidivující stavy; následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervůDC - D
d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních s mírnou poruchou nebo bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervůA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba
S35Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S36Poranění nitrobřišních orgánů
S37Poranění pánevních orgánůPatří sem m. j. poranění ledviny, močovodu, močového měchýře, močové trubice, ženských pohlavních orgánů, nadledviny, prostaty a chámovodů
Patří sem m. j. rozdrcení zevních pohlavních orgánů, a traumatická amputace zevních pohlavních orgánů
S38Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve
S39Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkou a trvalou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů
Traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve
DD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, recidivující stavy; následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce orgánů v oblasti břicha, dolní části zad a pánve; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění
Stavy do 3 let po odstranění sleziny nebo stavy s prokázaným snížením obranyschopnosti organismu anebo s poruchou krvetvorby
DC - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce orgánů v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a omezení pohybůA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S40 - S49PORANĚNÍ RAMENE A PAŽE (NADLOKTÍ)
S40Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
S41Otevřená rána ramene a paže (nadloktí)
S42Zlomenina ramene a paže (nadloktí)
S43Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůDD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce ramene a paže či s omezením nebo bez omezení pohybůA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S44Poranění nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S45Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S46Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S47Drtivé poranění (rozdrcení) ramene a paže (nadloktí)
S48Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)
S49Jiná a neurčená poranění ramene a paže (nadloktí)
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění
Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)
DD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže; stavy se zřetelným omezením pohybůDC - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce ramene a paže či omezení pohybůA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S50 - S59PORANĚNÍ LOKTE A PŘEDLOKTÍ
S50Povrchní poranění lokte a předloktí
S51Otevřená rána předloktí
S52Zlomenina lokte a předloktí
S53Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezení pohybůA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S54Poranění nervů v úrovni předloktí
S55Poranění krevních cév v úrovni předloktí
S56Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí
S57Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí
S58Traumatická amputace předloktí
S59Jiná a neurčená poranění předloktí
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění
Traumatická amputace předloktí
DD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezením pohybůA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S60 - S69PORANĚNÍ ZÁPĚSTÍ A RUKY
S60Povrchní poranění zápěstí a ruky
S61Otevřená rána zápěstí a ruky
S62Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky
S63Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky
S64Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky
S65Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S66Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
S67Drtivé poranění (rozdrcení) zápěstí a ruky
S68Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky
S69Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky
a) Akutní stavyléčení
b) Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky oboustranná i jednostranná
Následné stavy zhojené s trvalým ochrnutím, zkřivením, ztuhnutím či jinou deformací anebo traumatické amputace palců obou rukou, palce a ukazováku pravé nebo levé ruky anebo 3 a více prstů jedné ruky nebo 4 prstů obou rukou (kromě palce)
Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce zápěstí a ruky, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením úchopové schopnosti ruky, stavy s těžkým a trvalým zohavením
DDad b) ztráta dvou článků jednoho prstu se posuzuje jako ztráta celého prstu
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy po ztrátových poraněních i po těžkých zraněních, zhojené s poruchou funkce zápěstí a ruky; stavy se snížením úchopové schopnosti ruky a bez nápadnějšího zohavení; recidivující stavyDC - D
d) Následné stavy po zraněních nebo ztrátových poraněních zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce zápěstí a úchopové schopnosti ruky
Následné stavy zhojené se ztrátou, trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nejvíce dvou prstů na jedné ruce (kromě palce a ukazováku dominantní ruky) nebo nehtových článků palce nebo ukazováku jedné ruky anebo nehtových článků ostatních maximálně 4 prstů na obou rukou, je-li dobrá pohyblivost základního článku a není-li úchopová schopnost ruky snížena a je-li schopnost k výkonu služby nebo běžná pracovní aktivita zachována
A - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 4, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba
S70 - S79PORANĚNÍ KYČLE A STEHNA
S70Povrchní poranění kyčle a stehna
S71Otevřená rána kyčle a stehna
S72Zlomenina kosti stehenní - fractura femoris
S73Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kyčle
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů
Stav po totální náhradě kyčelního kloubu
DDad b) u stavů po jednostranné náhradě kyčelního kloubu s dobrým funkčním efektem, které umožňují běžnou pracovní aktivitu, hodnotit ve sloupci II podle písmena c)
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce kyčle a stehna či s omezením nebo bez omezení pohybůA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S74Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna
S75Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna
S76Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna
S77Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle a stehna
S78Traumatická amputace kyčle a stehna
S79Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění
Traumatická amputace kyčle a stehna
DD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna; stavy se zřetelným omezením pohybůDC - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce kyčle a stehna, s omezením či bez omezení pohybůA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S80 - S89PORANĚNÍ KOLENA A BÉRCE
S80Povrchní poranění bérce
S81Otevřená rána bérce
S82Zlomenina bérce včetně kotníku
S83Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce, kolena a kotníku; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů
Stav po totální náhradě kolenního kloubu
DDad b) u stavů po jednostranné náhradě kolenního kloubu s dobrým funkčním efektem, které umožňují běžnou pracovní aktivitu, hodnotit ve sloupci II podle písmena c)
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce bérce, kolena a kotníku či s omezením pohybů nebo bez nějA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S84Poranění nervů v úrovni bérce
S85Poranění krevních cév v úrovni bérce
S86Poranění svalu a šlachy v úrovni bérce
S87Drtivé poranění (rozdrcení) bérce
S88Traumatická amputace bérce
S89Jiná a neurčená poranění bérce
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění
Traumatická amputace v úrovni bérce jednostranná i oboustranná
DD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce; stavy se zřetelným omezením pohybůDC - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce či omezením pohybů nebo bez nějA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S90 - S99PORANĚNÍ KOTNÍKU A NOHY POD NÍM
S90Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
S91Otevřená rána kotníku a nohy pod ním
S92Zlomenina - fraktura - nohy pod kotníkem (kromě kotníku)
S93Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, které podstatně ztěžují chůzi a stáníDD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění, ztěžují-li chůzi a stáníDC - D
d) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či s omezením pohybů nebo bez něj, nevadí-li při delší chůzi a stáníA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S94Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S95Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
S96Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
S97Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku a nohy pod nímDg. S98 - Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním je uvedena dále
S99Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění, které podstatně ztěžují chůzi a stáníDD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním; stavy se zřetelným omezením pohybů, ztěžují-li chůzi a stáníDC - D
d) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či omezením pohybů nebo bez nich, nevadí-li při delší chůzi a stáníA - BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S98Traumatická amputace kotníku a nohy pod nímDD
a) Traumatická amputace v úrovni kotníku nebo traumatická amputace chodidla oboustranná i jednostranná
Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, která podstatně ztěžuje chůzi a stání
b) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, ztěžuje-li chůzi a stáníDC
c) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, nevadí-li při delší chůzi a stáníBIAad c) ne 1, 2, 3, 6, 7 a strážní služba
T00 - T07PORANĚNÍ, KTERÁ POSTIHUJÍ VÍCE ČÁSTÍ TĚLAUvedené diagnózy se hodnotí podle konkrétního postižení, které je uvedeno pod Dg. S00 - S99 - Poranění jednotlivých částí těla kromě Dg.T07 - Neurčená mnohočetná poranění, která je uvedená dále
T07Neurčená mnohočetná poranění
T08 - T14PORANĚNÍ NEURČENÉ ČÁSTI TRUPU, KONČETINY NEBO ČÁSTI TĚLA
T15 - T19ÚČINKY CIZÍHO TĚLESA, KTERÉ VNIKLO PŘIROZENÝM OTVOREM TĚLA
T20 - T32POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ
T33 - T35OMRZLINY
T36 - T50OTRAVA LÉKY, LÉČIVY, NÁVYKOVÝMI A BIOLOGICKÝMI LÁTKAMI
T51 - T65TOXICKÉ ÚČINKY LÁTEK ZE ZDROJŮ PŘEVÁŽNĚ MIMO LÉKAŘSTVÍPatří sem Dg. T 63.4 - Jedovaté hmyzí kousnutí (štípnutí) nebo hmyzí kousnutí (štípnutí) nebo žihadlo
T66 - T78JINÉ A NEURČENÉ ÚČINKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN
T79Některé časné komplikace úrazů, nezařazené jinde
T80 - T88KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE, NEZAŘAZENÉ JINDE
T80Komplikace po infúzi, transfúzi a injekci
T81.1Šok během výkonu nebo následující po něm, jinde nezařazený
a) Následné stavy léčbou neovlivnitelné s těžkou a trvalou poruchou funkce; stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy po trvalých zohaveních; stavy, které způsobují úplnou nepoužitelnost končetiny nebo části tělaDD
b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy po závažnějším postižení do 1 roku od ukončení léčby nebo takové stavy, u kterých později přetrvává i mírná funkční porucha; stavy po závažnějších postiženích, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů; stavy po méně nápadných zohaveních; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění
Objektivně prokázané anafylaktické reakce po neúspěšné specifické imunoterapii
DC - D
c) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů nebo bez nich; stavy bez zohavení A - BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
T81Komplikace výkonů, nezařazené jindeKromě Dg. T81.1 - Šok během výkonu nebo následující po něm, jinde nezařazený, která je uvedena výše
T82Komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T83Komplikace genitourinárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T84Komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T85Komplikace jiných vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T86Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantovaných orgánů a tkání
T87Komplikace příznačné pro znovu připojení a amputaci
T88Jiné komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde
T90 - T98NÁSLEDKY PORANĚNÍ, OTRAVY A JINÝCH NEURČENÝCH ÚČINKŮ VNĚJŠÍCH PŘÍČINPosuzuje se podle položek uvedených pod Dg. S00-T78

XX. VNĚJŠÍ PŘÍČINY NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI (V01 - Y98)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
V01 - V99DOPRAVNÍ NEHODYNehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kódNásledné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
W00 - X59JINÉ VNĚJŠÍ PŘÍČINY NÁHODNÝCH PORANĚNÍ
X60 - X84ÚMYSLNÉ SEBEPOŠKOZENÍ
X85 - Y09NAPADENÍ (ÚTOK)
Y10 - Y34PŘÍPAD (UDÁLOST) NEZJIŠTĚNÉHO ÚMYSLU
Y35 - Y36ZÁKONNÝ ZÁKROK A VÁLEČNÉ OPERACE
Y40 - Y84KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE
Y85 - Y89NÁSLEDKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI
Y90 - Y98DOPLŇKOVÉ FAKTORY, KTERÉ SE TÝKAJÍ PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI ZAŘAZENÝCH JINDE

XXI. FAKTORY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDRAVOTNÍ STAV A KONTAKT SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI (Z00 - Z99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Z00 - Z13OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA ÚČELEM PROHLÍDKY A VYŠETŘENÍNásledné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
Z20 - Z29OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU K PŘENOSNÝM NEMOCEMKromě Dg. Z21 - Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV], která se posuzuje podle Dg. B20 - B24 - Onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV) a Dg. Z22 - Přenašeč (nosič) infekční nemoci, která se hodnotí podle infekční nemoci uvedené v kapitole I - Některé infekční a parazitární nemoci
Osoby s pozitivním nálezem HBsAg se vylučují jenom z dárcovství krve, neomezují se ani ve způsobu života a výkonu zaměstnání, ani při poskytování služeb, včetně poskytování léčebně-preventivní péče, resp. lázeňské léčby (jsou-li bez klinických příznaků onemocnění a při negativním výsledku ostatních laboratorních vyšetření)
Z30 - Z39OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA OKOLNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REPRODUKCÍ
Z40 - Z54OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI, ZA ÚČELEM URČITÝCH VÝKONŮ A ZDRAVOTNÍ PÉČE
Z55 - Z65OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU K SOCIOEKONOMICKÝM A PSYCHOSOCIÁLNÍM OKOLNOSTEM
Z70 - Z76OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA JINÝCH OKOLNOSTÍ
Z80 - Z99OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU K RODINNÉ A OSOBNÍ ANAMNÉZE A NĚKTERÝM PODMÍNKÁM, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDRAVOTNÍ STAVPatří sem i přítomnost protetických pomůcek
Kromě Dg. Z 96.1 - Přítomnost nitrooční čočky, která je uvedena samostatně dále
a) Stavy po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkceDD
b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějnéDC - D
c) Následné stavy (po ukončení léčení) bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkceA - BI,Aad c) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
BII, BIII
Z96.1Přítomnost nitrooční čočkyDD
a) Komplikovaná pseudofakie v přední oční komoře Komplikovaná pseudofakie s iris clips čočkou
b) Komplikovaná pseudofakie v zadní oční komoře Nekomplikovaná pseudofakie v přední oční komoře Nekomplikovaná pseudofakie s iris clips čočkouDpodle zrakové ostrosti a zorného pole
c) Nekomplikovaná pseudofakie v zadní oční komořeDpodle zrakové ostrosti

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 103/2005 Sb.

Diferencované požadavky na tělesnou výšku a hmotnost

Tělesná výškaÚtvary a jednotky AČR, kategorie
posuzovaných občanů a vojáků
Poznámka
Tělesná hmotnost - BMI
A. Tělesná
výška od 155 cmDělostřelecké jednotky
Dělostřelecké speciální jednotky
Letecký pozemní personál
Obsluhy radiolokační techniky
Průzkumné jednotky
Radiotechnické jednotky
Uchazečky
Ostatní útvary a jednotky AČR, kromě dále
uvedených skupin
od 155 cm do 185 cmChemiciŘidiči tanků a ShD
Osádky tanků a samohybných děl kromě řidičůod 160 cm do 185 cm
od 160 cmŘidiči
Vůdci vojenských plavidel
Strážní jednotky
Výsadkové jednotky
Ženijní jednotky
Uchazeči
od 160 cm do 185 cmPotápěči
od 178 cm do 188 cmHradní strážČestné a strážní jednotky
od 170 cm do 188 cmOstatní
B. Tělesná hmotnost - BMI
od 60 kg do 90 kgVýsadkové jednotkyU výsadkářů, kteří splnili
výsadkový výcvik, je
možno připustit seskoky s
padákem při vyšší tělesné
hmotnosti, jsou-li upraveny
technické podmínky seskoku
BMI nižší než 25Hradní strážČestné a strážní jednotky
BMI nižší než 30Ostatní

Příloha č. 3 kvyhlášce č. 103/2005 Sb.

Diferencované zdravotní požadavky pro specialisty a uchazeče

Specialisté a uchazeči 1234567
Průzkumník, potápěč, operátor protitank. kompletůVýsadkářŘidič vojenských vozidel, vůdce vojenských plavidelRadistaOperátor radiolokační a rádiové zaměřovací technikyStrážní služba u strážních jednotek a Hradní strážeUchazeči1)
Podmínky zdravotní způsobilosti
Požadovaná zdravotní klasifikaceAAA,BI,BIIIA,BI,BIIIA,BI,BIIIA,BI,BIIIA
1Zraková ostrost bez korekce (alespoň)1,0+1,00,5+0,50,5+0,52)0,25+0,250,5+0,50,5+0,53)0,25+0,253)
2Lehká porucha barvocitu při rozeznávání základních barevných signálů5)neneanoanoanoneano
3Poruchy vidění za šera (hemeralopie)neneneanonenene
4Vleklá onemocnění spojivek, víček a slzných cestneneanoanonenene
5Zjevné šilhání, poruchy zorného pole, nystagmus, amblyopie, lehká onemocnění předního segmentu oka včetně čočkyneneneanonenene
6Sluch pro akcentovaný šepot (alespoň ... m)6+66+64+46+66+66+66+6
7Atrofické jizvy bubínkuneneano5)neanonene
8Nitroušní nedoslýchavostneneano5)nenenene9)
9Vady řeči i lehkého stupně, které zhoršují srozumitelnost při použití technických spojovacích prostředkůneneano5)nenenene
10Lehká vleklá onemocnění dýchacích cestneneanoanoanonene
11I lehké duševní poruchy a poruchy chovánínenenenenenene
12Následky onemocnění a úrazů centrálního nervstva i lehkého stupněnenenenenenene
13Malé kýly, rozšířené tříselné kanály, rozšířené jizvy břišní stěnyneneano7)anoanoanone
14Varikokéla, hydrokéla a jiná lehká onemocnění mužských pohlavních orgánůne10)ne10)anoanoanone10)ne10)
15Zhojené stavy po prodělaných onemocněních ledvin s normální funkcíneneano7)anoanonene8)
16Lehká vleklá onemocnění dolních cest močovýchneneano7)anoanonene
17Lehké formy kožních onemocněníne6)ne6)ne6)anoanone6)ne6)
18Lehké deformity páteře bez omezení její pohyblivostineneano7)anoanonene
19Poruchy hybnosti horních končetin lehkého stupněneneano7)anoanonene
20Vady prstů rukou, jen s mírnou poruchou uchopovací schopnosti rukyneneano7)neanonene
21Vady dolních končetin i jen s lehkým omezením funkce nebo ztěžující delší stání a chůzineneano7)anoanonene

Poznámka: ano - zdravotně způsobilý jako specialista nebo jako uchazeč

ne - zdravotně nezpůsobilý jako specialista nebo jako uchazeč

Doplňující kritéria

1) Zdravotní způsobilost uchazečů se posuzuje podle zdravotních kritérií uvedených ve sloupci 7. Jedná-li se zároveň o specialisty uvedené ve sloupcích 1 až 6, je nezbytné, aby uchazeči splňovali i zdravotní požadavky pro tyto specialisty.

2) Vycvičený řidič může mít i lehčí krátkozrakost korigovatelnou skly do -3D nebo dalekozrakost s korekcí do +3D na 1,0 až 0,66 oboustranně - kromě řidičů bojových vozidel, u nichž je nutná korekce do -3D nebo do + 3D na 1,0 oboustranně. Používánín brýlí nebo kontaktních čoček je podmínkou výkonu činnosti.

3) Může být i lehčí krátkozrakost korigovatelná skly do -3D nebo dalekozrakost s korekcí do +3D na 1,0 až 0,66 oboustranně.

4) Pro letecké technické obory, spojovací funkce technického směru a chemiky je jakákoliv porucha barevného vidění nepřípustná.

5) Kromě řidičů bojových vozidel a ostatních vozidel, kteří používají k dorozumění technická pojítka.

6) Kromě kožních onemocnění malého rozsahu, která nepostihují exponovaná místa obličeje nebo horních končetin a neomezují funkci pohybového aparátu a nošení výstroje.

7) Kromě řidičů bojových vozidel.

8) Do 5 let po prodělaném onemocnění.

9) Při audiometrických ztrátách ve vzdušném vedení na některé z frekvencí 500, 1000 a 2000 Hz menších než 10 dB jednostranně i oboustranně jsou uchazeči zdravotně způsobilí.

10) Kromě varikokély a hydrokély malého rozsahu, nepůsobících obtíže.

Přesunout nahoru