Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 656/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu

Částka 224/2004
Platnost od 23.12.2004
Účinnost od 23.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

656

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu

Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 3 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 127/1998 Sb., a podle § 16 odst. 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 225/1999 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

"b) peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělení pojistného, včetně záloh a vyúčtování nákladné péče3),

3) § 21 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 438/2004 Sb.
§ 21a zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 438/2004 Sb.".

2. V § 1 se na konci odstavce 5 doplňují věty, které znějí: "Základní fond se snižuje též o odpisy ostatních nedobytných pohledávek, pokud byly zdrojem základního fondu. Pro posouzení nedobytnosti těchto ostatních pohledávek se použije přiměřeně ustanovení § 26c zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.".

3. V § 2 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:

"(4) Pokud nenastala povinnost použití rezervního fondu, je zdravotní pojišťovna nejpozději k rozvahovému dni povinna zajistit, aby rezervní fond byl naplněn do zákonem stanovené výše.18) Takto stanovený objem výše rezervního fondu vyjádřený v korunách českých, po odpočtu hodnoty prostředků vložených do cenných papírů, musí být na samostatném bankovním účtu rezervního fondu zajištěn nejpozději do 31. března následujícího účetního období.

18) § 7 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 69/2000 Sb. a zákona č. 438/2004 Sb.
§ 18 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 438/2004 Sb.".

4. V § 2 odst. 5 větě poslední se slova "zůstatek bankovního účtu provozního fondu" nahrazují slovy "zůstatek provozního fondu".

5. V § 3 odst. 2 písm. c) se slovo "investičního" zrušuje.

6. V § 3 se na konci textu odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "dále pohledávky za zaměstnaneckými pojišťovnami ve výši podílu nákladů na vedení registru všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a Informačního centra zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.".

7. V § 3 odst. 4 písmeno a) zní:

"a) závazky zdravotní pojišťovny vyplývající ze zajištění její provozní činnosti, včetně podílu úhrady účetních odpisů a zůstatkové ceny vyřazeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku souvisejících s prováděním veřejného zdravotního pojištění a úhrady podílu nákladů souvisejících s registrem všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, s Informačním centrem zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění a s provozem Centra mezistátních úhrad, včetně úhrad poskytnutých formou záloh s následným vyúčtováním,".

8. V § 3 odst. 4 písm. d) se slovo "investičního" zrušuje.

9. V § 3 odst. 4 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena i) až k).

10. V § 3 odst. 4 písm. k) se slovo "investičního" a slova "odpisů a" zrušují.

11. V § 3 se na konci textu odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "dále úhrady prostředků vynaložené na vedení registru všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a Informačního centra zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.".

12. V § 3 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Finanční prostředky provozního fondu zdravotní pojišťovny není možno použít k poskytování finančních příspěvků konkrétním pojištěncům na úhradu nebo částečnou úhradu léčivých přípravků, ani k úhradě akcí preventivního charakteru pro skupiny pojištěnců pořádaných za účelem propagace zdravotní pojišťovny.".

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9 až 11.

13. V § 3 odst. 9 se slovo "investičního" zrušuje.

14. V § 3 odst. 10 se věty první a druhá nahrazují větami "Příděl ze základního fondu do provozního fondu je možno provádět průběžně podle očekávané výše příjmů a počtu pojištěnců podle § 7 odst. 1 a 2 v daném čtvrtletí. Výše těchto přídělů až do výše limitu nákladů na činnost zdravotní pojišťovny se upřesňuje na základě skutečně dosažených příjmů a počtu pojištěnců k 31. březnu, 30. červnu a 30. září běžného roku postupem podle § 7.".

15. V § 4 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou "Sociální fond zdravotní pojišťovny se dále snižuje o bankovní poplatky, poštovní poplatky a záporné kursové rozdíly související s jeho činností.".

16. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Zůstatek sociálního fondu i zůstatek finančních prostředků samostatného bankovního účtu sociálního fondu dosažené ke konci účetního období se převádí do následujícího účetního období.".

17. V nadpisu § 5 se slovo "investičního" zrušuje.

18. V § 5 odst. 1 se slovo "investičního" zrušuje.

19. V § 5 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo "investičního" zrušuje.

20. V § 5 odst. 2 písm. a) se slovo "investičního" zrušuje.

21. V § 5 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo "investičního" zrušuje.

22. V nadpisu § 6 se slovo "investičního" zrušuje.

23. V § 6 odst. 1 se slovo "investičního" zrušuje.

24. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo "investičního" zrušuje.

25. V § 6 odst. 2 písm. d), f), g) a i) se slovo "investičního" zrušuje.

26. V § 6 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo "investičního" zrušuje.

27. V § 6 odst. 3 písm. d) a e) se slovo "investičního" zrušuje.

28. V § 6 odst. 4 větách první a druhé se slovo "investičního" zrušuje.

29. V § 7 odst. 2 se slovo "investičního" zrušuje.

30. V § 7 odst. 3 písm. b) se slovo "investičního" zrušuje.

31. V § 7 odst. 4 větě druhé se slovo "investičního" zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou článku I bodů 1 a 12, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Přesunout nahoru