Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 640/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb.

Částka 217/2004
Platnost od 17.12.2004
Účinnost od 01.01.2005
Zrušeno k 01.02.2008 (3/2008 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

640

VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku):


Čl. I

Vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb., se mění takto:

1. § 12 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

"§ 12

Cena stavby, která je kulturní památkou3), se zjistí podle § 3 až 11, § 16 a 17.

3) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb.".

2. V § 13 odst. 1 se slova "nedokončeného bytu" nahrazují slovy "rozestavěného bytu".

3. V § 28 odst. 3 se slova "6 a 9" nahrazují slovy "7 a 10".

4. V § 28 odst. 3 se na konci písmene a) doplňují slova "totéž platí, je-li zvláštním právním předpisem14) stanovená nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku,".

5. V § 28 odst. 3 písm. b) se slova "s tím, že je-li zvláštním právním předpisem14) stanovená nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, násobí se cena části pozemku nad přípustnou zastavěnost koeficientem 0,40" zrušují.

6. V § 28 odst. 4 se zrušují čárka za slovem "skládky" a slovo "hřiště" a číslo "10" se nahrazuje číslem "11".

7. V § 28 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 15a zní:

"(5) Cenou za m2 nezastavěného pozemku určeného rozhodnutím o využití území15) pro sportoviště a rekreační plochy15a) nebo pozemku takto již užívaného, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) vynásobená koeficientem 0,50, nejvýše však 75 Kč. Tato cena se upraví podle přílohy č. 18 tabulky č. 1 a koeficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36.

15a) Tabulka č. 2 kód 20 přílohy k vyhlášce č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., vyhlášky č. 113/2000 Sb. a vyhlášky č. 163/2001 Sb.".

Dosavadní odstavce 5 až 14 se označují jako odstavce 6 až 15.

8. V § 28 odst. 7 se číslice "5" nahrazuje číslicí "6".

9. V § 28 odst. 8 se za slova "pozemkem oceněným podle" vkládají slova "cenové mapy stavebních pozemků nebo podle" a číslice "5" se nahrazuje číslicí "6".

10. V § 28 odst. 9 se číslice "9" nahrazuje číslem "10".

11. V § 28 odst. 10 větě první se zrušuje slovo "(veřejná)" a ve větě druhé se zrušují středník a slova "cena činí nejméně 50 Kč/m2".

12. V 28 odst. 12 se číslice "5" nahrazuje číslicí "6".

13. V § 28 odst. 14 se číslice "5, 6, 1, 3, 4, 10, 9, 7" nahrazují číslicemi "6, 7, 1, 3, 4, 5, 11, 10, 8".

14. V § 28 odst. 15 se číslo "12" nahrazuje číslem "13".

15. V § 31 odst. 1 se slova "1, 2, 5 a 9" nahrazují slovy "1, 2, 5, 6 a 10" a věta druhá se zrušuje.

16. V § 31 odstavec 2 zní:

"(2) Cenou za m2 zahrady nebo ostatní plochy, které sousedí se stavbou a stavebními pozemky vedenými v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří nebo s pozemkem k tomuto účelu již užívaným, oceněnými podle cenové mapy stavebních pozemků nebo podle § 28 odst. 1, 2 nebo 6, jsou-li společně užívány vlastníkem nebo uživatelem sousedícího stavebního pozemku a nejde-li o zahradu nebo ostatní plochu ve vlastnictví vlastníka sousedícího stavebního pozemku, je cena stanovená podle § 28 odst. 1, 2 nebo 6 násobená koeficientem 0,40.".

17. V § 31 odst. 6 se slova "podle odstavců 4 a 5" nahrazují slovy "podle odstavců 1, 2, 4 a 5.".

18. V § 47 se na konci odstavce 1 doplňují slova "s tím, že rozestavěnému bytu v budově typu J nebo K přísluší Kp ze sloupce 13.".

19. V § 47 se na konci odstavce 6 doplňují slova "s tím, že pro pozemek příslušející k rozestavěnému bytu v budově typu J nebo K se použije Kp ze sloupce 13".

20. V § 47 odst. 7 se ve větě první za slova "pozemek oceněný podle" doplňují slova "§ 28 odst. 5" a slova "15 %" se nahrazují slovy "20 %".

21. V § 48 se za slova "zjištěná cena" vkládají čárka a slova "kromě ceny stavebních pozemků zjištěné podle cenové mapy stavebních pozemků,".

22. V příloze č. 1 bodě 3 odst. 3 větě druhé se slovo "budovy" nahrazuje slovem "stavby".

23. V příloze č. 1 bodě 6 odst. 2 větě první se slovo "za" nahrazuje slovem "v" a ve větě druhé se slova "za běžný metr" nahrazují slovy "v metrech".

24. V příloze č. 2 za položkou "46.21.15.3..1 Z skladování a úprava zemědělských produktů 2 115,-" se v řádku označeném "J" částka "8 020,-" ze sloupce 4 přesouvá do sloupce 5 a v řádku označeném "K" se částka "9 630,-" ze sloupce 4 přesouvá do sloupce 5.

25. V příloze č. 5 v položce č. 11 "Vodovody trubní" věta pod tabulkou zní: "Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena vždy znovu o 10 % ze základní, případně již upravené ceny, a to za každých i započatých 0,5 m.".

26. V příloze č. 5 v položce č. 12 "Kanalizace trubní" věta pod tabulkou zní: "Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena vždy znovu o 10 % ze základní, případně již upravené ceny, a to za každých i započatých 0,5 m.".

27. V příloze č. 11 se ve všech položkách jednotka "bm" nahrazuje jednotkou "m".

28. V příloze č. 11 v položce č. 2.5 se ve sloupci "Popis" slovo "technologie" nahrazuje slovy "technologického vybavení".

29. V příloze č. 12 v položce č. 1 se ve sloupci "měrná jednotka" nahrazuje jednotka "bm" jednotkou "m".

30. V příloze č. 13 v tabulce č. 1 položce č. 2 se slova "lázeňská místa typu A" nahrazují slovy "katastrální území lázeňských míst typu A uvedená v tabulce č. 2".

31. V příloze č. 13 v tabulce č. 1 položce č. 3 se slova "ostatní lázeňská místa typu B" nahrazují slovy "katastrální území lázeňských míst typu B uvedená v tabulce č. 2".

32. V příloze č. 13 v tabulce č. 2 pořadové číslo 5 ve sloupci "typ lázeň. místa" se písmeno "B" nahrazuje písmenem "A".

33. V příloze č. 16 tabulka č. 1 zní:

"Tabulka č. 1

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží

Technické a morální opotřebení
Kraj/neovlivňující cenusnižující cenu
(Obec)částečněstředněvýrazně
(oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cenaKoeficient cenovéhoZákladní cenaKoeficient cenovéhoZákladní cenaKoeficient cenovéhoZákladní cenaKoeficient cenového
KčVm3rozpětíKč/m3rozpětíKč/m3rozpětíKč/m3rozpětí
012345678
Hl. m. Praha
PRAHA 16 0000,234 0280,283 9140,312 5000,35
PRAHA 25 9500,244 0000,272 9800,311 9900,35
PRAHA 34 0220,243 0350,281 8250,291 3600,37
PRAHA 44 2500,262 6200,272 4500,321 5200,36
PRAHA 55 8890,233 1800,282 4350,311 7760,34
PRAHA 64 3100,263 8400,273 0800,312 4000,38
PRAHA 74 0590,243 5000,281 8540,291 1000,35
PRAHA 82 8810,252 3300,281 9170,321 1200,34
PRAHA 92 9820,232 0210,271 2260,319600,34
PRAHA 103 4260,242 2420,282 1000,311 5000,37
PRAHA 113 4200,242 0410,273 0950,291 1000,37
PRAHA 123 6220,253 3200,282 4700,321 1020,36
PRAHA 133 7960,234 9790,272 3060,311 5840,36
PRAHA 144 6040,242 6710,283 2520,311 7270,34
PRAHA 152 7000,241 9800,281 9100,299190,34
PRAHA 162 6500,221 8200,272 2200,321 5010,34
PRAHA 172 7000,241 9600,272 0900,311 9170,33
PRAHA 183 1090,242 4650,281 9350,311 0200,33
PRAHA 192 8900,222 7560,281 8570,291 1110,34
PRAHA 203 4000,242 7000,272 9500,321 7400,35
PRAHA 213 1200,242 3500,272 0720,311 6800,37
PRAHA 223 3400,263 9470,281 5330,311 0600,33
PRAHA 233 1570,232 5930,271 2800,298100,37
PRAHA 243 2300,231 8780,281 8770,327700,36
PRAHA 252 9000,231 5300,271 3500,317200,34
PRAHA 262 4280,241 6250,271 4380,315000,37
PRAHA 272 4000,241 5010,281 5290,295600,35
PRAHA 282 4450,261 7900,271 4310,325200,35
Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36. Středočeský kraj
nad 50000 obyvatel2 7050,261 8630,251 6500,329140,35
nad 10000 do 50000 obyvatel2 2310,241 8620,241 4070,319440,36
nad 2000 do 10000 obyvatel2 2110,241 8890,241 2540,308520,36
do 2000 obyvatel2 1570,231 6040,301 3250,307420,38
Jihočeský kraj
nad 50000 obyvatel2 5790,292 2020,271 5970,321 0750,37
nad 10000 do 50000 obyvatel2 1920,252 1650,281 4900,299620,36
nad 2000 do 10000 obyvatel2 1150,251 5780,311 2860,318480,36
do 2000 obyvatel2 0630,271 6460,301 0610,316670,37
Plzeňský kraj
nad 50000 obyvatel2 6160,252 2760,271 6680,321 0750,36
nad 10000 do 50000 obyvatel2 5860,301 9650,281 7530,299100,34
nad 2000 do 10000 obyvatel2 0920,251 8000,311 4500,317150,35
do 2000 obyvatel2 0660,261 6370,301 2420,316510,38
Karlovarský kraj
nad 50000 obyvatel2 6500,252 0680,271 6800,321 0220,35
nad 10000 do 50000 obyvatel2 2260,241 9020,281 5200,299780,34
nad 2000 do 10000 obyvatel2 1200,321 5120,271 3530,318420,34
do 2000 obyvatel2 0940,251 4230,351 2050,317240,38
Ústecký kraj
nad 50000 obyvatel2 4000,272 0730,271 6750,329260,36
nad 10000 do 50000 obyvatel2 3390,251 7900,281 4800,297540,35
nad 2000 do 10000 obyvatel2 2080,241 6300,311 2900,316780,36
do 2000 obyvatel2 0640,261 4140,301 2300,316640,36
 Technické a morální opotřebení
Kraj/neovlivňující cenusnižující cenu
(Obec)částečnéstředněvýrazné
(oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětí
012345678
Liberecký kraj
nad 50000 obyvatel2 5500,272 3150,271 7900,321 0080,36
nad 10000 do 50000 obyvatel2 3030,262 0570,281 6500,298620,35
nad 2000 do 10000 obyvatel2 2740,251 8050,311 3100,318390,36
do 2000 obyvatel2 1420,281 7060,301 1900,318160,37

Královéhradecký kraj

nad 50000 obyvatel2 6920,302 2740,271 7720,321 0430,35
nad 10000 do 50000 obyvatel2 4500,291 9680,281 5400,299500,36
nad 2000 do 10000 obyvatel2 3150,281 7920,311 4200,318810,36
do 2000 obyvatel2 2080,281 5410,301 2100,317340,36

Pardubický kraj

nad 50000 obyvatel2 5920,252 0980,271 6500,329730,36
nad 10000 do 50000 obyvatel2 3590,241 8950,281 6320,299060,35
nad 2000 do 10000 obyvatel2 2290,251 7100,311 4200,318300,36
do 2000 obyvatel2 1250,261 5960,301 1980,318180,36
Vysočina
nad 50000 obyvatel2 4880,252 0380,271 4360,321 0150,34
nad 10000 do 50000 obyvatel2 2010,281 8220,281 3470,297960,35
nad 2000 do 10000 obyvatel2 1400,251 7050,311 2160,317800,35
do 2000 obyvatel2 0400,261 5260,301 1820,316800,37

Jihomoravský kraj

nad 50000 obyvatel2 6640,252 5870,272 0450,321 1250,38
nad 10000 do 50000 obyvatel26180,262 3020,281 8300,291 0140,37
nad 2000 do 10000 obyvatel2 1840,281 8620,311 2880,318320,37
do 2000 obyvatel2 1050,271 7250,301 1970,318070,38
Brno
BRNO 14 4670,2338160,283 0080,311 6600,35
BRNO 22 9930,242 5460,272 0290,311 1280,38
BRNO 32 6590,252 3200,281 8880,291 0430,37
BRNO 42 3940,262 3520,271 4600,329380,35
BRNO 52 5300,232 1610,281 7030,311 0500,35
BRNO 63 2160,242 5360,272 1800,311 2620,37
BRNO 74 1000,243 2050,283 0940,291 6200,35
BRNO 84 1500,253 4500,282 9830,321 6700,37
BRNO 92 2480,221 9210,271 5240,318820,34
BRNO 102 1960,241 9120,281 4790,318600,34
BRNO 112 3330,242 0360,271 5810,298790,37
BRNO 122 1100,251 8550,281 4980,328280,35
Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.

Olomoucký kraj

nad 50000 obyvatel2 5600,252 3210,271 5410,321 0430,35
nad 10000 do 50000 obyvatel2 3390,242 1030,281 3140,299560,36
nad 2000 do 10000 obyvatel2 2020,242 0320,311 2740,318850,36
do 2000 obyvatel2 0990,261 6260,301 1950,318330,36

Zlínský kraj

nad 50000 obyvatel2 6050,252 2040,271 8340,321 0610,36
nad 10000 do 50000 obyvatel2 5120,241 9340,281 5800,299140,36
nad 2000 do 10000 obyvatel2 2140,251 8860,311 3100,317900,37
do 2000 obyvatel2 0580,261 7110,301 1200,316970,36

Moravskoslezský kraj

nad 50000 obyvatel2 2230,252 0640,271 4970,329280,35
nad 10000 do 50000 obyvatel2 1340,241 8080,281 3300,297760,37
nad 2000 do 10000 obyvatel2 0900,251 5720,311 1200,317370,38
do 2000 obyvatel2 0450,261 5600,301 0500,316310,38

34. V příloze č. 17 tabulka č. 1 zní:

"Tabulka č. 1

Základní ceny za m2 podlahové plochy bytu v budovách typu J a K

Technické a morální opotřebení
Kraj/neovlivňující cenusnižující cenu
(Obec)částečněstředněvýrazně
(oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cena Kč/m2Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m2Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m2Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m2Koeficient cenového rozpětí
012345678
Hl. m. Praha
PRAHA 149 0830,4542 6500,4537 1000,4520 0300,65
PRAHA 238 6580,3033 1000,3528 9000,5217 0800,62
PRAHA 328 4500,3218 2300,4015 2800,4813 9200,56
PRAHA 432 8510,3022 1000,3816 7300,50105170,58
PRAHA 532 7850,3225 0500,4920 3000,4114 2000,65
PRAHA 635 9580,3522 2990,3822 6500,3815 8500,64
PRAHA 732 2500,3123 9490,4219 1000,4516 1500,62
PRAHA 829 6130,2518 6900,3617 9500,4012 5000,60
PRAHA 931 0200,3018 5000,4718 7200,4412 7200,50
PRAHA 1033 0000,3522 7000,4619 1400,52127160,55
PRAHA 1130 0000,3521 8500,41172100,4712 9700,65
PRAHA 1227 5000,3020 0750,3716 8200,419 6250,53
PRAHA 1325 4950,30186110,4316 3500,428 4130,51
PRAHA 1427 6750,3218 7900,3215 6500,539 6860,63
PRAHA 1525 1440,2517 6010,4015 8410,519 5550,56
PRAHA 1625 9990,2518 4590,3816 1190,509 6200,60
PRAHA 1723 5500,2515 3080,3813 6590,537 7720,63
PRAHA 18 PRAHA 1925 636 25 0000,26 0,2418817 16 2500,38 0,4016 663 14 5000,54 0,529 742 8 2500,64 0,61
PRAHA 2030 9130,2421 5090,3717 9300,4812 6500,58
PRAHA 2126 2000,2517 0300,3815 1960,498 6460,60
PRAHA 2223 5000,2415 0400,4111 0450,517 9900,59
PRAHA 2323 6850,2615 3950,4113 1500,517 1060,59
PRAHA 2429 8000,3018 5200,3613 8200,5010 2500,55
PRAHA 2526 2000,3015 7200,3714 0500,548 3840,61
PRAHA 2624 3290,2615 0840,3812 9000,5385150,63
PRAHA 2725 0000,2616 2500,3614 5000,528 2500,61
PRAHA 2824 0290,25156190,3513 9370,507 9300,60
Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.
Středočeský kraj
nad 50000 obyvatel16 0100,4012 8080,419 8700,537 9500,56
nad 10000 do 50000 obyvatel15 1150,4011 7260,458 5200,566 0460,56
nad 2000 do 10000 obyvatel138100,389 9290,447 0500,554 6000,60
do 2000 obyvatel129160,359 1490,4258120,574 5210,58
Jihočeský kraj
nad 50000 obyvatel16 8800,3012 9100,359 3440,627 5960,58
nad 10000 do 50000 obyvatel13 3370,3010 0030,326 8200,684 6800,60
nad 2000 do 10000 obyvatel11 8160,407 9850,354 8750,533 1000,55
do 2000 obyvatel10 9720,307 2800,454 3890,682 7200,60
Plzeňský kraj
nad 50000 obyvatel15 7210,4012 8200,469 7470,496 5060,51
nad 10000 do 50000 obyvatel12 3210,359 1000,455 4210,525 0200,60
nad 2000 do 10000 obyvatel11 5380,358 8900,405 1920,563 4090,60
do 2000 obyvatel10 4330,317 8560,444 9250,583 1300,57
Karlovarský kraj
nad 50000 obyvatel18 0200,23130170,4210 1500,537 8900,58
nad 10000 do 50000 obyvatel142150,309 9510,436 7300,584 3200,56
nad 2000 do 10000 obyvatel11 5690,329 3710,455 8720,672 7600,58
do 2000 obyvatel10 0910,358 0730,445 1470,652 5230,60
Ústecký kraj
nad 50000 obyvatel14 1600,259 9120,305 9700,552 8320,60
nad 10000 do 50000 obyvatel11 0970,269 4330,255 8250,503 0500,58
nad 2000 do 10000 obyvatel10 8710,299 1320,325 4360,493 0440,55
do 2000 obyvatel10 1050,307 8820,405 2550,662 1200,60
Liberecký kraj
nad 50000 obyvatel nad 10000 do 50000 obyvatel nad 2000 do 10000 obyvatel do 2000 obyvatel15 900 12 461 11 130 10 2580,27 0,31 0,28 0,3414 310 9 346 8 348 7 1810,35 0,43 0,42 0,388 745 6 230 5 120 5 6420,58 0,62 0,48 0,686 150 3 738 2 980 2 9730,52 0,57 0,48 0,64

Královéhradecký kraj

nad 50000 obyvatel17 9390,2413 5200,4410 8500,517 9500,63
nad 10000 do 50000 obyvatel14 0580,259 8410,366 4670,534 4810,63
nad 2000 do 10000 obyvatel10 6060,287 6330,376 1200,634 0240,60
do 2000 obyvatel10 2500,307 2780,454 3050,682 6430,56

Pardubický kraj

nad 50000 obyvatel15 1020,3010 1200,458 9100,524 5310,62
nad 10000 do 50000 obyvatel11 6120,379 6380,327 2460,534 4030,58
nad 2000 do 10000 obyvatel10 4900,307 8680,255 7700,543 4950,51
do 2000 obyvatel10 1050,357 0740,324 2440,602 5260,61

Vysočina

nad 50000 obyvatel13 0000,2510 1400,367 1000,676 0300,58
nad 10000 do 50000 obyvatel11 0500,378 8400,425 0200,584 2300,57
nad 2000 do 10000 obyvatel10 8600,307 1200,4349150,502 7460,60
do 2000 obyvatel10 0500,327 0100,453 1970,582 4760,56

Jihomoravský kraj

nad 50000 obyvatel19 5600,2418 2500,3213 2850,508 5200,61
nad 10000 do 50000 obyvatel12 3200,359 6800,449 0500,555 8900,65
nad 2000 do 10000 obyvatel11 6500,408 2560,456 2100,652 7470,64
do 2000 obyvatel10 2500,257 1750,3440130,522 1330,63
Brno
BRNO 120 7400,4014 9330,3213 6200,426 0140,65
BRNO 227 6850,3026 5000,3116 0570,529 8400,62
BRNO 320 9930,3214 9050,4013 4500,489 3500,56
BRNO 422 6260,3016 2910,3813 3490,5010 2000,58
BRNO 524 2020,2818 1510,4514 0370,469 6300,65
BRNO 623 5970,3018 4060,3813 6860,418 2590,64
BRNO 719 9040,3114 9280,4211 1460,456 3690,62
BRNO 819 4800,2515 3890,3611 1030,406 4280,53
BRNO 918 1040,2613 0350,4710 5010,486 3370,50
BRNO 1018 0080,2912 9660,4610 4450,526 1230,55
BRNO 1119 1020,3013 3710,4110 5060,476 3040,65
BRNO 1217 9060,2513 0720,3710 0280,416 2670,53
Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36

Olomoucký kraj

nad 50000 obyvatel15 7690,2811 5110,469 7260,505 2660,60
nad 10000 do 50000 obyvatel11 2500,258 1000,406 9500,554 0050,64
nad 2000 do 10000 obyvatel10 7500,288 1700,455 1600,682 5800,65
do 2000 obyvatel10 2000,308 0580,443 8250,502 2620,64

Zlínský kraj

nad 50000 obyvatel13 2000,3010 7080,428 1020,535 9500,69
nad 10000 do 50000 obyvatel11 9280,358 3500,366 8500,524 9900,58
nad 2000 do 10000 obyvatel11 0700,327 9700,426 2500,583 8750,57
do 2000 obyvatel10 1500,307 1050,453 4070,583 0450,63

Moravskoslezský kraj

nad 50000 obyvatel12 2810,259 6200,456 6250,525 0300,61
nad 10000 do 50000 obyvatel10 9610,327 7900,465 3300,583 0270,59
nad 2000 do 10000 obyvatel10 7200,356 8500,474 7200,532 0320,68
do 2000 obyvatel10 1000,316 2900,424 5450,521 4950,67

35. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 znaku č. 5 sloupec V. zní: "Železnice, autobus, místní doprava vč. podzemní dráhy do 500 m".

36. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 znaku č. 10 se ve sloupci "popis" na konci textu doplňují slova "případně v části obce".

37. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 znaku č. 17 se ve sloupci III. na konci textu doplňují slova "(zahuštění bývalé sídlištní zástavby, centra měst)" ve sloupci IV. se na konci textu doplňují slova "(běžná zástavba)" a ve sloupci V. se na konci textu doplňují slova "(nízká zástavba byt. domy v zeleni)".

38. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 znaku č. 19 se ve sloupci I. na konci textu doplňují slova "nebo jen k S", ve sloupci II. se na konci textu doplňují slova "nebo jen k V" a ve sloupci IV. se na konci textu doplňují slova "nebo jen k Z".

39. V příloze č. 17a tabulky č. 1a, 1b, 1c, 1d znějí:

„Tabulka č. 1a

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty
chaty odpovídající zpravidla typu I, II C, D, I z přílohy č. 7

Technické a morální opotřebení
Kraj/snižující cenu
(Obec)částečněstředněvýrazně
(oblast katastrálních území)Základní cenaKoeficientZákladní cenaKoeficientZákladní cenaKoeficient
počet obyvatelKč/m3cenového rozpětíKč/m3cenového rozpětíKč/m3cenového rozpětí
0123456
Hl. m. Praha
PRAHA 1
PRAHA 2
PRAHA 3
PRAHA 44 4100,323 0870,361 5540,31
PRAHA 52 6020,281 8210,398520,36
PRAHA 63 2450,262 2710,291 0500,28
PRAHA 74 0520,432 8360,411 4200,39
PRAHA 83 4400,402 4080,429930,44
PRAHA 93 6850,392 5790,391 0710,40
PRAHA 102 9070,382 0350,399720,38
PRAHA 113 9470,322 7630,361 1200,40
PRAHA 126 3600,354 4520,341 9080,38
PRAHA 133 2070,312 2450,331 0660,36
PRAHA 144 9820,323 4870,331 5420,38
PRAHA 153 9270,242 7480,281 1750,28
PRAHA 165 4500,4338150,451 5760,42
PRAHA 172 7520,431 9260,389590,37
PRAHA 1846120,403 2280,371 2880,36
PRAHA 194 7670,383 3370,391 3910,40
PRAHA 205 4350,403 8040,411 5470,39
PRAHA 214 1300,282 8910,281 2810,29
PRAHA 221 4600,311 0220,386100,41
PRAHA 232 5070,301 7540,447830,39
PRAHA 243 2800,362 2960,389370,41
PRAHA 253 2920,282 3040,331 0720,35
PRAHA 262 3650,231 6560,316960,30
PRAHA 272 7670,301 9360,278870,31
PRAHA 282 4670,261 7270,297230,30
Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.

Středočeský kraj

nad 50000 obyvatel2 4760,421 7330,458860,48
nad 10000 do 50000 obyvatel2 9900,562 3300,481 5560,52
nad 2000 do 10000 obyvatel3 4800,612 4360,501 2900,56
do 2000 obyvatel3 5540,652 9800,561 2500,60

Jihočeský kraj

nad 50000 obyvatel2 4450,371 7880,438590,49
nad 10000 do 50000 obyvatel2 3730,381 6600,347900,49
nad 2000 do 10000 obyvatel2 5070,371 7540,389800,40
do 2000 obyvatel2 5540,381 7870,389100,49

Plzeňský kraj

nad 50000 obyvatel2 1910,431 5330,448770,47
nad 10000 do 50000 obyvatel3 1510,432 2460,391 2900,42
nad 2000 do 10000 obyvatel3 1220,402 1850,391 1800,40
do 2000 obyvatel24120,391 6880,389700,43

Karlovarský kraj

nad 50000 obyvatel2 3790,431 6870,468600,48
nad 10000 do 50000 obyvatel22130,361 5500,369610,31
nad 2000 do 10000 obyvatel1 7750,361 2640,368060,31
do 2000 obyvatel2 0670,391 3970,337670,39

Ústecký kraj

nad 50000 obyvatel2 0410,421 4300,459400,50
nad 10000 do 50000 obyvatel1 9890,411 3500,428820,41
nad 2000 do 10000 obyvatel2 0670,341 4800,397900,43
do 2000 obyvatel1 9890,391 3090,339770,38
Technické a morální opotřebení
Kraj/snižující cenu
(Obec)částsčněstřednévýrazně
(oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětí
0123456
Liberecký kraj
nad 50000 obyvatel2 2230,461 5560,429210,45
nad 10000 do 50000 obyvatel2 3200,481 6240,427830,45
nad 2000 do 10000 obyvatel2 1450,361 5020,379610,37
do 2000 obyvatel2 6130,391 8290,381 0690,40
Královéhradecký kraj
nad 50000 obyvatel2 5400,451 7780,481 1690,51
nad 10000 do 50000 obyvatel2 2430,421 5700,359510,36
nad 2000 do 10000 obyvatel1 9690,451 3190,348630,35
do 2000 obyvatel2 1650,481 5930,399670,38
Pardubický kraj
nad 50000 obyvatel1 3650,499870,426670,46
nad 10000 do 50000 obyvatel2 0080,371 4200,436220,48
nad 2000 do 10000 obyvatel1 7550,381 2280,395190,48
do 2000 obyvatel2 1700,391 5250,437290,49
Vysočina
nad 50000 obyvatel1 8910,401 3280,426410,48
nad 10000 do 50000 obyvatel2 1060,471 4600,478360,46
nad 2000 do 10000 obyvatel2 1840,431 5290,485810,45
do 2000 obyvatel2 3590,381 6520,399430,41
Jihomoravský kraj
nad 50000 obyvatel2 1840,421 5290,485860,40
nad 10000 do 50000 obyvatel1 7940,391 2560,438040,46
nad 2000 do 10000 obyvatel2 3010,441 6110,449300,46
do 2000 obyvatel2 7490,401 9250,479800,42
Brno
BRNO 1
BRNO 21 7980,431 2580,486840,50
BRNO 32 1180,391 4830,478500,49
BRNO 42 2100,451 5470,468200,48
BRNO 51 6490,461 1540,475800,48
BRNO 63 3180,402 3220,421 1760,44
BRNO 71 8280,471 2790,417080,49
BRNO 82 5160,431 7610,391 0530,43
BRNO 91 5890,501 1120,466510,48
BRNO 103 5210,412 4640,391 2800,46
BRNO 112 8220,391 9750,431 0530,42
BRNO 121 5910,401 1140,466670,49
Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36. Olomoucký kraj
nad 50000 obyvatel1 4230,411 0440,427800,42
nad 10000 do 50000 obyvatel1 7740,411 2410,437150,45
nad 2000 do 10000 obyvatel2 3590,431 6510,447820,46
do 2000 obyvatel1 7550,391 2300,418420,39
Zlínský kraj
nad 50000 obyvatel2 1500,431 5050,439540,46
nad 10000 do 50000 obyvatel2 2620,421 6200,479210,43
nad 2000 do 10000 obyvatel2 2420,391 5690,408920,45
do 2000 obyvatel1 8130,351 2690,387520,39
Moravskoslezský kraj
nad 50000 obyvatel1 4230,439960,495350,53
nad 10000 do 50000 obyvatel1 8520,481 2980,477900,58
nad 2000 do 10000 obyvatel2 3200,451 6240,438540,46
do 2000 obyvatel2 1840,431 5290,479870,46

Tabulka č. 1b

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty

chaty odpovídající zpravidla typu I, II E, F, G, H z přílohy č. 7

Kraj/ (Obec)(oblast katastrálních území) počet obyvatelTechnické a morální opotřebení
neovlivňující cenusnižující cenu
částečnéstředněvýrazně
Základní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětí
012345678
Hl. m. Praha
PRAHA 1
PRAHA 2
PRAHA 3
PRAHA 46 2700,305 3100,324 0750,361 6370,31
PRAHA 53 3300,292 8000,282 0640,399390,36
PRAHA 64 1530,283 5150,262 6800,291 0930,28
PRAHA 75 1870,404 3920,433 2500,411 4780,39
PRAHA 84 4030,433 7500,402 8300,421 2100,44
PRAHA 94 7160,423 9820,3930150,391 2230,40
PRAHA 103 7210,373 1200,382 4000,391 2930,38
PRAHA 115 0520,304 2100,323 2200,361 3700,40
PRAHA 126 8350,325 7520,354 3150,341 8230,38
PRAHA 133 9510,293 3100,312 4980,331 2670,36
PRAHA 146 1380,295 1900,323 9510,331 8070,38
PRAHA 154 8380,224 0520,243 0440,281 2770,28
PRAHA 165 7140,444 8050,433 5120,451 6470,42
PRAHA 173 3910,432 8120,432 1940,381 0480,37
PRAHA 185 6820,424 8030,4036150,371 4300,36
PRAHA 195 8730,4049150,383 7520,391 8650,40
PRAHA 205 6950,434 8000,403 6830,411 8130,39
PRAHA 215 0880,264 3200,283 2780,281 5470,29
PRAHA 221 7980,451 5800,311 2100,388500,41
PRAHA 233 0890,392 6080,302 0020,448600,39
PRAHA 244 0400,303 4040,362 5900,381 0370,41
PRAHA 254 0560,293 4200,2826110,331 2350,35
PRAHA 262 9140,282 4310,231 8300,318280,30
PRAHA 273 4090,222 8300,302 1150,279800,31
PRAHA 283 0400,262 4970,261 9480,299060,30
Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.
Středočeský kraj
nad 50000 obyvatel2 6290,402 2100,421 6920,459950,56
nad 10000 do 50000 obyvatel3 9370,453 2910,562 5500,621 3200,65
nad 2000 do 10000 obyvatel4 5790,483 8400,612 8700,651 9600,68
do 2000 obyvatel4 6670,503 8800,653 0030,682 0400,65

Jihočeský kraj

nad 50000 obyvatel3 2100,392 6900,372 0300,439080,49
nad 10000 do 50000 obyvatel3 1150,392 6650,381 9800,349010,49
nad 2000 do 10000 obyvatel3 2920,362 1100,372 0390,389650,40
do 2000 obyvatel3 3530,312 8500,382 0980,388700,49

Plzeňský kraj

nad 50000 obyvatel2 8770,472 3450,431 8100,442 1900,47
nad 10000 do 50000 obyvatel4 1360,393 4920,432 5800,391 0900,42
nad 2000 do 10000 obyvatel4 0980,413 3250,402 5600,391 1800,40
do 2000 obyvatel3 0890,362 6250,391 9800,381 2500,43

Karlovarský kraj

nad 50000 obyvatel3 4400,392 8950,432 0630,469760,48
nad 10000 do 50000 obyvatel2 9050,392 4100,361 7250,368450,31
nad 2000 do 10000 obyvatel2 3290,391 9320,361 5100,378700,40
do 2000 obyvatel2 7130,362 2960,391 6850,339100,39

Ústecký kraj

nad 50000 obyvatel2 6800,392 2080,421 7100,478950,48
nad 10000 do 50000 obyvatel26110,402 1950,411 6230,429750,41
nad 2000 do 10000 obyvatel2 7130,402 3050,341 7130,399510,43
do 2000 obyvatel2 6180,362 2650,391 6830,339200,38
Technické a morální opotřebení
Kraj/neovlivňující cenusnižující cenu
(Obec)částečněstředněvýrazně
(oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětí
012345678
Liberecký kraj
nad 50000 obyvatel2 9440,402 4950,461 8900,428300,45
nad 10000 do 50000 obyvatel3 0460,432 5530,481 9500,428600,45
nad 2000 do 10000 obyvatel2 8160,402 3310,361 7300,379300,37
do 2000 obyvatel3 5070,402 9300,392 2500,389700,40

Královéhradecký kraj

nad 50000 obyvatel3 3350,362 7900,452 0670,508200,52
nad 10000 do 50000 obyvatel2 9180,472 4300,421 8900,458750,46
nad 2000 do 10000 obyvatel2 5850,462 1000,451 6300,449420,45
do 2000 obyvatel2 9100,462 4500,481 8450,499900,48

Pardubický kraj

nad 50000 obyvatel1 8170,411 4900,491 1590,428410,46
nad 10000 do 50000 obyvatel2 6360,382 2500,371 7300,438890,48
nad 2000 do 10000 obyvatel2 3040,362 0300,381 5100,396850,48
do 2000 obyvatel2 8410,392 5010,391 7950,431 0500,49

Vysočina

nad 50000 obyvatel2 4830,362 0100,401 5900,458110,45
nad 10000 do 50000 obyvatel2 7640,462 2900,471 7420,479290,46
nad 2000 do 10000 obyvatel2 8670,422 3690,431 8310,489570,45
do 2000 obyvatel3 0960,362 5750,381 9560,398550,41

Jihomoravský kraj

nad 50000 obyvatel2 8670,462 4900,421 7940,488600,40
nad 10000 do 50000 obyvatel2 3550,392 0870,391 5200,431 1900,46
nad 2000 do 10000 obyvatel3 0200,382 5450,441 9320,441 2100,46
do 2000 obyvatel3 6090,393 0560,402 2450,471 0200,45
Brno
BRNO 1
BRNO 22 4020,402 0200,431 5600,488940,50
BRNO 32 8360,412 3920,391 7930,479200,49
BRNO 42 8390,462 4000,451 8200,469700,48
BRNO 52 2080,471 8500,461 4000,477200,48
BRNO 64 4520,363 7200,402 7500,428550,44
BRNO 72 4480,482 1000,471 5300,419200,49
BRNO 83 3690,402 8100,432 1900,399320,43
BRNO 92 1280,481 7950,501 3300,468400,48
BRNO 104 7150,403 9500,4130100,399700,46
BRNO 113 7790,363 1900,392 3500,438630,42
BRNO 122 1310,351 8100,401 3250,468700,49
Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.

Olomoucký kraj

nad 50000 obyvatel1 8680,401 5970,411 2870,428690,42
nad 10000 do 50000 obyvatel2 3290,401 9300,411 5680,437250,45
nad 2000 do 10000 obyvatel3 0970,422 5450,432 1130,449440,46
do 2000 obyvatel2 4060,391 9850,391 6200,419250,39

Zlínský kraj

nad 50000 obyvatel2 8870,412 3590,431 8300,438500,46
nad 10000 do 50000 obyvatel2 9690,462 4920,421 9100,479310,43
nad 2000 do 10000 obyvatel2 9540,342 4780,391 8970,369860,40
do 2000 obyvatel2 4830,352 0100,351 5730,389600,39

Moravskoslezský kraj

nad 50000 obyvatel2 2480,341 8540,431 3900,459800,52
nad 10000 do 50000 obyvatel2 4320,311 9700,481 5800,509510,55
nad 2000 do 10000 obyvatel3 0460,452 5800,451 9340,431 1600,46
do 2000 obyvatel2 8330,422 3960,431 8100,471 0800,46

Tabulka č. 1c

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty

chaty odpovídající zpravidla typu I, II A,B z přílohy č. 7

Technické a morální opotřebení
Kraj/neovlivňující cenusnižující cenu
(Obec)částečnéstředněvýrazně
(oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětí
012345678
Hl. město Praha
PRAHA 1
PRAHA 2
PRAHA 3
PRAHA 47 4000,306 3000,324 5100,362 2800,31
PRAHA 53 9340,293 2300,282 5700,391 2800,36
PRAHA 64 9060,284 1200,263 0800,291 6910,28
PRAHA 76 1270,405 0500,433 8820,411 9750,39
PRAHA 85 2010,4344100,403 2060,421 6550,44
PRAHA 95 5710,424 7150,393 5410,391 3100,40
PRAHA 104 3960,373 7100,382 7570,391 4150,38
PRAHA 115 9680,304 9800,323 8600,361 8700,40
PRAHA 128 2090,326 7150,355 2100,342 8200,38
PRAHA 134 6440,293 9400,313 0080,331 2100,36
PRAHA 146 2140,295 1800,324 0210,331 8120,38
PRAHA 155 6800,224 7200,243 6900,281 7400,28
PRAHA 166 8910,445 7570,434 4500,452 4500,42
PRAHA 173 9850,433 3810,432 5900,381 1420,37
PRAHA 186 6780,425 5760,404 3200,372 0850,36
PRAHA 196 9030,405 7670,384 4700,392 1500,40
PRAHA 206 8690,435 7380,404 4600,412 5400,39
PRAHA 215 9800,265 0530,283 7000,281 6500,29
PRAHA 222 1140,451 8950,311 3100,381 0900,41
PRAHA 233 6300,393 0800,302 2590,441 7680,39
PRAHA 244 7490,304 0250,363 0600,381 3600,41
PRAHA 254 7670,294 0510,283 0070,331 5380,35
PRAHA 263 4240,282 8900,232 2200,311 0950,30
PRAHA 274 0070,223 3050,302 5930,271 1700,31
PRAHA 283 5720,262 9360,262 2210,291 0890,30
Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.

Středočeský kraj

nad 50000 obyvatel3 7870,403 1200,452 6500,531 2800,54
nad 10000 do 50000 obyvatel3 6750,453 0500,493 2600,611 2500,59
nad 2000 do 10000 obyvatel3 8830,483 4900,532 8700,612 4100,60
do 2000 obyvatel3 9560,503 5620,562 5200,641 8200,60

Jihočeský kraj

nad 50000 obyvatel3 7870,393 1180,372 5120,431 0800,49
nad 10000 do 50000 obyvatel3 6750,393 0260,383 0500,341 4420,49
nad 2000 do 10000 obyvatel3 8830,363 2980,373 3800,381 5600,40
do 2000 obyvatel3 9560,313 5800,382 5280,381 1300,49

Plzeňský kraj

nad 50000 obyvatel3 3940,472 8650,432 2800,441 0500,47
nad 10000 do 50000 obyvatel4 8800,394 1100,433 5900,391 5500,42
nad 2000 do 10000 obyvatel4 8350,414 2500,403 2800,391 4100,40
do 2000 obyvatel3 7350,362 8500,392 7200,381 1800,43

Karlovarský kraj

nad 50000 obyvatel4 0500,393 5800,432 6500,461 2460,48
nad 10000 do 50000 obyvatel3 4270,392 9500,362 1200,361 0700,31
nad 2000 do 10000 obyvatel2 7480,392 5500,362 2320,379320,32
do 2000 obyvatel3 2010,362 7500,392 0800,331 0850,39

Ústecký kraj

nad 50000 obyvatel3 1610,392 6280,412 0500,361 0200,32
nad 10000 do 50000 obyvatel3 0800,402 4800,412 1000,421 0750,41
nad 2000 do 10000 obyvatel3 2010,402 6200,342 0400,399860,43
do 2000 obyvatel3 0890,362 5700,392 0700,339260,38
Technické a morální opotřebení
Kraj/neovlivňující cenusnižující cenu
(Obec)částečněstředněvýrazné
(oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětí
012345678
Liberecký kraj
nad 50000 obyvatel3 4700,402 8490,462 3500,429820,45
nad 10000 do 50000 obyvatel3 5900,432 9500,482 4200,429230,45
nad 2000 do 10000 obyvatel3 3220,402 8230,362 1250,379770,37
do 2000 obyvatel4 1370,403 6200,392 7890,381 0980,40
Královéhradecký kraj
nad 50000 obyvatel3 9350,363 3200,332 6200,399110,37
nad 10000 do 50000 obyvatel3 4420,472 9800,422 3370,451 0300,46
nad 2000 do 10000 obyvatel3 0500,462 6300,452 0820,441 0030,45
do 2000 obyvatel3 4570,462 9500,482 3040,491 0650,48
Pardubický kraj
nad 50000 obyvatel2 1440,411 8770,491 4380,427390,46
nad 10000 do 50000 obyvatel3 1100,382 6980,372 3010,439690,48
nad 2000 do 10000 obyvatel2 7180,362 6830,381 7890,398150,48
do 2000 obyvatel3 3520,392 8260,392 6290,431 0370,49

Vysočina

nad 50000 obyvatel2 9290,362 4300,311 9550,358000,37
nad 10000 do 50000 obyvatel3 2610,462 7530,472 2190,478480,46
nad 2000 do 10000 obyvatel3 3820,422 9320,432 4800,481 0610,45
do 2000 obyvatel3 6540,363 1830,382 6730,391 0960,41

Jihomoravský kraj

nad 50000 obyvatel3 3970,462 8700,422 1200,481 0110,40
nad 10000 do 50000 obyvatel2 7780,392 3240,392 3200,438500,46
nad 2000 do 10000 obyvatel3 5630,383 1300,442 6320,441 5200,46
do 2000 obyvatel4 2580,393 2470,402 0960,471 1300,40
Brno
BRNO 1
BRNO 22 8300,402 5100,431 8820,488070,50
BRNO 33 3340,412 7390,392 4260,479330,49
BRNO 43 3400,462 8200,452 3660,469020,48
BRNO 52 5950,472 1050,461 6640,477470,48
BRNO 65 2230,364 3200,403 3550,421 2110,44
BRNO 72 8780,482 5100,472 2570,418460,49
BRNO 83 9600,403 3800,432 6320,391 2100,43
BRNO 92 5010,482 2250,501 6820,467560,48
BRNO 105 5420,404 5100,413 2720,391 6680,46
BRNO 114 4510,363 8250,392 9830,431 3190,42
BRNO 122 5050,352 1580,401 6290,467810,49
Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.

Olomoucký kraj

nad 50000 obyvatel2 2010,401 9720,411 5110,427770,42
nad 10000 do 50000 obyvatel2 7480,402 4500,411 8850,437630,45
nad 2000 do 10000 obyvatel3 6540,423 1200,432 4460,449430,46
do 2000 obyvatel2 8390,392 4980,391 6080,418260,39

Zlínský kraj

nad 50000 obyvatel3 4060,412 8980,432 6080,438260,46
nad 10000 do 50000 obyvatel3 5030,462 9490,422 5700,478070,43
nad 2000 do 10000 obyvatel3 4940,342 9400,372 4870,379640,40
do 2000 obyvatel2 9290,352 4410,351 9400,388430,39

Moravskoslezský kraj

nad 50000 obyvatel2 6420,342 2900,351 6790,388630,42
nad 10000 do 50000 obyvatel2 8690,312 6520,331 8540,397480,44
nad 2000 do 10000 obyvatel3 5930,4531170,452 5100,439390,46
do 2000 obyvatel3 3430,422 8710,432 3850,478940,46

Tabulka č. 1d

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru zahrádkářské chaty

Technické a morální opotřebení
Kraj/neovlivňující cenusnižující cenu
(Obec)částečněstředněvýrazně
(oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětí
012345678
Hl. m. Praha
PRAHA 1
PRAHA 2
PRAHA 3
PRAHA 43 9590,303 4500,322 7500,361 2280,31
PRAHA 52 1020,291 8490,281 4100,398730,36
PRAHA 62 6200,282 3200,261 7500,299840,28
PRAHA 73 2740,402 8100,432 3790,411 0730,39
PRAHA 82 7790,432 3900,401 6950,429500,44
PRAHA 92 9770,422 6100,391 8150,399930,40
PRAHA 102 3490,372 0900,381 7500,398400,38
PRAHA 113 1890,302 8200,322 1390,361 0250,40
PRAHA 123 9680,323 4500,352 5800,341 2180,38
PRAHA 132 5920,292 2870,311 6920,338480,36
PRAHA 144 0250,293 5450,322 6630,331 1500,38
PRAHA 153 1730,222 7150,241 9340,289980,28
PRAHA 163 9030,443 3920,432 7510,451 1040,42
PRAHA 172 2240,431 9000,431 4290,388850,37
PRAHA 183 7260,423 2300,402 4720,371 1040,36
PRAHA 193 8520,403 3700,382 5490,391 1550,40
PRAHA 203 3910,432 9030,402 6770,411 0580,39
PRAHA 213 3370,262 8900,282 0900,281 0950,29
PRAHA 221 2790,451 0870,318910,384900,41
PRAHA 232 0260,391 8300,301 3350,447650,39
PRAHA 242 6500,302 3250,361 7270,388080,41
PRAHA 252 6650,292 3600,281 8420,338200,35
PRAHA 261 9100,281 6950,231 2650,317220,30
PRAHA 272 2360,221 9750,301 4990,277290,31
PRAHA 281 9930,261 6950,261 3370,296280,30
Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.

Středočeský kraj

nad 50000 obyvatel1 8350,411 6590,401 2920,437280,44
nad 10000 do 50000 obyvatel2 5900,482 3000,491 6980,518710,49
nad 2000 do 10000 obyvatel3 0230,302 6200,322 1230,319800,36
do 2000 obyvatel3 0800,302 6700,342 1540,349150,37

Jihočeský kraj

nad 50000 obyvatel2 3180,392 0880,371 5620,439670,49
nad 10000 do 50000 obyvatel2 0960,391 8680,381 8900,349580,49
nad 2000 do 10000 obyvatel2 1430,362 0900,371 9700,381 0190,40
do 2000 obyvatel2 2010,311 9750,382 1800,381 0440,49

Plzeňský kraj

nad 50000 obyvatel1 8990,471 6900,431 4740,449130,47
nad 10000 do 50000 obyvatel2 7300,392 4200,431 7300,399190,42
nad 2000 do 10000 obyvatel2 7050,412 3900,401 8560,398310,40
do 2000 obyvatel2 0900,361 8150,392 1800,387920,43

Karlovarský kraj

nad 50000 obyvatel2 2690,392 0780,431 5550,467630,48
nad 10000 do 50000 obyvatel1 9180,401 7930,361 5660,366700,31
nad 2000 do 10000 obyvatel1 5800,391 3920,691 0470,366200,32
do 2000 obyvatel1 7900,361 5200,391 2240,337100,39

Ústecký kraj

nad 50000 obyvatel1 8690,421 6880,451 4350,508200,52
nad 10000 do 50000 obyvatel1 8230,401 6500,411 4500,427910,41
nad 2000 do 10000 obyvatel1 7910,401 5800,341 3360,396320,43
do 2000 obyvatel1 7490,361 5210,391 2950,337030,38
Technické a morální opotřebení
Kraj/neovlivňující cenusnižující cenu
(Obec)částečnéstředněvýrazné
(oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětí
012345678
Liberecký kraj
nad 50000 obyvatel1 9500,401 7200,461 5860,429830,45
nad 10000 do 50000 obyvatel2 0500,431 8520,481 4900,429230,45
nad 2000 do 10000 obyvatel1 9700,401 7090,361 5780,379780,37
do 2000 obyvatel2 3150,402 0670,391 7730,381 0980,40
Královéhradecký kraj
nad 50000 obyvatel2 2200,381 9870,401 7650,457520,45
nad 10000 do 50000 obyvatel1 9360,471 7420,421 6030,456950,46
nad 2000 do 10000 obyvatel1 7100,461 4950,451 2200,446280,45
do 2000 obyvatel1 9350,461 7250,481 5190,495900,48

Pardubický kraj

nad 50000 obyvatel1 2900,411 0960,491 1200,425390,46
nad 10000 do 50000 obyvatel1 7400,381 4430,371 0800,436690,48
nad 2000 do 10000 obyvatel1 5250,361 4300,381 0700,396630,48
do 2000 obyvatel1 8760,391 6070,391 5200,438370,49

Vysočina

nad 50000 obyvatel1 6400,391 4060,431 1270,486980,50
nad 10000 do 50000 obyvatel1 8250,461 5300,471 3690,478480,46
nad 2000 do 10000 obyvatel1 8920,421 6420,431 2290,487610,45
do 2000 obyvatel2 0450,361 8560,381 3880,398600,41

Jihomoravský kraj

nad 50000 obyvatel1 9100,461 7180,421 2860,486110,40
nad 10000 do 50000 obyvatel1 5600,391 3200,391 2870,437970,46
nad 2000 do 10000 obyvatel1 9940,382 0300,441 3550,448390,46
do 2000 obyvatel2 3830,392 3500,401 7290,478850,48
Brno
BRNO 1
BRNO 21 5790,401 3110,431 1910,486070,50
BRNO 31 8600,411 5820,391 2840,477330,49
BRNO 41 8720,461 5150,451 2340,467020,48
BRNO 51 4480,471 2800,469830,475470,48
BRNO 62 8560,3626130,401 9550,421 2110,44
BRNO 71 6060,481 3940,471 0430,416460,49
BRNO 82 2090,401 8110,431 4550,398390,43
BRNO 91 3950,481 2000,508980,465560,48
BRNO 103 0920,402 6200,412 1020,391 1680,46
BRNO 112 4780,362 2000,391 6460,431 0190,42
BRNO 121 3970,351 2530,409370,465810,49
Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.
Olomoucký kraj
nad 50000 obyvatel1 2330,401 0500,418720,427770,42
nad 10000 do 50000 obyvatel1 5390,401 3480,411 1330,437640,45
nad 2000 do 10000 obyvatel2 0440,421 7520,431 4000,447430,46
do 2000 obyvatel1 5790,391 4120,391 3340,418260,39

Zlínský kraj

nad 50000 obyvatel1 9800,411 7830,431 3340,438260,46
nad 10000 do 50000 obyvatel1 9340,461 7420,421 5030,478070,43
nad 2000 do 10000 obyvatel1 9440,401 7510,381 4100,398110,51
do 2000 obyvatel1 6900,351 4900,351 3610,388430,39

Moravskoslezský kraj

nad 50000 obyvatel1 4750,401 4300,481 2750,507330,56
nad 10000 do 50000 obyvatel1 6050,421 8500,501 4950,527530,58
nad 2000 do 10000 obyvatel20110,452 2100,451 5460,538340,56
do 2000 obyvatel1 8700,421 5700,431 6200,578940,56

40. V příloze č. 17a v tabulce č. 3 znaku č. 2 se ve sloupci II. slovo "ani" nahrazuje slovem "nebo".

41. V příloze č. 17a v tabulce č. 3 znaku č. 8 se ve sloupci IV. na konci textu doplňují slova "(jejich vhodné umístění a složení)" a ve sloupci V. se na konci textu doplňují slova "(vytvořené klidové zóny a zákoutí)".

42. V příloze č. 18 v tabulce č. 1 se za položku 13.4 vkládá nová položka č. 13.5, která zní:

"
13.5sportoviště a rekreační plocha
- velmi dobré přírodní podmínky (kvalita terénu pro konkrétní účel užití)až do 40
- velmi dobré klimatické podmínky zejména s ohledem na sezonní provozaž do 30
- kvalita poskytovaných služeb souvisejících s využitím pozemkuaž do 30
- vhodná dostupnost (příjezd, přístup)až do 40
- kvalitní servis sportovních potřeb (opravny, půjčovny apod.)až do 20
- bezpečnost provozuaž do 40."

43. V příloze č. 18 v tabulce č. 1 položce č. 14 se na konci doplňují slova "sportoviště a rekreační plocha".

44. V příloze č. 18 v tabulce č. 1 položka č. 16 zní:

"
16Pozemek určeny pro sportoviště nebo takto již užívaný vzhledem k jeho významu z hlediska mezinárodního a celostátního využitíaž do 100

".

45. V příloze č. 18 do textu pod tabulkou č. 1 ve větě druhé se za číslo "13" vkládá čárka a text "a 14" se nahrazuje textem "14 a 16".

46. V příloze č. 18 v názvu tabulky č. 2 se číslice "5" nahrazuje číslicí "6".

47. V příloze č. 18 v tabulce č. 2 v položce č. 8 text ve sloupci "Důvod snížení ceny pozemku" zní: "Zastavěného i příslušejícího k rekreační nebo zahrádkářské chatě v osadě, kromě chatových nebo zahrádkářských osad".

48. V příloze č. 18 v tabulce č. 2 se položka č. 10 zrušuje.

49. Příloha č. 35 zní:

"Příloha č. 35 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Koeficienty změn cen staveb - Kj

Kód standardní
klasifikaceNázev položkyKoeficient
produkce 6. až
9. místo*)
123
46stavební díla
46.21.11Domy jednobytové a dvoubytové
46.21.11.1domy rodinné jednobytové1,828
46.21.11.2domy rodinné dvoubytové a tříbytové1,828
46.21.11.3chalupy pro rekreaci1,828
46.21.11.4chaty pro rekreaci1,828
46.21.12Domy vícebytové
46.21.12.1domy vícebytové typové1,809
46.21.12.2domy vícebytové netypové1,809
46.21.13Budovy a haly pro průmysl a skladování
46.21.13.1..1budovy pro průmysl (výrobní)1,795
..21,795
46.21.13.2..1budovy pro skladování a manipulaci1,795
..21,795
46.21.13.3..1budovy pro vodní hospodářství1,795
..21,795
46.21.14Budovy a haly pro obchod a služby
46.21.14.2..1budovy pro obchod, prodejny1,827
..21,827
46.21.14.3..1budovy pro služby a administrativu1,827
46.21.14.4..1budovy pro dopravu a spoje1,762
..21,762
46.21.14.5..1garáže1,762
..21,762
46.21.14.6..1budovy pro komunální služby a osobní hygienu1,827
46.21.15Budovy a haly pro zemědělství
46.21.15.2..1budovy pro živočišnou produkci1,873
..21,873
46.21.15.3..1budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů1,873
..21,873
46.21.16Budovy a haly pro společenské a kulturní účely
46.21.16.3..1budovy pro kulturní účely jinde neuvedené1,792
..21,792
46.21.17Budovy pro výchovu a vzdělání
46.21.17.1školy1,792
46.21.17.3budovy pro vědu a výzkum1,792
46.21.18Budovy pro zdravotnictví a sociální péči
46.21.18.1budovy pro zdravotní péči1,794
46.21.18.2budovy pro sociální péči1,794
46.21.19Budovy hotelů restaurace a budovy a haly nebytové
jinde neuvedené
46.21.19.1hotely a ubytovny1,827
46.21.19.2restaurace a jídelny1,827
46 21.19.9..1budovy ostatní jinde neuvedené1,827
46 21.19.9..21,827
46.21.21Mosty a visuté dálnice
46.21.21.1mosty pozemních komunikací1,827
46.21.21.2mosty drážních komunikací1,827
46.21.21.4mosty průmyslové a lávky pro chodce1,827
46.21.22Tunely a podzemní objekty (kromě důlních)
46.21.22.1Tunely a podzemní objekty (kromě důlních)1,737
46.21.22.2štoly1,737
46.21.22.3podchody1,737
46.21.22.4objekty podzemní (kromě důlních)1,737
46.21.22.5šachty (kromě důlních)1,737
46.21.22.6vrty (kromě studní)1,737
46.21.22.7objekty podzemní dráhy včetně tunelů1,737
46.21.31Vedení dálková trubní plynu, nafty
46.21.31.2řady vodovodní přívodní a zásobovací1,950
46.21.32.4řady parovodní1,950
46.21.32.5řady teplovodní a horkovodní1,950
46.21.33Vedení elektrická trakční
46.21.33.1vedení trolejová celost, drah1,919
46.21.33.2vedení trolejová vleček1,919
46.21.34Vedení dálková elektrická nadzemní
46.21.34.1vedení dálková VVN venkovní1,919
46.21.34.9vedení dálková elektrická nadzemní jinde neuvedená1,919
46.21.35Vedení dálková elektrická podzemní
46.21.35.1vedení dálková VNN podzemní1,919
46.21.35.2vedení dálková VN podzemní1,919
46.21.35.9vedení dálková elektrická jinde neuvedená1,919
46.21.41Vedení místní trubní vody a kanalizace
46.21.41.1sítě místní vodovodní rozvodné1,932
46.21.41.4kanalizace trubní1,932
46.21.42Vedení místní energetická (kromě elektrických)
46.21.42.1sítě místní parovodní1,932
46.21.42.2sítě místní teplovodní a horkovodní1,932
46.21.42.3sítě místní plynovodní1,932
46.21.43Vedení místní elektrická nadzemní
46.21.43.2vedení místní NN venkovní nadzemní1,901
46.21.43.4rozvodny místní venkovní1,901
46.21.43.9vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedená1,901
46.21.51Díla energetická výrobní
46.21.51.2..1budovy výrobní pro energetiku1,924
..21,924
46.21.51.3věže chladicí1,924
46.21.52Důlní díla a stavby výrobní kromě budov
46.21.52.1díla důlní - vrty a jámy1,924
46.21.52.3díla důlní - prostorová díla a díla důlní ostatní1,924
46.21.52.5věže, stožáry, věžové zásobníky1,924
46.21.61Tribuny stadiónů
46.21.61.3sportovní objekty jinde neuvedené1,763
46.21.63Budovy pro sport a rekreaci
46.21.63...1tělocvičny1,763
...21,763
46.21.64Díla inženýrská a budovy jinde neuvedené
46.21.64.1nádrže, jímky, objekty čistíren odp. vod pozemní1,941
46.21.64.2zásobníky, jámy pozemní1,941
46.21.64.3nástupiště a rampy1,936
46.21.64.4oplocení1,828
46.21 64.5zdi a valy samostatné1,828
46.21.64.6pomníky, kašny a jiná drobná architektura1,828
46.21.64.9díla inženýrská a budovy jinde neuvedené1,828
46.23.11Dálnice, ulice, silnice, stezky
46.23.11.2silnice (I. a II. třídy)1,928
46.23.11.4plochy charakteru pozemních komunikací1,928
46.23.11.5komunikace pozemní jinde neuvedené1,928
46.23.13Dráhy železniční a visuté
46.23.13.1spodek drah kolejových1,834
46.23.13.2svršek drah kolejových - tratě1,834
46.23.13.4svršek drah kolejových - výhybky1,834
46.23.13.5svršek drah kolejových - vlečky, podzemní dráhy,
tramvajové dráhy1,834
46.23.13.6dráhy visuté1,834
46.23.13.9svršek drah kolejových jinde neuvedený1,834
46.23.14Dráhy letištní1,936
46.23.21Plochy stadiónů a hřišť1,936
46.24.12Úpravy na tocích, hráze, kanály, akvadukty
46.24.12.1kanály1,862
46.24.12.3hráze, jezy a stupně a objekty hrazení bystřin1,862
46.24.12.4objekty budované v souvislosti s hrázemi1,862
46.24.12.6odvodnění1,862
46.24.12.8nádrže na tocích1,862
46.24.12.9úpravy vodních toků1,862
46.25.22Studny a jímání vody
46.25.22.1vrty čerpací (studny vrtané)1,862
46.25.22.2studny jinde neuvedené a jímání vody1,862
46.25.61Průmyslové komíny
46.25.61.1komíny vysoké a kanály kouřové1,763
46.39.99Stavební díla jinde neuvedená1,828
*) 9. místo se znakem
    1 = budova
    2 = hala
U pozemků oceňovaných podle § 28 odst. Iaž8al2a§ 31 odst. 1 a 2 se použije koeficient Kj té stavby, podle které byl u pozemku použit koeficient prodejnosti Kp z přílohy č. 36.".

50. Příloha č. 36 zní:

"Příloha č. 36 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Koeficienty prodejnosti Kp

NEMOVITOSTISTAVBY
Obec (počet obyvatel) ve vyjmenovaných městech oblast katastrálních územíVýrobaObchodDoprava a spojeŠkoly a
kultura
ZdravotnictvíZemědělstvíBytové
domy
SkladyInženýrské
stavby
GarážeRodinné
domy
ChatyByty
012345678910111213
Hl. m. Praha
PRAHA 11,2172,8321,5401,5611,6530,2442,4042,3620,9522,6423,0191,0002,842
PRAHA 21,3011,4101,5941,5861,8850,2442,7571,3640,2881,4221,4991,0002,437
PRAHA30,7801,2151,3261,5350,6860,2441,5140,7290,3891,3871,8171,0001,782
PRAHA40,8901,2331,1201,6541,0450,2201,2650,8130,3011,7421,7552,0581,672
PRAHA 50,9612,2091,1901,0981,6610,2441,9711,8880,3001,9382,4860,9371,666
PRAHA 61,2111,7711,1791,2611,7070,2222,0412,3530,3722,2473,1381,3632,478
PRAHA 71,7011,5910,9820,9670,9850,2871,5681,2950,2941,8232,1761,6651,424
PRAHA 80,7481,0980,8330,6860,4720,2111,3260,7720,2861,2901,5741,4451,538
PRAHA90,5940,9590,8580,7500,7270,2431,5390,5620,5150,9421,6401,5481,786
PRAHA 100,8581,0130,7901,0570,9950,2441,6260,6470,3581,6701,6531,2211,655
PRAHA 110,4710,8591,0200,9291,0280,2441,1231,7550,9141,4001,5201,5791,269
PRAHA 120,5780,8690,7900,7750,5840,1950,9670,9601,0261,6401,3472,5481,019
PRAHA 130,6480,7460,9000,6890,6190,1711,0671,2060,9721,8811,4791,3471,007
PRAHA 140,6841,2471,1700,4811,0280,2031,4721,5800,3571,6861,4581,8151,296
PRAHA 150,8500,9820,9541,2841,2610,2200,9091,2030,5291,7681,8831,6491,377
PRAHA 160,8300,6350,9841,5701,5700,2441,1631,4500,3531,6192,2392,1801,463
PRAHA 170,8201,0351,0501,4751,4800,2501,0981,5500,3531,9421,8181,1371,005
PRAHA 180,8380,8011,0901,5201,8500,2441,1261,0470,1451,0901,7091,8541,382
PRAHA 191,3301,1491,0181,1451,2500,2440,9901,9050,9141,4191,7222,0031,005
PRAHA 201,0412,1331,1751,5161,2800,2442,2421,9310,3552,4722,0472,1171,518
PRAHA 210,9900,4140,9190,9901,2900,2440,9090,7850,8751,9472,0761,7131,156
PRAHA 220,7641,0290,8380,9951,1750,2180,8701,6300,3881,3871,4200,6130,921
PRAHA 230,4600,5811,1430,7530,6920,2441,2800,5400,2071,1051,0751,0031,409
PRAHA 240,5810,7800,9500,7850,6470,2440,7960,7380,3861,1881,1801,3781,093
PRAHA 250,4700,7070,9500,7500,8370,1771,0970,5291,0180,8191,3781,2931,177
PRAHA 260,5190,7480,8100,7330,7220,3921,1760,7650,4630,8641,1420,9461,644
PRAHA 270,5480,6370,7200,7750,7070,2440,9150,3300,3230,9590,8281,0651,005
PRAHA 280,4080,7820,7200,7800,7250,2440,9760,9520,3521,0861,1750,8881,015

Středočeský kraj

BENEŠOV0,5690,6880,9561,2210,6880,2521,1390,9941,2031,2391,2311,4970,750
nad 5000 do 15000 obyvatel0,6150,7620,7931,1320,6800,5500,4960,6021,1050,9621,1261,3210,527
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4500,8760,7630,7550,6120,3300,6630,5511,4711,0811,2021,7210,457
nad 1000 do 2000 obyvatel0,5610,5900,7660,4630,6060,4990,6720,5340,8460,9941,1761,5040,636
do 1000 obyvatel0,5080,6130,6750,5520,4680,3840,5030,7561,0591,1651,1521,1660,504
BEROUN0,5670,9190,6910,3950,6060,3421,0130,6981,1320,9371,6792,0800,724
nad 5000 do 15000 obyvatel0,5780,8050,6870,7800,6800,5660,9980,8560,6280,9951,4072,0170,681
nad 2000 do 5000 obyvatel0,5200,4390,6920,8100,7280,5720,8250,5780,5730,6341,0341,6500,628
nad 1000 do 2000 obyvatel0,6370,9581,0330,7120,6540,4281,1060,7481,8421,0741,6152,1630,944
do 1000 obyvatel0,4740,8810,6350,3990,6140,5980,4700,8671,6991,4831,6812,3660,869
KLADNO 10,6610,7240,6100,8270,5440,3600,8630,4650,1640,8831,0910,8801,043
KLADNO 20,7850,6760,6050,3170,4800,3550,8710,6780,1950,8601,1371,0451,080
KLADNO 30,5160,6340,6000,3150,4400,4840,7170,6590,3690,8000,9920,8181,071
nad 15000 do 25000 obyvatel0,3150,7180,5900,5370,4500,4031,1990,5190,1571,0271,2840,9580,974
nad 5000 do 15000 obyvatel0,6780,9790,5810,5020,4500,3570,8810,6510,3670,6991,2880,9300,968
nad 2000 do 5000 obyvatel0,7460,6550,5250,4800,4300,4420,4410,4751,1321,2311,4031,8950,503
nad 1000 do 2000 obyvatel0,6830,8310,5120,4780,4350,3210,5090,5141,1291,0391,5371,4300,480
do 1000 obyvatel0,5860,8950,3820,5820,2700,4800,6530,4401,1411,2491,3701,9140,969
KOLÍN1,2170,9260,8410,4790,7350,3790,8640,9501,2250,8991,1291,1230,870
nad 5000 do 15000 obyvatel0,3130,6670,7380,7110,6990,2621,0180,4170,8531,0821,4071,2060,579
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4760,5510,6500,6700,4960,3280,7740,5710,7490,7891,1581,5040,743
nad 1000 do 2000 obyvatel0,8240,7720,6370,6540,5740,4120,7030,9081,1210,8401,2600,9520,569
do 1000 obyvatel0,4380,8190,4070,5980,4590,5480,5320,6641,3091,0051,4071,6790,773
KUTNA HORA0,7620,7520,5660,4400,3700,4691,1110,7850,7420,9701,2110,8710,969
nad 5000 do 15000 obyvatel0,3790,6950,6100,6760,9240,5040,8310,6360,6511,0061,0661,5960,831
nad 2000 do 5000 obyvatel0,3090,7330,5310,2310,6000,3800,4950,6100,6410,8141,0590,8890,560
nad 1000 do 2000 obyvatel0,5110,7270,5500,3130,5910,4490,7120,4950,4560,7591,0561,6070,422
do 1000 obyvatel0,2440,5250,5400,4940,6340,4300,8880,6911,0050,8801,2131,7780,450
MELNIK0,4440,7240,7160,8220,7350,4820,6380,4990,3740,8321,0501,7240,770
nad 15000 do 25000 obyvatel0,6030,5780,3980,4570,5640,5021,2070,6130,8290,9811,3331,3500,536
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4720,4680,2360,6500,4180,3490,4160,5151,5170,9331,3232,1350,455
nad 1000 do 2000 obyvatel0,5230,5640,7620,6400,6470,4350,4650,6981,0691,0641,5251,5100,748
do 1000 obyvatel0,3740,7350,6350,4950,4550,3730,7810,6271,2571,0741,4512,0980,541

Středočeský kraj

MLADÁ BOLESLAV1,4691,9251,2180,8960,9250,9500,8911,3070,9690,8851,3090,9710,823
nad 5000 do 15000 obyvatel0,7100,7000,9040,9020,8320,2580,7560,5150,6090,9261,1741,7760,415
nad 2000 do 5000 obyvatel0,7800,5890,8640,8900,7120,2220,6751,0041,1590,9491,4071,5760,534
nad 1000 do 2000 obyvatel0,7200,7420,7140,9390,7050,3510,4850,7350,4340,8171,6862,7660,408
do 1000 obyvatel0,4870,4890,6890,4970,6800,5760,5910,8821,1540,9211,5041,6930,212
NYMBURK0,4070,7090,7210,2920,2630,2710,5290,4940,2680,8111,0830,9530,553
nad 5000 do 15000 obyvatel0,5340,7020,6410,7780,6290,2850,7610,7680,8990,9911,6041,4680,720
nad 2000 do 5000 obyvatel0,7110,7660,3610,8210,6120,6130,7610,7921,2700,8501,0501,3971,146
nad 1000 do 2000 obyvatel0,6060,8300,6870,8240,6050,4290,8660,9030,8490,7901,2321,5310,864
do 1000 obyvatel0,3230,5890,6870,6930,5600,5040,5850,7100,7750,7601,2852,0070,326
PODĚBRADY 10,3890,8800,8230,9420,8230,2921,2780,8160,6711,1371,3321,0451,210
PODĚBRADY 20,5260,8210,8200,9400,8200,3050,9380,7970,9621,2381,1460,8580,956
Praha-východ
nad 15000 do 25000 obyvatel1,6131,1711,2681,4221,2570,4681,0670,9960,9071,2041,7582,9640,990
nad 5000 do 15000 obyvatel0,9441,0271,3561,2911,0730,3161,1801,1331,3601,6081,8532,4371,239
nad 2000 do 5000 obyvatel0,5760,8941,0560,7561,0380,4100,9130,9602,2831,3781,7652,8890,801
nad 1000 do 2000 obyvatel0,2731,0841,0201,0891,0990,7470,7860,7992,2881,4432,5443,3921,309
do 1000 obyvatel1,0030,8550,7751,0031,0610,5801,2951,0602,1041,4972,1733,0040,752
Praha-západ
nad 5000 do 15000 obyvatel1,2171,3611,1251,0961,1130,2091,2220,8210,5571,2192,1141,6760,966
nad 2000 do 5000 obyvatel0,8491,0621,1190,8161,1010,2590,9331,2262,3481,4382,3262,8560,802
nad 1000 do 2000 obyvatel0,9191,0111,1051,0161,0500,3560,8700,7632,3971,8282,5402,7230,658
do 1000 obyvatel0,6860,7940,9060,9090,2270,2910,4801,0782,0171,5172,3432,4430,732
PŘÍBRAM0,4850,8780,8050,7680,8990,7890,6790,8000,8500,8991,1141,1690,653
nad 5000 do 15000 obyvatel0,4830,8130,6560,8200,9150,5580,7540,7821,2551,0041,2832,0600,573
nad 2000 do 5000 obyvatel0,6410,6460,6260,4920,7200,3000,6000,5370,7500,9031,0931,5720,533
nad 1000 do 2000 obyvatel0,4980,6810,6040,7110,4230,3890,4150,3631,2960,9301,3321,4480,333
do 1000 obyvatel0,4830,7540,8120,9030,6330,5000,9000,6951,6181,0701,5181,8780,591
RAKOVNÍK0,6830,9470,7740,9160,9030,2110,7370,7980,4701,1171,1001,0510,629
nad 5000 do 15000 obyvatel0,4210,5630,6200,2000,7900,4100,2841,0121,0440,7321,1641,6150,743
nad 1000 do 2000 obyvatel0,4370,6610,6500,3990,4120,3750,5960,7520,8650,7891,1191,5990,676
do 1000 obyvatel0,3830,4700,5670,3960,2570,4690,3660,6140,7300,8451,1311,0150,399

Jihočeský kraj

ČESKÉ BUDĚJOVICE 10,8021,1470,7200,7150,6890,1771,6071,1890,3761,0071,6791,0870,890
ČESKÉ BUDĚJOVICE 20,8780,7380,7150,5090,6890,1730,9090,5790,5000,9050,9711,4080,680
ČESKÉ BUDĚJOVICE 30,7770,7690,7100,6760,7700,5190,9530,6320,2900,9251,0661,1221,056
ČESKÉ BUDĚJOVICE 40,7340,8560,7050,5000,6800,3190,8500,4930,4000,8040,9981,3170,660
nad 5000 do 15000 obyvatel0,6990,6320,6650,5270,2590,2000,6950,5840,6580,7910,8680,8740,527
nad 2000 do 5000 obyvatel0,5290,5190,5850,7190,3840,3240,7210,5950,4320,7501,1891,2980,542
nad 1000 do 2000 obyvatel0,5500,4921,2350,4690,4760,4230,4670,8200,5000,7701,1001,3430,520
do 1000 obyvatel0,6700,3960,7120,5400,4860,3560,5050,7770,5640,9711,2581,5010,628
ČESKÝ KRUMLOV0,6201,1120,8930,9060,3510,7810,5010,7090,5990,9181,1870,8990,571
nad 5000 do 15000 obyvatel0,56í0,9320,8290,4020,7500,3030,4411,1680,5210,7330,9770,9940,485
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4520,6480,8190,2020,6540,2760,4150,5760,9090,7511,0401,3570,407
nad 1000 do 2000 obyvatel0,4990,6790,4660,3470,1000,3430,6680,6070,6190,5980,9351,5050,420
do 1000 obyvatel0,3590,7900,7850,3090,1670,3920,4670,4940,5500,6270,9381,1390,557
JINDŘICHŮV HRADEC0,4800,7210,8201,5650,6700,2170,9600,7220,1301,1531,0761,3970,596
nad 5000 do 15000 obyvatel0,3120,7450,6390,6130,6320,3200,6590,5570,2010,9580,9361,3900,761
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4710,5840,6240,3760,6170,3190,4600,5420,3110,6791,0391,1880,460
nad 1000 do 2000 obyvatel0,4710,6400,5510,5230,6960,2600,7261,0290,7210,9161,0381,0990,489
do 1000 obyvatel0,3520,4610,5420,3090,3290,3450,4200,6340,4230,5991,0430,7260,440
PÍSEK0,4110,6590,6030,5900,5310,3000,6290,6450,8641,2121,0361,1300,637
nad 5000 do 15000 obyvatel0,3520,7300,6010,5820,5820,2310,6890,5080,7540,7931,0150,7660,607
nad 2000 do 5000 obyvatel0,3890,3790,6170,6250,5510,1720,5180,5690,9090,8310,9930,9640,445
nad 1000 do 2000 obyvatel0,3280,5170,5490,5630,5340,4070,5080,6680,4870,8451,1581,1380,622
do 1000 obyvatel0,3270,4380,3160,4150,5230,4150,4850,7330,9100,9661,2081,4220,650
PRACHATICE0,6550,5770,6360,3460,5410,3390,7790,3380,6090,8170,8061,5490,389
nad 5000 do 15000 obyvatel0,3900,5930,6050,6080,3060,2560,4500,4340,2230,7620,8011,0040,336
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4330,3370,7240,6240,5940,3110,6100,4451,1760,7060,9050,8660,336
nad 1000 do 2000 obyvatel0,6920,4500,7120,4740,5710,4130,3530,8850,4170,7841,1651,4670,396
do 1000 obyvatel0,3790,6040,5040,1370,4610,3940,4130,4790,3950,6701,1261,1550,314
STRAKONICE0,5f00,7780,8990,4130,8820,6020,4470,5040,4671,0430,9231,0760,873
nad 5000 do 15000 obyvatel0,4200,5890,7360,5440,6430,1260,7390,6190,2070,8000,9571,3770,621
nad 2000 do 5000 obyvatel0,6210,5410,5110,4560,5090,4620,5170,6870,2460,5700,8861,2200,608
nad 1000 do 2000 obyvatel0,4650,5060,5080,5870,4900,4360,3250,5480,5750,6210,9911,1460,270
do 1000 obyvatel0,5270,5270,3970,3100,6350,3740,3140,6140,6940,5821,0571,2160,349
TÁBOR0,6480,6960,7460,3120,7200,2020,8981,3870,4201,1531,1351,3160,741
nad 5000 do 15000 obyvatel0,7160,6990,6150,7000,7030,2740,7101,1090,9930,9891,0811,2461,034
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4360,9250,5960,7690,7740,3660,3360,6520,5940,8360,9341,6260,466
nad 1000 do 2000 obyvatel0,6080,4350,3720,5170,4920,3330,3730,7041,5140,6671,1111,6930,393
do 1000 obyvatel0,5860,5150,5340,3890,6420,3800,5820,7930,9100,7741,1261,6570,519

Karlovarský kraj

CHEB0,4820,6190,4460,4820,5200,2710,8680,5340,3320,7430,9741,1300,880
nad 5000 do 15000 obyvatel0,5090,4480,5620,7140,3040,1700,5680,5020,8990,6880,8751,1500,641
nad 2000 do 5000 obyvatel0,2910,4630,5850,4970,5620,3810,3940,3450,2550,6010,8700,8910,650
nad 1000 do 2000 obyvatel0,3730,4100,5300,1660,4650,1710,5420,6630,4410,7130,8490,5680,581
do 1000 obyvatel0,3010,8060,5110,5590,7680,3420,3080,5751,1010,6320,9691,4700,350
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 10,5800,5870,3740,4800,5800,2451,1800,7930,3520,7030,9330,9401,008
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 20,4950,4730,4500,4400,5500,1620,5760,6280,3500,8210,9980,9270,684
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 11,1221,0100,7190,4580,3420,2000,7000,2930,6960,9240,6591,0280,588
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 20,3560,7230,7100,1680,8310,1700,6600,3200,4030,7850,7981,1230,583
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 30,2080,2840,7000,1600,6000,1500,5300,2860,6670,8080,7120,5970,350
KARLOVY VARY 10,5721,5880,8380,7380,7520,4830,9630,6890,3900,8921,9571,6971,721
KARLOVY VARY 20,3871,1150,8350,7790,3880,4000,6680,3610,4640,8931,0841,1141,072
KARLOVY VARY 30,6541,5370,8320,7740,4200,5110,5680,7610,4200,7041,0331,2211,145
KARLOVY VARY 40,5490,8850,8300,9080,5350,1830,6470,4990,2590,6790,8971,0290,721
nad 15000 do 25000 obyvatel0,4240,7050,8260,7390,8070,6850,7400,4730,3010,7131,0190,6790,681
nad 5000 do 15000 obyvatel0,5410,4840,7520,7480,7630,3130,7920,4190,2670,6920,9890,9110,690
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4460,4890,4780,5750,7410,3120,5950,4280,1470,6650,7081,2330,524
nad 1000 do 2000 obyvatel0,8090,6020,5420,6170,6170,4560,4160,4510,6560,6240,9021,7320,710
do 1000 obyvatel0,7750,6110,6130,3970,5940,3400,4850,6380,6110,8040,9391,0820,506
JÁCHYMOV 10,3630,3870,3210,3670,4250,2920,2440,3720,2020,3990,5750,9160,517
JÁCHYMOV 20,2800,4200,3200,3600,4200,2900,2200,3700,3100,3700,5900,9100,350
SOKOLOV0,7430,6930,7140,2260,3070,3850,7690,9010,5810,7010,7840,7230,478
nad 15000 do 25000 obyvatel0,4330,5710,5730,5560,5450,3090,5590,6580,6590,6420,7310,7740,438
nad 5000 do 15000 obyvatel0,3580,5940,5280,4560,5640,2290,5390,4240,9430,6000,7550,9300,450
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4150,5160,3930,4680,5370,1340,4760,3770,3630,5710,7430,9920,370
nad 1000 do 2000 obyvatel0,3550,3970,5710,4930,5060,2480,4790,4340,2640,5440,9101,3510,488
do 1000 obyvatel0,3190,5690,5630,4210,4850,2650,8900,4950,4600,6430,9750,9470,370

Plzeňský kraj

DOMAŽLICE0,4690,8240,6250,7210,5440,3971,0030,6521,5330,9240,9751,1130,762
nad 5000 do 15000 obyvatel0,5210,5470,6070,5020,5970,3910,5630,7490,9040,7610,9391,0770,630
nad 2000 do 5000 obyvatel0,5850,5910,5770,4110,5720,5000,4310,5380,9410,8331,0381,5890,342
nad 1000 do 2000 obyvatel0,2070,7310,5160,4960,5220,3650,3740,6460,4190,7340,9031,0670,417
do 1000 obyvatel0,2590,5140,4230,3510,1960,3500,4460,6100,5730,5571,0211,1060,399
KLATOVY0,9880,9160,6440,7480,8940,2570,8680,9860,4911,0230,9541,3240,606
nad 5000 do 15000 obyvatel0,4360,7921,0620,3950,8890,2610,5660,5981,2410,9291,2241,7760,865
nad 2000 do 5000 obyvatel0,1621,0400,8720,8730,8790,3090,6671,0150,7590,8591,0031,9470,517
nad 1000 do 2000 obyvatel0,4260,7210,8140,8790,7840,4170,4590,6920,7810,8041,1941,2630,453
do 1000 obyvatel0,5680,5630,2340,4340,7920,2730,4530,6041,1180,8761,3191,4620,770
PLZEŇ 10,5080,8560,7380,7770,6990,4121,2220,8410,3821,0831,1930,7880,923
PLZEŇ 20,6340,8150,7200,6840,5820,2280,9360,8910,4791,0381,0071,2010,893
PLZEŇ 30,8320,5270,7090,7270,5900,4410,8930,8910,6340,8580,9201,0980,447
Plzeň-jih
nad 5000 do 15000 obyvatel0,4290,6370,7590,7530,4420,3710,7260,5760,7080,7910,9991,5260,671
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4520,6750,7470,4240,3910,3350,7500,7250,7080,8931,0541,8670,674
nad 1000 do 2000 obyvatel0,6850,4240,7230,4530,4630,5650,6070,6480,9410,6411,1251,1200,713
do 1000 obyvatel0,7860,4490,6510,6010,4520,4610,6690,6040,8091,0421,1471,4340,533
Plzeň-sever
nad 5000 do 15000 obyvatel0,7130,8500,7380,7150,7110,4110,4390,7240,2460,7570,9191,5630,582
nad 2000 do 5000 obyvatel0,3510,4690,7150,7340,7020,3210,4860,5090,3310,7791,1181,2390,410
nad 1000 do 2000 obyvatel0,5370,3830,6870,7140,5450,3740,3490,6270,2850,7501,1101,2230,537
do 1000 obyvatel0,1960,5970,6720,7650,2850,2810,4110,4530,7240,8921,1131,2740,316
ROKYCANY0,4020,5900,6020,7490,6150,3290,3751,1100,8060,9601,1721,4100,561
nad 2000 do 5000 obyvatel0,5390,5630,8310,3520,7050,2490,4380,6170,9320,9751,2581,7100,730
nad 1000 do 2000 obyvatel0,4210,4740,4400,7000,6970,5680,9470,4590,8041,0361,0961,6240,474
do 1000 obyvatel0,5050,5310,5930,5620,9700,4910,6460,7431,0041,1861,2801,4570,416
TACHOV0,5110,7290,6060,5340,6220,3730,5300,7940,7480,6990,8000,5870,558
nad 5000 do 15000 obyvatel0,3670,5010,5830,5510,2470,2920,5530,3640,4660,8190,8511,0790,670
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4640,6720,5530,3710,5020,3130,4600,7200,4720,5290,6511,1060,463
nad 1000 do 2000 obyvatel0,4520,5880,5180,2280,4870,2870,2990,6990,6870,5960,8071,3280,397
do 1000 obyvatel0,4340,4640,6400,4540,4280,5600,4280,8280,5370,7180,8771,3440,347

Ústecký kraj

DĚČÍN0,3380,5740,5160,5450,2830,3250,5910,5530,3920,7640,7750,7060,423
nad 15000 do 25000 obyvatel0,4230,6950,4850,5800,4810,1590,4510,4120,6050,8310,8011,3640,440
nad 5000 do 15000 obyvatel0,3310,4100,4800,6360,4390,2180,4350,5360,4570,6380,8380,8940,300
nad 2000 do 5000 obyvatel0,8430,3890,4800,4550,4700,3720,5930,5510,3950,7660,7791,9950,463
nad 1000 do 2000 obyvatel0,4650,1250,4670,3010,4580,1930,5530,4930,1700,6540,8831,2300,300
do 1000 obyvatel0,5430,6510,4510,6100,4230,3410,4360,5380,5270,7921,0531,0100,287
CHOMUTOV0,7060,2860,7560,7310,7120,2900,6010,8030,5800,7960,9440,7450,535
nad 15000 do 25000 obyvatel0,2500,3060,7000,5480,7400,5470,5160,3930,4640,7050,8850,9310,387
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4150,3620,5810,6130,6810,2250,4240,2040,5130,4910,6770,7090,401
nad 1000 do 2000 obyvatel0,5800,3180,5560,5450,6800,3010,5260,6310,5450,6410,7010,6840,366
do 1000 obyvatel0,4860,5440,5500,1160,5530,2070,1200,5440,4830,7500,8410,9880,548
LITOMĚŘICE0,6430,7150,7190,8910,4190,3270,7991,0000,3671,0090,9521,2980,978
nad 5000 do 15000 obyvatel0,5540,6600,3430,4790,6910,3440,5270,6980,3170,7541,0221,2680,745
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4390,5130,6000,6370,5750,2970,5660,5390,3710,6270,9671,0950,420
nad 1000 do 2000 obyvatel0,6390,5760,5320,5830,5100,4420,5500,7080,8080,7330,9681,6600,434
do 1000 obyvatel0,7690,6540,6360,4910,3540,5980,4750,7340,8540,6930,9921,1670,241
LOUNY0,7770,7320,6091,1260,5440,5900,6740,7170,9020,7761,2971,0620,570
nad 15000 do 25000 obyvatel0,5920,7410,6050,6080,5700,2070,7650,2840,5900,8280,7331,0610,614
nad 5000 do 15000 obyvatel0,5280,6960,5920,5160,5690,2400,5590,5280,5990,7770,6970,9780,592
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4210,2920,5530,5270,5310,2430,7220,4850,5090,5580,7330,9870,478
nad 1000 do 2000 obyvatel0,3170,4340,5360,5200,4900,3760,7710,3940,5680,6260,8571,1840,474
do 1000 obyvatel0,5300,4250,4860,5450,4220,3340,3410,4940,8540,6600,8841,0710,342
MOST 10,8300,5930,7110,4270,6910,4120,9560,8170,6650,8691,4191,3580,510
MOST 20,8300,7150,7050,3600,6850,4100,4901,0810,6530,9311,1611,4740,602
MOST 30,6640,3370,7000,4200,6800,4050,3020,5310,6600,4191,4801,1010,510
nad 25000 obyvatel0,2400,5050,7000,6900,6900,3241,0790,2950,2210,6761,2441,1140,610
nad 5000 do 15000 obyvatel0,6170,4590,6870,6750,6830,3530,9340,8840,3100,6160,8500,6800,556
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4530,4670,6710,6150,6100,3230,6610,8200,2940,4790,7780,7200,604
nad 1000 do 2000 obyvatel0,4750,2971,0370,4650,5850,2050,7950,7640,4520,4370,8220,7890,490
do 1000 obyvatel0,6150,6180,4210,5680,5110,4070,5850,4560,8590,3910,8870,9610,473
TEPLICE0,5630,7390,6920,4590,5800,2490,5590,5000,4530,6720,9401,2480,548
nad 15000 do 25000 obyvatel0,7900,5650,6700,6480,6000,3060,6270,2350,2660,6210,7190,8280,358
nad 5000 do 15000 obyvatel0,4450,4290,7630,3840,5750,2550,5990,6460,5880,5780,9381,0730,331
nad 2000 do 5000 obyvatel0,5300,6130,5450,4840,5350,2900,6230,4690,7310,6941,0220,6950,347
nad 1000 do 2000 obyvatel0,4980,3290,5850,2100,5200,2520,7230,5270,2050,5510,9440,9160,347
do 1000 obyvatel0,5480,5660,5800,5310,4910,2070,2580,5870,5790,6370,8691,2170,310
USTI NAD LABEM 10,5770,6520,6620,2810,4440,3120,6520,5820,2220,7560,8091,0860,748
ÚSTÍ NAD LABEM 20,4650,7330,6600,3090,5110,3100,6780,7000,4820,7460,8720,9260,598
ÚSTÍ NAD LABEM 30,7120,6920,6550,2800,4950,3050,5790,8710,5690,6830,6570,6570,446
ÚSTÍ NAD LABEM 40,3970,7890,6500,2750,4900,3000,6500,7200,4000,6480,8170,7920,411
ÚSTÍ NAD LABEM 50,4000,6900,6450,2720,4860,3000,5850,7000,4000,8380,8061,1000,390
ÚSTÍ NAD LABEM 60,4000,7000,6400,2700,4800,3000,6500,7000,4000,7000,8000,8000,390
nad 2000 do 5000 obyvatel0,6710,7270,6350,5600,5580,2470,8130,7370,3030,8560,8721,3890,613
nad 1000 do 2000 obyvatel0,6520,6490,5860,5410,5400,3480,6250,5780,5310,8360,5651,6200,389
do 1000 obyvatel0,6110,8070,5160,4730,5180,3400,6200,2470,9580,5811,0011,1310,360

Liberecký kraj

ČESKÁ LÍPA0,3510,6850,6150,5050,6070,2530,8150,6630,5420,8230,8870,7630,467
nad 5000 do 15000 obyvatel0,3910,6350,7160,6530,5980,4080,5900,7080,5180,7020,9321,1180,543
nad 2000 do 5000 obyvatel0,2880,4750,5970,8740,3650,2430,3680,5500,2380,6030,9770,9850,396
nad 1000 do 2000 obyvatel0,6660,8000,3750,2490,3720,3590,1490,4920,5950,7010,9320,9880,467
do 1000 obyvatel0,2860,3690,3970,1030,3310,3010,6210,4770,2090,9341,0481,2790,436
JABLONEC NAD NISOU0,3770,5610,7310,5260,6180,3070,6890,3630,4870,9861,0161,4140,676
nad 5000 do 15000 obyvatel0,3770,6280,7000,6480,6150,2500,6660,3780,3321,1510,9551,0360,648
nad 2000 do 5000 obyvatel1,0270,5070,5350,6650,6000,3200,5110,6680,4200,6711,0050,7120,615
nad 1000 do 2000 obyvatel0,7670,8580,5200,7600,5380,2100,4620,4850,8490,6311,4131,4240,432
do 1000 obyvatel0,5670,6630,5090,9930,7730,3080,8170,6990,5680,6511,2701,7160,615
LIBEREC 10,3240,5130,2820,7510,7470,2571,1451,0680,4500,9400,9271,1421,626
LIBEREC 20,3980,4710,4590,6520,6400,2450,6300,7030,3500,8130,9741,0110,479
LIBEREC 30,4410,5860,5400,6700,6820,3200,7101,0420,4100,7930,9710,9030,828
LIBEREC 40,5120,5620,5140,6430,6200,2600,5801,0580,4100,8041,0691,1710,421
LIBEREC 50,4211,0350,5100,5050,5100,2520,5201,0910,5010,5520,8651,0720,405
nad 5000 do 15000 obyvatel0,5410,5770,6530,2730,6200,3270,6390,2900,3200,8730,8061,1510,438
nad 2000 do 5000 obyvatel0,3230,4460,6470,6080,6040,3201,0000,8540,2460,6240,8011,1650,535
nad 1000 do 2000 obyvatel0,5270,5680,5930,2160,5150,7370,9320,5030,4170,7490,9741,0540,502
do 1000 obyvatel0,2830,7010,5900,3020,2620,2920,6940,4950,4810,9021,0701,5860,450
SEMILY0,5180,6730,6440,6410,6250,3070,6590,6720,1800,8870,9440,7510,498
nad 5000 do 15000 obyvatel0,7180,6010,6400,7960,4230,2940,7000,6590,3460,7471,1651,3930,721
nad 2000 do 5000 obyvatel0,5870,7330,6230,6600,6010,3200,9250,8730,2920,6771,6761,1840,919
nad 1000 do 2000 obyvatel0,2860,9340,8620,5230,5530,4790,7440,5780,8000,7271,0131,5971,734
do 1000 obyvatel0,4040,6460,5450,6130,5470,3360,8330,6520,3530,6891,1131,2671,251

Královéhradecký kraj

HRADEC KRÁLOVÉ 11,0950,7830,5620,8320,5710,2471,0361,2320,6770,9191,0151,3031,135
HRADEC KRÁLOVÉ 20,6680,7410,5620,4400,8070,3450,8240,9970,8421,1491,1271,6170,996
HRADEC KRÁLOVÉ 30,7160,6390,5601,0180,6150,2130,8061,0620,5620,9841,0461,3100,893
HRADEC KRÁLOVÉ 40,6150,2920,5580,6000,6100,1890,7621,0201,1301,1711,1001,1660,562
HRADEC KRÁLOVÉ 50,5490,5190,5550,5400,6050,2340,7600,8870,5591,0201,0271,3810,612
nad 5000 do 15000 obyvatel0,4130,6160,6790,6460,3480,3920,4790,7800,6620,8391,0750,9760,737
nad 2000 do 5000 obyvatel0,6090,6000,5200,6500,5910,5830,7410,3320,3400,7291,0070,8070,688
nad 1000 do 2000 obyvatel0,5530,4340,4970,5510,5780,3220,9110,4890,5690,8351,0231,0400,978
do 1000 obyvatel0,3160,4710,4400,7810,5830,3840,4190,7720,7340,8961,1111,4080,829
JIČÍN0,7170,8820,6450,6470,5600,5751,2860,4750,8051,1870,9421,2920,975
nad 5000 do 15000 obyvatel0,5990,7630,6050,4270,5050,1971,0350,5380,4620,7870,9831,1980,770
nad 2000 do 5000 obyvatel0,3460,3920,5440,4850,3330,3430,6540,4830,3650,7441,0810,9320,668
nad 1000 do 2000 obyvatel0,1320,4540,4210,4700,4870,5500,6050,6270,8840,6311,1811,4370,612
do 1000 obyvatel0,3870,4510,4150,4850,5310,4650,7150,5290,8860,7961,1891,5590,429
NÁCHOD0,5370,7460,6690,4980,6100,7770,9900,6980,6110,7740,8261,4690,733
nad 5000 do 15000 obyvatel0,6490,5300,6131,0810,4150,3840,6130,8080,4740,7370,8481,0970,848
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4490,6520,5110,2920,6390,4090,6230,3930,3160,6430,7351,3030,592
nad 1000 do 2000 obyvatel0,8200,3300,4040,5370,5340,2500,7150,6490,2770,5460,7530,7760,411
do 1000 obyvatel0,3980,5140,3730,3290,4110,3520,4520,4690,7340,6780,9681,1310,604
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU0,2640,4610,7310,7240,4530,2620,6360,3150,2570,6960,7590,7960,822
nad 5000 do 15000 obyvatel0,4910,5690,6290,7030,9010,2510,6930,4620,7400,7560,9521,0940,679
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4770,5280,5530,4220,6470,3920,8180,5390,2200,6880,8601,0270,687
nad 1000 do 2000 obyvatel0,2900,3650,4810,4320,4490,2370,6850,7580,2470,6980,8810,8850,776
do 1000 obyvatel0,3140,4550,4560,2180,1390,2520,3400,3860,4850,6450,9940,8960,360
TRUTNOV0,3020,6080,7200,7680,7410,1660,5360,2880,4990,6100,6840,9660,621
nad 15000 do 25000 obyvatel0,5201,1500,6140,6920,9910,1120,6210,5110,7810,7681,0801,4670,703
nad 5000 do 15000 obyvatel0,4280,5980,5380,2370,6300,2530,7200,3600,4070,8000,9381,1730,459
nad 2000 do 5000 obyvatel0,3580,5090,9920,2610,5450,1390,6640,3010,3370,5871,0420,6260,528
nad 1000 do 2000 obyvatel0,7060,6950,4450,4310,4300,2600,9080,5310,6480,6241,0991,4690,449
do 1000 obyvatel0,2410,6530,6560,4870,1250,2210,5190,3750,5430,6141,0491,2000,510

Pardubický kraj

PARDUBICE 10,4010,6560,5760,5920,7900,2430,4410,4210,4360,7750,8470,8170,624
PARDUBICE 20,5200,7160,5200,5500,6000,2400,4730,8821,0690,7350,7900,4770,713
PARDUBICE 30,4290,5980,5150,5460,6000,2120,4420,5710,4290,6950,7520,7000,559
PARDUBICE 40,6620,6190,5090,5450,6000,2200,4020,3530,4390,5670,7130,4500,608
PARDUBICE 50,5350,4860,4550,5420,6000,2250,4350,4750,8570,5980,6960,8320,612
PARDUBICE 60,4770,5130,5000,5400,6000,2400,4350,4990,4500,5820,6900,4730,500
nad 5000 do 15000 obyvatel0,4250,7200,5210,5750,5940,1520,7340,4850,6290,8151,0700,8490,744
nad 2000 do 5000 obyvatel0,3940,7270,5070,5300,4380,5141,0710,8860,9620,6041,1130,8890,730
nad 1000 do 2000 obyvatel0,5040,6020,4920,3560,4770,4110,6510,5760,4860,7930,9870,7110,653
do 1000 obyvatel0,3150,4010,5350,6790,4730,2660,3960,4320,8030,7981,1051,3040,578
CHRUDIM0,8560,9870,2260,5290,6140,2610,6790,6341,7870,8891,0811,1240,845
nad 5000 do 15000 obyvatel0,7280,5920,6030,1870,5870,1770,7250,4860,6530,7971,0411,1180,692
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4250,4950,4650,2660,5450,3480,7800,5210,4850,6860,9741,0560,732
nad 1000 do 2000 obyvatel0,3470,8810,5120,4660,4180,3000,5690,6180,8300,4400,8951,6460,692
do 1000 obyvatel0,4370,4250,3930,1540,4310,4960,5170,5500,6120,8810,8951,1440,452
SVITAVY0,3610,5710,5330,2890,6150,2950,7020,7040,3400,7970,7260,9640,890
nad 5000 do 15000 obyvatel0,5070,6140,7160,7060,6160,3330,9630,4920,5440,8581,0301,0630,880
nad 2000 do 5000 obyvatel0,3240,4190,3880,4520,4930,3600,5770,4390,2790,6400,7200,8700,426
nad 1000 do 2000 obyvatel0,3110,3200,3860,3640,4720,2570,5440,4220,2390,5370,7211,1610,385
do 1000 obyvatel0,2490,3380,3180,1900,6640,2660,4760,3650,4840,4960,8510,8920,322
ÚSTÍ NAD ORLICÍ0,2510,5870,6230,5640,5500,3530,2420,4450,5810,9220,8210,9340,858
nad 15000 do 25000 obyvatel0,5840,8190,5450,5470,5500,3980,4460,4120,7730,7530,7350,7850,806
nad 5000 do 15000 obyvatel0,4140,5460,5720,5040,5480,2410,8300,5170,4050,8510,9201,0720,703
nad 2000 do 5000 obyvatel0,3400,3620,3500,3430,3400,2780,2630,3770,2080,5070,6590,7110,604
nad 1000 do 2000 obyvatel0,5500,4390,4210,4430,4270,3330,5420,6300,7340,5630,7761,4070,456
do 1000 obyvatel0,2520,4290,4500,5520,5120,2070,5910,4100,4300,9140,9091,0940,290

Vysočina

HAVLÍČKŮV BROD0,4940,7030,5420,5100,7250,1980,8610,9660,5340,9681,0851,2251,019
nad 5000 do 15000 obyvatel0,8920,7160,4820,6080,6720,2440,8910,5910,5020,7691,0551,1110,834
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4100,5290,4370,2290,5980,1300,6170,2960,2590,6320,8321,2650,826
nad 1000 do 2000 obyvatel0,3440,5510,4290,2800,5700,2320,6930,6400,7831,0690,8431,6680,993
do 1000 obyvatel0,3250,6260,4170,2930,5450,2520,9180,7311,1080,6370,9871,4440,751
JIHLAVA 10,5990,7300,6560,6100,5700,1290,9540,5220,4840,9471,0240,9140,778
JIHLAVA 20,6740,4810,5850,7150,5600,1890,7000,6140,5221,0000,7080,9480,578
JIHLAVA 30,5900,5830,6400,6450,5500,3690,8100,4190,4950,7130,9101,3320,826
nad 5000 do 15000 obyvatel0,3830,7550,6440,3190,3850,3870,6380,6060,9540,6610,9571,0450,569
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4340,5860,5720,5580,5500,3760,5290,4890,7520,6280,8231,1550,517
nad 1000 do 2000 obyvatel0,2100,5460,5350,5070,5300,2000,7630,5700,6180,7961,1521,1010,511
do 1000 obyvatel0,5230,5200,4170,4210,3860,4190,3560,7590,6510,7161,0851,0880,654
PELHŘIMOV0,7401,3360,6200,6010,6110,3200,9470,5050,8771,1231,0471,1601,080
nad 5000 do 15000 obyvatel0,3190,5300,3190,5400,4880,1830,5880,3950,4660,7260,9131,4590,588
nad 2000 do 5000 obyvatel0,3130,3580,4600,6800,5810,1730,3400,3600,5090,5290,8361,0890,772
nad 1000 do 2000 obyvatel0,2130,3090,4710,6750,5600,5250,3760,4530,6940,7040,8821,1840,593
do 1000 obyvatel0,4660,3250,3670,3850,4890,5050,5970,6800,3650,4571,0491,4140,461
TŘEBÍČ0,7650,8220,7531,2770,5510,2480,5490,6000,5170,9120,9960,7520,610
nad 5000 do 15000 obyvatel0,4960,6030,6320,2860,3860,2960,6450,5250,3890,6340,8851,2770,596
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4520,6940,7200,5120,5050,2090,2970,4740,3180,7010,8400,6630,397
nad 1000 do 2000 obyvatel0,5630,4610,6410,3880,9630,3240,4460,5050,4850,5300,7360,8920,352
do 1000 obyvatel0,3160,4210,6540,2650,5030,2150,3720,4160,7570,5470,8301,0060,318
ZDAR NAD SÁZAVOU0,5480,4220,5680,5600,8260,3060,5600,5110,4810,9050,9481,0330,708
nad 5000 do 15000 obyvatel0,4010,6780,8280,6270,5550,2880,6600,6410,4680,7570,8360,9380,637
nad 2000 do 5000 obyvatel0,6690,3110,5500,6100,5880,1590,6180,5960,5990,7461,0271,3470,498
nad 1000 do 2000 obyvatel0,3580,5770,9770,5630,4880,3260,5200,4460,3180,7831,0911,4860,622
do 1000 obyvatel0,2770,3540,5300,5410,4880,2680,5550,4660,4110,7220,9241,2190,728
Jihomoravský kraj
BLANSKO0,3430,6321,0470,4760,5020,1231,5170,2870,8341,0740,9581,1201,122
nad 5000 do 15000 obyvatel0,4630,7070,8610,5570,3010,4180,8720,4901,0660,8531,0091,0780,425
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4940,4530,5650,5500,3370,2890,8070,5490,5550,7460,9431,7530,525
nad 1000 do 2000 obyvatel0,4040,6240,5470,6380,4800,3760,5700,6120,3700,6731,2201,1720,575
do 1000 obyvatel0,4790,5000,8310,3270,4490,3110,6190,4130,7160,7891,1941,5360,527
BRNO 11,0030,9660,8400,7701,0730,5291,0970,9670,3861,8221,4310,7150,938
BRNO 20,7890,7980,8200,7410,5420,5390,9761,1680,2481,5301,4740,7821,308
BRNO 30,8070,8020,5600,7520,5810,2891,2490,8070,5881,3671,6270,9371,336
BRNO 40,6441,1110,5400,6100,7770,2910,7360,6310,6741,2131,4600,9341,022
BRNO 50,6520,7220,5400,9010,4140,2490,9720,7550,2631,3511,3910,7161,396
BRNO 60,3351,3150,5720,4850,5290,2080,9850,4980,4251,3661,2961,4431,030
BRNO 70,9220,5740,9460,7040,8920,7280,7100,6270,5451,4421,4200,8340,812
BRNO 80,8230,9820,7020,7510,8500,4150,4011,1890,5111,5861,3411,0970,701
BRNO 90,7801,0720,6900,7180,7850,3401,0730,9140,6490,9781,1190,6860,620
BRNO 100,4200,5200,6100,6050,6080,1600,4940,5240,3640,9121,3371,5780,947
BRNO 110,5060,8870,6500,6200,6200,3360,9090,3700,7921,1121,3191,2880,706
BRNO 120,5200,8640,7250,6800,6250,3500,5200,9820,5860,8441,1520,7270,603
Brno-venkov
nad 5000 do 15000 obyvatel0,6430,6940,7240,2660,6240,2170,8990,8550,8340,8541,1771,1790,944
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4430,4950,5310,5690,4350,3370,7430,5590,5940,7001,2381,0960,862
nad 1000 do 2000 obyvatel0,6720,6290,5300,4090,5730,2650,4870,6550,7401,0001,3831,3900,845
do 1000 obyvatel0,5300,4660,5530,8830,5780,2660,4610,7500,7700,9911,4281,4850,620
BŘECLAV0,6440,7850,7370,1530,7050,2780,4380,6030,7890,7731,0020,7130,628
nad 5000 do 15000 obyvatel0,4740,6370,6470,3600,5300,4780,7540,5670,3330,7421,1891,0970,457
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4260,4640,2600,5190,8610,3960,7160,5010,4960,5520,8901,0611,088
nad 1000 do 2000 obyvatel0,3860,4770,2910,3570,6300,3870,2990,5230,3070,7670,9610,8990,613
do 1000 obyvatel0,3090,6070,4550,5960,5900,4590,4710,7610,6710,6331,0011,5450,415
HODONÍN0,3960,5460,6170,5100,2630,2750,6830,5550,6400,7641,0470,6850,709
nad 5000 do 15000 obyvatel0,6160,5850,4770,5000,4500,2750,8610,5210,3330,8071,0650,8570,670
nad 2000 do 5000 obyvatel0,3260,4600,4590,1630,2700,2490,4220,4150,2880,7380,8091,3310,512
nad 1000 do 2000 obyvatel0,2680,4570,4450,4500,4540,1770,5330,4790,3070,4170,8111,0970,540
do 1000 obyvatel0,2430,4680,4500,1510,4050,4700,5180,6170,7110,5290,8550,8710,665
VYŠKOV0,5300,6500,6800,6270,6280,2670,9350,8330,4260,9440,9711,1320,851
nad 5000 do 15000 obyvatel0,5340,5780,6510,4960,6500,3950,2730,5610,5780,7531,0630,9510,546
nad 2000 do 5000 obyvatel0,3520,2840,6030,5640,6420,2300,4670,4250,6010,8101,0570,8550,428
nad 1000 do 2000 obyvatel0,4720,3760,4150,4200,5450,4810,6640,5460,5910,6571,1331,7810,357
do 1000 obyvatel0,4590,5400,5140,4100,5680,3000,4970,5680,8380,7001,0871,5360,536
ZNOJMO0,5720,5350,8060,5390,4030,4150,7310,4290,2770,9861,0300,7180,911
nad 5000 do 15000 obyvatel0,5570,1980,4100,5500,1510,1140,6680,2270,4400,8390,6480,5030,910
nad 2000 do 5000 obyvatel0,3910,5930,4930,4500,4200,5590,3420,3270,4450,7390,8631,1870,696
nad 1000 do 2000 obyvatel0,3330,4110,4720,3760,4100,3910,6570,5510,9010,6450,8811,0670,636
do 1000 obyvatel0,3920,4910,4600,4870,3070,3140,4290,5160,6680,8230,9051,4790,407

Zlínský kraj

KROMERIZ0,5050,6890,6260,3640,7850,1891,0070,6300,6140,9211,0160,7760,959
nad 5000 do 15000 obyvatel0,4850,5540,5470,4350,6640,1910,6750,4710,4470,7961,0240,9770,868
nad 2000 do 5000 obyvatel0,3370,5000,8360,2420,5400,2510,7110,4410,5460,8040,9031,2450,941
nad 1000 do 2000 obyvatel0,4140,6520,4700,6100,5910,1471,3940,3770,2620,6480,9091,2100,436
do 1000 obyvatel0,3160,3930,4500,3300,6420,2790,7100,4520,9600,6060,8591,2230,677
UHERSKÉ HRADIŠTĚ0,6341,0660,6840,6150,7480,3431,0680,8960,3401,1231,1710,8590,955
nad 15000 do 25000 obyvatel0,5780,7950,7690,6410,6250,2640,5340,8360,6131,0721,0680,8290,881
nad 5000 do 15000 obyvatel0,7831,2400,6480,6330,6250,3900,9760,9670,6430,7791,2700,7320,769
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4560,6800,6300,6100,5580,2680,7600,5670,4850,6670,9551,4400,656
nad 1000 do 2000 obyvatel0,6080,6180,5771,0211,2890,2411,0160,6080,7530,9511,0540,9410,495
do 1000 obyvatel0,7030,4170,4350,5090,4380,3710,8210,7281,2330,9201,1411,3950,420
VSETÍN0,3010,5370,5030,5390,6240,3450,8810,3400,3350,8710,9740,8690,562
nad 25000 obyvatel0,5900,4690,4950,4470,1290,3720,8390,3840,2240,8400,9031,2120,660
nad 15000 do 25000 obyvatel0,7180,7650,5570,5660,5610,6610,7340,5740,5141,3251,0851,3060,742
nad 5000 do 15000 obyvatel0,2690,5180,4910,4080,4530,3930,4320,6340,1320,7521,0460,9430,349
nad 2000 do 5000 obyvatel0,3270,4550,4960,4870,4800,5540,5460,4870,5300,6881,0361,1340,389
nad 1000 do 2000 obyvatel0,5560,6570,5600,6080,2900,2730,3380,4260,4510,4290,9651,0640,356
do 1000 obyvatel0,3880,5580,5450,4910,4800,2020,5470,4250,2570,4171,0070,8460,330
ZLÍN 10,6410,8020,7440,6110,6170,4531,0680,3960,4591,2671,4861,1620,982
ZLÍN 20,5680,5870,7000,7200,5050,1760,9750,3860,3341,0191,0371,0480,921
ZLÍN 30,4240,6240,7000,7200,3100,3480,6930,5130,7601,2241,0881,2550,902
nad 15000 do 25000 obyvatel0,4530,6100,3430,3740,5180,1420,6000,3480,3990,9531,2620,8130,717
nad 5000 do 15000 obyvatel0,3960,6150,5650,4910,4300,3520,6040,6810,6870,9490,9291,0610,700
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4040,5190,7020,2600,5160,3770,5930,5140,6200,9590,9870,9070,448
nad 1000 do 2000 obyvatel0,6460,5310,4050,3050,4000,3870,2800,4720,3490,8351,1761,0120,404
do 1000 obyvatel0,3960,4080,5500,3330,9040,4210,2750,5890,3150,8711,1260,9250,498
LUHAČOVICE 10,5541,2010,6990,4891,0120,2921,1900,9440,8901,0011,1030,9140,747
LUHAČOVICE 20,5201,0620,6900,4891,0100,2901,0150,9400,7100,8500,7160,6950,640

Moravskoslezský kraj

BRUNTÁL0,3560,4990,5470,2720,3490,3030,5020,2530,3250,6140,7000,7900,483
nad 25000 obyvatel0,6450,6010,4600,4400,5300,1040,6030,3260,8640,7210,6580,7980,506
nad 5000 do 15000 obyvatel0,3030,3500,4450,2960,4320,4010,4600,2490,1510,4250,4450,5200,271
nad 2000 do 5000 obyvatel0,7410,6160,6650,5910,4140,3170,3090,5000,3620,5010,6130,5780,445
nad 1000 do 2000 obyvatel0,3450,4780,4800,3010,5150,3190,1860,4900,5780,4820,6860,8530,373
do 1000 obyvatel0,2250,5280,1970,3000,4620,2780,4000,3370,3300,4400,6480,9020,332
FRYDEK-MISTEK0,6020,7950,6290,6271,0510,4420,6050,4480,6790,9740,7651,1330,578
nad 25000 obyvatel0,4290,9540,6100,4930,5900,3450,3730,3900,3450,6980,6780,8930,403
nad 5000 do 15000 obyvatel0,5020,5100,4690,4980,3950,3220,7130,4560,5660,6420,8111,0800,545
nad 2000 do 5000 obyvatel0,3300,5550,4770,2660,5130,2691,0130,5100,4180,5600,9191,6790,937
nad 1000 do 2000 obyvatel0,3430,4440,3950,7530,3510,3520,6410,3470,4770,6710,9461,6290,385
do 1000 obyvatel0,3470,5070,5160,5690,3980,3300,4070,4370,7310,8151,0561,5240,552
KARVINÁ0,4190,6600,5500,7760,5600,2500,3650,2590,7600,6810,6650,9010,349
nad 25000 obyvatel0,3900,5730,4960,4130,1210,2060,4380,3870,3390,6790,7110,9080,468
nad 15000 do 25000 obyvatel0,4110,3950,3900,2760,3030,1600,4290,3520,3250,5670,5941,0260,360
nad 5000 do 15000 obyvatel0,4360,4530,4740,3200,3490,3010,4810,2900,4360,5040,6971,4490,310
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4310,4730,4620,5630,5070,3260,4120,4760,4990,6360,7921,0540,324
nad 1000 do 2000 obyvatel0,8320,4360,4100,3100,5430,1310,3210,2490,4470,6530,8211,0660,315
do 1000 obyvatel0,5080,3010,3050,3080,5000,3470,3210,3500,5000,7450,7461,4930,300
HAVÍŘOV 10,6700,5970,4770,5040,4680,3110,4250,4160,2920,6930,5420,8360,590
HAVÍŘOV 20,3460,5380,5190,4050,4600,2790,3980,3810,3880,6470,6590,7200,509
HAVÍŘOV 30,7640,4860,4700,5000,4500,2800,3150,5820,1470,7240,5260,6590,458
NOVÝ JIČÍN0,5490,8830,6740,4040,4340,3540,5670,3050,4170,8810,7960,8440,545
nad 15000 do 25000 obyvatel0,4330,5280,5690,5480,5550,5310,7370,4440,6100,8610,8051,0320,586
nad 5000 do 15000 obyvatel0,4990,6840,6570,4890,5110,3760,4070,4630,4760,5790,7011,0750,313
nad 2000 do 5000 obyvatel0,7080,7500,6430,4150,6070,2510,3290,7280,1350,7540,9051,2340,791
nad 1000 do 2000 obyvatel0,3040,4390,4310,3150,3020,3020,1840,5710,2420,8030,8781,0750,407
do 1000 obyvatel0,3540,5230,4170,3790,4560,2330,2230,4780,3460,6030,8851,1580,298
OPAVA 10,8611,4040,7350,6970,6810,2801,1581,0110,5201,9080,7180,8981,178
OPAVA 20,6971,2250,7250,5270,6400,2391,3280,6380,4681,0710,9500,9801,057
OPAVA 30,7380,6090,7100,6250,6350,2751,0500,7870,5151,1710,7460,7200,737
OPAVA 40,7290,3320,7000,5580,6620,2501,0350,6290,4640,8430,7621,0660,600
nad 5000 do 15000 obyvatel0,5780,8230,7080,6570,8630,4710,5330,7940,5450,7700,8201,0050,481
nad 2000 do 5000 obyvatel0,3450,5360,5750,5010,8480,2080,9880,5320,5070,7100,8201,2570,451
nad 1000 do 2000 obyvatel0,5710,9260,6530,5910,5860,2180,6080,8590,6410,5340,8120,9440,527
do 1000 obyvatel0,5770,5980,5210,4260,4090,2780,5230,8210,8510,6770,9011,4470,421
OSTRAVA 10,2560,3680,3680,1030,2330,2900,3340,2680,1520,3700,5230,6120,666
OSTRAVA 20,2050,2890,3200,2200,2260,3260,6100,2840,2200,4830,6410,8720,495
OSTRAVA 30,1640,3970,4590,5460,1070,2500,5370,3120,5370,4380,5520,7410,644
OSTRAVA 40,2580,3750,3900,1970,2100,1670,3540,4100,2360,3560,5100,3530,480
OSTRAVA 50,3630,4440,2080,4350,2460,2560,4590,3640,3930,5240,5700,8290,480
OSTRAVA 60,5650,3890,4920,2580,2500,2430,3750,3200,3280,5640,6670,7150,471
OSTRAVA 70,3880,6500,6300,2200,8130,2040,2050,1871,0810,5120,5490,8070,375
OSTRAVA 80,3300,3870,4100,1180,2090,2350,6560,3050,2220,6290,6300,8190,378
OSTRAVA 90,4550,4060,3500,4320,4670,2200,4250,2990,3160,8750,6210,8030,480
OSTRAVA 100,4270,2960,3300,2350,2400,2850,7660,2490,5650,4900,5600,6610,632
OSTRAVA 110,3470,3310,3520,2840,2280,2300,3090,2450,3820,5010,5180,6100,315
OSTRAVA 120,4200,4390,4000,2350,2500,2300,2500,3220,3750,4140,7480,7910,300

Olomoucký kraj

OLOMOUC 10,5800,9280,7160,8430,7400,1080,8350,4630,5931,1061,6170,7311,009
OLOMOUC 20,6200,8440,6800,8200,7100,1981,2230,4800,5800,7511,0551,1790,630
OLOMOUC 30,6340,6140,6501,0630,7000,6850,9200,4770,6270,7931,2120,5890,856
OLOMOUC 40,6150,4850,6600,9980,7200,0960,7120,4210,6300,8960,8840,6850,424
nad 5000 do 15000 obyvatel0,4320,7050,6580,2480,4600,2990,6320,5100,4710,7270,9050,9140,455
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4430,5550,6130,1340,6500,4310,7350,4950,4580,6860,8741,4130,760
nad 1000 do 2000 obyvatel0,4520,3760,6370,4560,7160,4020,5830,4330,5000,7610,8721,3290,708
do 1000 obyvatel0,4840,6130,5730,3150,5580,3410,6720,5580,4670,5390,8520,9530,647
JESENÍK0,4050,5570,4500,6820,5870,3700,7840,6140,6930,6900,8170,4190,601
nad 2000 do 5000 obyvatel0,1690,5400,4360,4190,5110,4760,5360,2910,2310,5180,6791,3450,649
nad 1000 do 2000 obyvatel0,2130,3470,3310,3100,3430,4710,4220,3540,2220,4210,6880,7660,363
do 1000 obyvatel0,3150,4510,4200,1000,5090,2430,4000,2770,6320,4400,6000,8430,345
PROSTĚJOV0,4990,7230,6580,5230,6500,5890,6560,6350,3500,9471,0540,7620,734
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4730,6060,9360,3570,6490,4190,5850,5960,7590,6861,0431,2690,604
nad 1000 do 2000 obyvatel0,5000,5570,4900,4530,5210,4330,4610,3650,7030,6710,9421,2860,455
do 1000 obyvatel0,3040,3920,5000,5210,4460,2080,2850,3810,4140,7010,8571,0530,619
PŘEROV 10,5580,4930,3840,2190,5600,3160,6170,3730,5530,7960,8781,0300,722
PŘEROV 20,5610,5050,3800,2150,5500,3100,5150,3900,5000,8860,7230,7480,401
PŘEROV 30,9700,5110,3750,2100,5400,3330,5100,3400,4860,5700,6970,7940,415
PŘEROV 40,5600,5050,3700,2050,5300,2430,5050,3350,6610,7990,8580,8770,408
PŘEROV 50,5500,5000,3650,2000,5200,3000,5000,3950,5000,5220,7500,9900,390
nad 15000 do 25000 obyvatel0,3530,4410,4230,1870,4540,2551,0440,5590,5610,8750,8801,3540,306
nad 5000 do 15000 obyvatel0,5840,6350,4610,5480,3020,2820,9840,4660,8810,7620,8330,6860,449
nad 2000 do 5000 obyvatel0,4780,7110,4500,4340,3710,1210,6510,3260,7490,6480,7820,4090,330
nad 1000 do 2000 obyvatel0,5430,3580,4420,3500,3570,2380,3120,5350,6540,6070,8300,9680,424
do 1000 obyvatel0,3860,3360,3180,3410,7540,2260,4110,2820,5390,5680,7661,4610,295
ŠUMPERK0,2840,5800,4950,6390,5690,2430,8810,7450,1401,0170,8770,6890,669
nad 5000 do 15000 obyvatel0,3890,4330,2830,4720,4350,3730,6640,4330,2730,8110,7970,9090,622
nad 2000 do 5000 obyvatel0,3300,4720,2170,5420,5220,3080,4050,3820,1480,7270,7700,9460,587
nad 1000 do 2000 obyvatel0,3920,3930,4150,4150,5290,2260,3280,4120,1940,5300,7031,5030,584
do 1000 obyvatel0,3650,4190,4020,2910,7410,2020,3430,5810,2670,5480,8700,7800,499

*) Koeficienty vyjadřující vztah cen sjednaných podle kupních smluv a cen zjištěných podle vyhlášky upravených na stejnou cenovou úroveň.
1) Koeficient ze sl. 1 přísluší stavbám typu L, M, R z přílohy č. 2 a stavbám typu E, F, G, I z přílohy č. 3.
2) Koeficient ze sl. 2 přísluší stavbám typu B, F, G, H z přílohy č. 2 a stavbám typu C, D z přílohy č. 3.
3) Koeficient ze sl. 3 přísluší stavbě typu P z přílohy č. 2 a stavbě typu H z přílohy č. 3.
4) Koeficient ze sl. 4 přísluší stavbám typu C, D, E z přílohy č. 2 a stavbám typu A, B z přílohy č. 3.
5) Koeficient ze sl. 5 přísluší stavbám typu A, I z přílohy č. 2.
6) Koeficient ze sl. 6 přísluší stavbám typu N, O a Z z přílohy č. 2 a stavbám K, L, M z přílohy č. 3.
7) Koeficient ze sl. 7 přísluší stavbám typu J, K z přílohy č. 2.
8) Koeficient ze sl. 8 přísluší stavbě typu S z přílohy č. 2 a stavbě typu J z přílohy č. 3.
9) Koeficient ze sl. 9 přísluší stavbám oceněným podle § 4.
10) Koeficient ze sl. 10 přísluší nedokončené stavbě a pozemku, na kterém je stavba oceňovaná podle § 25.
11) Koeficient ze sl. 11 přísluší stavbě oceněné podle § 5.
12) Koeficient ze sl. 12 přísluší stavbě oceněné podle § 6 a pozemku, na kterém je oceňovaná stavba podle § 26a.
13) Koeficient ze sl. 13 přísluší pozemku k bytu oceňovanému podle § 26 a nebytovému prostoru ve vícebytovém domě typu J, K; nebytovému prostoru oceňovanému podle § 13 přísluší koeficient prodejnosti té stavby, ve které se nebytový prostor nachází.
14) Koeficient prodejnosti pro pozemky oceňované podle § 28 odst. 5, 29, 30 a stavby oceňované podle § 32 je 1,00.
15) Koeficient prodejnosti u trvalých porostů oceňovaných podle § 33 až 38 je 1,00.
16) Změní-li se počet obyvatel v obci tak, že pro ni vdaném okrese není příslušná velikostní skupina, použije se koeficient prodejnosti Kp pro daný druh stavby té skupiny, která je počtem obyvatel nejbližší.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.

Přesunout nahoru