Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 66/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na kontrolní momentové klíče

Částka 23/2004
Platnost od 24.02.2004
Účinnost od 01.03.2004
Zrušeno k 01.01.2008 (259/2007 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

66

VYHLÁŠKA

ze dne 3. února 2004,

kterou se stanoví požadavky na kontrolní momentové klíče

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 2 a § 9 odst. 1 zákona:


§ 1

Tato vyhláška stanoví požadavky na kontrolní momentové klíče (dále jen "momentové klíče"), které se dělí na typ I a II, jakož i postup při jejich schvalování a ověřování.

§ 2

(1) Pro účely této vyhlášky se za momentové klíče typu I (příloha obrázek 1) považují:

a) třída A: momentové klíče s kroucenou nebo ohýbanou tyčí,

b) třída B: momentové klíče s pevným tělesem, se stupnicí nebo číselníkovým úchylkoměrem nebo displejem,

c) třída C: momentové klíče s pevným tělesem klíče a elektronickým měřicím systémem,

d) třída D: momentové šroubováky se stupnicí nebo s číselníkovým úchylkoměrem nebo s displejem a

e) třída E: momentové šroubováky s elektronickým měřicím systémem.

(2) Pro účely této vyhlášky se za momentové klíče typu II (příloha obrázek 2) považují:

a) třída A: momentový klíč nastavitelný podle stupnice,

b) třída B: momentový klíč pevně nastavený,

c) třída C: momentový klíč nastavitelný bez stupnice,

d) třída D: momentový šroubovák nastavitelný podle stupnice,

e) třída E: momentový šroubovák pevně nastavený a

f) třída F: momentový šroubovák nastavitelný bez stupnice.

§ 3

Terminologie a požadavky na momentové klíče, postup při schvalování jejich typu a postup pro jejich ověřování jsou stanoveny v příloze.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2004.


Ministr:

Ing. Urban v. r.


Příloha k vyhlášce č. 66/2004 Sb.

1. TERMINOLOGIE

1.1. Kontrolní momentový klíč je momentový klíč používaný ke kontrole dotažení šroubových spojů na ocelových konstrukcích, kolech motorových vozidel a v dalších případech, kde v případě uvolnění šroubových spojů může být ohrožen život nebo majetek.

1.2. Momentové klíče typu I (ukazovací momentové klíče) jsou momentové klíče s mechanickým nebo elektronickým měřicím systémem opatřené stupnicí, které ukazují přímo hodnotu měřeného momentu síly v jednotkách momentu síly nebo v hodnotách úměrných momentu síly (dílcích).

1.3. Momentové klíče typu II (limitní momentové klíče) jsou momentové klíče, které indikují dosažení nastaveného utahovacího momentu mechanicky, akusticky nebo opticky. Tento moment se může u těchto klíčů nastavovat podle stupnice, bez stupnice na určitou hodnotu, nebo může být pevně nastaven.

1.4. Měřicí rozsah je rozsah momentů síly, který lze měřit momentovým klíčem.

1.5. Dolní mez měřicího rozsahu je nejmenší hodnota momentu síly, který lze momentovým klíčem ještě měřit. Hodnota dolní meze měřicího rozsahu u momentových klíčů se stupnicí by měla být menší nebo rovna 20 % horní meze měřicího rozsahu.

1.6. Horní mez měřicího rozsahu je největší nebo jmenovitá hodnota momentu momentového klíče.

1.7. Stupnice momentového klíče je u momentových klíčů typu I zařízení, na němž se indikuje hodnota měřeného momentu síly. U momentových klíčů typu II se podle stupnice nastavuje hodnota momentu síly, který má být dosažen.

1.8. Odhadnutá odchylka indikace E udává interval skutečných odchylek momentu síly od indikované hodnoty. Udává se v jednotkách momentu síly mN.m, N.m nebo kN.m.

1.9. Skutečný moment X je moment, který je nastaven na ověřovacím zařízení. Udává se v jednotkách momentu síly mN.m, N.m nebo kN.m.

1.10. Ověřovací bod je bod stupnice momentu síly, ve kterém se provádí ověřování momentového klíče.

1.11. Střední hodnota údaje ověřovacího zařízení je aritmetický průměr hodnot naměřených na stupnici ověřovaného přístroje, určený z pěti řad měření (n -řad měření) v určitém ověřovacím bodě. Označuje se ¯M a udává se v jednotkách momentu síly N.m.

1.12. Jmenovitý kroutící moment je údaj ověřovacího zařízení při dosažení jmenovitého kroutícího momentu momentového klíče. Označuje se M a udává se v jednotkách momentu síly N.m.

1.13. Hodnota skutečného momentu v ověřovacím bodě je údaj stupnice ověřovaného přístroje v j-tém zatížení v daném ověřovacím bodě. Označuje se Mj a udává se v jednotkách momentu síly N.m.

1.14. Indikovaná hodnota na momentovém klíči. Je to hodnota, která je nastavená na momentovém klíči nebo ukazovaná na stupnici momentového klíče v j-tém ověřovacím bodě. Označuje se Xj a udává se v jednotkách momentu síly N.m nebo dílcích.

1.15. Jmenovitá hodnota indikovaná na momentovém klíči. Obvykle je to horní mez měřicího rozsahu. Označuje se XE a udává se v jednotkách momentu síly N.m nebo dílcích.

1.16. Indikovaná hodnota vypočtená z teoretické křivky lineární regresí. Označuje se Xa a udává se v jednotkách momentu síly N.m nebo dílcích.

1.17. Součinitel citlivosti udává poměr mezi údajem na stupnici a etalonovým momentem. Označuje se S.

1.18. Opakovatelnost momentového klíče se vypočte jako výběrová směrodatná odchylka z pěti naměřených hodnot momentu síly v j-tém ověřovacím bodě. Označuje se b´ a udává se v jednotkách momentu síly N.m.

1.19. Odchylka indikace se určí jako rozdíl mezi hodnotami ukazovanými (nebo nastavenými) na stupnici momentového klíče pro j-tý ověřovací stupeň a skutečným momentem síly udaným etalonovým přístrojem. Označuje se fq a udává se v jednotkách momentu síly N.m.

1.20. Koeficient rozšíření je koeficient udávající pro pravděpodobnost p=0,95 velikost intervalu spolehlivosti. Označuje se k a je bezrozměrný.

1.21. Relativní odchylka indikace momentového klíče je odchylka indikace vztažená na měřenou hodnotu. Označuje se q a udává se v %.

1.22. Rozlišitelnost je nejmenší změna údaje, kterou lze na stupnici momentového klíče přečíst nebo nastavit. Označuje se r a udává se v jednotkách momentu síly N.m.

1.23. Rozšířená nejistota ověřování momentového klíče udává interval spolehlivosti měření pro p=0,95. Označuje se U a udává se v jednotkách momentu síly N.m.

1.24. Nejlepší měřící schopnost laboratoře je nejlepší hodnota rozšířené nejistoty, kterou může laboratoř dosáhnout. Označuje se Ubmc a udává se v jednotkách momentu síly N.m.

1.25. Standardní nejistota opakovatelnosti je dílčí nejistota ověřování zahrnující opakovatelnost ověřování momentového klíče. Označuje se u a udává se v jednotkách momentu síly N.m.

1.26. Standardní nejistota nejlepší měřicí schopnosti etalonového přístroje se používá pro výpočet rozšířené nejistoty ověřovaného momentového klíče a získá se jako podíl hodnoty nejlepší měřící schopnosti a koeficientu rozšíření. Označuje se ubmc a. udává se v jednotkách momentu síly N.m.

1.27. Standardní nejistota střední hodnoty udává odchylku měřených hodnot od střední hodnoty. Označuje se u (¯M) a udává se v jednotkách momentu síly N.m.

1.28. Standardní nejistota rozlišitelnosti momentového klíče charakterizuje nejistoty způsobené omezeným rozlišením momentového klíče. Označuje se ur a udává se v jednotkách momentu síly N.m.

1.29. Rozšířená relativní nejistota ověřování momentového klíče udává interval spolehlivosti měření pro p=0,95. Označuje se W a udává se v % měřené hodnoty.

1.30. Relativní hodnota nejlepší měřící schopnosti laboratoře je nejlepší hodnota rozšířené relativní nejistoty, kterou může laboratoř dosáhnout. Označuje se Wbmc a udává se v % měřené hodnoty.

1.31. Relativní standardní nejistota opakovatelnosti je dílčí nejistota ověřování zahrnující opakovatelnost ověřování momentového klíče. Označuje se w a udává se v % měřené hodnoty.

1.32. Relativní standardní nejistota nejlepší měřicí schopnosti etalonového přístroje se používá pro výpočet relativní rozšířené nejistoty ověřovaného momentového klíče a získá se jako podíl relativní hodnoty nejlepší měřící schopnosti a koeficientu rozšíření. Označuje se wbmc a udává se v % měřené hodnoty.

1.33. Relativní standardní nejistota střední hodnoty udává odchylku měřených hodnot od střední hodnoty. Označuje se w(¯M) a udává se v % měřené hodnoty.

1.34. Relativní standardní nejistota rozlišitelnosti momentového klíče charakterizuje nejistoty způsobené omezeným rozlišením momentového klíče. Označuje se wr a udává se v % měřené hodnoty.

1.35. Efektivní stupně volnosti vyjadřují váhu opakovatelnosti v celkové standardní nejistotě kalibrace a slouží ke stanovení koeficientu rozšíření. Označuje se veff a udává se v % měřené hodnoty.

2. POŽADAVKY NA MOMENTOVÉ KLÍČE

2.1 METROLOGICKÉ POŽADAVKY

2.1.1 Klasifikace momentových klíčů

2.1.1.1 Mezní odchylka indikace

2.1.1.1.1 Momentové klíče typu I (ukazovací momentové klíče)

Přípustná odchylka hodnoty kroutícího momentu ukazované na stupnici momentového klíče od údaje na stupnici etalonového přístroje, ukazovaného v témže okamžiku, musí být pro:

a) třídy A a D: ± 6 % údaje etalonového přístroje a

b) třídy B, C a E: ± 4 % údaje etalonového přístroje.

2.1.1.1.2 Momentové klíče typu II (limitní momentové klíče)

Přípustná odchylka hodnoty kroutícího momentu nastavené na stupnici (třídy A a D), nebo jmenovitá hodnota (třídy B a E) od hodnoty kroutícího momentu čtené na stupnici etalonového přístroje musí být pro:

a) třídy A a B: ± 4 % údaje stupnice etalonového přístroje a

b) třídy D a E: ± 6 % údaje stupnice etalonového přístroje.

Přípustná odchylka nastavené hodnoty kroutícího momentu od hodnoty čtené na stupnici etalonového přístroje musí být pro:

a) třídu C: ± 4 % údaje stupnice etalonového přístroje a

b) třídu F: ± 6 % údaje stupnice etalonového přístroje.

Pro třídy C a F se nastavená hodnota kroutícího momentu rovná aritmetickému průměru z deseti čtení na etalonovém přístroji.

2.1.2 Etalonový přístroje

Pro ověřování momentových klíčů se použijí etalonové přístroje, které mají platný kalibrační list a rozšířenou nejistotu kalibrace v rozsahu použití W ≤ 1 %.

Etalonové přístroje musí být upevněny na dostatečně tuhém rámu. Etalonové přístroje pro větší momenty (nad 200 N.m) musí být vybaveny mechanizovaným zatěžovacím systémem.

2.2 TECHNICKÉ POŽADAVKY

2.2.1 Konstrukce

2.2.1.1 Přiřazení připojovacích čtyřhranů

Velikost připojovacího čtyřhranu se řídí podle největší hodnoty kroutícího momentu momentového klíče. Přiřazení se provádí podle hodnot uvedených v tabulce 1.

Tabulka 1: Jmenovité velikosti připojovacích čtyřhranů

Největší hodnota kroutícího momentuPřipojovací čtyřhran jmenovitá velikost
N • mmm
306,3
13510
34012,5
100020
270025

2.2.1.2 Stanovený měřicí rozsah

Měřicí rozsah u momentových klíčů se stupnicí pokrývá oblast od 20 % do 100 % největšího kroutícího momentu každého momentového klíče.

Stupnice momentových klíčů typu I musí mít vyznačenu nulovou hodnotu.

2.2.1.3 Stupnice

Přírůstek momentu síly mezi dvěma značkami na stupnici nesmí převyšovat 5 % největší hodnoty rozsahu. Rozlišitelnost stupnice r je nejmenší údaj, který lze na stupnici bezpečně indikovat (momentové klíče typu I) nebo nastavit (momentové klíče typu II).

Obrázek 1. Příklady momentových klíčů typu I

Obrázek 1. Příklady momentových klíčů typu I

Obrázek 2. Příklady momentových klíčů typu II

Obrázek 2. Příklady momentových klíčů typu II

2.2.2 Nápisy a značky

Momentové klíče musí být trvale a čitelně označeny následujícími údaji:

a) největší hodnotou jmenovitého kroutícího momentu,

b) měřicí jednotkou,

c) smyslem zatěžování (jen u momentových klíčů s jedním smyslem zatěžování) a

d) je-li výrobcem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název a sídlo, a u podnikající fyzické osoby její jméno, příjmení a trvalý pobyt, popřípadě též její obchodní firma, pokud jí má.

3. SCHVALOVÁNÍ TYPU

3.1 Postup při schválení typu

3.1.1 Požadavky na předloženou dokumentaci

Žadatel předloží dokumentaci podle zvláštního právního předpisu1).

3.1.2 Vzorky

Na vyžádání vykonavatele zkoušky typu dodá žadatel bezplatně jeden vzorek momentového klíče k provedení zkoušky typu.Tento vzorek zůstane uložen u vykonavatele zkoušky typu.

3.1.3 Požadavky na etalonový přístroj

Pro provedení zkoušek se použije etalonový přístroj uvedený v bodu 2.1.2.

3.1.4 Podmínky prostředí

Při zkouškách je třeba zajistit běžné podmínky pro umístění etalonového přístroje . Teplota při zkoušce musí být (23 ± 5)°C.

3.1.5 Mezní odchylky indikace

Mezní odchylky indikace jsou uvedeny v bodu 2.1.1.1.

3.1.6 Postup zkoušek

Postup zkoušek je stejný jako při prvotním a následném ověřování (bod 4).

Při zkouškách se postupuje podle bodu 4.

3.2 Certifikát schválení typu

Náležitosti certifikátu schválení typu stanoví zvláštní právní předpis2).

4. OVĚŘOVÁNÍ

4.1 Etalonový přístroj

Nejlepší měřicí schopnost etalonového přístroje musí být menší nebo se rovnat ± 1 % měřené hodnoty krouticího momentu.

Před provedením ověření musí být etalonový přístroj seřízen a na stupnici kroutícího momentu nastaven na nulu.

4.2 Teplota při ověřování

Ověření musí být provedeno po vyrovnání teploty zkoušeného momentového klíče a kalibračního přístroje při teplotě prostředí (23 ± 5) °C.

4.3 Průběh ověření

4.3.1 Před započetím ověřování je nutno se přesvědčit, zda:

a) je u momentových klíčů typu I ukazovatel nebo displej (u elektronických momentových klíčů) nastaven na nulu,

b) je u momentových klíčů typu I se stupnicí nebo s číselníkovým úchylkoměrem směr pohledu při čtení hodnot kolmý ke stupnici nebo číselníkovému úchylkoměru,

c) je u momentových klíčů typu II pětkrát provedena funkční zkouška momentového klíče bez čtení hodnot při největším nebo jmenovitém kroutícím momentu ve smyslu zatěžování a

d) u jednoramenných momentových klíčů působí zatěžovací síla F ve středu rukověti.

4.3.2 Momentové klíče musí být zatěžovány v etalonovém přístroji zvětšujícím se kroutícím momentem tak dlouho, dokud není dosaženo hodnoty zkušebního momentu (údaj na stupnici momentového klíče nebo proklouznutí západky). Po dosažení přibližně 80 % této hodnoty musí probíhat zatěžování jemně v intervalu od jedné do čtyř sekund přiměřeně k hodnotě kroutícího momentu, není-li uvedeno výrobcem jinak.

Byla-li u momentových klíčů typu I zkušební hodnota kroutícího momentu překročena, musí se zkouška opakovat.

Typ II momentových klíčů musí mít nastavenu příslušnou zkušební hodnotu kroutícího momentu, zkouška musí začít u nejnižší hodnoty.

4.4 Postup ověření

Ověření momentového klíče se provede ve třech bodech stupnice momentového klíče odpovídajících 20 %, 60 % a 100 % jmenovité hodnoty kroutícího momentu momentového klíče.

Ověření momentového klíče typu II, třídy B a E se provede při jmenovité hodnotě krouticího momentu.

Není-li značka na stupnici momentového klíče pro 20 % největšího kroutícího momentu vyznačena, provede se zkouška na nejbližší nižší značce.

Počet měření v každém smyslu kroutícího momentu a v každém ověřovaném bodě stupnice musí být podle následujícího textu:

a) typ I, všechny třídy: pětkrát za sebou v každém měřeném bodě,

b) typ II, třídy A a D: pětkrát za sebou v každém měřeném bodě,

c) typ II, třídy B a E: pětkrát za sebou při jmenovité hodnotě a

d) typ II, třídy C a F: desetkrát za sebou v každém měřeném bodě.

Mezní odchylka indikace pro každý ověřovaný bod stupnice momentového klíče musí být menší než jsou hodnoty stanovené v bodu 2.1.1.

4.5 Vyhodnocení ověření

Ověření se provede při hodnotě kroutícího momentu nastavované na konstantní hodnotu stupnice momentového klíče.

4.5.1 Určení součinitele citlivosti momentového klíče S

Součinitel citlivosti momentového klíče S se vypočte podle rovnice (1). Součinitel citlivosti je podíl jmenovité hodnoty síly momentového klíče a střední hodnoty naměřených hodnot.

4.5.2 Určení střední hodnoty z naměřených hodnot ¯M

Střední hodnota se vypočte jako aritmetický průměr z n řad měření pro každou měřenou hodnotu kroutícího momentu podle rovnice (2):

4.5.3 Určení opakovatelnosti momentového klíče b'

Opakovatelnost momentového b' klíče se vypočte podle rovnice (3). Opakovatelnost se vypočte jako směrodatná odchylka ze souboru n naměřených hodnot pro každou hodnotu kroutícího momentu.

4.5.4 Určení mezní odchylky indikace momentového klíče fq

Mezní odchylka indikace se určuje u momentových klíčů, u nichž je stupnice vyznačena v jednotkách kroutícího momentu. Vypočte se podle rovnice (4) jako rozdíl skutečné hodnoty kroutícího momentu a střední hodnoty zjištěné pro určitý stupeň tohoto momentu.

4.6 Ověřovací list

Náležitosti ověřovacího listu stanoví zvláštní právní předpisi3). Ověřený momentový klíč označí orgán, který ověření provedl úřední značkou4).

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb.

2) § 3 vyhlášky č. 262/2000 Sb.

3) Příloha 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb.

4) § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb.

Přesunout nahoru