Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 650/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování

Částka 222/2004
Platnost od 22.12.2004
Účinnost od 22.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

650

VYHLÁŠKA

ze dne 9. prosince 2004,

kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, se mění takto:

1. Za § 5 se do oddílu 2 pod nadpis "Zpracované ovoce" vkládá nový § 5a, který včetně poznámek pod čarou č. 3a a 3b zní:

"§ 5a

Tento oddíl3a) zapracovává příslušný předpis Evropských společenství3b) a upravuje další požadavky týkající se zpracovaného ovoce.

3a) Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

3b) Směrnice Rady 2001/113/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných džemech, rosolech a marmeládách a kaštanovém krému určených k lidské spotřebě.".

2. V § 14 odstavec 1 zní:

"(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním předpisu1) se zpracovaná zelenina dále označí

a) botanickým názvem použitého druhu zeleniny podle § 3 písm. c), pokud není zahrnut v názvu výrobku,

b) použitým druhem nálevu,

c) názvem skupiny,

d) údajem, zda se jedná o zeleninový výrobek pálivý,

e) u sterilovaného hrášku, cibulky, okurek, zda se jedná o hrášek, cibulku, okurky velikostně tříděné s uvedením velikostní třídy zpracované zeleniny, popřípadě zda se jedná o zeleninu velikostně netříděnou,

f) u upravené chlazené čerstvé zeleniny a zeleniny mléčně kvašené

1. datem použitelnosti,

2. teplotou skladování.".

3. V poznámce pod čarou č. 7 se slova "ČSN 46 3088 Mandle slané ve skořápce." nahrazují slovy "ČSN 46 3088 Mandle sladké ve skořápce." a slova "ČSN 46 3089 Jádra slaných mandlí." se nahrazují slovy "ČSN 46 3089 Jádra sladkých mandlí.".

4. V § 30 se odstavec 7 zrušuje.

5. V příloze č. 16 tabulky 1 až 3 znějí:

"Tabulka 1

Odrůdová jednotnost a obsah cizích příměsí

UkazatelBrambory konzumní ranéBrambory konzumní pozdní
přítomnost cizích odrůd nejvýše (%hmotnosti)22
příměsi nejvýše (% hmotnosti)12 (max. však 1 % zeminy nalepené na hlízách)

Tabulka 2

Hlízy jakostně neodpovídající

UkazatelBrambory konzumní ranéBrambory konzumní pozdní
celkem nejvýše (% hmotnosti)46
z toho nejvýše (% hmotnosti)s mokrou hniloboudo 1 % v rámci 4% tolerancedo 1 % v rámci 6% tolerance
 se suchou hniloboudo 1 % v rámci 4% tolerancedo 1 % v rámci 6% tolerance
 hlízy zelenévíce než 1/8 povrchu a/nebo po oloupání u 1 % hlíz v rámci povoleného výskytu do 4 %více než 1/8 povrchu a/nebo více než 1 vrstva loupání

Tabulka 3

Přípustné odchylky na velikost nebo hmotnost hlíz

Brambory konzumníTřídění podle velikosti hlíz (mm)Třídění podle hmotnosti hlíz (g)% hmotnosti hlíz nejvýše
ranénejméně 28-3
jiné než dohodnuté velikosti, ale žádná hlíza pod 22 mmnestanoví se, ale žádná hlíza pod 10 g-
rané „drobné“17 - 28-3
pozdnínejméně 35-3“.

6. Příloha č. 17 se zrušuje.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru