Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 638/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky, a vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky

Částka 216/2004
Platnost od 17.12.2004
Účinnost od 01.01.2005
Zrušeno k 23.11.2007 (289/2007 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

638

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2004,

kterou se mění vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky, a vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 20 odst. 8, § 21 odst. 7, § 22 odst. 2 a § 24 odst. 2 zákona:


ČÁST PRVNÍzrušeno

Čl. Izrušeno

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky

Čl. II

Vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1se na konci doplňují slova "Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.".

2. V § 1se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 1a a 1b zní:

"(3) Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení předpisů Evropských společenství1a) ani zvláštních právních předpisů1b).

1a) Nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 ze dne 2. července 1987 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh, v platném znění.

1b) Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášky č. 124/2004 Sb.".

3. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Podniky schválené pro ošetření mléka a schválené zpracovatelské podniky jsou kontrolovány jednak provozovateli, jednak úředně v rámci výkonu státního veterinárního dozoru v souladu s § 13 a 14 a částí VI přílohy č. 3 k této vyhlášce.".

4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámek pod čarou č. 1c a 1d zní:

"§ 3a

(1) Syrové mléko, včetně syrového mléka určeného k výrobě konzumního tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků, musí být získáno od zvířat, která

a) splňují veterinární požadavky na zvířata příslušného druhu stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy1c),

b) nepocházejí z produkčního hospodářství, sběrného střediska, standardizačního střediska, podniku pro ošetření mléka, zpracovatelského podniku, území nebo části území, jež podléhají omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu slintavky a kulhavky, klasického moru prasat, vezikulární choroby prasat, afrického moru prasat, moru skotu, newcastleské choroby, aviární influenzy nebo moru malých přežvýkavců podle pravidel stanovených zákonem a zvláštními právními předpisy1d) a vztahujícím se na daná zvířata a jejich produkty.

(2) Krajská veterinární správa může v souladu s § 49 odst. 1písm. g) zákona a při dodržení opatření pro tlumení nákaz uvedených v odstavci 1písm. b) povolit výrobu, zpracování a uvádění do oběhu syrového mléka, konzumního tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků, které pocházejí z území nebo části území, jež podléhá omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením, uvedeným v odstavci 1 písm. b), nikoli však z produkčního hospodářství, ve kterém byl potvrzen výskyt některé z nákaz uvedených v odstavci 1písm. b) nebo které je podezřelé z takové nákazy, a to za předpokladu, že uvedené živočišné produkty

a) podléhají ošetření podle přílohy č. 4 k této vyhlášce v podniku schváleném pro tyto účely,

b) byly zřetelně označeny,

c) byly před ošetřením získány, zpracovány, skladovány a přepravovány prostorově nebo časově odděleně od živočišných produktů splňujících všechny veterinární požadavky a krajská veterinární správa schválila podmínky jejich přepravy z území nebo části území, jež podléhá omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením.

1c) Například vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

1d) Například vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.".

5. V § 5 se slova "k lidské spotřebě" nahrazují slovy "k přímé lidské spotřebě".

6. V § 6 odst. 3 písm. a) se slova "nejvýše -0,515 °C" nahrazují slovy "nejvýše -0,520 °C" a slova "vyšší než -0,515 °C" slovy "vyšší než -0,520 °C".

7. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova "odesílány do členských států," nahrazují slovy "předmětem obchodování s členskými státy,".

8. V § 10 odst. 2 písm. b) se slova "odesílány do členských států," nahrazují slovy "předmětem obchodování s členskými státy,".

9. V § 10 se odstavec 7 zrušuje.

10. V § 12 odst. 2 se za slovem "dojení" tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "stanovených v příloze č. 1části II a III k této vyhlášce.".

11. V § 13 odst. 1 písm. a) se za slovo "postupy" vkládají čárka a slova "oznámit je orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor".

12. V § 14 odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 3, který zní:

"3. provádět namátkové kontroly dodržování požadavků § 13 odst. 2 a 3,".

13. V § 16 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

"(2) Pro označování zdravotní nezávadnosti v podnicích, závodech, popřípadě jiných zařízeních uvedených v § 10 odst. 1 a 2 se používají označení kruhového tvaru podle zvláštního právního předpisu7).

7) § 59 vyhlášky č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.".

14. V příloze č. 1části I bodě 1 písm. a) první odrážka se slova "právních předpisů upravujících veterinární podmínky obchodování se zvířaty" nahrazují slovy "přílohy č. 23 k vyhlášce č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka".

15. V příloze č. 1části I bodě 1 písmeno b) zní:

"b) od ovcí a koz, které patří do hospodářství ovcí a koz úředně prostého nebo prostého brucelózy (Brucella melitensis) podle přílohy č. 24 k vyhlášce č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, s výjimkou mléka, jež je určeno k výrobě sýra zrajícího nejméně 2 měsíce.".

16. V příloze č. 1části I bodě 3 se slova "s opatřeními, přijatými Evropskou komisí (dále jen "Komise")" nahrazují slovy "se způsobem stanoveným rozhodnutím Evropské komise (dále jen "Komise").".

17. V příloze č. 1části I bodě 4 se na konci písmene a) doplňují slova "stanovené vyhláškou č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech,".

18. V příloze č. 1části IV oddílu A tabulce v bodě 1se slova "Státní veterinární správou" nahrazují slovem "Komisí".

19. V příloze č. 2 části II oddílu A bodě 4 se za slovo "voda" vkládají slova "(vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody)".

20. V příloze č. 3 části II oddílu A tabulce v bodě 1se u Salmonelly spp. slova "Nepřítomnost v 1g(c)" nahrazují slovy "Nepřítomnost v 25 g(c)", a to v obou případech.

21. V příloze č. 3 části V bod 8 zní:

"8. Dodatečné podmínky pro skladování a přepravu některých mléčných výrobků mohou být stanoveny Komisí.".

22. Za přílohu č. 3 se doplňuje příloha č. 4, která zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 203/2003 Sb.

OŠETŘENÍ K VYLOUČENÍ RIZIK PRO ZDRAVÍ ZVÍŘAT SOUVISEJÍCÍCH S MLÉKEM A MLÉČNÝMI VÝROBKY (VČETNĚ SMETANY)

Ošetření (*)Nákaza
slintavka
a kulhavka
klasický
mor
prasat
vezikulár.
choroba
prasat
africký
mor
prasat
mor skotunewcastleská chorobaaviární influenzamor malých přežvýkavců
a) mléko UHT (s velmi vysokou teplotou pasterizace)
(UHT = ošetření nejméně při 132 °C po dobu nejméně 1 sekundy)
+0000000
b) má-li mléko pH méně než 7,0, jednoduchá krátkodobá pasterizace při vysoké teplotě (HTST)+0000000
c) má-li mléko pH 7,0 nebo více, dvojí krátkodobá pasterizace při vysoké teplotě (HTST)+0000000

+: Účinnost metody je uznána.

0: Účinnost metody není uznána.

(*): Musí být přijata všechna nezbytná opatření k zabránění křížové kontaminaci.“.


ČÁST TŘETÍ

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Ministr:

Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru