Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 9/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů

Částka 2/2004
Platnost od 05.01.2004
Účinnost od 05.01.2004
Zrušeno k 25.01.2005 (48/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

9

VYHLÁŠKA

ze dne 18. prosince 2003,

kterou se mění vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle §13 písm. a) a m) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:


Čl. I

Vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění vyhlášky č. 225/1993 Sb., zákona č. 138/1995 Sb. a vyhlášky č. 234/2003 Sb., se mění takto:

1. V §3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Žáka s mentálním postižením může ředitel školy zařadit do příslušného ročníku školy na základě žádosti zástupce žáka a vyjádření příslušného odborného lékaře a pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Zařazení je možné pouze při zajištění nezbytné speciálně pedagogické podpory stanovené v individuálním vzdělávacím programu. Její rozsah i obsah určí na základě odborného posouzení žáka po dohodě se zástupci žáka pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum.".

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 6 až 11.

2. V §5 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 6) zní:

"(1) Ředitel školy může zřizovat speciální třídy pro žáky se sluchovým postižením, žáky se zrakovým postižením, žáky s tělesným postižením, žáky s mentálním postižením, žáky s vadami řeči a žáky s lékařskou diagnózou autismus.6)

6) §2 odst. 10 vyhlášky č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministryně:

JUDr. Buzková v. r.

Přesunout nahoru