Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 641/2004 Sb.Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

Částka 217/2004
Platnost od 17.12.2004
Účinnost od 01.01.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

641

VYHLÁŠKA

ze dne 8. prosince 2004

o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 50 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 94/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 15 odst. 3 zákona:


§ 1

Způsob a rozsah vedení evidence

(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, vede průběžně evidenci o obalech nejméně v rozsahu údajů, které ji stanoví ohlašovací povinnost podle § 2 odst. 1 až 3.

(2) Autorizovaná společnost vede evidenci množství obalů a množství odpadů z obalů a způsobu jejich využití nejméně v rozsahu údajů, které jí stanoví ohlašovací povinnost podle § 2 odst. 4.

§ 2

Rozsah ohlašování údajů z evidence

(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, pokud není osobou podle odstavce 2 nebo 3, ohlašuje Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo") údaje z evidence v podobě vyplněných ročních výkazů uvedených v přílohách č. 1 a 3; uvádí-li tato osoba na trh nebo do oběhu též opakovaně použitelné obaly, splňující podmínky podle § 13 odst. 2 zákona, ohlašuje i údaje z evidence v podobě vyplněného ročního výkazu uvedeného v příloze č. 2.

(2) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu pouze opakovaně použitelné obaly, splňující podmínky § 13 odst. 2 zákona, ohlašuje ministerstvu údaje z evidence v podobě vyplněných ročních výkazů uvedených v přílohách č. 1 a 2.

(3) Osoba, která prokazatelně uvede na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů za kalendářní rok, ohlašuje ministerstvu údaje z evidence v podobě vyplněných ročních výkazů uvedených v přílohách č. 1 a 4.

(4) Autorizovaná společnost ohlašuje ministerstvu údaje z evidence v podobě vyplněného výkazu uvedeného v příloze č. 5.


§ 4

Zrušující ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 117/2002 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.

Roční výkazy o obalech a o odpadech z obalů za rok.....

Roční výkazy o obalech a o odpadech z obalů za rok

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.

Roční výkaz o obalech pro jedno použití (jednocestné obaly) a o obalech pro opakované použití, které nesplňují kritéria
(tj. nedosahují opakovaného použití alespoň 55 % hmotnostních)

Roční výkaz o obalech pro jedno použití (jednocestné obaly) a o obalech pro opakované použití, které nesplňují kritéria

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.

Výkaz autorizované společnosti o údajích z evidence množství obalů a množství odpadů z obalů a způsobu jejich využití

Tabulka č. 1:

Výkaz autorizované společnosti o údajích z evidence množství obalů a množství odpadů z obalů a způsobu jejich využití - Tabulka č. 1

Tabulka č. 2:

Množství obalů uvedených na trh, množství vzniklých odpadů z obalů a způsob nakládání s nimi (v tunách)

Množství obalů uvedených na trh, množství vzniklých odpadů z obalů a způsob nakládání s nimi (v tunách) - Tabulka č. 2

Výpočet sloupců:

8 = 2 + 4 - 6

10 = 8 + 9

15 = 11 + 12 + 13 + 14

22 = 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21

Přesunout nahoru