Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 662/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

Částka 226/2004
Platnost od 29.12.2004
Účinnost od 01.01.2005
Zrušeno k 12.07.2008 (215/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

662

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2004,

kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

Ministerstvo zemědělství podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") a v souladu s právem Evropských společenství (dále jen "Společenství")1) stanoví:


Čl. I

Vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

"1) Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se stanoví podrobná pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání chráněných zón ve Společenství.
Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se stanoví povinnosti, jimž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, a kterou se stanoví podrobnosti pro jejich registraci.
Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví určité sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvnitř Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů a podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování.
Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se určují některé rostliny neuvedené v příloze V části A směrnice Rady 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin musejí být zapsáni do úředního registru.
Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů přes chráněnou zónu a pro přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí.
Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se zavádí postup pro oznamování zadržení zásilky nebo škodlivého organismu pocházejících ze třetích zemí a představujících bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin.
Směrnice Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat.
Směrnice Komise 97/46/ES ze dne 25. července 1997, kterou se mění směrnice 95/44/ES, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat.
Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. října 1998, kterou se stanoví ve Společenství minimální podmínky pro provádění rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na jiných inspekčních místech, než jsou místa určení.
Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2001/33/ES ze dne 8. května 2001, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2002/28/ES ze dne 19. března 2002, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2002/36/ES ze dne 29. dubna 2002, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/22/ES ze dne 24. března 2003, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/47/ES ze dne 6. června 2003, kterou se mění přílohy II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/116/ES ze dne 4. prosince 2003, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o škodlivý organismus Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
Směrnice Komise 2004/31/ES ze dne 17. března 2004, kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000//29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/70/ES ze dne 28. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/102/ES ze dne 5. října 2004, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupních místech do Společenství nebo v místě jeho blízkosti a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami.
Směrnice Komise 2004/105/ES ze dne 15. října 2004, kterou se stanoví vzory úředních rostlinolékařských osvědčení nebo rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES.".

2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až k), která včetně poznámek pod čarou č. 1a, 1b a 1c znějí:

"e) vstupním místem – místo, na kterém rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty poprvé vstupují na celní území Evropských společenství: v případě letecké dopravy letiště, v případě námořní nebo říční dopravy přístav, v případě železniční dopravy železniční stanice, v případě ostatní dopravy sídlo celního úřadu, v jehož územní působnosti se překračuje pozemní hranice Evropských Společenství směrem na jeho území,

f) úřadem vstupního místa – úřad v členském státě Evropské unie, jemuž podléhá vstupní místo,

g) úřadem místa určení – úřad v členském státě Evropské unie v územní působnosti celního úřadu určení,

h) celním úřadem vstupního místa – úřad vstupního místa definovaného pod písmenem e),

i) celním úřadem určení – úřad místa určení1a),

j) celně schváleným zacházením nebo použitím – celně schválené určení1b),

k) tranzitem – doprava zboží, která podléhá dohledu celních orgánů, z jednoho místa na druhé v celním území Společenství1c).

1a) Čl. 340b odst. 3 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

1b) Čl. 4 bod 15 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů.

1c) Čl. 91 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.".

3. V § 13 odst. 1 věta první zní: "Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které musí být před uvedením na trh podrobeny soustavné rostlinolékařské kontrole, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodě I.".

4. V § 17 odst. 3se slova "v příloze č. 9 části A bodě IV" nahrazují slovy "v příloze č. 9 části A bodě III".

5. V § 18 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která včetně poznámek pod čarou č. 6a až 6d zní: "Existuje-li nebezpečí šíření škodlivých organismů, musí být rostlinolékařské kontrole podrobeny také rostliny, rostlinné produty nebo jiné předměty, které mají být umístěny do svobodného pásma nebo svobodného skladu6a), zpětně vyvezeny z celního území Společenství, zničeny nebo přenechány ve prospěch státu6b) nebo které jsou navrženy na propuštění do celního režimu tranzitu6c) nebo uskladňování v celním skladu6d).

6a) Čl. 166 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

6b) Čl. 182 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

6c) Čl. 91 a násl. a čl. 163a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

6d) Čl. 98 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.".

6. V § 18 odstavec 2 zní:

"(2) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty podle odstavce 1 smí být propuštěny do celního režimu volného oběhu, aktivního a pasivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem anebo dočasného použití, pokud

a) nejsou napadeny nebo kontaminovány škodlivými organismy uvedenými v příloze č. 1 části A anebo škodlivými organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno, vyskytují-li se na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech uvedených v příloze č. 2 části A,

b) nejsou rostlinami, rostlinnými produkty nebo jinými předměty, uvedenými v příloze č. 3části A a pocházejícími ze zemí uvedených v téže části této přílohy,

c) splňují zvláštní požadavky uvedené v příloze č. 4 části A, popřípadě opatření stanovené podle § 26 odst. 1 a 3zákona a

d) jsou opatřené rostlinolékařským osvědčením podle § 23zákona, popřípadě originálem jiného dokladu nebo označením, je-li takový případ stanoven v příloze č. 4 části A a jsou-li splněny technické náležitosti stanovené v téže části této přílohy.".

7. V § 18 odst. 4 se slova "orgán odpovědný za celní projednávání" nahrazují slovy "celní úřad odpovědný za přidělení celně schváleného určení".

8. V § 20 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

"(1) Rostlinolékařské osvědčení anebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka,

a) je platné, pokud je vystaveno 14 dní a méně přede dnem, kdy rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty v něm zahrnuté opustily třetí zemi, ve které bylo toto osvědčení vydáno,

b) musí v případě, že je vydáno smluvní stranou mezinárodní smlouvy7), kterou je Česká republika vázána, odpovídat vzoru stanovenému v příloze č. 12a části A anebo B,

c) musí být předtištěno a vyplněno nejméně v jednom z úředních jazyků Evropské unie způsobem stanoveným Mezinárodním standardem FAO pro fytosanitární opatření č. 12 Směrnice pro rostlinolékařská osvědčení, a to bez ohledu na formát osvědčení,

d) musí být určeno organizaci pro ochranu rostlin některého ze členských států Evropské unie.

7) Rozhodnutí Rady 2004/597/ES ze dne 19. července 2004, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin, revidované a schválené rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v listopadu 1997.".

9. V § 20 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 7a zní: "Úředně ověřený opis rostlinolékařského osvědčení anebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport, popřípadě elektronická verze těchto osvědčení, se uzná pouze v případech stanovených postupem podle zvláštního předpisu Společenství7a).

7a) Článek 18 odst. 2 směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.".

10. V § 20 odstavec 5 zní:

"(5) Rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, týkající se rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, stanovených v příloze č. 4 části A oddílu I, a popřípadě části B, musí upřesňovat v kolonce "dodatkové prohlášení", které zvláštní požadavky z možných alternativních zvláštních požadavků pro danou komoditu byly splněny, a jde-li o ošetření přípravky na ochranu rostlin, také vyplněním části "Dezinsekční anebo dezinfekční ošetření" tohoto osvědčení.".

11. V § 20 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Bez dotčení odstavce 1 písm. b) je rostlinolékařské osvědčení anebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, vydané podle vzoru stanoveného v příloze č. 12a části C anebo D, platné do 31. prosince 2009.".

12. V § 21 se slova "v příloze č. 9 části A bodě IV" nahrazují slovy "v příloze č. 9 části A bodě III".

13. V § 25 odst. 2 se za slova "ze třetí země" vkládají slova "nebo členského státu Evropské unie".

14. V příloze č. 1 části B písm. a) bod 1.1. zní:

"1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) /syn. = Viteus vitifoliae (Fitch)/".

15. V příloze č. 1 části B písm. a) bodu 3. pravý sloupec zní:

"Španělsko (Ibiza a Menorca), Irsko, Kypr, Malta, Portugalsko (Azory a Madeira), Finsko (okresy AĘland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Švédsko (oblasti Blekinge, Gotlands, Halland, Kalmar a SkaĘne), Spojené království Velké Británie a Severního Irska".

16. V příloze č. 1 části B písm. b) bodu 1. pravý sloupec zní:

"Francie (Bretaň), Irsko, Litva, Portugalsko (Azory), Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)".

17. V příloze č. 2 části A oddílu I písm. c) bod 4. zní:

„4. Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau /syn. = Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi/Rostliny Acer saccharum Marsh., jiné než plody a osivo, původem z USA a Kanady, dřevo Acer saccharum Mars., včetně dřeva hraněného, původem z USA a Kanady“

18. V příloze č. 2 části A oddílu II písm. c) bodu 3. pravý sloupec zní:

"Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené k pěstování, jiné než osivo".

19. V příloze č. 2 části B písm. c) se před bod 1. vkládá bod 01., který zní:

„01. Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.Dřevo, kromě dřeva prostého kůry, a samostatná kůra Castanea Mill.Česká republika, Dánsko, Řecko (Kréta, Lesvos), Irsko, Švédsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (s výjimkou ostrova Man)“

20. V příloze č. 3 části A se zrušuje bod 4.

21. V příloze č. 3 části A bodu 9. levý sloupec zní:

"Rostliny Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. a Rosa L., určené k pěstování, jiné než rostliny ve vegetačním klidu, prosté listů, květů a plodů.".

22. V příloze č. 3 části A bodu 14. levém sloupci se slovo "Půda" nahrazuje slovem "Zemina" a slovo "pevným" slovem "pevnými".

23. V příloze č. 3 části A bodu 18. pravém sloupci se slovo "kontinentálních" nahrazuje slovem "kontinentální".

24. Tabulka v příloze č. 3části B včetně poznámky po čarou č. 1 zní:

PopisChráněná zóna
„1. Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodů 9. a 18., části A této přílohy, kde je to vhodné, rostliny a živý pyl pro opylování: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., jiné než plody a osivo, původem ze třetích zemí, jiných než Švýcarsko a než země, které jsou uznané za prosté Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. postupem podle zvláštního předpisu Společenství1) nebo v nichž byly ve vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. zřízeny oblasti prosté tohoto škodlivého organismu v souladu s příslušným mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření, uznané jako takové podle zvláštního předpisu Společenství1)Španělsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie (Abruzzi; Apulie; Basilicata; Kalábrie; Kampánie; Emilia-Romagna: provincie Forlí-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligurie; Lombardie; Trentino-Alto Adige: autonomní provincie Trento; Marche; Molise; Piemont; Sardinie; Sicílie; Toskánsko; Umbrie; Valle ďAosta; Veneto: kromě obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara v provincii Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza ďAdige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a obcí Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco alľAdige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari v provincii Verona), Lotyšsko, Litva, Rakousko (Burgenland, Korutansko, Dolní Rakousko, Tyrolsko (okres Lienz), Štýrsko, Vídeň), Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normandské ostrovy)
2. Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 9.1. a rostliny a živý pyl pro opylování: Cotoneaster Ehrh. a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, jiné než plody a osivo, původem ze třetích zemí, jiných než ty, které jsou uznané za prosté Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. postupem podle zvláštního předpisu Společenství1) nebo v nichž byly ve vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. zřízeny oblasti prosté tohoto škodlivého organismu v souladu s příslušným mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření, uznané jako takové podle zvláštního předpisu Společenství1).Španělsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie (Abruzzi; Apulie; Basilicata; Kalábrie; Kampánie; Emilia-Romagna: provincie Forlí-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligurie; Lombardie; Trentino-Alto Adige: autonomní provincie Trento; Marche; Molise; Piemont; Sardinie; Sicílie; Toskánsko; Umbrie; Valle ďAosta; Veneto: kromě obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara v provincii Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza ďAdige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a obcí Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco alľAdige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari v provincii Verona), Lotyšsko, Litva, Rakousko (Burgenland, Korutansko, Dolní Rakousko, Tyrolsko (okres Lienz), Štýrsko, Vídeň), Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normandské ostrovy)

1) Článek 18 směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství, v platném znění.“.

25. V příloze č. 4 části A oddílu I body 1.1. až 1.5. znějí:

„1.1Dřevo jehličnanů (Coniferales), s výjimkou rodu Thuja L., ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9, části B, jiné než ve formě:Úřední potvrzení, že dřevo bylo vhodným způsobem:
a) tepelně ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou HT umístěnou podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení,
- třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu, které bylo získáno částečně nebo zcela ze dřeva jehličnanů,
- dřevěného obalového materiálu, ve formě obalových beden, bedniček, přepravek, bubnů a podobných dřevěných obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních podložek, nástavných rámů palet, použitého k přepravě předmětů všeho druhu,
nebo
b) podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
- dřeva použitého k zaklínění nebo podepření nákladů neobsahujících dřevo,
- dřeva Libocedrus decurrens Torr., u kterého je zřejmé, že bylo zpracováno k výrobě tužek užitím tepelného ošetření při dosažení teploty minimálně 82°C po dobu 7-8 dní,nebo
c) ošetřeno chemickou tlakovou impregnací přípravkem schváleným postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této impregnace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede použitá účinná látka, tlak (psí nebo kPa) a koncentrace (%).
ale včetně dřeva hraněného,
původem z Kanady, Číny, Japonska, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a USA, kde se vyskytuje Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.
1.2.Dřevo jehličnanů (Coniferales), s výjimkou rodu Thuja L., ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9, části B, ve formě:Úřední potvrzení, že dřevo bylo podrobeno:
- třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu, které bylo zcela nebo částečně získáno z jehličnanů,a) vhodnému tepelnému ošetření při dosáhnutí teploty v jádru minimálně 56°C po dobu alespoň 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení,
nebo
původem z Kanady, Číny, Japonska, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a USA, kde se vyskytuje Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.b) podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h).
1.3.Dřevo Thuja L., ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9, části B, jiné než ve formě:Úřední potvrzení, že dřevo:
a) je prosté kůry,
nebo
- třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu,b) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou “Kiln-dried“, “KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu,
- dřevěného obalového materiálu, ve formě obalových beden, bedniček, přepravek, bubnů a podobných dřevěných obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních podložek, nástavných rámů palet, použitého k přepravě předmětů všeho druhu,
- dřeva použitého k zaklínění nebo podepření nákladů neobsahujících dřevo,
nebo
původem z Kanady, Číny, Japonska, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a USA, kde se vyskytuje Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.c) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ umístěnou podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení,
nebo
d) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
nebo
e) bylo podrobeno vhodné chemické tlakové impregnaci přípravkem schváleným postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této impregnace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, tlak (psí nebo kPa) a koncentrace (%).
1.4.Dřevo Thuja L., ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9, části B, ve formě:Úřední potvrzení, že dřevo:
a) bylo zpracováno z odkorněné kulatiny,
- třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu,nebo
b) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení,
původem z Kanady, Číny, Japonska, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a USA, kde se vyskytuje Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.
nebo
c) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
nebo
d) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení.
1.5.Dřevo jehličnanů (Coniferales), ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9, části B, s výjimkou dřeva ve formě:Úřední potvrzení že dřevo:
a) pochází z oblastí prostých:
Monochamus spp. (neevropských druhů)
- třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu, které bylo zcela nebo částečně získáno z jehličnanů,- Pissodes spp. (neevropských druhů)
- Scolytidae spp (neevropských druhů)
Oblast musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení, v části „Místo původu“,
- dřevěného obalového materiálu, ve formě obalových beden, bedniček, přepravek, bubnů a podobných dřevěných obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních podložek, nástavných rámů palet, použitého k přepravě předmětů všeho druhu,
nebo
b) je prosté kůry a požerků působených larvami tesaříků rodu Monochamus (neevropských druhů), které jsou pro tento účel definovány jako požerky o příčném průměru větším než 3 mm,
- dřeva použitého k zaklínění nebo podepření nákladů neobsahujících dřevo,neboc) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou “Kiln-dried“, “KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu,
ale včetně dřeva hraněného,
původem z Ruska, Kazachstánu a Turecka
nebo
d) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ umístěnou podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení,
nebo
e) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
nebo
f) bylo podrobeno vhodné chemické tlakové impregnaci přípravkem schváleným postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této impregnace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, tlak (psí nebo kPa) a koncentrace (%).“

26. V příloze č. 4 části A oddílu I se vkládají nové body 1.6. a 1.7., které znějí:

„1.6.Dřevo jehličnanů (Coniferales), ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9, části B, s výjimkou dřeva ve formě:Úřední potvrzení že dřevo:a) je prosté kůry a požerků působených larvami tesaříků rodu Monochamus (neevropských druhů), které jsou pro tento účel definovány jako požerky o příčném průměru větším než 3 mm,
- třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu, které bylo zcela nebo částečně získáno z jehličnanů,
nebo
- dřevěného obalového materiálu, ve formě obalových beden, bedniček, přepravek, bubnů a podobných dřevěných obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních podložek, nástavných rámů palet, použitého k přepravě předmětů všeho druhu,b) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou “Kiln-dried“, “KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu,
- dřeva použitého k zaklínění nebo podepření nákladů neobsahujících dřevo,
ale včetně dřeva hraněného, původem ze třetích zemí, jiných než:
nebo
- Rusko, Kazachstán a Turecko,c) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
- Evropské země,
- Kanada, Čína, Japonsko, Korejská republika, Mexiko, Tchaj-wan a USA, kde se vyskytuje Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.
nebo
d) bylo podrobeno vhodné chemické tlakové impregnaci přípravkem schváleným postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této impregnace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, tlak (psí nebo kPa) a koncentrace (%),
nebo
e) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ umístěnou podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení.
1.7.Dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9, části B, ve formě třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu, které bylo zcela nebo částečně získáno z jehličnanů (Coniferales),Úřední potvrzení že dřevo:
a) pochází z oblastí prostých:
- Monochamus spp. (neevropských druhů)
- Pissodes spp. (neevropských druhů)
- Scolytidae spp (neevropských druhů)
původem z:Oblast musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení, v části „Místo původu“,
  - Ruska, Kazachstánu a Turecka,
 - neevropských zemí, jiných než Kanada, Čína, Japonsko, Korejská republika, Mexiko, Tchaj-wan a USA, kde se vyskytuje Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.nebo
b) bylo zpracováno z odkorněné kulatiny,
nebo
c) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení,
nebo
d) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
nebo
e) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení.“

27. V příloze č. 4 části A oddílu I se vkládá nový bod 2., který zní:

„2.Dřevěný obalový materiál, ve formě obalových beden, bedniček, přepravek, bubnů a podobných dřevěných obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních podložek, nástavných rámů palet, použitý k přepravě předmětů všeho druhu, s výjimkou dřeva surového o tloušťce 6 mm nebo menší a dřeva zpracovaného pomocí lepidla, tepla a tlaku, nebo jejich kombinací, původem ze třetích zemí, s výjimkou Švýcarska.Dřevěný obalový materiál musí:
- být vyroben z odkorněné kulatiny, a
- být podroben jednomu ze schválených ošetření stanovených v příloze I Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 Směrnice pro regulovaný dřevěný obalový materiál v mezinárodním obchodu, a
- být opatřen značkou,
a) podle přílohy II Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 Směrnice pro regulovaný dřevěný obalový materiál v mezinárodním obchodu, která obsahuje dvoupísmenný ISO kód země, kód identifikující producenta a kód označující provedení schváleného ošetření dřevěného obalového materiálu. Ke zkratce schváleného ošetření do této značky musí být přidána písmena „DB“.
a
b) v případě, že byl obalový materiál vyroben, opraven nebo znovu použit v době od 1. března 2005, obsahující také logo uvedené v příloze II tohoto standardu FAO. Tento požadavek se ale přechodně až do 31. prosince 2007 nevztahuje na dřevěný obalový materiál, vyrobený, opravený nebo znovu použitý před datem 28. února 2005.“

28. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 2.1. zní:

„2.1.Dřevo Acer saccharum Marsh., včetně dřeva hraněného, s výjimkou dřeva:Úřední potvrzení, že dřevo bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou “Kiln-dried“, “KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu.“
- určeného k výrobě dýh,
- ve formě třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu,
původem z USA a Kanady

29. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 2.2. zní:

„2.2.Dřevo Acer saccharum Marsh., určené k výrobě dýh, původem z USA a KanadyÚřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau /syn. = Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi/a je určené k výrobě dýh.“

30. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 3. zní:

„3. Dřevo Quercus L., jiné než ve formě:Úřední potvrzení, že dřevo:
- třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu,a) je zcela hraněné, tak, že veškerý přirozeně zaoblený povrch je odstraněn,
- sudů, kádí, škopků a jiných bednářských výrobků a jejich částí ze dřeva, včetně dužin, u kterých je doloženo, že dřevo bylo vyrobeno nebo zpracováno použitím tepelného ošetření při dosažení minimální teploty 176°C po dobu 20 minutnebo
b) je prosté kůry a obsah vody nepřekročil 20% (vyjádřeno v % sušiny),
nebo
c) je prosté kůry a bylo vhodně dezinfikováno horkým vzduchem nebo horkou vodou,
ale včetně dřeva hraněného, původem z USAnebo
d) jedná-li se o řezivo (jak odkorněné tak i se zbytky kůry), dřevo bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou “Kiln-dried“, “KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu.“

31. V příloze č. 4 části A oddílu I se bod 4. zrušuje.

32. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 5. zní:

„5.Dřevo Platanus L., s výjimkou dřeva ve formě třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu, ale včetně dřeva hraněného, původem z USA nebo ArménieÚřední potvrzení že dřevo bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska doby sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou “Kiln-dried“, “KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu.“

33. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 6. zní:

„6.Dřevo Populus L., s výjimkou dřeva ve formě třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu, ale včetně dřeva hraněného, původem z kontinentálních amerických zemíÚřední potvrzení, že dřevo:
- je prosté kůry
nebo
- bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou “Kiln-dried“, “KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu.“

34. V příloze č. 4 části A oddílu I se bod 7. nahrazuje body 7.1. a 7.2., které znějí:

„7.1Dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9, části B, ve formě třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu, které bylo zcela nebo částečně získáno z:Úřední potvrzení, že dřevo:
a) bylo zpracováno z odkorněné kulatiny,
nebo
b) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení,
- Acer saccharum Marsh., původem z USA a Kanady,
- Platanus L., původem z USA nebo Arménie,
- Populus L., původem z amerického kontinentu
nebo
c) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu Společenství.1) Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
nebo
d) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení.
7.2.Dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9, části B, ve formě třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu, které bylo zcela nebo částečně získáno z Quercus L., původem z USAÚřední potvrzení, že dřevo:
a) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení,
nebo
b) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
nebo
c) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení.“

35. V příloze č. 4 části A oddílu I se vkládá nový bod 7.3., který zní:

„7.3.Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemíÚřední potvrzení, že samostatná kůra:
a) byla podrobena vhodné fumigaci přípravkem schváleným postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
nebo
b) byla vhodným způsobem tepelně ošetřena, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení.“

36. V příloze č. 4 části A oddílu I se vkládá nový bod 8., který zní:

„8.Dřevo použité k zaklínění nebo podepření nákladů neobsahujících dřevo, včetně dřeva hraněného, s výjimkou dřeva surového o tloušťce 6 mm nebo menší a dřeva zpracovaného pomocí lepidla, tepla a tlaku, nebo jejich kombinací, původem ze třetích zemí, s výjimkou Švýcarska.Dřevo musí:
a) být vyrobeno z odkorněné kulatiny a
- musí být podrobeno jednomu ze schválených ošetření stanovených v příloze I Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 Směrnice pro regulovaný dřevěný obalový materiál v mezinárodním obchodu, a
- být opatřeno značkou podle přílohy II Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 Směrnice pro regulovaný dřevěný obalový materiál v mezinárodním obchodu, která obsahuje dvoupísmenný ISO kód země, kód identifikující producenta a kód označující provedení schváleného ošetření dřevěného obalového materiálu. Ke zkratce schváleného ošetření do této značky musí být přidána písmena „DB“.
nebo přechodně až do 31. prosince 2007
b) být vyrobeno ze dřeva, které je prosté kůry, škodlivých organismů a příznaků napadení škodlivými organismy.“

37. V příloze č. 4 části A oddílu I se vkládá nový bod 11.01, který zní:

„11.01Rostliny Quercus L., jiné než plody a osivo, původem z USAKromě opatření platných pro tyto rostliny uvedených v bodu 2. přílohy č. 3, části A, úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblastí prostých Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.“

38. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 11.1 zní:

„11.1.Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., jiné než plody a osivo, původem z neevropských zemíKromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 2. přílohy č. 3, části A a z bodu 11.01, části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Cronartium spp. (neevropských druhů).“

39. V příloze č. 4 části A oddílu I v bodu 18. se slova "jejich hybridy" nahrazují slovy "jejich kříženců".

40. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 25.7. pravý sloupec písmeno b) zní:

"b) v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./.".

41. V příloze č. 4 části A oddílu I v bodu 34. levém sloupci se slovo "substrát" nahrazuje slovem "substráty".

42. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 36.1. pravý sloupec písmeno a) zní:

"a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu stanovena národním orgánem pro ochranu rostlin této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jako prostá Thrips palmi Karny a která je uvedena v části "Dodatkové prohlášení" rostlinolékařského osvědčení,".

43. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 53. zní:

„53.Osivo rodů Triticum L., Triticosecale Wittmack a Secale L., původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Mexika, Nepálu, Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA, ve kterých se Tilletia indica Mitra vyskytujeÚřední potvrzení, že semena pocházejí z oblastí, ve kterých se nevyskytuje Tilletia indica Mitra. Název oblasti(í) musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení.“

44. V příloze č. 4 části A oddílu II se zrušují body 1. a 3.

45. V příloze č. 4 části B se vkládá nový bod 6.3., který zní:

„6.3.Dřevo Castanea Mill.a) Dřevo musí být prosté kůryČeská republika, Dánsko. Řecko (Kréta, Lesvos), Irsko, Švédsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (s výjimkou ostrova Man)“
nebo
b) Úřední potvrzení, že dřevo
i) pochází z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.,
nebo
ii) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou “Kiln-dried“, “KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu.

46. V příloze č. 4 části B bodu 14.1. v prostředním sloupci se slova "Kromě zákazů vyplývajících pro kůru z bodu 4. přílohy č. 3, části A," zrušují.

47. V příloze č. 4 části B v bodech 14.2., 14.3., 14.4., 14.5. a 14.6. v prostředním sloupci se slova "v bodu 4. přílohy č. 3, části A a" zrušují.

48. V příloze č. 4 části B se vkládá nový bod 14.7., který zní:

„14.7.Samostatná kůra Castanea Mill.Úřední potvrzení, že samostatná kůra:Česká republika, Dánsko. Řecko (Kréta, Lesvos), Irsko, Švédsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (s výjimkou ostrova Man)“
a) pochází z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.,
nebo
b) bylo podrobeno fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr., ke specifikaci schválené postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno, tím že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h).

49. V příloze č. 4 části B bodu 21. pravý sloupec zní:

"Španělsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie (Abruzzi; Apulie; Basilicata; Kalábrie; Kampánie; Emilia-Romagna: provincie Forlí-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligurie; Lombardie; Trentino-Alto Adige: autonomní provincie Trento; Marche; Molise; Piemont; Sardinie; Sicílie; Toskánsko; Umbrie; Valle ďAosta; Veneto: kromě obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara v provincii Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza ďAdige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a obcí Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco alľAdige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari v provincii Verona), Lotyšsko, Litva, Rakousko (Burgenland, Korutansko, Dolní Rakousko, Tyrolsko (okres Lienz), Štýrsko, Vídeň), Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normandské ostrovy)".

50. V příloze č. 4 části B bodu 21.3. pravý sloupec zní:

"Španělsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie (Abruzzi; Apulie; Basilicata; Kalábrie; Kampánie; Emilia-Romagna: provincie Forlí-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligurie; Lombardie; Trentino-Alto Adige: autonomní provincie Trento; Marche; Molise; Piemont; Sardinie; Sicílie; Toskánsko; Umbrie; Valle ďAosta; Veneto: kromě obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara v provincii Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza ďAdige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a obcí Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco alľAdige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari v provincii Verona), Lotyšsko, Litva, Rakousko (Burgenland, Korutansko, Dolní Rakousko, Tyrolsko (okres Lienz), Štýrsko, Vídeň), Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normandské ostrovy)".

51. V příloze č. 9 části A bodě I podbod 1.7. zní:

"1.7. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které

a) pochází zcela nebo částečně z Platanus L., včetně dřeva hraněného, a

b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

CN-kódPopis
4401 10 00Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné)
440122 00Dřevěné štěpky nebo třísky,
- jiné než jehličnaté
ex 440130 90Zbytky a odpad (s výjimkou pilin), neaglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet nebo podobných
4403 10 00Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky, též odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli nebo nahrubo opracované
4403 99Surové dřevo, též odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky,
- jiné než jehličnaté (jiné než tropické dřevo uvedené v poznámce 1 k položkám kapitoly 44 nebo jiné tropické dřevo, dubové (rodu Quercus spp.) nebo bukové (rodu Fagus spp.)]
ex 4404 20 00Štípané sloupky, dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané
- jiné než jehličnaté
ex 4407 99Dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm
- jiné než jehličnaté [jiné než tropické dřevo uvedené v poznámce 1 k položkám kapitoly 44 nebo jiné tropické dřevo, dubové (rodu Quercus spp.) nebo bukové (rodu Fagus spp.)]“

52. V příloze č. 9 části A bodě I se podbod 1.8. zrušuje.

53. V příloze č. 9 části A bodě I podbodu 2.1. se slovo "ostatní" zrušuje a za slova "bylinných druhů" se doplňují slova "stanovené rostlinolékařskou správou ve Věstníku".

54. V příloze č. 9 části A bodě I podbod 2.4. zní:

"2.4. Rostliny:

– osivo a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium schoenoprasum L., určené k pěstování a rostliny Allium porrum L., určené k pěstování,

– osivo Medicago sativa L.,

– certifikované osivo Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L. ) Karsten ex Farw, Phaseolus L.".

55. V příloze č. 9 části A bodě II podbod 1.9. zní:

"1.9. Plody (tobolky) Gossypium L. a nevyzrněná bavlna, plody Vitis L.".

56. V příloze č. 9 části A bodě II podbod 1.10 zní:

"1.10. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které

a) pochází zcela nebo částečně z

– jehličnanů (Coniferales), s výjimkou dřeva prostého kůry,

– Castanea Mill., s výjimkou dřeva, které je prosté kůry, a

b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

CN-kódPopis
4401 10 00Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné)
4401 21 00Jehličnaté dřevěné štěpky nebo třísky
440122 00Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
ex 4401 30Zbytky a odpad (s výjimkou pilin), neaglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet nebo podobných
ex 4403 10 00Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky, jiné než odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli, nebo nahrubo opracované
ex 4403 20Jehličnaté surové dřevo, jiné než odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli, nebo nahrubo opracované, jiné než natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky
ex 4403 99Surové dřevo, též odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky
- jiné než jehličnaté [jiné než z tropické dřevo uvedené v poznámce 1 k položkám kapitoly 44 nebo jiné tropické dřevo, dubové (rodu Quercus spp.) nebo bukové (rodu Fagus spp.)]
ex 4404Štípané sloupky, dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané
4406Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)
4407 10Jehličnaté dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm
ex 4407 99Dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm
- jiné než jehličnaté [jiné než tropické dřevo uvedené v poznámce 1 k položkám kapitoly 44 nebo jiné tropické dřevo, dubové (rodu Quercus spp.) nebo bukové (rodu Fagus spp.)].“

57. V příloze č. 9 části A bodě II podbod 1.11. zní:

"1.11. Samostatná kůra Castanea Mill., a jehličnanů (Coniferales)".

58. V příloze č. 9 části A se část III. zrušuje.

59. V příloze č. 9 části A se část IV. označuje jako část III.

60. V příloze č. 9 části B bodu I podbodu 2. třetí odrážka zní: "– Acer saccharum Marsh., původem z USA a Kanady,".

61. V příloze č. 9 části B bodu I podbodu 5. první odrážka zní: "– jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí;".

62. V příloze č. 9 části B bodu I podbod 6. zní:

"6. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které

a) pochází zcela nebo částečně z níže uvedených řádů, rodů nebo druhů rostlin, s výjimkou dřevěného obalového materiálu definovaného v bodu 2. přílohy č. 4, části A, oddílu I:

– Quercus L., včetně dřeva hraněného, původem z USA, s výjimkou dřeva, které je zařazeno v odstavci b) pod CN kódem 4416 00 00 a u kterého je doloženo, že dřevo bylo vyrobeno nebo zpracováno použitím tepelného ošetření při dosažení minimální teploty 176 °C po dobu 20 minut,

– Platanus L., včetně dřeva hraněného, původem z USA nebo Arménie,

– Populus L., včetně dřeva hraněného, původem ze zemí amerického kontinentu,

– Acer saccharum Marsh., včetně dřeva hraněného, původem z USA a Kanady,

– jehličnany (Coniferales), včetně dřeva hraněného, původem z neevropských zemí, Kazachstánu, Ruska a Turecka a

b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

CN-kódPopis
4401 10 00Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné)
4401 21 00Jehličnaté dřevěné štěpky nebo třísky
440122 00Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
4401 30 10Piliny
ex 4401 30 90Ostatní dřevěné zbytky a odpad, neaglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet nebo podobných
4403 10 00Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky, též odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli, nebo nahrubo opracované
4403 20Jehličnaté surové dřevo, též odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky
4403 91Dubové dřevo (rodu Quercus spp.), surové dřevo, též odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky
ex 4403 99Surové dřevo, též odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky -jiné než jehličnaté [jiné než tropické dřevo uvedené v poznámce 1 k položkám kapitoly 44 nebo jiné tropické dřevo, dubové (rodu Quercus spp.) nebo bukové (rodu Fagus spp.)]
ex 4404Štípané sloupky, dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané
4406Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)
4407 10Jehličnaté dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm
4407 91Dubové dřevo (rodu Quercus spp.), podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm
ex 4407 99Dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm
- jiné než jehličnaté [jiné než tropické dřevo uvedené v poznámce 1 k položkám kapitoly 44 nebo jiné tropické dřevo, dubové (rodu Quercus spp.) nebo bukové (rodu Fagus spp.)]
4415Bedny, bedničky, přepravky, bubny a podobné dřevěné obaly, kabelové bubny, palety ohradové palety a jiné přepravní podložky, nástavné rámy palet
4416Sudy, kádě, škopky a jiné bednářské výrobky a jejich části, včetně dužin
9406 00 20Montované stavby ze dřeva“

63. V příloze č. 9 části B bodu I v podbodu 7.2. se slova "v písmenu a)" nahrazují slovy "v podbodu 7.1.".

64. V příloze č. 9 části B bodu II podbod 6. zní:

"6. Osivo a plody (tobolky) Gossypium L. a nevyzrněná bavlna, plody Vitis L.".

65. V příloze č. 9 části B bodu II podbod 7. zní:

"7. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které

a) pochází zcela nebo částečně z jehličnanů (Coniferales), s výjimkou dřeva prostého kůry, původem z evropských třetích zemí, a Castanea Mill., s výjimkou dřeva prostého kůry a

b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

CN-kódPopis
4401 10 00Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné)
4401 21 00Jehličnaté dřevěné štěpky nebo třísky
4401 22 00Dřevěné štěpky nebo třísky
- jiné než jehličnaté
ex 4401 30Zbytky a odpad (s výjimkou pilin), neaglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet nebo podobných
ex 4403 10 00Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky, jiné než odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli, nebo nahrubo opracované
ex 4403 20Jehličnaté surové dřevo, jiné než natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky, jiné než odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli, nebo nahrubo opracované
ex 4403 99Surové dřevo, též odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli, nebo nahrubo opracované, jiné než natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky
- jiné než jehličnaté [jiné než z tropické dřevo uvedené v poznámce 1 k položkám kapitoly 44 nebo jiné tropické dřevo, dubové (rodu Quercus spp.) nebo bukové (rodu Fagus spp.)]
ex 4404Štípané sloupky, dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané
4406Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)
4407 10Jehličnaté dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6mm
ex 4407 99Dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm
- jiné než jehličnaté [jiné než z tropické dřevo uvedené v poznámce 1 k položkám kapitoly 44 nebo jiné tropické dřevo, dubové (rodu Quercus spp.) nebo bukové (rodu Fagus spp.)]
4415Bedny, bedničky, přepravky, bubny a podobné dřevěné obaly, kabelové bubny, palety, ohradové palety a jiné přepravní podložky, nástavné rámy palet
9406 00 20Montované stavby ze dřeva“

66. V příloze č. 9 části B bodu II se doplňuje nový podbod 9., který zní:

"9. Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales), původem z evropských třetích zemí.".

67. Za přílohu 12 se vkládá nová příloha č. 12a, která zní:

"Příloha č. 12a k vyhlášce č. 330/2004Sb.

Vzory rostlinolékařského osvědčení a rostlinolékařského osvědčení pro reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka
Vzory rostlinolékařského osvědčení a rostlinolékařského osvědčení pro reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka

68. Příloha č. 16 zní:

„Příloha č. 16 k vyhlášce č. 330/2004Sb.
„Příloha č. 16 k vyhlášce č. 330/2004Sb.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou bodů 17 až 20, 25 až 38, 44 až 48, 51, 56 až 62, 65 a 66, které nabývají účinnosti dnem 1. března 2005, a bodu 54, který nabývá účinnosti dnem 15. května 2005.


Ministr:

Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru