Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 667/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní

Částka 227/2004
Platnost od 23.12.2004
Účinnost od 01.01.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

667

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2004,

kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 10 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


Dokumentace jeskyně

§ 1

(1) Dokumentování jeskyně spočívá ve zjištění základních identifikačních údajů o jeskyni a její charakteristice, jejím zaměření a fotodokumentaci, popřípadě odběru vzorků přírodnin.

(2) Základní identifikační údaje o jeskyni jsou

1. název jeskyně, synonyma a evidenční číslo podle Jednotné evidence speleologických objektů vedené Agenturou ochrany přírody a krajiny (je-li přiděleno),

2. typ dutiny (například jeskyně, propast, komín),

3. podrobná lokalizace vchodu (vchodů) včetně souřadnic S-JTSK1),

4. nadmořská výška vchodu (vchodů) v systému Bpv1),

5. relativní výška vchodu (vchodů) nad srovnávací úrovní (například nade dnem údolí, řekou, počvou lomu),

6. název dobývacího prostoru a ložiska,

7. katastrální území a místní název lokality,

8. datum a způsob případné likvidace jeskyně (například odtěžení, zavalení) nebo jejího dalšího využívání.

(3) Základní charakteristika jeskyně obsahuje údaje o

a) typu a charakteru jeskyně (například horizontální, chodba, síň, dóm, puklinovitá propast, komín),

b) morfologii jeskyně,

c) délce, hloubce a převýšení jeskyně,

d) geologických poměrech,

e) hydrologické funkci (například o vodních stavech, proudění, teplotě a složení vody),

f) sedimentárních a minerálních výplních,

g) paleontologických, archeologických či historických nálezech,

h) mikroklimatických poměrech (například o průvanech, teplotě, vlhkosti a složení vzduchu),

i) biologickém významu jeskyně (například o nálezech kolonií netopýrů, bezobratlých živočichů, hub),

j) dalších významných přírodních jevech (například o výronech plynů),

k) předpokladech dalšího pokračování prostor jeskyně a perspektivách souvisejících objevů,

l) statických poměrech jeskyně, možnostech jejího zachování, dalšího využívání či způsobu likvidace,

m) jiných ochranných podmínkách vyplývajících ze zvláštních právních předpisů2) (například ochranných pásmech lázní, liniových staveb),

n) datu a okolnostech objevů a průzkumů,

o) použitých metodách průzkumu a dokumentace,

p) literatuře a použitých podkladech,

r) jménu a příjmení zpracovatele a datu zpracování dokumentace.

(4) Měřická dokumentace obsahuje

a) mapu povrchu s vyznačením průmětu jeskyně (například kopii základní mapy lomu podle zvláštního právního předpisu3),

b) speleologickou mapu jeskyně3) v měřítku 1 : 100,

c) profily a řezy v měřítku 1 : 100,

d) technickou zprávu o provedených měřických pracích s uvedením dosažené přesnosti,

e) seznam souřadnic bodů základního bodového pole1).

(5) Fotografická dokumentace obsahuje barevné snímky původního stavu jeskyně a změn stavu jeskyně vyvolaného těžbou (například morfologie, krasové výplně) v elektronické podobě.

(6) K výsledné dokumentaci jeskyně se přiloží též odebrané vzorky přírodnin (například horniny, minerály, paleontologické nálezy).


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha k vyhlášce č. 667/2004 Sb.

Příloha k vyhlášce č. 667/2004 Sb.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.

2) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb.

3) Část pátá vyhlášky č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornických způsobem, ve znění vyhlášky č. 157/1998 Sb.

Přesunout nahoru