Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 683/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Labské pískovce

Částka 232/2004
Platnost od 31.12.2004
Účinnost od 31.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

683

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. prosince 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Labské pískovce

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Labské pískovce (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace sokola stěhovavého (Falco peregrinus), chřástala polního (Crex crex), výra velkého (Bubo bubo), datla černého (Dryocopus martius) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálních územích Arnoltice, Bělá u Děčína, Brložec, Brtníky, Bynov, Bynovec, Česká Kamenice, Děčín, Dolní Chřibská, Dolní Kamenice, Dolní Podluží, Dolní Žleb, Doubice, Horní Oldřichov, Horní Podluží, Hřensko, Huntířov u Děčína, Chřibská, Janov u Hřenska, Janská, Jetřichovice u Děčína, Jílové u Děčína, Kámen, Kamenická Nová Víska, Kamenická Stráň, Kopec, Krásná Lípa, Krásný Buk, Kunratice u České Kamenice, Kyjov u Krásné Lípy, Labská Stráň, Libouchec, Líska, Loubí u Děčína, Ludvíkovice, Markvartice u Děčína, Martiněves u Děčína, Maxičky, Mezná u Hřenska, Mikulášovice, Modrá u Děčína, Nová Chřibská, Nová Oleška, Ostrov u Tisé, Panský, Petrovice u Chabařovic, Podmokly, Prostřední Žleb, Růžová, Rybniště, Rynartice, Sněžník, Srbská Kamenice, Stará Oleška, Staré Křečany, Studánka u Rumburku, Studený u Kunratic, Tisá, Veselé, Vilémov u Šluknova, Vlčí Hora, Všemily, Vysoká Lípa a Zahrady.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 50 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Správě Národního parku České Švýcarsko, Správě Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, Správě Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Krajském úřadu Ústeckého kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí

a) provádět veškeré mýtní a předmýtní úmyslné těžby a mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech ve vzdálenosti menší než 200 m od známého hnízdiště sokola stěhovavého v době od 1. března do 30. června,

b) provádět veškeré mýtní a předmýtní úmyslné těžby a mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech ve vzdálenosti menší než 200 m od známého hnízdiště výra velkého v době od 15. února do 30. května,

c) nově umisťovat myslivecká zařízení ve vzdálenosti menší než 200 m od známých hnízdišť sokola stěhovavého a výra velkého.

(2) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti mimo současně zastavěné a zastavitelné3) části území obcí a mimo území Národního parku České Švýcarsko

a) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4),

b) na pozemcích, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa, provádět činnosti, včetně údržby odvodňovacích systémů vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast zřízena,

c) organizovat sportovní soutěže a jiné akce s hromadnou účastí, realizované mimo stálé sportovní areály a vyznačené turistické trasy,

d) vytyčovat nové turistické, cyklistické, jezdecké a lyžařské trasy5).

(3) Souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba

a) k činnostem podle odstavce 2 písm. b), jde-li o postup v souladu s manipulačními řády vodních děl6),

b) k činnostem podle odstavců 1 a 2, jestliže se jedná o činnosti prováděné dle zvláštních právních předpisů7) na území stanoveného dobývacího prostoru a výhradních ložisek,

c) k činnostem podle odstavce 2 písm. a), pokud tyto činnosti podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu8) a příslušný orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko.

(4) Lokalizaci známých obsazených hnízdišť uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) sdělí písemně vlastníkům dotčených lesních pozemků příslušný orgán ochrany přírody před počátkem doby omezení těžební činnosti.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 683/2004 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Labské pískovce

Severozápadní hranice ptačí oblasti je totožná se státní hranicí mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo (Svobodný stát Sasko). Na západě odbočuje od státní hranice po silnici*) Petrovice - Tisá - Libouchec. V Libouchci se stáčí k východu a vede po silnici č. I/13 směrem na Modrou, Jílové a dále do Děčína. Po stejné silnici prochází místními částmi Bynov, Dolní Oldřichov a Podmokly. Zde odbočuje vlevo třídou České mládeže a podjezdem pod tratí ČD směřuje po Labském nábřeží k železničnímu mostu a po něm přechází na druhý břeh Labe do Loubí. Dále vede hranice po železniční trati až k ulici Wolkerova (mimoúrovňové křižování) a po ní k železničnímu nadjezdu v Riegrově ulici. Touto ulicí pokračuje vzhůru na Kamenickou silnici a dále po silnici č. I/13 přes Ludvíkovice, Huntířov a Markvartice do České Kamenice. Zde vede Smetanovou ulicí, ulicí 5. května, kolem nemocnice, pak vychází z města a dále pokračuje po silnici přes Kunratice, Lipnice, Studený do Dolní Chřibské. Pokračuje po silnici na náměstí ve Chřibské, kde se napojuje na silnici č. II/263, po které vede hranice do Rybniště. Před obcí Rybiště, v místě křížení silnice č. II/263 se železniční tratí přechází hranice ptačí oblasti na železniční trať, po níž pokračuje přes Horní Podluží až na železniční přejezd se silnicí č. I/9 a dále po silnici č. I/9 směrem na Studánku. V obci Studánka odbočuje hranice ptačí oblasti na silnici č. II/265 do Krásné Lípy. Z náměstí v Krásné Lípě prochází hranice po hlavní silnici místními částmi Krásný Buk a Zahrady, kde se napojuje na železniční trať. Po této trati pokračuje přes Brtníky a Mikulášovice. Asi 800 m za stanicí Mikulášovice dolní nádraží, kde se trať obloukem přibližuje ke státní hranici, přechází hranice ptačí oblasti na tuto hranici.

Vysvětlivky:

*) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 683/2004 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Labské pískovce

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Labské pískovce

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4) § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.
§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

5) Například § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

6) § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

7) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 227/2003 Sb.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 150/2003 Sb.

8) § 39 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.

Přesunout nahoru