Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 684/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Křivoklátsko

Částka 232/2004
Platnost od 31.12.2004
Účinnost od 31.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

684

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. prosince 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Křivoklátsko

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Křivoklátsko (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace včelojeda lesního (Pernis apivorus), výra velkého (Bubo bubo), kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), ledňáčka říčního (Alcedo atthis), žluny šedé (Picus canus), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), lejska malého (Ficedula parva) a lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Středočeského kraje a Plzeňského kraje, v katastrálních územích Běleč, Branov, Bratronice u Kladna, Broumy, Bzová u Hořovic, Čilá, Drahoňův Újezd, Hracholusky nad Berounkou, Hřebečníky, Hudlice, Hýskov, Chyňava, Jablečno, Kalubice, Karlova Ves, Křivoklát, Kublov, Lány, Lhota u Kamenných Žehrovic, Lhotka u Terešova, Líšná u Zbiroha, Lužná u Rakovníka, Městečko u Křivoklátu, Mlečice, Nezabudice, Nižbor, Nový Jáchymov, Ostrovec u Terešova, Otročiněves, Podmokly nad Berounkou, Přísednice, Pustověty, Račice nad Berounkou, Roztoky u Křivoklátu, Ruda u Nového Strašecí, Řevničov, Skryje nad Berounkou, Skřivaň, Stradonice u Nižboru, Sýkořice, Třebnuška, Týřovice nad Berounkou, Újezd nad Zbečnem, Velká Buková, Zbečno a Žloukovice.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 50 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Správě Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, Krajském úřadu Středočeského kraje, Krajském úřadu Plzeňského kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí,

a) provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech v době od 1. května do 15. srpna ve vzdálenosti menší než 200 m od známých obsazených hnízd včelojeda lesního,

b) provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech v době od 15. února do 31. května ve vzdálenosti menší než 200 m od známého hnízdiště výra velkého,

c) v době od 1. dubna do 30. června provádět mýtní a předmýtní těžby v lesních porostech starších 80 let se zastoupením listnatých dřevin 50 % a více,

d) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4),

e) provádět mýtní a předmýtní těžby, které nebyly umístěny ve schváleném lesním hospodářském plánu nebo v převzaté lesní hospodářské osnově,

f) nově umisťovat myslivecká zařízení ve vzdálenosti menší než 200 m od známých hnízd včelojeda lesního a známých hnízdišť výra velkého.

(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba

a) k činnostem podle odstavce 1 v případě opatření, jimiž se předchází nebo brání působení škodlivých činitelů na les, a v případě opatření při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese podle zvláštního právního předpisu5),

b) k činnostem podle odstavce 1 písm. e), jestliže byly tyto těžby oznámené nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody a pro těžby, které nepodléhají oznamovací povinnosti podle zvláštního právního předpisu6),

c) k činnostem podle odstavce 1 písm. c), jestliže byly tyto těžby oznámeny nejméně 20 pracovních dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody,

d) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti prováděné dle zvláštních právních předpisů7) na území stanoveného dobývacího prostoru a výhradních ložisek,

e) k činnostem podle odstavce 1 písm. d), pokud tyto činnosti podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu8) a příslušný orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko.

(3) Lokalizaci známých obsazených hnízd a hnízdišť podle odstavce 1 písm. a) a b) sdělí písemně vlastníkům dotčených lesních pozemků příslušný orgán ochrany přírody před počátkem či v průběhu doby omezení těžební činnosti.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 684/2004 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Křivoklátsko

Jižní strana: Výchozí bod - SZ okraj obce Líšná, západním směrem po silnici*) č. III/23511, kolem Letné, přes Sv. Petra, na křižovatce zatáčí doleva kJZ. Na silničním mostku opouští silnici a po proudu potůčku směřuje k lokalitě Termíny. Zde pokračuje po Jableckém potoce JZ směrem až k soutoku se Zbirožským potokem. Odkud po proudu Zbirožského potoka až k Sýkorovu mlýnu.

Západní strana: Od Sýkorova mlýna stále po potoce, přes Papírnu, Kozův mlýn k Ostroveckému mlýnu. Od Ostroveckého mlýna jde hranice po potoce až k ústí Mlečického potoka a proti jeho proudu až k levostrannému přítoku a po něm SSZ směrem až na okraj lesa JZ od obce Podmokly. Dále pak pokračuje hranice po okraji lesa S směrem až k silnici č. III/23314 (Podmokly - Podmokelský mlýn). Dále pokračuje po této silnici SV směrem až k odbočce silnice do obce Čilá a sleduje tuto silnici S směrem až do obce Čilá. Před obcí, za chatovou osadou, se stáčí hranice V směrem a prudce klesá po cestě**) k mlýnu Slapnice. Odtud jde po Zbirožském potoce (levostranný náhon) až k řece Berounce. Po levém břehu řeky jde po proudu cca 700 metrů SV směrem, k místu, kde do řeky ústí z levé strany její náhon a těsně u něj také Šlovický potůček. Odtud stoupá údolím potůčku SZ směrem a po cca 1 km se odděluje na lesní cestu, vedoucí stejným směrem až k silnici č. III/20117 (Slovice -Hřebečníky). Po 150 m po silnici SSZ směrem od vyústění lesní cesty, v místě, kde silnice vychází za výběžek lesa, hranice opouští silnici a prochází po kraji lesa V směrem (S od kóty 424) až ke Karáskově mlýnu a dále po okraji lesa až k silnici č.II/201 (Hřebečníky -Týřovice). Dále vede přes silnici po polní cestě SZ směrem na kraji lesa Sod kóty 417. Hranice pokračuje S směrem po kraji lesa, cca 1,5 km V od obce Hracholusky se stáčí po lesní cestě na SV až k Hracholuskému potůčku a po proudu směřuje k ústí do Tyterského potoka. Zde odbočuje proti proudu směrem ZZS kjeho druhému levostrannému přítoku (v lokalitě v Habrovém loužku) a po něm stoupá S směrem mezi Lánském s Kamennou (kota 429), až ke kótě 429 a poté po lesní cestě S směrem až k silnici č. III/20113 (Všetaty - Velká Buková). Odtud pokračuje cca 600 metrů západním směrem k obci Všetaty, a po lesní cestě odbočuje k hájovně Čepiny. Odtud pokračuje po kraji lesa SV směrem a asi 0,5 km JZ od obce Pustověty se napojuje na lesní cestu (VSV směrem) a před začátkem obce se mezi zahrádkami napojuje na pravostranný přítok Rakovnického potoka, který sleduje přes celé Pustověty až k ústí do Rakovnického potoka. Po Rakovnickém potoce směřuje po proudu až do obce Městečko, kde odbočuje na levostranný přítok Ryšavá a sleduje tento tok vzhůru proti proudu k jejímu drobnému levostrannému přítoku pod kótou 426 Na Hroudě, z tohoto přítoku asi po 250 m uhýbá po přímé lesní silničce Dubák v Alžbětinském revíru. Po Dubáku jde hranice k silnici č. II/236 hájovna Pařeziny. Po silnici II/236 jde hranice SZ směrem až na křižovatku Sv. Alžběta. Odtud se stáčí k SV, na první křižovatce uhýbá přes osadu Brejl a po polní cestě pokračuje přes Zajíčkovnu na Amálii. Z Amálie pokračuje hranice Z směrem k silnici č. III/2372 (Nový Dům - Ruda). Na této silnici uhýbá k J a u hájovny Štýlovna odbočuje SZ směrem po lesní cestě přes Skelnou huť, přes Krásnou dolinu k lokalitě Nad skálou, kde se napojuje na silnici č. II/237 (Rakovník - Nové Strašecí)

Severní strana: Na severu hranice ptačí oblasti zcela kopíruje hranici CHKO východním směrem až k hájovně Pustá Dobrá (1,5 km V od obce Lány). Po silnici Lužná -Ruda vede až ke kótě 445, tam se stáčí doleva na SSZ - SZ k železniční trati Rakovník -Kladno a po ní na Z až k místu, kde železnice opouští les a křižuje silničku od Rudy. Hranice se stáčí na jih po této silničce na okraji části obce Horní Ruda. Po Z straně obchází hájenku a po cestě po okraji obce a lesa míří na JV (obchází louku a bazén). Poté, co opustí obec, pokračuje po kraji lesa na JV a poté na J. Stejně jako hranice CHKO po 500 m od stočení se na J odbočuje na cestu směrem SV a pak V k protějšímu lesu u Malého Hořkovce. Po kraji lesa pokračuje až k místu vedení elektrického vysokého napětí. Podél vedení jde až k hranici lesa a po hranici lesa a odvalu Dolu Hořkovec směrem k J a JV. Dále po hranici lesa až k Vašírovské lise a k silnici Lány - Rakovník, po silnici na V. Na křižovatce U Křížku zatáčí doprava přes Staré Lány a na další křižovatce na začátku obce doleva a po hlavní silnici prochází přes Lány, okolo zámeckého parku a po hranici lesa až k hájence Pustá Dobrá.

Východní strana: U hájovny Pustá Dobrá opouští hranice CHKO a stáčí se k Z a po chvíli k J po lesní asfaltované silnici, která ústí na okresní silnici č. III/1161 (Plosko v-Zilina). Po této silnici pokračuje Z směrem (cca 500metrů) na křižovatku tvaru Y za osadou Ploskov. Zde zatáčí doleva na silnici č. II/116 směrem na J, kříží silnici č. II/201 (Sýkořice-Běleč) a před hájovnou Skalka se v pravém úhlu stáčí vlevo na V po lesní silnici Dlouhá míle, která ústí na silnici č. III/1163 (Bratronice-Nižbor). Po této silnici jde k J až k hájovně Karlova (Zelená) bouda, kde v pravém úhlu uhýbá doleva po okraji lesa před obcí Chyňava - sleduje okraj lesa až do osady Krkavčí hora. Z Krkavčí hory pokračuje po lesní cestě směrem k J, hlubokým údolím k hájovně Krupka a od ní po hranici lesa a dále po polní cestě na V až k místu, kde cesta přetíná drobnou vlásečnici. Po potůčku pak dolů na J (Kovářovou roklí) až k řece Berounce. Na řece se stáčí doprava, proti proudu řeky po pravém břehu až do obce Nižbor - ústí Habrového potoka. Po Habrovém potoce postupuje proti proudu, pod Otročiněvsí a Novým Jáchymovem. Vede po J břehu Dolního rybníka a před Prostředním rybníkem uhýbá v pravém úhlu kjihu po kraji lesa a drobné vodoteči přitékající z jihu. Na jejím konci pokračuje po okraji lesa přímo kjihu až na polní cestu vedoucí na VJV, po které vede přes kótu 438 jiho východně až k okraji lesa. Po lesním okraji vede na V. Pod Krušnou horou navazuje na lesní cestu směrem na ZJZ, na které se po asi 500 m otáčí na další lesní cestu kV, která obchází Krušnou horu a vede na JV, až se napojí na slinici č. III/2365 (Hudlice -Zelený kříž). Na první křižovatce se hranice stáčí doleva na J na silnici vedoucí k Zelenému kříži č. II/236 J směrem. Na křižovatce Zelený kříž se hranice v pravém úhlu otáčí doprava na Z a po silnici č. III/2352 přes křižovatku U Křížku a křižovatku Křižovatky (kota 526), přes Hřebeny směřuje do výchozího bodu obce Líšná, kterou obchází po severním okraji.

Vysvětlivky:

*) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 684/2004 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Křivoklátsko

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Křivoklátsko

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4) § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.
§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

5) § 32 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

6) § 33 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb.

7) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 227/2003 Sb.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 150/2003 Sb.

8) § 39 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.

Přesunout nahoru