Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 676/2004 Sb.Zákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 231/2004
Platnost od 31.12.2004
Účinnost od 01.07.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

676

ZÁKON

ze dne 9. prosince 2004

o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍzrušeno

HLAVA Izrušeno

§ 1, § 2zrušeno

HLAVA IIzrušeno

§ 3 – § 6zrušeno

HLAVA IIIzrušeno

§ 7 – § 9zrušeno

HLAVA IVzrušeno

§ 10zrušeno

Objednávání, prodej a nakládání s kontrolními páskamizrušeno

§ 11 – § 15zrušeno

HLAVA Vzrušeno

§ 16 – § 18zrušeno

HLAVA VIzrušeno

§ 19 – § 23zrušeno

Společná ustanovení ke správním deliktůmzrušeno

§ 24zrušeno

Společná ustanovenízrušeno

§ 25 – § 30zrušeno

HLAVA VIIzrušeno

Čl. II, § 31 – § 33zrušeno


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o daních z příjmů

§ 34

V § 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 669/2004 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zt), které včetně poznámky pod čarou č. 106) zní:

"zt) vstupní cena etiketovacího zařízení pro povinné značení lihu podle zvláštního právního předpisu,106) pokud se výrobce nebo dovozce lihu nerozhodne etiketovací zařízení odpisovat podle § 26 až 33.

106) Zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 35

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2005, s výjimkou ustanovení § 34, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu).

2) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění nařízení č. 3528/89, nařízení č. 3845/89, nařízení č. 2913/92, nařízení č. 1969/93, nařízení č. 254/2000, nařízení č. 1228/2000, nařízení č. 1264/2000, nařízení č. 2388/2000, nařízení č. 2559/2000, nařízení č. 1229/2001, nařízení č. 1230/2001, nařízení č. 1776/2001, nařízení č. 1777/2001, nařízení č. 1783/2001 a nařízení č. 2031/2001.

2a) § 3 písm. g) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

2b) § 3 písm. d) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) Články 166 až 182 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění nařízení č. 82/97, nařízení č. 955/99 a nařízení č. 2700/2000.

4) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

5) Živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 3 písm. f) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7) Článek 59 odst. 2 a čl. 82 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění nařízení č. 82/97, nařízení č. 955/99 a nařízení č. 2700/2000.

8) § 3 písm. h) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.

10) § 3 písm. e) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 61/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

14) § 57 a 58 živnostenského zákona.

15) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

16) § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

17) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

18) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

20) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru