Přejít na PLUS

Vyhláška č. 641/2004 Sb.Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

Částka 217/2004
Platnost od 17.12.2004
Účinnost od 01.01.2005
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

641

VYHLÁŠKA

ze dne 8. prosince 2004

o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 50 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 94/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 15 odst. 3 zákona:


§ 1

Způsob a rozsah vedení evidence

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, vede průběžně evidenci o obalech nejméně v rozsahu údajů, které ji stanoví ohlašovací povinnost podle § 3, a to včetně dokladů umožňujících prokázat pravdivost těchto údajů.

§ 2

Rozsah ohlašování údajů z evidence

(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, pokud není osobou podle odstavce 2 nebo 3, ohlašuje Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo") údaje z evidence v podobě vyplněných ročních výkazů uvedených v přílohách č. 1 a 3; uvádí-li tato osoba na trh nebo do oběhu též opakovaně použitelné obaly, splňující podmínky podle § 13 odst. 2 zákona, ohlašuje i údaje z evidence v podobě vyplněného ročního výkazu uvedeného v příloze č. 2.

(2) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu pouze opakovaně použitelné obaly, splňující podmínky § 13 odst. 2 zákona, ohlašuje ministerstvu údaje z evidence v podobě vyplněných ročních výkazů uvedených v přílohách č. 1 a 2.

(3) Osoba, která prokazatelně uvede na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů za kalendářní rok, ohlašuje ministerstvu údaje z evidence v podobě vyplněných ročních výkazů uvedených v přílohách č. 1 a 4.

§ 3

Způsob ohlašování údajů z evidence

Roční výkazy vyplněné podle § 2 se zasílají za uplynulý kalendářní rok ministerstvu v listinné podobě a na technickém nosiči dat vždy nejpozději do 15. února následujícího roku.


§ 4

Zrušující ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 117/2002 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.

Přesunout nahoru