Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích

Částka 215/2004
Platnost od 17.12.2004
Účinnost od 16.01.2005
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

634

ZÁKON

ze dne 26. listopadu 2004

o správních poplatcích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky") a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen "správní úřad").

§ 2

Předmět poplatků

(1) Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen "úkon"). Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen "sazebník"). Sazebník v jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům.

(2) Úkony zahájené správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a úkony související s přestupkovým a s trestním řízením nejsou předmětem poplatku, nestanoví-li sazebník jinak.

§ 3

Poplatník

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak.

§ 4

Sazby poplatků a zaokrouhlování

Sazby poplatků jsou stanoveny v sazebníku pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku vyjádřeného v penězích (dále jen "procentní poplatek"). Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky korun českých nahoru.

§ 5

Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení

(1) Poplatky vyměřuje, vybírá a vymáhá správní úřad příslušný k provedení úkonu, nestanoví-li sazebník jinak.

(2) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých položkách sazebníku, nestanoví-li sazebník jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, vyzve ho správní úřad, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení.

(3) Procentní poplatky a další poplatky, o nichž tak stanoví sazebník, vyměřuje správní úřad platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení platebního výměru. Obdobně vyměřuje správní úřad nedoplatky na poplatku.

(4) Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, správní úřad zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li sazebník jinak. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, postupuje správní úřad v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl o zastavení řízení. Je-li však poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací lhůty proti tomuto rozhodnutí, pozbývá rozhodnutí platnosti a správní úřad tuto skutečnost vyznačí formou úředního záznamu ve spise.

(5) Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku, nestanoví-li sazebník jinak. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokazatelného zaplacení poplatku.

(6) Zvýšení, penále, úrok z prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku, stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím správu daní, se neuplatňují.

§ 6

Placení poplatku

(1) Poplatky se platí v české měně, nestanoví-li tento zákon jinak (odstavce 2, 3 a 5).

(2) České zastupitelské úřady vyměřují procentní poplatky v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Vztahuje-li se předmět úkonu, prováděný českým zastupitelským úřadem, k peněžním prostředkům poplatníka a tyto prostředky má český zastupitelský úřad u sebe, může procentní poplatek vybrat srážkou z těchto prostředků.

(3) Poplatky stanovené pevnou částkou mohou české zastupitelské úřady vybírat rovněž

a) v měně státu, v němž mají své sídlo, nebo

b) v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován kurs devizového trhu této měny.

(4) Pro účely placení poplatku podle odstavců 2 a 3 provede český zastupitelský úřad přepočet na cizí měnu a naopak podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího lhůtám splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou nebo vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující kalendářní měsíc. Pro přepočet měn, jejichž kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, použije český zastupitelský úřad kurs amerického dolaru k místní měně vyhlášený centrální bankou státu, v němž má český zastupitelský úřad sídlo, a to rovněž k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, také po celý následující kalendářní měsíc.

(5) Poplatky placené na českých hraničních přechodech mohou správní úřady vybírat rovněž v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.

(6) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí správní úřad na českém hraničním přechodu podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek týdne, který předchází dni splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou, nebo dni splatnosti poplatku vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující týden. Přeplatek na poplatku (§ 7 odst. 2), který byl zaplacen v cizí měně, může správní úřad vrátit v české měně.

(7) Poplatky přepočítávané z české měny na cizí měnu a naopak se zaokrouhlují na celé měnové jednotky nahoru, nestanoví-li sazebník jinak.

(8) Poplatky vyměřované a vybírané správními úřady se sídlem na území České republiky, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných orgány územních samosprávných celků a poplatků vyměřovaných a vybíraných na českých hraničních přechodech, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč. V ostatních případech, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady a orgány územních samosprávných celků, se poplatky platí na zvláštní účet státního rozpočtu. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky příslušný správní úřad se souhlasem Ministerstva financí. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí a způsob placení poplatků u orgánů územních samosprávných celků si určí tyto orgány podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.

§ 7

Vracení poplatku

(1) Správní úřad vrátí poplatek v plné výši na žádost osoby, která poplatek zaplatila,

a) nebyl-li proveden požadovaný úkon, vymezený v jednotlivých položkách sazebníku, a nejde-li o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení,

b) byl-li zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku,

c) byl-li zaplacen poplatek osobou, která není podle tohoto zákona poplatníkem.

(2) Správní úřad vrátí na žádost poplatníka částku, o kterou zaplatil poplatník na poplatku více, než činí sazba stanovená v sazebníku (dále jen "přeplatek na poplatku").

(3) Proti rozhodnutí o vrácení poplatku a rozhodnutí o vrácení přeplatku na poplatku podle odstavců 1 a 2 není přípustný opravný prostředek.

(4) Zaplatil-li poplatník poplatek až po dni nabytí právní moci rozhodnutí správního úřadu o zastavení řízení podle § 5 odst. 4, vrátí správní úřad na žádost poplatníka nejvýše 50 % zaplaceného poplatku, a to jen přesahuje-li výše poplatku částku 100 Kč.

(5) O vrácení poplatku, jeho části nebo přeplatku na poplatku rozhoduje a poplatek, jeho část nebo přeplatek na poplatku vrací správní úřad, kterému byl poplatek zaplacen. Poplatek, který byl zaplacen kolkovou známkou, vrátí správní úřad ze zvláštního účtu státního rozpočtu. Nemá-li správní úřad tento zvláštní účet státního rozpočtu zřízen, vrátí poplatek, zaplacený kolkovou známkou, na základě jeho rozhodnutí, finanční úřad místně příslušný podle sídla správního úřadu, který o vrácení poplatku rozhodl.

(6) Odstavce 1 až 5 se při vracení poplatku nepoužijí, stanoví-li sazebník jinak.

§ 8

Osvobození od poplatku

(1) Od poplatků jsou osvobozeny

a) státní orgány a státní fondy,

b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána.

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony

a) související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociální péči, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany,

b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední,

c) pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku,

d) pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem,

e) pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem,

f) pro účely využití volebního práva,

g) související s poskytováním dočasné ochrany cizincům,

h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána,

i) prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení,

j) vyžádané a provedené prostřednictvím dálkového přístupu, opatřené elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nepřevyšuje-li sazba poplatku 2 000 Kč.

(3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní úřad účel, k němuž byl proveden.

(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.

(5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek anebo upustit od jeho vybrání.

§ 9

Řízení

V řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 10

Dohled územních finančních orgánů na příjmy státního rozpočtu

(1) Územní finanční orgány kontrolují u správních úřadů, zda poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu vyměřovány, vybírány, placeny, popřípadě vraceny. Místní příslušnost územních finančních orgánů se řídí sídlem správního úřadu, u něhož se kontrola provádí.

(2) Zjistí-li územní finanční orgán nesprávný postup, upozorní v zápisu z kontroly správní úřad na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky na poplatcích a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.

(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek na poplatku promlčeno, uloží územní finanční orgán správnímu úřadu, rozhodnutím podle správního řádu, zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu, a to z rozpočtových prostředků tohoto správního úřadu.


§ 11

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 12

Zmocňovací ustanovení

Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda nařízením na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu1)

a) provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,

b) osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.

§ 13

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vyhláška č. 81/1995 Sb., o osvobození od správních poplatků.

3. Vyhláška č. 270/1998 Sb., o osvobození od správního poplatku.

§ 14

Účinnost

(1) Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.

(2) Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.

(3) Dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.


Příloha

ČÁST I

Položka 1

Položka 2

a) Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin20
za každou matriční událost
b) Nahlédnutí do živnostenského
nebo leteckého rejstříku20
každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží
c) Nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů20
d) Ohlášení změny místa trvalého pobytu50
za osoby uvedené na jednom při hlasovacím lístku
Osvobození
1.Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
2. Od poplatku podle písmene d) jsou osvobozeni osoby mladší 15 let.
Předmětem poplatku není
Nahlédnutí do archiválií, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a v archivech měst.

Položka 3

Položka 4

Položka 5

Položka 6

Položka 8

Položka 9

Položka 10

Položka 11

Položka 15

Položka 16

Položka 22

Položka 23

a) Udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích27)
1. na výrobu elektřiny, výrobu plynu a výrobu tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně, na distribuci elektřiny, distribuci plynu a rozvod tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně1000
2. na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu10000
3. na výrobu elektřiny a distribuci elektřiny, na výrobu plynu a distribuci plynu, na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie od 1 MW výše10000
4. na obchod s elektřinou a na obchod s plynem100000
b) Změna nebo zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích anebo udělení, prodloužení platnosti nebo zánik státní autorizace27)
1. změna licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny a distribuci elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu, přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu, obchod s plynem a na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie1000
2. zrušení licence pro všechny skupiny bez omezení výkonu nebo vydání duplikátu licence v případě její ztráty, zničení nebo odcizení500
3. autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a zdrojů tepelné energie nebo autorizace na výstavbu přímého vedení nebo autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení10000
4. prodloužení platnosti udělené státní autorizace nebo zánik státní autorizace na výstavbu přímého vedení nebo výroby elektřiny nebo zdrojů tepelné energie (energetických zařízení) nebo na výstavbu vybraných plynových zařízení500
c) Udělení licence k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami28)1000
Předmětem poplatku není
1. Zrušení licence nebo zánik státní autorizace z podnětu správního úřadu.
2. Změna uvedená v písmenu b) této položky, která navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.

ČÁST II

Položka 26

Položka 27

Položka 28

Položka 29

a) Udělení oprávnění k provozování Stanice technické kontroly3000
b) Vydání osvědčení k provozování Stanice technické kontroly500
c) Udělení oprávnění k provozování Stanice měření emisí1500
d) Vydání osvědčení k provozování Stanice měření emisí300
e) Změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování Stanice technické kontroly nebo Stanice měření emisí200

Položka 30

a) Vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění500
b) Vydání zbrojní licence za každou skupinu rozsahu oprávnění1000
c) Vydání průkazu zbraně200
d) Rozšíření skupin zbrojního průkazu za každou další skupinu rozsahu oprávnění500
e) Rozšíření skupin zbrojní licence za každou další skupinu rozsahu oprávnění1000
Zmocnění
1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmen a) nebo c) této položky až na 25 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby.
2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmen b) nebo c) této položky až na 100 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu nebo sídla právnické osoby.
3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu na 300 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.
4. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 50 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých sdružení.
Poznámky
1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c) této položky se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.
2. Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této položky.

Položka 31

a) Vydání povolení k provozování střelnice1000
b) Vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně za každou zbraň200
c) Vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B100
d) Vydání povolení k vystavování zbraní1000

Položka 32

Položka 33

a) Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva500
b) Vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy zbraní nebo střeliva200
c) Vydání povolení přepravovat zbraně nebo střelivo1000
d) Vydání evropského zbrojního pasu500
e) Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu100
Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Položka 34

Položka 35

Vydání povolení33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při dopravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry, hmotnost na nápravu nebo hmotnost vozidla přesahují stanovené limity
A. Ve vnitrostátní dopravě
a) přesahuj e-li pouze největší přípustné rozměry1200
b) největší povolenou hmotnost do 60 t včetně2500
c) největší povolenou hmotnost nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav s největší povolenou hmotností do 60 t (s platností povolení nejdéle na 3 měsíce od právní moci povolení)6000
B. V mezinárodní dopravě
a) přesahuj e-li pouze největší přípustné rozměry a šířka nepřesáhne 3,5 m4500
b) v ostatních případech
největší povolená hmotnost (v t)do 60
včetně
nad 60nad 80nad 100nad 120nad 150
I
sazba v Kč60001200020000300004000060000
překročení největší povolené hmotnosti na nápravu (v %)3-1011-2021-30nad 30
II
sazba v Kč5000150003000060000
celková šířka v mmnad 3500nad 4000nad 4500nad 5000nad 5500
III
sazba v Kč30006000100001500020000
IV
v případě tranzitní dopravyKč 25000
Celkový poplatek I+II+III+IV
Osvobození
Od poplatků podle písmen A a B této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se sezónními pracemi v zemědělství.
Zmocnění
Správní úřad může upustit od vybrání poplatku podle písmene B této položky nebo sazbu poplatku snížit na základě vzájemnosti za účelem zabezpečení zásad dopravní politiky.
Poznámka
Stanovené limity rozměrů, hmotnosti na nápravu a hmotnost vozidla stanoví zákon č. 56/2001 Sb. a vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

Položka 36

ČÁST III

Položka 37

a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti člena lodní posádky plavidla nebo plavecké služební knížky200
b) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla150
c) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla ve vnitrozemské plavbě200
d) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla pro příbřežní plavbu na moři300
e) Vydání průkazu (duplikátu) náhradou za platný průkaz nebo vydání průkazu v důsledku změny nebo doplnění údajů k žádosti poplatníka nebo v jeho zájmu100
f) Vydání nebo rozšíření průkazu inspektora určeného technického zařízení na plavidle400
g) Vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby500
Poznámky
1. Za vydání duplikátu průkazu se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.
2. Za vydání osvědčení o zvláštních znalostech pro přepravu nebezpečných věcí vodní dopravou (ADNR) se vybírá poplatek podle položky 22 písmeno b) tohoto sazebníku.

Položka 38

a) Vydání nebo prodloužení platnosti lodního osvědčení pro plavidla nebo osvědčení plovoucího zařízení ve vnitrozemské plavbě
- malá plavidla do délky 5 m včetně300
- malá plavidla nad délku 5 m500
- přívozní plavidla400
- ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení
- o výtlaku do 15 t včetně400
- o výtlaku nad 15 t600
b) Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla pro vnitrozemskou plavbu100
c) Vydání nebo prodloužení cejchovního průkazu k plavidlu
- určenému k přepravě nákladů1000
- neurčenému k přepravě nákladů500
d) Vystavení zvláštního povolení pro určitou plavbu nebo povolení k provozu plovoucího tělesa nebo povolení pro umístění plavidla na vodní cestě anebo povolení k provozování zahraničního plavidla na vodních cestách České republiky500
e) Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle100
za každý druh zařízení
Předmětem poplatku není
Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle uvedené v písmenu e) této položky před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení plavidla.
Poznámka
Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a ověření technické způsobilosti.

Položka 39

a) Schválení technické dokumentace pro stavbu jednoho malého plavidla nebo plovoucího zařízení a povolení ke stavbě tohoto plavidla nebo zařízení500
b) Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla2000
c) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele plavidla nebo změna údajů o plavidle do plavebního rejstříku a lodních dokladů200
d) Zápis nebo zrušení zápisu zástavního práva do plavebního rejstříku a lodních dokladů200
e) Výmaz plavidla z plavebního rejstříku200
f) Schválení opravy nebo přestavby zasahující do konstrukce plavidla34)500
Předmětem poplatku není
Zápis změny uvedené v písmenu c) této položky provedený před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení pro plavidlo.
Poznámka
Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou za všechny změny provedené současně v dokladech a rejstříkových záznamech jednoho plavidla.

Položka 40

Položka 41

a) Vydání námořnické knížky500
b) Vydání průkazu způsobilosti
- člena strážní služby1500
- důstojníka2000
- kapitána3000
- ostatních členů posádky lodě1000
- velitele námořní jachty nebo k vedení rekreační jachty500
c) Vydání potvrzení průkazu způsobilosti nebo jeho výměna400
d) Vydání potvrzení osvědčujícího uznání průkazu způsobilosti
- důstojníka2000
- kapitána3000
e) Vydání dokladu uvedeného v písmenech a) až d) (duplikátu) náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený400

Položka 42

a) Zápis námořního plavidla do námořního rejstříku, jde-li
- o námořní jachty, jejichž délka trupu nepřesahuje 12 m včetně10000
- o námořní jachty, jejichž délka trupu přesahuje 12 m15000
- o námořní obchodní lodě (dále jen „lodě")100000
- o cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům130000
b) Zápis rozestavěné lodě do námořního rejstříku včetně potvrzení o zápisu50000
- cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům65000
c) Zápis o zařazení rekreační jachty do evidence rekreačních jachet, jde-li
- o rekreační jachty, jejich délka trupu nepřesahuje 12 m včetně5000
- o rekreační jachty jejichž délka trupu přesahuje 12 m10000

Položka 43

a) Zápis výmazu námořního plavidla do námořního rejstříku včetně potvrzení o výmazu, jde-li
- o námořní jachty2000
- o námořní lodě10000
b) Zápis o vyřazení rekreační jachty z evidence rekreačních jachet včetně potvrzení o vyřazení2000

Položka 44

a) Udělení prozatímního povolení k plavbě lodě10000
b) Udělení prozatímního povolení k plavbě námořní jachtě3000
c) Vydání lodních listin, jde-li
- o námořní nebo rekreační jachty1000
- o námořní lodě2500

Položka 45

Položka 46

a) Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zřízení stavby nebo zařízení a provádění činností, které nesouvisí s leteckým provozem v ochranném pásmu letiště5000
b) Vydání rozhodnutí o souhlasu k umístění stavby a zařízení mimo ochranné pásmo letiště3000

Položka 47

a) Vydání licence k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy50000
b) Vydání licence k provozování nepravidelné obchodní letecké dopravy letadlem s maximální vzletovou hmotností
- 10 tun a nižší nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující 20 včetně a menším15000
- vyšší než 10 tun nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující větším než 2050000
c) Vydání povolení k provozování dopravy aerotaxi15000
d) Prodloužení platnosti licence nebo povolení anebo změna licence nebo povolení1500
Poznámky
1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení tuzemskému leteckému dopravci Úřadem pro civilní letectví.
2. Poplatek podle této položky se vybírá i za povolení k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy vydané zahraničnímu leteckému dopravci.

Položka 48

a) Zápis do rejstříku letadel nebo výmaz z rejstříku letadel anebo změna údajů zapisovaných do rejstříku letadel pro letadla s maximální vzletovou hmotností
- vyšší než 10 tun3000
- 10 tun a nižší1000
b) Vydání průkazu způsobilosti člena leteckého personálu nebo jeho duplikátu500
Poznámka
Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i vydání osvědčení, dokladů, popřípadě potvrzení o vlastnictví letadla podle zvláštního právního předpisu upravujícího civilní letectví35).

Položka 50

a) Vydání osvědčení pro výcvik leteckého personálu10000
b) Prodloužení platnosti nebo změna osvědčení pro výcvik leteckého personálu1500
c) Uznání platnosti zahraničního průkazu způsobilosti
- jde-li o občana České republiky nebo občana členského státu Evropské unie500
- jde-li o občana státu, který není členským státem Evropské unie1500

Položka 51

a) Vydání povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu10000
b) Vydání povolení k létání letadla bez pilota5000
c) Prodloužení platnosti nebo změna povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu anebo povolení k létání letadla bez pilota1500

Položka 52

a) Vydání rozhodnutí o pověření k poskytování letových provozních služeb včetně letištních10000
b) Vydání rozhodnutí o souhlasu s poskytováním letecké služby telekomunikační, meteorologické, informační, při předletové přípravě a monitorování letu nebo při odbavovacím procesu na letišti10000
c) Prodloužení platnosti rozhodnutí uvedených v písmenech a) nebo b) anebo jejich změna1500

Položka 53

a) Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání5000
b) Změna rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání1500

Položka 54

a) Vydání rozhodnutí o schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem A)
b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo významné modifikace jednotlivého letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení, schválení modifikace nebo změny Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B)
c) Uznání typu letadla na základě dokladu o schválení typu letadla vydaného zahraničním leteckým úřadem včetně vydání dokladu o uznání způsobilosti typu (sazba poplatku pod písmenem C)
d) Vydání rozhodnutí o schválení nestandardní opravy (sazba poplatku pod písmenem D)
e) Ověření nebo uznání hlukové způsobilosti letadla včetně vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)
ABCDE
Sazba v KčSazba v KčSazba v KčSazba v KčSazba v Kč
Balóny a vzducholodě50005001500--
Kluzáky800025002500200-
Motorizované kluzáky a ultralehká letadla1000030003000200-
Letouny a vrtulníky do 5 700 kg včetně20000500050005002000
Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg50000150001500010005000
Poznámky
1. Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá jen za rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo za významnou modifikaci jednotlivého letadla. Významnou změnou nebo významnou modifikací se pro účely tohoto zákona rozumí takové změny nebo modifikace, které mají podstatný účinek na hmotnost, polohu těžiště, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost letadla.
2. Nestandardní opravou se pro účely tohoto zákona rozumí oprava, ke které nejsou podklady součástí instrukcí pro zachování letové způsobilosti zpracovaných držitelem Typového osvědčení při schvalování typu letadla.

Položka 57

1. Vydání rozhodnutí o schválení typové způsobilosti výrobků letecké
techniky k použití v civilním letectví
a) součástí výstroje letadel2000
- vydání rozhodnutí o schválení zástavby výrobku nebo
soustavy výstroje letadla1000
b) palubní soustavy, pokud není schvalována v rámci
typového schvalování letadla4000
- vydání rozhodnutí o schválení zástavby výrobku nebo
soustavy výstroje letadla2000
c) světelná zařízení a součásti soustav světelných zařízení2000
d) pozemní elektronická zabezpečovací zařízení
- zařízení2000
- systém4000
e) pozemní zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování
způsobilosti letadel4000
f) pozemní zdroje energií pro letadla2000
g) letecké trenažéry15000
h) letecké simulátory25000
i) zařízení pro měření a vyhodnocování brzdných účinků na pohybovaných plochách letišť2000
j) zařízení určená pro přepravu nákladů na palubě letadla2000
2. Prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení typové způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví20%
sazby poplatků podle bodu 1. písmen c) až j) této položky
Předmětem poplatku není
Úkon uvedený v této položce, jde-li o výrobky nepodléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví.
Poznámky
1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí.
2. Za vydání rozhodnutí o schválení provozní způsobilosti výrobků se vybírají poplatky podle písmen c) až j) této položky.

Položka 58

Položka 59

a) Schválení typu drážního vozidla
- elektrické lokomotivy, elektrické jednotky, motorové lokomotivy, motorové vozy, osobní vozy nad 160 km/hod., vozidla dráhy speciální určená pro přepravu cestujících, tramvaje, trolejbusy30000
- osobní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla s vlastním pohonem k výstavbě, opravám a údržbě drah15000
- nákladní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla bez vlastního pohonu k výstavbě, opravám a údržbě drah a vozidla lanových drah10000
b) Schválení změny na drážním vozidle znamenající odchylku od schváleného typu36)bez ohledu na počet odchylek2000
c) Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla100
d) Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického zařízení37)50
e) Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob provádějících revize (prohlídky) určených technických zařízení o další technická zařízení téhož druhu100
Poznámka
Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá pouze jednou i v případě, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle zvláštního předpisu37).

ČÁST IV

Položka 60

Položka 62

a) Ověření platnosti puncovní značky20
b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky nebo odpovědnostní značky200
c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky40
d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin400
e) Vydání rozhodnutí39) o ponechání přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky100
Předmětem poplatku není
Rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky uvedené v písmenu c) této položky vydané správním úřadem z vlastního podnětu.

Položka 63

a) Přijetí návrhu na povolení spojení soutěžitelů40)100000
b) Přijetí návrhu na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení40)10000

Položka 67

ČÁST V

Položka 69

Položka 75

Položka 77

Položka 78

Položka 79

Vydání povolení k provozování zemědělského veřejného skladu48)10000

Položka 80

Položka 87

Položka 88

Přijetí žádosti
a) o udělení ochranných práv k nové odrůdě rostlin50)1000
b) o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu51)100
c) o registraci odrůdy51)2000
d) o prodloužení registrace odrůdy51)500
e) o zápis dalšího udržovatele odrůdy51)1000

Položka 89

Přijetí návrhu na udělení nucené licence50)3000

Položka 90

a) Zápis změny v osobě žadatele o udělení ochranných práv k odrůdě50)500
b) Zápis smlouvy o převodu ochranných práv k chráněné odrůdě nebo o převodu podílu ochranných práv k chráněné odrůdě do rejstříku50)1000
c) Zápis nucené licence, změny jména, příjmení, obchodního firmy, trvalého pobytu nebo sídla držitele šlechtitelských práv nebo poskytnutí licence do rejstříku50)200

Položka 91

Přijetí návrhu na zrušení ochranných práv50)300
Předmětem poplatku není
Zrušení ochranných práv z podnětu správního úřadu.

Položka 92

Položka 96

a) Vydání integrovaného povolení k provozu zařízení uvedenému v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57)30 000
b) Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57)10 000
c) Vydání integrovaného povolení nebo jeho změny při podstatné změně zařízení neuvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57)5 000
Předmětem poplatku není
Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení z podnětu správního úřadu.

ČÁST VI

Položka 97

1. Přijetí žádosti58)
a) o registraci léčivého přípravku, o změnu rozhodnutí nebo o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci léčivého přípravku2000
b) o převod registrace nebo o povolení souběžného dovozu léčivého přípravku2000
c) o zrušení rozhodnutí o registraci léčivého přípravku1000
2. Přijetí žádosti58)
a) o registraci homeopatického přípravku, o změnu rozhodnutí nebo o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku nebo o převod registrace homeopatického přípravku2000
b) o povolení souběžného dovozu homeopatického přípravku2000
c) o zrušení rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku1000
Předmětem poplatku není
Přijetí žádosti uvedené v bodě 1 písmenech a) a b) této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění nařízení podle Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.
Poznámka
Poplatek podle bodu 1 písmene a) této položky se vybírá jen jednou, je-li žádáno do 30. června 2004 o více změn registrace léčivého přípravku, který byl v České republice a v dalších členských státech Evropské unie registrován, a to za účelem dosažení souladu podmínek této registrace s podmínkami registrace v členských státech Evropské unie.

Položka 98

Přijetí žádosti58)
- o povolení nebo změnu povolení výroby léčivých přípravků2000
- o povolení nebo změnu povolení činnosti kontrolní laboratoře2000
- o povolení nebo změnu povolení výroby v zařízení transfúzní služby2000
- o povolení nebo změnu povolení výroby medikovaných krmiv nebo veterinárních autogenních vakcín2000

Položka 99

Položka 101

ČÁST VII

Položka 104

a) Vydání povolení63)provádět zahraniční obchod s vojenským materiálem20000
b) Udělení licence63)pro vývoz vojenského materiálu a licence na obchod s vojenským materiálem bez přímého průvozu územím České republiky1000
c) Udělení licence63)pro dovoz vojenského materiálu1000
Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání licence na vývoz a dovoz vojenského materiálu pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků.

Položka 107

1. Vydání rozhodnutí o typovém schválení obalových souborů
a) typů určených pro vyhořelé jaderné palivo z jaderných elektráren100000
b) typů určených pro ozářené jaderné palivo z výzkumných jaderných reaktorů100000
c) typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro jaderné elektrárny50000
d) typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro
výzkumné jaderné reaktory10000
e) typů určených pro ostatní jaderné materiály nebo radioaktivní látky5000
f) v případech opakovaného vydání rozhodnutí uvedeného v písmenech a) až e)1000
2. Vydání rozhodnutí o typovém schválení
a) velmi významných zdrojů ionizujícího záření5000
b) ostatních zdrojů ionizujícího záření1000
3. Vydání osobního radiačního průkazu50
Poznámka
Jsou-li vydávány osobní radiační průkazy zaměstnancům k žádosti jejich zaměstnavatele, je poplatníkem zaměstnavatel.

ČÁST VIII

ČÁST IX

Položka 115

Položka 118

a) Registrace námořnické knížky50
b) Registrace výrobce nebo opravce měřidel200

ČÁST X

Položka 119

Položka 120

Položka 121

a) Vydání povolení k emisím skleníkových plynů10000
b) Změna povolení k emisím skleníkových plynů3000

Položka 122

a) Udělení pověření72)k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů1000
b) Vydání rozhodnutí72)o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání nebo k odstraňování nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů500
c) Vydání rozhodnutí72)o udělení souhlasu k upuštěním od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďování odpadů1000
d) Vydání rozhodnutí72)o udělení souhlasu k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady1000
e) Vydání rozhodnutí72)o udělení souhlasu s plánovaným vývozem, dovozem nebo tranzitem odpadů6000
Osvobození
Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno rozhodnutí o udělení souhlasu s plánovaným vývozem nebo dovozem odpadu, kterým jsou použité pneumatiky (kód odpadu podle OECD - GK020, položka podle celního sazebníku - 401220).

Položka 123

Vydání dodatečného potvrzení nebo ověření dokladů, které se předkládají v řízení před celním orgánem150

Položka 124

Vydání rozhodnutí o původu zboží350

Položka 125

Vydání rozhodnutí o sazebním zařazení zboží350

ČÁST XI

Poznámky k části XI

1. Podle této části sazebníku vybírá poplatky pouze Úřad průmyslového vlastnictví.

2. Poplatky podle této části sazebníku se platí při podání, s výjimkou poplatku stanoveného v položce 128 písmenu d) tohoto sazebníku.

3. Poplatky zaplacené podle položek 128 písmen a) a g), 131, 134, 138 písmeno a), 141 písmeno a) a 142 tohoto sazebníku se nevracejí v případě zpětvzetí přihlášky nebo žádosti ani v případě zastavení řízení o přihlášce nebo žádosti.

Položka 126

Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů100
za každou i započatou stránku
15
za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
Poznámka
Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 127

a) Přijetí žádosti
- o první prodloužení lhůty200
- o každé další prodloužení lhůty500
- o prominutí zmeškání lhůty1000
b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví1000
c) Přijetí žádosti
- o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad)600
- o zápis převodu600
- o zápis licence600
- o zápis zástavního práva600
- o konverzi evropské přihlášky73)600
za každý stát, do kterého bude přihláška zaslána

Vynálezy a dodatková ochranná osvědčení

Položka 128

a) Přijetí přihlášky vynálezu1 200
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i)600
b) Přijetí žádosti
- o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou800
- o zpřístupnění překladu nároků evropské patentové přihlášky včetně zpřístupnění oprav překladů500
c) Přijetí žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu3000
- za 11. a každý další uplatněný patentový nárok500
d) Vydání patentové listiny do rozsahu
- deset stran strojopisu1600
- za každou další stranu100
e) Zveřejnění překladu evropského patentového spisu2000
- za zveřejnění oprav překladu100
f) Předložení překladu evropského patentového spisu v dodatečné lhůtě3000
g) Přijetí žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení5000

Položka 129

a) Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu5000
b) Přijetí návrhu na zrušení
- patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu2000
- evropského patentu2000
- dodatkového ochranného osvědčení2000

Položka 130

Úkony Úřadu průmyslového vlastnictví spojené s podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci1500

Užitné vzory

Položka 131

Přijetí přihlášky užitného vzoru1000
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i)500

Položka 132

Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu zapsaného užitného vzoru5000

Položka 133

Přijetí návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku2000

Položka 134

Přijetí žádosti o každé prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru6000
Poznámky
1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.
2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.

Průmyslové vzory

Položka 135

Položka 136

Přijetí návrhu na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku2000
- za každý další průmyslový vzor obsažený v hromadně zapsaném průmyslovém vzoru800

Položka 137

Přijetí žádosti o obnovu doby ochrany průmyslového vzoru
- poprvé o 5 roků3000
- podruhé o 5 roků6000
- potřetí o 5 roků9000
- počtvrté o 5 roků12000
Poznámky
1. Dojde-li k zápisu průmyslového vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za obnovu ochrany splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.
2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku

Ochranné známky a označení původu

Položka 138

a) Přijetí přihlášky
- individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb5000
- kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb10000
- za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy500
b) Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku1000

Položka 139

a) Přijetí žádosti
- o obnovu zápisu individuální ochranné známky2500
- o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky5000
- o obnovu zápisu individuální ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data5000
- o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data10000
b) Přijetí návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky2000

Položka 140

Přijetí žádosti
- o mezinárodní zápis ochranné známky2500
- o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky3000
- o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu ochranné známky500

Položka 141

a) Přijetí žádosti o zápis označení původu/zeměpisného označení4000
b) Přijetí žádosti o mezinárodní zápis označení původu2500
c) Přijetí návrhu na zrušení zápisu označení původu/zeměpisného označení2000
d) Postoupení žádosti o ochranu označení původu/zeměpisného označení Komisi Evropských společenství500
Poznámka
Poplatky podle položek 140 a 141 písmeno b) tohoto sazebníku se vybírají za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, podle Protokolu k Madridské dohodě, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.

Topografie polovodičových výrobků

Položka 142

Přijetí přihlášky topografie polovodičových výrobků5000

Položka 143

Přijetí návrhu na výmaz topografie polovodičových výrobků z rejstříku2000

ČÁST XII

Konzulární poplatky

Zmocnění k části XII

1. Správní úřady vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku zvýšit, snížit, nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti.

2. Český zastupitelský úřad může upustit od vybrání poplatků podle položek 150, 151 a 152, provádí-li úkon v rámci programu vládní pomoci rozvojovým zemím pro tzv. vládní stipendisty.

3. České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky i za úkony stanovené v jiné části sazebníku, k jejichž provedení nejsou příslušné, ale přijímají žádost o jejich provedení.

4. Český zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu mimořádně uskutečněných výdajů spojených s provedením úkonu.

Poznámky k části XII

1. Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají české zastupitelské úřady a Ministerstvo zahraničních věcí.

2. Poplatky přepočítávané na cizí měny se zaokrouhlují

a) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je vyšší než 1:1 na celou jednotku měny s tím, že se zaokrouhluje dolů u částek do 0,50 (nominálu příslušné měny) a nahoru od 0,50 (nominálu příslušné měny) včetně,

b) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je nižší nebo přibližně roven poměru 1:1 na nejbližší nominální hodnotu mince nebo bankovky, u nichž zaokrouhlení dle místních podmínek odpovídá použití zaokrouhlení haléřů na české koruny.

Položka 145

Položka 146

Přijetí žádosti u českého zastupitelského úřadu750
Předmětem poplatku není
Přijetí žádosti o provedení úkonu, který je zpoplatněn podle jiných položek této části sazebníku.

Položka 147

Vybrání pohledávky, renty a jiných dávek nebo plnění, s výjimkou požitků ze sociálního zabezpečení, úkony v řízení o dědictví (včetně intervence u příslušných orgánů, vymáhání a doručení dědictví)4 % z vybrané peněžní částky nebo peněžního ocenění dědictví
nejméně Kč150
nejvýše Kč2000
Poznámky
1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vybírá se poplatek podle položky 146 tohoto sazebníku.
2. Základem poplatku za úkony v řízení o dědictví podle této položky je hodnota dědictví nesnížená o honorář právního zástupce.

Položka 148

Úschova
- peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných předmětů0,5 % z částky nebo ceny předmětu za každý rok
nejméně Kč200
nejvýše Kč20000
- listin nebo spisů za každý rok200
Předmětem poplatku není
Úschova předmětu u českého zastupitelského úřadu za účelem doručení do České republiky.

Položka 149

a) Sepsání písemnosti o právních úkonech, zejména smluv, závětí apod.600
b) Sepsání plné moci s ověřením podpisu300

Položka 150

Položka 151

Položka 152

Vyhotovení překladu spisového materiálu
a) do jazyka českého za každou i započatou stránku600
b) z jazyka českého za každou i započatou stránku650
c) z jednoho cizího jazyka do druhého za každou i započatou stránku1000
d) z nebo do jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každou i započatou stránku900
Poznámka
Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Položka 153

a) Vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu300
b) Vyhotovení překladu rodného, oddacího nebo úmrtního listu a jeho ověření700
Předmětem poplatku není
První vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu.

Položka 154

Změna
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení100
b) jména nebo příjmení v ostatních případech1000
Osvobození
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.
Poznámky
1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné.

Položka 155

Položka 156

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině500

Položka 157

Položka 158

Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o místě trvalého pobytu osob150
Poznámka
Poplatek podle této položky se vybírá za potvrzení nebo písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.

Položka 159

a) Vydání osvědčení o českém státním občanství150
b) Vydání potvrzení o českém státním občanství300

Položka 160

Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz nebo pro tranzit zbraně nebo střeliva500
Osvobození
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý dovoz nebo pro tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Položka 161

Potvrzení námořního protestu600

Položka 162

Položka 163

Přijetí žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně200
Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o zápis úmrtí občana České republiky do Zvláštní matriky v Brně.

Poznámky pod čarou

1) § 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Přesunout nahoru