Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 680/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Třeboňsko

Částka 232/2004
Platnost od 31.12.2004
Účinnost od 31.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

680

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. prosince 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Třeboňsko

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Třeboňsko (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace volavky bílé (Egretta alba), kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax), čápa černého (Ciconia nigra), orla mořského (Halieetus albicilla), včelojeda lesního (Pernis apivorus), motáka pochopa (Circus aeruginosus), rybáka obecného (Sterna hirundo), kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), sýce rousného (Aegolius funereus), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis), žluny šedé (Picus canus), datla černého (Dryocopus martius), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), skřivana lesního (Lullula arborea), slavíka modráčka (Luscinia svecica), husy velké (Anser anser), kopřivky obecné (Anas strepera), lžičáka pestrého (Anas clypeata) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Bošilec, Branná, Břilice, Cep, Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, Domanín u Třeboně, Drahov, Dynín, Frahelž, Hamr, Hamr nad Nežárkou, Hatín, Holičky u Staré Hlíny, Horusice, Hrachoviště u Třeboně, Chlum u Třeboně, Kardašova Řečice, Klec, Klikov, Kojákovice, Kolence, Lhota u Dynína, Libořezy, Lomnice nad Lužnicí, Lutová, Lužnice, Majdalena, Mazelov, Mirochov, Mláka, Mnich u Kardašovy Řečice, Mníšek, Nítovice, Nová Ves u Klikova, Novosedly nad Nežárkou, Plavsko, Pleše, Ponědraž, Ponědrážka, Přeseka, Příbraz, Rapšach, Ratiboř u Jindřichova Hradce, Roseč, Smržov u Lomnice nad Lužnicí, Stajka, Staňkov, Stará Hlína, Stráž nad Nežárkou, Stříbřec, Suchdol nad Lužnicí, Třeboň, Tušť, Újezdec u Kardašovy Řečice, Val u Veselí nad Lužnicí, Vlkov nad Lužnicí, Záblatí u Ponědraže, Záhoří, Zlukov a Žíteč.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 50 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Správě Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, Krajském úřadu Jihočeského kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí

a) provádět mýtní a předmýtní těžby a mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech v okolí známých obsazených hnízd včelojeda lesního ve vzdálenosti menší než 200 m v době od 1. května do 15. srpna, čápa černého ve vzdálenosti menší než 200 m v době od 15. března do 15. července a orla mořského ve vzdálenosti menší než 300 m v době od 1. ledna do 15. července,

b) měnit výši vodní hladiny v době od 1. dubna do 31. července o více než 20 cm v časovém úseku kratším než 14 dní na rybnících Černičný, Malý Dubovec, Malý Tisý, Dušákovský, Jezero pod Tisým, Nový Vdovec, Nový Spálený, Rod, Podsedek, Ruda u Kojákovic, Staré Jezero, Šatlavy, Velký Dubovec, Velký Panenský, Velký Tisý a Ženich,

c) při obhospodařování rybníků používat hnojiva a biocidy,

d) odstraňovat litorální porosty,

e) zasahovat do porostů dřevin na ostrovech s hnízdními koloniemi kvakoše nočního,

f) vstupovat do litorálních porostů rybníků v době od 1. března do 31. července, kromě vlastníků a nájemců pozemků a uživatelů honitby za účelem péče o vypouštěné kachny,

g) vstupovat do kolonií kvakoše nočního v době od 1. dubna do 31. srpna a do kolonií rybáka obecného v době od 15. dubna do 31. července,

h) vytyčovat nové turistické a cyklistické trasy4),

i) zavádět farmové chovy vodní drůbeže,

j) provádět mýtní a předmýtní těžby, které nebyly umístěny ve schváleném lesním hospodářském plánu nebo v převzaté lesní hospodářské osnově.

(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba

a) k opatřením podle odstavce 1, jimiž se předchází nebo brání působení škodlivých činitelů na les, a k opatřením při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese podle zvláštního právního předpisu5),

b) k činnostem podle odstavce 1 písm. b) v případě povodňové, havarijní nebo mimořádné klimatické situace,

c) k činnostem podle odstavce 1 písm. j), jestliže byly tyto těžby oznámené nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody a pro těžby, které nepodléhají oznamovací povinnosti, podle zvláštního právního předpisu6),

d) k činnostem podle odstavce 1 písm. d) a f) v ochranném pásmu dráhy podle zvláštního právního předpisu7),

e) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti prováděné dle zvláštních právních předpisů8) na území stanoveného dobývacího prostoru a výhradních ložisek.

(3) Lokalizaci známých obsazených hnízd, uvedených v odstavci 1 písm. a) sdělí písemně vlastníkům dotčených lesních pozemků příslušný orgán ochrany přírody před počátkem či v průběhu doby omezení těžební činnosti.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 680/2004 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Třeboňsko

V jižní části území začíná hranice ptačí oblasti Třeboňsko na státní hranici s Rakouskem u hraničního mezníku č. V/69. Odtud jde západním směrem po lesní cestě*) do osady Spáleniště, odkud sleduje místní komunikaci**) severozápadně směrem na Rapšach a po zhruba 200 metrech se stáčí severně po lesní cestě do osady Bosna. Z této osady hranice sleduje přibližně 1 km východním a severním směrem místní komunikaci na Velký Londýn, poté před rybníkem Divoký uhýbá z této komunikace severním směrem na polní cestu, která vyúsťuje na křižovatku silnice***) č. III/15015 Rapšach - Františkov s místní komunikací do osady Paříž (kóta 465 m n. m.). Z této křižovatky pokračuje hranice po místní komunikaci přes osadu Paříž až na křižovatku se silnicí8) č. III/1502 Klikov - Suchdol nad Lužnicí, po které uhýbá západním směrem na most přes řeku Lužnici do obce Suchdol nad Lužnicí, kde kříží železniční trať Veselí nad Lužnicí - České Velenice a silnici č. I/24.

Od křižovatky se silnicí č. I/24 pokračuje hranice ptačí oblasti stále západním směrem po polní cestě vedoucí po jižním okraji malé rybniční soustavy do místní části Benátky a odtud po komunikaci vedoucí po hrázi rybníka Starý u Cepu až na křižovatku se silnicí č. III/1501 Cep - Majdalena. Tu sleduje severním směrem zhruba 500 m, pod začátkem hráze rybníka Nový u Cepu z ní přechází vlevo na Střední stoku a dále pokračuje po vodoteči sledující okraj lesního komplexu až k mostku, kde se vodoteč kříží s lesní cestou (žlutá turistická značka) zhruba 600 m jihovýchodně od hájovny Činátl. Po této cestě vede hranice západně na silnici č. II/154, kterou dále sleduje jižním směrem na okraj obce Hrachoviště. Obec Hrachoviště hranice obchází po místní komunikaci po jejím severním okraji a napojuje se na silnici III. třídy, po které pokračuje západním směrem do obce Kojákovice a dále severně do obce Domanín, kde se napojuje na silnici č. II/155. Po této silnici vede hranice 1,5 km směrem k Třeboni a poté se stáčí po odvodňovací stoce k západnímu břehu Opatovického rybníka. Tento rybník obchází západně po hranici jeho parcely (p.č. 503/1 k.ú. Domanín) až k nejsevernějšímu výběžku, kde přechází přes spojovací hráz a po stoce vedoucí od bezpečnostního přelivu rybníka Svět vede ke Zlaté stoce.

Po Zlaté stoce prochází hranice ptačí oblasti severním směrem městem Třeboní a po západním okraji Mokrých luk až po železniční most přes Zlatou stoku na úrovni jižního okraje hráze rybníka Káňov. Za tímto mostem, kde se Zlatá stoka stáčí prudce k severu, přechází hranice na hráz rybníka Káňov a obchází ho po hranici parcely (p.č. 723/1 k.ú. Přeseka) z východu, jihu, západu a severu až do místa, kde se k němu opět přimyká Zlatá stoka u mostu na silnici č. III/15511 Lužnice - Přeseka. Od tohoto silničního mostu pokračuje hranice ptačí oblasti západním a severním směrem po Zlaté stoce podél obcí Přeseka a Smržov až do místa křížení Zlaté stoky se silnicí č. III/1482 Lomnice nad Lužnicí - Smržov při severovýchodním okraji rybníka Koclířov. Odtud směřuje hranice jižně po silnici na nedalekou křižovatku se silnicí č. II/148 a prochází po této silnici východně do Lomnice nad Lužnicí, kde se stáčí po místní komunikaci jižním směrem na hráz rybníka Služebný a dále z jejího jižního konce po polní cestě podél západního okraje usedlosti Saloun až na západní konec hráze rybníka Velký Tisý. Tu sleduje východním směrem v délce přibližně 800 m a před rybníkem Velký Dubovec přechází pod hráz na Tisý potok, který sleduje až k soutoku s Miletínským potokem, po němž vede dále až do řeky Lužnice.

Po řece Lužnici pokračuje hranice ptačí oblasti až kústí jejího levostranného přítoku Ponědražského potoka, na který přechází a směřuje po něm západním směrem k hrázi rybníka Ponědražský. Tento rybník obchází z jihu po hranici parcely (p.č. 1029/1 k.ú. Ponědraž) a po toku Ponědražského potoka ústícího do výtopy rybníka vede na hráz rybníka Záblatský. Po komunikaci na hrázi Záblatského rybníka směřuje hranice jižně na křižovatku silnic č. III/l555 a III/l556, odkud sleduje západním směrem silnici č. III/l556 Záblatí - Mazelov až na okraj lesa u farmy Mazelov. Zde odbočuje po polní cestě nejprve východním a po zhruba 150 m severním směrem. Na rozcestí u lesíka odbočuje hranice doprava a po 250 m pokračuje severním směrem po vodoteči až na její soutok s Ponědražským potokem. Dále pokračuje po potoku východně a zhruba po 100 m u mostku odbočuje severně po lesní a následně po polní cestě do obce Lhota u Dynína, kde se napojuje na silnici č. III/l555 Záblatí - Bošilec a sleduje ji severním směrem až do obce Bošilec a na hráz Bošileckého rybníka. Pod výpustí rybníka přechází hranice na Bošilecký potok, který sleduje až na hranici katastrálního území Bošilec. Po této katastrální hranici jde hranice ptačí oblasti až na jižní okraj přírodní rezervace Horusická blata. Tuto rezervaci obchází po její západní a severní hranici a dále jde po severním okraji parcely Horusického rybníka (p.č. 2254/1 k.ú. Horusice) východním směrem až k hlavní hrázi tohoto rybníka, kde se napojuje na silnicí č. I/24.

Silnici č. I/24 sleduje hranice ptačí oblasti přibližně 3 km jižním směrem až na křižovatku se silnicí č. III/1551 vedoucí do Vlkova. Po této silnici prochází hranice na jižní okraj obce Vlkov, kde se stáčí vpravo po polní cestě k rybníku Krajina. Dále hranice sleduje severní okraj rybníka (hranici p.č. 213/1 k.ú. Vlkov) a po navazující napouštěcí stoce jde na hráz rybníka Vlkovský. Odtud pokračuje hranice severovýchodním směrem a obchází rybníky Vlkovský a Vlček (po hranicích p.č. 552/1, 558/19, 557 a 555 k.ú. Vlkov) a v jihovýchodním rohu Vlkovského rybníka se napojuje na místní komunikaci Vlkov - Val. Po ní pokračuje do obce Val a dále severně po komunikaci č. III/00353 do obce Hamr, kde přechází po mostě přes Nežárku a po místní komunikaci vedoucí po hrázích rybníků Hluboký u Hamru a Přední Sax směřuje do obce Drahov. Zde kříží silnici č. II/147 Kardašova Řečice - Veselí nad Lužnicí, prochází obcí Drahov a po místní komunikaci vede do obce Zlukov. V obci Zlukov se hranice ptačí oblasti stáčí severovýchodně po místní komunikaci směrem na obec Ujezdec a sleduje ji až k místu, kde se tato komunikace kříží se železniční tratí Veselí nad Lužnicí -Jindřichův Hradec. Těsně před železniční tratí zatáčí hranice ptačí oblasti východním směrem po místní komunikaci, která sleduje těleso železniční trati, až do místa vyústění komunikace na silnici č. I/23.

Silnici č. I/23 hranice ptačí oblasti sleduje 400 metrů směrem na východ a poté uhýbá jižním směrem po vypouštěcí stoce ze Silničního rybníka směrem k Záhorskému rybníku. Tento rybník a sousední rybník Rohlík obchází po stoce z východu a jihu a napojuje se na okraj lesních porostů, který sleduje jižním směrem až k rybníku Chlumský. Ten obchází z východu po odvodňovací stoce a dále sleduje východní okraje lesních porostů a drobnějších rybníků až k východnímu okraji rybníka Prostřední Ohrazenice. Hranice ptačí oblasti sleduje hranici parcely rybníka (p.č. 1627 k.ú. Pleše) až na jeho hráz a z jejího západního okraje se stáčí jižně po polní cestě na křižovatku se silnicí č. II/147. Po této silnici prochází hranice ptačí oblasti přes osadu Vřesná a obec Nítovice na jižní okraj Kardašovy Řečice, kde odbočuje jižním směrem po místní komunikaci směrem na Cikar.

Z této komunikace odbočuje po zhruba 800 m za areálem ČOV východním směrem na nezpevněnou cestu, po které prochází přes zemědělské a lesní pozemky do obce Mnich a po průchodu touto obcí dále po místní komunikaci do obce Ratiboř. Z Ratiboře směřuje hranice ptačí oblasti po místní komunikaci přes obce Roseč a Hatín do Plavska. V obci Plavsko se stáčí západně po cestě k usedlosti Šimánov, prochází podél ní a pokračuje po polní cestě podél pravého břehu řeky Nežárky na úroveň jejího soutoku s Novou řekou. Zde překonává Nežárku a přechází na levý břeh Nové řeky v místě samoty U Lapiců, odkud prochází jižně po lesní cestě přes Nový Řadov až k vyústění této cesty na silnici č. I/34.

Po silnici č. I/34 hranice ptačí oblasti pokračuje zhruba 100 m východně na most přes Novou řeku, odkud sleduje tok Nové řeky jižním směrem až ke Stříbřeckému mostu. Odtud pokračuje po silnici č. III/1536 přes obce Stříbřec a Mníšek do Libořez, kde se před obcí napojuje na komunikaci č. II/153. Obcí Libořezy hranice prochází po této komunikaci ve směru na Příbraz a před koncem obce odbočuje východním směrem po místní komunikaci do osady Hutě u Příbraze, kde se za osadou v místě křížení komunikace s hlavní odvodňovací stokou rašeliniště v PR Losi bláto u Mirochova napojuje na západní hranici katastrálního území Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, kterou sleduje severním směrem až k místu, kde se hranice tohoto katastrálního území kříží se silnicí č. II/153. Po této silnici vede hranice ptačí oblasti zhruba 300 m východním směrem a poté odbočuje vpravo po polní cestě směrem na hráz zrušeného rybníka Blatský. V místě vypouštěcí stoky tohoto rybníka přechází pod vzdušnou stranu hráze a napojuje se opět na hranici katastrálního území Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou. Po hranici tohoto katastrálního území vede hranice ptačí oblasti východně a jižně v lesním komplexu Homolka až do místa, kde se protíná se státní hranicí s Rakouskem v prostoru hraničních mezníků VI/28 a VI/29 na Koštěnickém potoce pod Novomlýnským rybníkem. Státní hranici s Rakouskem poté hranice ptačí oblasti sleduje jižním směrem až k výchozímu bodu u hraničního mezníku V/69 východně od osady Spáleniště.

Vysvětlivky:

*) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po pozemní komunikaci, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

***) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 680/2004 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Třeboňsko

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Třeboňsko

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4) Například § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

5) § 32 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

6) § 33 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb.

7) § 9 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.

8) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 227/2003 Sb.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 150/2003 Sb.

Přesunout nahoru