Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 679/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Komárov

Částka 232/2004
Platnost od 31.12.2004
Účinnost od 31.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

679

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. prosince 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Komárov

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Komárov (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace motáka pilicha (Circus cyaneus) a kalouse pustovky (Asio flammeus) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Pardubického kraje, v katastrálních územích Dašice, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice v Čechách, Horní Roveň, Horní Ředice, Kladina, Komárov u Holic, Lány u Dašic a Ostřetín.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 25 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Krajském úřadu Pardubického kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí,

a) používat chemické prostředky k hubení hlodavců při zemědělském hospodaření,

b) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast zřízena,

c) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4),

d) nově umisťovat myslivecká zařízení sloužící k lovu ve vzdálenosti menší než 200 m od známých nocovišť kalouse pustovky a motáka pilicha.

(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody k činnostem podle odstavce 1 písm. b) není třeba, jde-li o postup v souladu s manipulačními řády vodních děl5).

(3) Lokalizaci známých nocovišť, uvedených v odstavci 1 písm. d), sdělí písemně uživatelům dotčených honiteb příslušný orgán ochrany přírody.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 679/2004 Sb.

Uzemní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Komárov

Od křižovatky komunikací*) č. I/36 (Sezemice, Holice) a č. IH/32253 (Dolní Ředice, Dašice)- kóta 250 m n.m. po jižním okraji komunikace směrem na Holice, po 800 metrech odbočuje vpravo po západním okraji polní cesty**) na první mostek přes otevřenou vodoteč. Odtud podél jižního okraje vodoteče východním směrem k propustu pod polní cestou vedoucí od komunikace č. I/36 na kótu 235 m n.m. Odtud vede po spojnici od mostku k mostku na komunikaci č. III/3051 (Horní Ředice, Komárov), kterou kolmo přechází. Od východního okraje komunikace a severního břehu vodoteče vede rovně na kótu 235 m n.m. (křižovatka polních cest jižně od energovodu). Odtud je vedena východním směrem na kótu 238 m n.m., před jejímž dosažení přetíná komunikaci č. III/32257 (Holice, Roveňsko). Odtud vede spojnicí ke kótě 235 m n.m., kde přetíná komunikaci č. III/32256 (Holice, Dolní Roveň). Odtud je vedena hranice jako přímka přes železniční trať Moravany, Holice a přes vodoteč Roveňská svodnice k počátku bezejmenné vodoteče jižně od komunikace č. I/35 cca 300 m jižně kóty 246 m n.m. Po této vodoteči pokračuje po jejím východním okraji jižním směrem k hranici k.ú. Holice - Ostřetín. Po ní vede až ke vtoku bezejmenného potoka do Zadní Lodranky. Od tohoto bezejmenného potoka přitékajícího ze severní strany od západního okraje obce Ostřetín do toku Zadní Lodrantky je hranice vedena po hranici k.ú. Horní Roveň a Ostřetín až dosáhne západního okraje komunikace č. III./32270 (Ostřetín, Horní Roveň). Odtud vede po západním okraji této komunikace až k polní asfaltové komunikaci vedoucí podél severního okraje vodoteče ležící nejblíže u obce Horní Roveň. Pokračuje západním směrem po severním okraji této komunikace až k místu, kde se doprovodná vodoteč odklání k zastavěnému území a na severní straně kolmo pokračuje polní komunikace po jejíž východní hraně pokračuje hranice k další vodoteči, kterou kolmo překračuje a po její severní straně pokračuje západním směrem až k železničnímu náspu trati Moravany - Holice, kterou kolmo překračuje a pokračuje po jejím západním okraji severním směrem až ke třetímu mostku. Dále vede po severním okraji vodoteče ke komunikaci č. III/32256 (Holice, Dolní Roveň), kterou kolmo překonává a dále pokračuje po severním okraji vodoteče západním směrem (těsně za komunikací leží jižně od hranice zemědělský areál). Podél vodoteče vede hranice až ke křížení vodoteče s polní cestou od Dolní Rovní a energovodu. Po trase tohoto energovodu pokračuje hranice až k ukotvení tohoto energovodu do energovodu vedoucího severojižním směrem. Od tohoto místa je hranice vedena přímou spojnicí s jižní hranicí mostku vodoteče pod komunikací č. III/3051 (Horní Ředice, Komárov), jižně od vyvedení polní komunikace na tuto komunikaci. Tu kolmo přechází na západní stranu komunikace na jižní stranu mostku. Od tohoto místa je vedena hranice na severní okraj zemědělských staveb ležící na severním okraji obce Komárov. Ty obchází po jejich severním okraji. Od severního rohu západněji ležící budovy je hranice vedena přímo na křižovatku polních cest na západním okraji obce Komárov- kóta 229 m n.m. Od této kóty obchází okraj Komárova po západním okraji místní komunikace až k první zahradě. Po jejím západním okraji vede na severní hranu Mlýnského náhona. Po tomto okraji vede západním směrem k hranici k.ú. Komárov u Holic - Dašice. Po této hranici vede k severnímu okraji (pravý břeh) toku Lodrantky. Tento okraj kopíruje jihozápadním směrem k místu, kde je tok překonáván vysokým napětím. Po tomto napětí vede hranice severozápadním směrem, překračuje komunikaci Dašice-Dolní Ředice č. III/32253 a na křížení s komunikací Dašice - Časy na tuto komunikaci přechází. Po východním okraji silnice***) vede směrem na Časy, přičemž kříží tok Lodrantky. Cca 200 m za tímto křížením v místě, kde od silnice ustupuje hranice k.ú. Dašice-Časy přechází na tuto hranici a vede po ní západně, dále přechází na hranici k.ú. Časy - Dolní Ředice a vede po ní až k místu, kde hranice k.ú. protíná elektrovod 35 kV Holice-Sezemice (západovýchodní směr). Po tomto energovodu pokračuje východním směrem ke komunikaci Dašice-Dolní Ředice č.III/32253. Tu překonává a po jejím východním okraji vede severním směrem ke křižovatce této komunikace s komunikací I/36. Na této křižovatce se hranice uzavírá.

Vysvětlivky:

*) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po pozemní komunikaci, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

***) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 679/2004 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Komárov

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Komárov

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4) § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.
§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

5) § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Přesunout nahoru