Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 688/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory

Částka 232/2004
Platnost od 31.12.2004
Účinnost od 31.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

688

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. prosince 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Doupovské hory (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace čápa černého (Ciconia nigra), včelojeda lesního (Pernis apivorus), výra velkého (Bubo bubo), motáka pochopa (Circus aeruginosus), chřástala polního (Crex crex), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), žluny šedé (Picus canus), datla černého (Dryocopus martius), pěnice vlašské (Sylvia nisoria), ťuhýka obecného (Lanius collurio) a lejska malého (Ficedula parva) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Karlovarského kraje a Ústeckého kraje, v katastrálních územích Andělská Hora, Boč, Bochov, Bor u Karlových Var, Bražec u Bochova, Bražec u Hradiště, Budov, Bystřice u Hroznětína, Černýš, Čichalov, Damice, Dětaň, Dobřenec, Dolní Záhoří, Doupov u Hradiště, Drahovice, Dvérce, Háj u Vintířova, Hájek u Ostrova, Herstošice, Horní Tašovice, Horní Záhoří, Hřivínov, Chmelištná, Jakubov, Jeřeň, Kadaň, Kadaňský Rohozec, Karlovy Vary, Kfely u Ostrova, Klášterec nad Ohří, Klášterecká Jeseň, Knínice u Žlutic, Kojetín u Radonic, Konice u Mašťova, Korunní, Kostrčany, Kotvina, Krásný Dvůr, Krásný Les, Krupice, Květnová, Kyselka, Lestkov u Klášterce nad Ohří, Libkovice, Luka u Verušiček, Malý Hrzín, Maroltov, Mašťov, Mikulovice u Vernéřova, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Mořičov, Nahořečice, Nepomyšl, Nová Kyselka, Nová Ves u Podbořan, Nová Víska u Ostrova, Okounov, Olšová Vrata, Oslovice, Ostrov nad Ohří, Osvinov, Pastviny, Peklo, Pětipsy, Podbořanský Rohozec, Pokutice, Pulovice, Radonice u Kadaně, Radošov u Kyselky, Radošov u Hradiště, Rašovice u Klášterce nad Ohří, Rokle, Sedlec u Radonic, Sedlečko u Karlových Var, Skřipová, Skytaly, Smilov nad Ohří, Srní u Boče, Stráň, Stráž nad Ohří, Stružná, Suchý Důl u Klášterce nad Ohří, Šemnice, Štoutov, Těšetice u Bochova, Tureč u Hradiště, Týniště, Úhošť, Úhošťany, Vahaneč, Valeč v Čechách, Velichov, Veliká Ves, Velká Lesná, Velký Hlavákov, Verušičky, Vilémov u Kadaně, Vinaře u Kadaně, Vintířov u Radonic, Vojkovice nad Ohří, Vojnín, Vrbice u Valče, Vrbička, Všeborovice, Záhoří u Verušiček, Zásada u Kadaně, Žalmanov a Žďár u Hradiště.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 50 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Krajském úřadu Karlovarského kraje, Krajském úřadu Ústeckého kraje, Vojenském lesním úřadu, obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází, a Újezdním úřadu vojenského újezdu Hradiště.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí

a) provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech v době od 15. března do 15. července ve vzdálenosti menší než 200 m od známých obsazených hnízd čápa černého,

b) provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech v době od 1. května do 15. srpna ve vzdálenosti menší než 200 m od známých obsazených hnízd včelojeda lesního,

c) provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech v době od 15. února do 30. května ve vzdálenosti menší než 200 m od známého hnízdiště výra velkého,

d) v době od 1. března do 31. července provádět mýtní a předmýtní těžby v lesních porostech starších 80 let se zastoupením buku více než 80 % a ve všech lesních porostech nad 130 let,

e) provádět mýtní a předmýtní těžby, které nebyly umístěny ve schváleném lesním hospodářském plánu nebo v převzaté lesní hospodářské osnově,

f) provádět leteckou aplikaci biocidů,

g) provádět leteckou aplikaci látek, které mohou změnit chemické vlastnosti půdního prostředí,

h) v době od 15. února do 31. srpna používat chemické prostředky na hubení hlodavců při zemědělském a lesním hospodaření mimo plochy lesních školek,

i) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast zřízena,

j) vytyčovat mimo stávající komunikace nové turistické, cyklistické a lyžařské trasy4),

k) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití5),

l) nově umisťovat myslivecká zařízení ve vzdálenosti menší než 200 m od známých hnízd čápa černého, včelojeda lesního a známých hnízdišť výra velkého,

m) vstupovat do litorálních porostů rybníků v době od 1. dubna do 31. července, kromě vlastníků a nájemců pozemků a uživatelů honitby za účelem péče o vypuštěné kachny.

(2) Souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba

a) k činnostem podle odstavce 1 písm. a) až e), jedná-li se o opatření, kterým se předchází nebo brání působení škodlivých činitelů na les, a o opatření při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese podle zvláštního právního předpisu6),

b) k činnostem podle odstavce 1, jedná-li se o prioritní využívání území vojenského újezdu pro potřeby obrany státu7),

c) k činnostem podle odstavce 1 písm. e), jestliže byly tyto těžby oznámené nejméně 7 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody a pro těžby, které nepodléhají oznamovací povinnosti podle zvláštního právního předpisu8),

d) k činnostem podle odstavce 1 písm. i), jestliže se jedná o postup v souladu s manipulačními řády vodních děl9),

e) k činnostem podle odstavce 1 písm. g), jestliže se jedná o činnosti spojené s hospodařením na orné půdě,

f) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní komunikace10),

g) k činnostem podle odstavce 1 písm. m) v ochranném pásmu dráhy podle zvláštního právního předpisu11),

h) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti prováděné dle zvláštních právních předpisů12) na území stanoveného dobývacího prostoru a výhradních ložisek,

i) k činnostem podle odstavce 1 písm. k), pokud tyto činnosti podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu13) a příslušný orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko.

(3) Lokalizaci známých obsazených hnízd a hnízdišť, uvedených v odstavci 1 písm. a) až c), sdělí písemně vlastníkům dotčených lesních pozemků příslušný orgán ochrany přírody před počátkem či v průběhu doby omezení těžební činnosti.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 688/2004 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Doupovské hory

Hranice ptačí oblasti vede od mostu v Kadani přes řeku Ohři po silnici*) č. II/224 přes obec Rokle ke křižovatce této silnice a silnice III. tř., po které odbočuje na jih k obci Vinaře, dále do obce Vinaře, kde na návsi hranice uhýbá jihovýchodním směrem a po silnici vede až ke kótě 289 severně od Vinařického rybníka. Odtud přechází jižně na drobnou vodoteč, po které vede až do jejího soutoku s Vintířovským potokem u obce Vidolice. Odtud se vrací proti proudu Vintířovského potoka cca 250 m až k soutoku s drobnou vodotečí přitékající z jihozápadu, na kterou přechází a vede po ní západně. V místě, kde se vodoteč odděluje od Vintířovského potoka na něj přechází a stále proti proudu až k jeho propustku pod silnicí III. tř. z Vinař na Zahořany u kóty 291. Odtud vede po této silnici na jih přes obec Zahořany do Vilémova. Zde pokračuje proti proudu toku Liboc podél této vodoteče, po cca 500 m odbočuje na souběžnou polní cestu**) a dále pokračuje po této cestě proti toku Liboce k obci Radonice. Kříží místní malou vodoteč u kóty 308 a pokračuje po polní cestě jižním směrem pod vrchem Vilémovská hůrka (361m) k polní cestě mezi Radechovem a Vitčicemi, na níž hranice ptačí oblasti přechází a pokračuje východním směrem k silnici III. tř. u Podlesic. Po této silnici jde na jih cca 250 m, kde přechází na polní cestu a vede po ní jihozápadním směrem cca 2 km. Na křižovatce cest na kótě 347 přechází na cestu vedoucí jihovýchodním směrem souběžně s Rokelským potokem, po které vede až na správní hranici okresů Chomutov a Louny. Po této hranici (hranice mezi k;ú. Mašťov a Krásný Dvůr a mezi Mašťov a k.ú. Chmelištná) vede cca 6,5 km nejprve východně, poté jižně a nakonec jihozápadně kolem obce Němčany až na silnici III tř. Maštov-Chmelištná. Prochází obcí a na křižovatce silnic III tř. odbočuje jihovýchodně na silnici III. třídy vedoucí směrem na Nepomyšl. Po cca 1100 m odbočuje severně na hranici dělící k.ú. Chmelištná a k.ú. Nepomyšl, dále přechází na hranici dělící k.ú. Krásný Dvůr a k.ú. Nepomyšl, k.ú. Buškovice a k.ú. Nepomyšl a nakonec k.ú. Dvérce a k.ú. Nepomyšl. Tuto hranici sleduje až k silnici III. tř. Nepomyšl - Dvérce, po které pokračuje na Dvérce. Prochází obcí a jižně od obce přechází na polní cestu vedoucí jihozápadním směrem. Po polní cestě vede při úpatí Chlumu na silnici III tř. cca 500 m východně od obce Dětaň, na kterou přechází a pokračuje po ní asi 500 m východně směrem na Kružín na křižovatku silnic u kóty 402. Odtud hranice uhýbá jihozápadně a vede po silnici III. tř. na Vrbičku. Na jižním okraji obce Vrbička přechází hranice jihovýchodně na polní cestu do obce Skytaly. Prochází obec a vede jižně na křižovatku polních cest u kóty 406. Odtud vede po polní cestě jihozápadním směrem do Dolního Záhoří až na silnici III. tř. Libkovice - Libyně. Po této silnici vede západně do obce Libkovice, kde přechází na silnici vedoucí souběžně severně od silnice č. E48 (6) západním směrem do Bošova, kde se napojuje na silnici č. E48, po které pokračuje dále západním směrem přes Bochov, okolo Andělské Hory až po odbočku na Sv. Hubertus Odtud vede po místní komunikaci východně, přičemž kříží Vratský potok a tok Hloubaň Na křižovatce se silnicí č. II/222 na ní přechází a vede západně a severozápadně podél jižního břehu Ohře. Cca 1 km jihovýchodně od obce Všeborovice přechází v úrovni vyústění menší vodoteče na protějším břehu u chatové kolonie kolmo na druhý břeh řeky. Po této vodoteči vede severním směrem cca 600m, poté na kótě 422 přechází na lesní cestu vedoucí východním směrem ke kótě 454 na okraji lesa. V těsné blízkosti ji po cestě jižně obchází a pokračuje dále východně po cestě na okraji lesa směrem na kótu 456, Cca 100 m před touto kótou uhýbá v pravém úhlu severně a vede po polní cestě na křižovatku polních čest mezi kótami 503 a 512 (Lysý vrch). Zde přechází v pravém úhlu na polní cestu vedoucí východním směrem, po které vede k silnici III tř. Bor - Pulovice. Po této silnici vede severně přes Bor, křižuje silnici č. E442 za rybníkem Velký Bor a pokračuje dál po místní komunikaci severním směrem až k severnímu okraji železniční stanice Hájek. Odtud vede po drážním tělese severním směrem až k železniční stanici Ostrov nad Ohří a dále po drážním tělese východně. Cca 300 metrů za druhým křížením drážního tělesa a toku Bystřice východně od železniční stanice uhýbá severně na lesní cestu a vrací se ostře zpět západním směrem. Po cca 250 m na křížení lesních cest přechází na cestu vedoucí severovýchodně. Tuto cestu sleduje cca 650 m až na další křižovatku lesních cest, kde uhýbá východně. Po této lesní cestě vede cca 250 m až na další křižovatku lesních cest. Odtud vede severně až do obce Květnová. Zde přechází na silnici III tř. vedoucí severovýchodním směrem, kříží silnici I. č. tř. E 422 a po silnici III. tř. pokračuje na Maroltov, Krásný Les a Osvinov. Odtud přechází na polní cestu vedoucí přímo na sever. Cca 300 m severozápadně od kóty 685 se dostává na okraj lesa, který kopíruje východním směrem. V místě, kde se hranice lesa odklání jižním směrem pokračuje hranice po lesní cestě severovýchodně a kříží Pekelský potok. Bezprostředně za tímto křížením na křižovatce lesních cest vede jižnější cestou severovýchodně, jihozápadně a nakonec východně, kde se dostává z lesa. Na křižovatce polních cest blízko okraje lesa přechází na cestu vedoucí jihovýchodním směrem až ke kótě 728. Zde uhýbá a po polní cestě vede přímo východně přes kótu 713 jižně od obce Srní. Na prvním křížení polních cest východně od kóty uhýbá severně a po polní cestě vede cca 160 m severně. Na prvním křížení polních cest uhýbá přímo východně a po polní cestě se dostává k silnici III. tř. Srní - Malý Hrzín, na kterou přechází. Po silnici vede východně přes Malý Hrzín. Po přechodu Bočského potoka přechází na silnici I. tř. E 422. Asi 600 m od křížení s Mladodolským potokem odbočuje severně po nezpevněné cestě, z jižní, východní a severní strany obchází dětský tábor až se dostává na východo-západně orientovanou lesní cestu na jižním svahu vrchu Perštejnský Špičák. Po lesní cestě vede východně až na okraj lesa. Odtud vede po východním okraji lesa až ke křížení cest v blízkosti vrchu Nad Pernštejnem (kóta 638 m). Z tohoto křížení pokračuje po nezpevněné cestě jihozápadně do obce Kláštěrecká Jeseň. Odtud po silnici III. tř. vedoucí směrem k silnici I. tř. E 422, kterou kříží a pokračuje dále jižním směrem po nezpevněné cestě na statek Šumná pod zříceninou Šumburk. Odtud stále jižním směrem po nezpevněné cestě po východním svahu vrchu se zříceninou Šumburk až na křížení cest cca 150 m severně od řeky Ohře. Odtud po nezpevněné cestě východním směrem k řece Ohři. Odtud po levém břehu Ohře východně až k oplocení zámecké zahrady v Klášterci nad Ohří, po tomto oplocení severně a východně až k místu, kde se opět dotýká levého břehu řeky Ohře. Po tomto břehu vede hranice až do výchozího bodu v Kadani.

Vysvětlivka:

*) Je-li v textu uvedeno, že hranice ptačí oblasti vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice ptačí oblasti vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 688/2004 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Doupovské hory

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Doupovské hory

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4) Například § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

5) § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.
§ 32 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

6) § 32 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

7) § 2 odst. 1 a § 29 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

8) § 33 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 67/2000 Sb.

9) § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

10) § 34 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 9 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.

12) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 227/2003 Sb.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 150/2003 Sb.

13) § 39 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.

Přesunout nahoru