Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 686/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Horní Vsacko

Částka 232/2004
Platnost od 31.12.2004
Účinnost od 31.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

686

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. prosince 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Horní Vsacko

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Horní Vsacko (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace čápa černého (Ciconia nigra), jeřábka lesního (Bonasa bonasia), chřástala polního (Crex crex), strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos), datlíka tříprstého (Picoides tridactylus), lejska malého (Ficedula parva) a ťuhýka obecného (Lanius collurio) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Zlínského kraje, v katastrálních územích Halenkov, Hovězí, Huslenky, Janová, Karolinka, Malá Bystřice, Malé Karlovice, Nový Hrozenkov, Růžďka, Valašská Senice, Velké Karlovice, Vsetín a Zděchov.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 50 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Správě Chráněné krajinné oblasti Beskydy, Krajském úřadu Zlínského kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí

a) provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech v době od 15. března do 15. července ve vzdálenosti menší než 200 m od známých obsazených hnízd čápa černého,

b) v době od 15. března do 31. července provádět mýtní a předmýtní těžby v pěstební činnosti v lesních porostech starších 80 let se zastoupením smrku méně než 50 %, a ve všech lesních porostech starších 130 let,

c) vytyčovat nové turistické, cyklistické a lyžařské trasy4),

d) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití5),

e) nově umisťovat myslivecká zařízení ve vzdálenosti menší než 200 m od známých hnízd čápa černého.

(2) V územích první a druhé zóny Chráněné krajinné oblasti Beskydy, nacházejících se v ptačí oblasti, lze jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody

a) provádět mýtní a předmýtní těžby, které nebyly umístěny ve schváleném lesním hospodářském plánu nebo v převzaté lesní hospodářské osnově,

b) provádět nahodilé těžby listnatých dřevin a jedle, s výjimkou vývratů a ležících částí zlomených stromů.

(3) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba

a) k činnostem podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. a) v případě opatření, jimiž se předchází nebo brání působení škodlivých činitelů na les, a v případě opatření při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese podle zvláštního právního předpisu6),

b) k činnostem podle odstavce 1 písm. b), jestliže byly tyto těžby oznámeny nejméně 20 pracovních dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody,

c) k činnostem podle odstavce 2 písm. a), jestliže byly tyto těžby oznámené nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody a pro těžby, které nepodléhají oznamovací povinnosti ve smyslu ustanovení zvláštního právního předpisu7),

d) k činnostem podle odstavce 1 písm. d), pokud tyto činnosti podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu8) a příslušný orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko.

(4) Lokalizaci známých obsazených hnízd podle odstavce 1 písm. a) sdělí písemně vlastníkům dotčených lesních pozemků příslušný orgán ochrany přírody před počátkem či v průběhu doby omezení těžební činnosti.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 686/2004 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Horní Vsacko

Celá jihovýchodní a jižní část hranice ptačí oblasti vede po státní hranici se Slovenskou republikou a je totožná s hranicí CHKO Beskydy (dále CHKOB). Vede z Makovského průsmyku přes kótu Dupačka do sedla Pindula (Lemešná) a odtud umělou linií na severním svahu hřebene Javorníků až na kótu Malý Javorník (1019m). Odtud po hlavním javornickém hřebeni přes rekreační oblast Kohútka-Portáš ke kótě Krkostěna. Přes sníženími Papajského sedla opět stoupá na kótu Makyta (923m) a běží po státní hranici až ke kótě Kyčera (804m).

Na kótě Kyčera opouští státní hranici a prudce uhýbá po lesní cestě*) dolů západním směrem a po 300m přechází na zpevněnou komunikaci**) z které opět po 350m severním směrem uhýbá na nezpevněnou. lesní komunikaci, přechází Senický potok a západním směrem pravým úbočím Svlakova potoka vybíhá až na hřeben mezi Butorky a Serklavu, kde se napojuje na hranici k.ú. Zděchov, po které pokračuje západním směrem přičemž k.ú. Valašská Senice, Pulčín a Lužná, zůstávají vně oblasti. Přechází na hranici k.ú. Hovězí, linií probíhající zhruba severním směrem přes kóty Filka a Jahodný, přičemž Hovězí zůstává uvnitř oblasti, až k místu, kde hranice přetíná železniční trať Vsetín - Velké Karlovice. Krátce ji sleduje západním směrem do Janové, kde přechází na místní komunikaci procházející obcí údolím Janovského potoka a tvořící zde opět současně i hranici CHKOB, kterou sleduje zhruba ke kótě Na Hájkově.

Zde opouští hranici CHKOB a sbíhá po hřebenu a současně místní komunikaci do údolí Červenky, přechází údolní komunikaci a vodní tok, obchází stoupající lesní komunikací severním směrem areál zbrojovky a přes lokalitu Ranč schází po lesní komunikaci do údolí Jasenického potoka, posléze na jeho přítok Žamboška, kterým vystupuje na nezpevněnou lesní komunikaci v lokalitě Lopunice a po ní po 400 m navazuje na zpevněnou komunikaci Dušná - Cáb. Po této komunikaci, která je současně i hranicí CHKOB, hranice ubíhá do sedla Dušná k západu až na silnici***) Vsetín - Bystřička.

Ze sedla Dušná stále po hranici CHKOB severním směrem do obce Malá Bystřice. V lokalitě U Kočíbů přechází na zpevněnou místní komunikaci směrem na Santov, který obchází lesní komunikací z východu a odtud dále po hřebenu a nezpevněné komunikaci JV směrem, kde se 0,5 km před kótou Ptáčnice napojuje na hranici k.ú. Valašská Bystřice, (Valašská Bystřice zůstává mimo) a odtud přes kótu Ptáčnice (830m) směrem k východu běží po hlavním hřebeni Vsetínských vrchů po hranici k.ú. Halenkov, Nový Hrozenkov a Karolínka. Po hřebeni běží až ke kótě Soláň (861m), kde se stáčí k jihu do údolí Bzové. Neustále kopíruje linii katastrální hranice mezi k.ú Karolínka a k.ú. Velké Karlovice, až k místu kde přetíná státní silnici probíhající údolím Vsetínské Bečvy. Po této silnici pak probíhá vzhůru proti toku řeky až k Makovskému průsmyku zpět na státní hranici se Slovenskou republikou.

Vysvětlivky:

*) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po pozemní komunikaci, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

***) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 686/2004 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Horní Vsacko

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Horní Vsacko

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4) Například § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

5) § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.
§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

6) § 32 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

7) § 33 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb.

8) § 39 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.

Přesunout nahoru