Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 682/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Pálava

Částka 232/2004
Platnost od 31.12.2004
Účinnost od 31.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

682

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. prosince 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Pálava

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Pálava (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace čápa bílého (Ciconia ciconia), orla mořského (Haliaeetus albicilla), včelojeda lesního (Pernis apivorus), strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), pěnice vlašské (Sylvia nisoria), lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) a ťuhýka obecného (Lanius collurio) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Bavory, Bulhary, Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Klentnice, Mikulov na Moravě, Milovice u Mikulova, Nové Mlýny, Pavlov u Dolních Věstonic, Perná a Sedlec u Mikulova.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomu nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 25 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Správě Chráněné krajinné oblasti Pálava, Krajském úřadu Jihomoravského kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí

a) provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech v okolí známých obsazených hnízd včelojeda lesního, ve vzdálenosti menší než 200 m, v době od 1. května do 15. srpna a orla mořského, ve vzdálenosti menší než 300 m, v době od 1. ledna do 15. července,

b) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4),

c) nově umisťovat myslivecká zařízení ve vzdálenosti menší než 200 m od známých hnízd včelojeda lesního a ve vzdálenosti menší než 300 m od známých hnízd orla mořského.

(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba

a) k činnostem podle odstavce 1 písm. a) a c) v případě opatření, jimiž se předchází nebo brání působení škodlivých činitelů na les, a k opatřením při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese podle zvláštního právního předpisu5),

b) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní komunikace6),

c) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti prováděné dle zvláštních právních předpisů7) na území stanoveného dobývacího prostoru a výhradních ložisek,

d) k činnostem podle odstavce 1 písm. b), pokud tyto činnosti podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu8) a příslušný orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko.

(3) Lokalizaci známých obsazených hnízd, uvedených v odstavci 1 písm. a), sdělí písemně vlastníkům dotčených lesních pozemků příslušný orgán ochrany přírody před počátkem nebo v průběhu doby omezení těžební činnosti.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 682/2004 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Pálavá

Na jihu hranice ptačí oblasti Pálavá začíná na česko-rakouské státní hranici u silničního mostu na komunikaci*) Mikulov-Wildendurnbach a vede po této silnici**) až k železniční trati Znojmo-Břeclav. Překračuje trať jihovýchodně od mikulovského nádraží, lomí se směrem severozápadním a vede podél drážního tělesa. Poté přechází na těleso železniční vlečky vedoucí do průmyslové zóny a pokračuje po ní až k areálu společnosti Českomoravské vápno (vápenka), ležícímu severně od nádraží. V místě nejbližšího přiblížení vlečky k ulici K Vápence přechází na tuto ulici a vede po ní severovýchodním směrem až po její vyústění na ulici Brněnskou. Odtud pokračuje severozápadním směrem po ulici Brněnské až po její vyústění na silnici I/52 Mikulov-Brno. Dále pokračuje hranice oblasti po východním okraji této silnice směrem severozápadním až severním ke dvoru Spálená Hospoda, kde přechází na východní okraj silnice č. II/420 odbočující směrem severovýchodním přes Horní Věstonice do Dolních Věstonic. Z Dolních Věstonic postupuje hranice ptačí oblasti Pálavá po jižním okraji silnice do Milovic a z Milovic dále po silnici č. II/421 k obci Nové Mlýny. Před Novými Mlýny přechází hranice přes silniční most přes řeku Dyji na levý břeh řeky a po něm směřuje východním až jihovýchodním směrem k obci Bulhary. Po levém břehu vede dále pod obcí Bulhary a v místě největšího přiblížení řeky k obci (JV od obce, v místě křížení s elektrovodem) hranice kolmo přechází přes řeku Dyji jihozápadním směrem na místní komunikaci (místně zvaná Zahradní), překračuje silnici Bulhary-Lednice a pokračuje dále po nezpevněné obslužné komunikaci okolo fotbalového hřiště až po její vyústění na silnici Bulhary-Sedlec a dále jihozápadně po této silnici až po křižovatku se silnicí Mikulov-Lednice. Po této silnici vede západním směrem na Mikulov a po cca 400 m odbočuje jižním směrem na místní silnici do obce Sedlec. Tuto silnici sleduje až po vyústění polní cesty***) vedoucí od kóty 251, po níž pokračuje směrem východním až ke křižovatce s další polní cestou vedoucí od kóty 252. Na křížení cest se kolmo stáčí k jihu a po polní cestě jde až k severnímu břehu rybníka Nesyt, kopíruje jeho severozápadní břeh po ústí potoka Včelínek. Po jeho severním břehu pokračuje západním směrem až k prvním betonovému mostku a odtud přechází na betonový chodník směřující z obce směrem na železniční zastávku Sedlec. Po vyústění chodníku na silnici č. II/414 Mikulov-Břeclav hranice překračuje tuto silnici, nasedá na železniční trať, lomí se k severozápadu a pokračuje po drážním tělese trati Znojmo-Břeclav až ke křižovatce s bývalou silnicí číslo I/52 Mikulov-Vídeň na kótě 198,3. Zde se hranice oblasti lomí k jihu a po této silnici přistupuje k česko-rakouské hranici a dále postupuje po státní hranici směrem západním až k výchozímu bodu na mostu na asfaltovou komunikaci Mikulov-Wildendurnbach, kde se hranice ptačí oblasti Pálavá uzavírá.

Vysvětlivky:

*) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po pozemní komunikaci, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

***) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 682/2004 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Pálava

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Pálava

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4) § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.
§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

5) § 32 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

6) § 34 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 227/2003 Sb.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 150/2003 Sb.

8) § 39 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.

Přesunout nahoru