Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích

Částka 215/2004
Platnost od 17.12.2004
Účinnost od 16.01.2005
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Novela promítá do zákonů nařízení EU.

Poslední změna: 12.09.2019 (Proběhlo 2. čtení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o rostlinolékařské péči

Nově byla do harmonizovaného systému úředních kontrol a jiných úředních činností v zemědělsko-potravinovém řetězci zařazena oblast zdraví rostlin tedy ochranných opatření proti škodlivým organismům rostlin, požadavky na dodávání na trh a používání přípravků na ochranu rostlin a na udržitelné používání pesticidů s výjimkou zařízení pro aplikaci pesticidů.

Poslední změna: 11.09.2019 (Proběhlo 2. čtení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o rostlinolékařské péči

Nově byla do harmonizovaného systému úředních kontrol a jiných úředních činností v zemědělsko-potravinovém řetězci zařazena oblast zdraví rostlin tedy ochranných opatření proti škodlivým organismům rostlin, požadavky na dodávání na trh a používání přípravků na ochranu rostlin a na udržitelné používání pesticidů s výjimkou zařízení pro aplikaci pesticidů.

Poslední změna: 11.09.2019 (Proběhlo 2. čtení)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Zákon v návaznosti na zákon o znalcích a zákon o tlumočnících upravuje i další související předpisy tak, aby nemohlo docházet k výkladovým nejasnostem a byla zachována vysoká míra právní jistoty.

Poslední změna: 10.09.2019 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních

V souladu s usnesením vlády ze dne 23. října 2017 má dojít ke zrušení zákona o zbraních, a k jeho nahrazení zcela novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. V několika měněných právních předpisech dochází pouze ke změnám terminologie. V řadě právních předpisů však dochází i ke změnám věcným, které jsou jednak nutné k tomu, aby byl nový systém nakládání se zbraněmi a municí funkční a také aby byl efektivní.

Poslední změna: 04.09.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

Zákon upravuje novelu zákona o matrikách, o správních poplatcích, o státním občanství České republiky, o základních registrech, o ověřování a zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Poslední změna: 14.08.2019 (Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Poslední změna: 14.08.2019 (Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhy)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě

Novela zajišťuje dodržování požadavků kladených na řidiče.

Poslední změna: 02.08.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Novela zejména zajišťuje transpozici směrnici EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.07.2019 pod číslem 176/2019 Sb. s účinností od 31.07.2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Novela zejména zajišťuje transpozici směrnici EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.07.2019 pod číslem 176/2019 Sb. s účinností od 31.07.2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby, a další související zákony

Zákon zejména nově reguluje oblast uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu chmele. Zákon reaguje na praxi, kdy je rozmnožovací materiál chmele množen zejména metodou mikrorozmnožování.

Poslední změna: 01.07.2019 (Projednáno vládou, schváleno)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, stavební zákon, živnostenský zákon a trestní zákon

Obecně aktualizace současného znění zákona, založená na zkušenostech získaných praktickou aplikací při výkonu kontroly, na postupu mezinárodních jednání probíhajících na základě Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení a na požadavcích kladených na zabezpečení v oblasti CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear).

Poslední změna: 24.06.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona o právu na digitální služby

Návrh má za cíl vyrovnat postavení České republiky v oblasti digitalizace, zejména eGovernmentu. Účinností zákona správci jednotlivých agend získají daleko větší odpovědnost při posouzení, zda a jakým způsobem je daná agenda vhodná k digitalizaci. Tato skutečnost na jedné straně vytvoří tlak na urychlení celého procesu digitalizace, ale zároveň díky ní dojde k posílení významu digitalizace služeb. Cílem komplexního řešení s využitím stanoveného přechodného období pro orgány veřejné moci, které v digitalizaci zaostávají dojde dle navrhovatele ke zcela zásadní systémové podpoře procesu digitalizace společnosti a zároveň k citelnému zvýšení počtu uživatelů digitálních služeb.

Poslední změna: 28.05.2019 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o úřednících územních samosprávných celků a zákon o správních poplatcích

Návrh upravuje oblasti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a některé další otázky pracovněprávních vztahů úředníků

Poslední změna: 15.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Návrh obsahuje dílčí novelizace související s přijetím nového zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Nejvýraznější změnou je úprava místních poplatků. Poplatek za komunální odpad bude nově upraven pouze v zákoně o místních poplatcích.

Poslední změna: 09.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o vnitrozemské plavbě

Cílem novely zákona je zprostit zejména vodáky odpovědnosti za přestupek týkající se požití alkoholu a tabákových výrobků.

Poslední změna: 02.05.2019 (Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhy)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Novela transponuje směrnici EU.

Poslední změna: 02.05.2019 (Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a další související zákony

Novela provádí revizi právní úpravy taxislužby a některé dílčí změny v dalších oblastech upravených zákonem o silniční dopravě.

Poslední změna: 26.04.2019 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a další související zákony

Zákon zejména adaptuje český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 a dále reaguje na dílčí nedostatky stávající právní úpravy, které vyplynuly z praxe.

Poslední změna: 24.04.2019 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)

Návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zakládání obchodních společností

Cílem návrhu zákona je umožnit získání živnosti a založení s.r.o. přes internetovou aplikaci za minimální náklady.

Poslední změna: 15.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a některé další zákony

Novela odstraňuje technické nedostatky.

Poslední změna: 08.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích

Zákon přijímá základní nezbytná opatření v oblasti poskytování metod komplementární a alternativní medicíny.

Poslední změna: 15.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a další související zákony

Novela zákona upravuje režim hypotečních zástavních listů (resp. krytých dluhopisů) a krytých bloků a jejich správu v případě úpadku emitenta.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.12.2018 pod číslem 307/2018 Sb. s účinností od 04.01.2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a další související zákony

Novela zákona upravuje režim hypotečních zástavních listů (resp. krytých dluhopisů) a krytých bloků a jejich správu v případě úpadku emitenta.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.12.2018 pod číslem 307/2018 Sb. s účinností od 04.01.2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochranných známkách a zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Novelou zákona o ochranných známkách se do českého právního řádu transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. A novelou zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví se transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 o ochraně obchodního tajemství před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.12.2018 pod číslem 286/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a některé související zákony

Hlavním cílem novely je, aby poskytované sociální služby lépe odpovídaly potřebám klientů a byly přístupnější a efektivnější pro klienty, občany a další aktéry systému
sociálních služeb. 

Poslední změna: 07.12.2018 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválen)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o Státním fondu kultury České republiky a zákon o správních poplatcích

Cílem předloženého návrhu zákona je zajistit podmínky pro činnost Státního fondu kultury při plnění jeho funkce, kterou je poskytování finančních prostředků na kulturní projekty.

Poslední změna: 06.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o krmivech

Novela zákona o krmivech rozsáhle upravuje předmětnou problematiku s ohledem na adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních kontrolách.

Poslední změna: 09.10.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Zákon implementuje směrnice Evropské unie v oblasti pravidelných technických prohlídek vozidel, silničních technických kontrol vozidel a maximálních přípustných rozměrů a hmotností vozidel.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.09.2018 pod číslem 193/2018 Sb. s účinností od 01.10.2018

Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění

Zákon transponuje směrnici EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.08.2018 pod číslem 170/2018 Sb. s účinností od 01.12.2018
16.08.2018 pod číslem 171/2018 Sb. s účinností od 01.12.2018

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Zákon mění některé zákony v souvislosti se zrušením zákona o evidenci tržeb.

Poslední změna: 02.08.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů

Zákon upravuje vstup do podnikání v oblasti soukromých bezpečnostních služeb, vydávání a odnímání licencí Ministerstvem vnitra. Dále upravuje povinnosti provozovatelů soukromé bezpečnostní činnosti, upravuje povinnosti a oprávnění zaměstnanců. Zřizuje institut bezpečnostní činnosti pro vlastní ochranu, což není podnikatelské prostředí.

Poslední změna: 28.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o odpadech

Hlavním cílem je nastavení jednoznačných pravidel převodu odpadu mimo odpadový režim a uvedení české legislativy plně do souladu s rámcovou směrnicí.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Cílem návrhu je sjednocení pojmosloví a terminologie.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 13.11.2017 pod číslem 371/2017 Sb. s účinností od 13.01.2018

Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů

Návrh zákona, kterým se upravuje činnost soukromých bezpečnostních služeb a podnikání v této oblasti.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Zákon reaguje na nový zákon o  znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon zajišťuje podmínky pro činnost Státního fondu kultury při plnění jeho funkce, kterou je poskytování finančních prostředků na kulturní projekty.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Novela má technický charakter. Reaguje na přijetí některých nových právních předpisů v uplynulém období, přizpůsobuje právní úpravu novému Občanskému zákoníku. 

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zajištění ochrany zdraví osob a zvířat a snížení administrativní náročnosti pro chovatele v případech, kdy je to při zachování nezbytných veterinárních požadavků na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty možné. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2017 pod číslem 302/2017 Sb. s účinností od 01.11.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, a další související zákony

Hlavním cílem návrhu je prostřednictvím regulace trhu s nelegálními přípravky na ochranu rostlin zvýšit ochranu životního prostředí a potravinového řetězce.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2017 pod číslem 299/2017 Sb. s účinností od 01.12.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby

Transpozice směrnic Komise.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 15.09.2017 pod číslem 295/2017 Sb. s účinností od 01.11.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Novela reaguje na problémy z aplikační praxe. Dále odstraňuje povinnost podnikatelů oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu právnické osoby a vedoucích organizačních složek obchodního závodu zahraničních osob zapisovaných do obchodního rejstříku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 15.09.2017 pod číslem 289/2017 Sb. s účinností od 30.09.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci

Reflektování změn podle nařízení EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 18.08.2017 pod číslem 251/2017 Sb. s účinností od 01.07.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, a zákon č. 634/2004 Sb.

Upravuje se problematika provozních omezení ke snížení hluku na letištích, hlášení událostí v civilním letectví a provozování letišť.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 18.08.2017 pod číslem 261/2017 Sb. s účinností od 16.11.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Transpoziční novela zákona o pobytu cizinců a dalších souvisejících zákonů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.07.2017 pod číslem 222/2017 Sb. s účinností od 15.08.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.07.2017 pod číslem 225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a některé další související zákony

Cílem úpravy je dosažení souladu právních předpisů ČR a EU, implementace evropských předpisů do českého právního řádu a harmonizace právní úpravy v zákoně č. 256/2014 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 14.07.2017 pod číslem 204/2017 Sb. s účinností od 03.01.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a další související zákony

Novela provádí změny v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce a zavádí změny v oblasti výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 14.07.2017 pod číslem 206/2017 Sb. s účinností od 29.07.2017

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Umožnění podání žádosti o vydání řidičského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 12.07.2017 pod číslem 199/2017 Sb. s účinností od 01.07.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a některé další zákony

Tato novela obsahuje úpravu pojmosloví, upřesnění ustanovení upravujících kastraci, posudkovou péči včetně pracovnělékařských služeb a nemocí z povolání, lékařského ozáření a o ochranném léčení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 12.07.2017 pod číslem 202/2017 Sb. s účinností od 01.11.2017

Návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o ochraně památkového fondu)

Hlavním cílem nového zákona o ochraně památkového fondu navazujícího na stávající legislativu je zajištění optimální ochrany památkového fondu efektivním, co nejméně nákladným a transparentním způsobem. Na nový zákon o ochraně památkového fondu by měly být navázány daňové předpisy.

Návrh neprošel 12.07.2017 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut)

Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Návrh zákona upravuje na základě práva Evropské unie pravidla zavádění vysokorychlostních sítí, v souvislosti s požadavky na využívání stávající infrastruktury a usnadněním efektivnějšího budování nové infrastruktury tak, aby bylo možné tyto sítě budovat s nižšími náklady.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 10.07.2017 pod číslem 194/2017 Sb. s účinností od 25.07.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, a další související zákony.

Plošné zavedení občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a ukončení vydávání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji (bez kontaktního elektronického čipu).

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 10.07.2017 pod číslem 195/2017 Sb. s účinností od 01.07.2018

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

V návrhu zákona jsou obsaženy zásadní změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2017.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 16.06.2017 pod číslem 170/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh zákona, kterým se mění volební zákony

Technická novela. Napravuje nedostatky, které byly shledány judikaturou nebo praxí. Přizpůsobuje zákony elektronizaci veřejné správy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.03.2017 pod číslem 90/2017 Sb. s účinností od 13.04.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Novela odstraňuje některé dílčí nedostatky a mezery v zákoně č. 56/2001 Sb. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.03.2017 pod číslem 63/2017 Sb. s účinností od 01.06.2017

Poslanecký návrh zákona o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 bývalým vojákům z povolání

Navrhovaná právní úprava má dosáhnout odškodnění vojáků z povolání a zaměstnanců resortu obrany za politickou persekuci mezi 28.2.1948 a 29.12.1989.

Návrh neprošel 22.02.2017 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut)

Návrh senátního návrhu zákona, který zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, a mění zákon č. 586/1992 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb.

Zákon měl zrušit zákon o elektronické evidenci tržeb.

Návrh neprošel 14.12.2016 (Proběhlo projednání, návrh senátního návrhu zamítnut)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon zavádí možnost, aby oprávněná osoba mohla požádat o vydání matričního dokladu, doslovného výpisu nebo potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize u kteréhokoliv matričního úřadu. Dále zákon zpracovává poznatky z praxe.

Poslední změna: 23.11.2016 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Novela zvyšuje a zabezpečuje ochranu ovzduší tak, aby nadále nebyla snižována kvalita ovzduší v důsledku působení emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 14.11.2016 pod číslem 369/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Základním cílem návrhu je implementace směrnice 2012/34/EU a části směrnice 2004/49/ES.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.10.2016 pod číslem 319/2016 Sb. s účinností od 01.04.2017

Vládní návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Cílem návrhu zákona je provedení adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady. S ohledem na rozsah změn, které by bylo třeba při úpravě stávajícího zákona č. 120/2002 Sb., provést, byla zvolena varianta adaptace do nového zákona.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.10.2016 pod číslem 324/2016 Sb. s účinností od 18.10.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a některé další zákony

Návrh zákona především zavádí mistrovskou kvalifikaci a ukotvuje spolupráci při tvorbě standardů profesních kvalifikací.

Poslední změna: 30.08.2016 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

Navrhovaná úprava vychází primárně z návrhu nového atomového zákona a přizpůsobuje výše uvedené související zákony nové právní úpravě v něm obsažené. Novela má technický charakter.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 10.08.2016 pod číslem 264/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

Zákon posiluje ochranu spotřebitele v oblasti, kde dnes dochází ke značnému počtu případů poškozování práv spotřebitelů, zvýšení kredibility odvětví, sjednocení úpravy úvěrů pro spotřebitele (spotřebitelských a hypotečních) a konsolidace právní úpravy distribuce na finančním trhu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.08.2016 pod číslem 258/2016 Sb. s účinností od 01.12.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Doprovodný změnový zákon k novému celnímu řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.07.2016 pod číslem 243/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), a další související zákony

V návaznosti na výbuchy muničních skladů ve Vrběticích a po vyhodnocení tragické události v Uherském Brodě se navrhuje komplexní změna zákona o zbraních a úprava dalších právních předpisů upravujících některé aspekty nakládání s municí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 22.07.2016 pod číslem 229/2016 Sb. s účinností od 01.08.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a některé další zákony

Novela zjednodušuje procesy při správě základních registrů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.06.2016 pod číslem 192/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

Návrh zákona zajišťuje provázanost právních předpisů upravujících oblast hazardních her. Dochází zejména ke změně pojmosloví v oblasti hazardních her. Dosavadní právní úprava používá pro označení her slov „loterie a jiné podobné hry“, nově se všechny hry označují jako „hazardní hry“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 15.06.2016 pod číslem 188/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a další související zákony

Novela zákona obsahuje převážně změny, jimiž se sleduje implementace evropských právních předpisů, upravuje výkladové nejasnosti a reaguje na poznatky z praxe.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.05.2016 pod číslem 148/2016 Sb. s účinností od 01.06.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a některé další zákony

Návrh zákona mj.: zavádí nový systém hodnocení kvality vysokých škol, upravuje nová pravidla akreditace studijních programů, systematicky upravuje podmínky pro výkon činnosti zahraničních vysokých škol a jejich poboček v České republice.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 02.05.2016 pod číslem 137/2016 Sb. s účinností od 01.09.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

Cílem novely je zajistit jednotnou aplikaci obecného a sektorového systému uznávání odborných kvalifikací v České republice. Navrhovaná právní úprava zajišťuje kompatibilitu českého právního řádu s novou evropskou legislativou.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 25.04.2016 pod číslem 126/2016 Sb. s účinností od 01.05.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

Materiál je standardním návrhem právního předpisu provádějícího dílčí změny v některých zákonech, jejichž potřeba je vyvolána přijetím zákona o evidenci tržeb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 13.04.2016 pod číslem 113/2016 Sb. s účinností od 01.12.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., zákon č. 328/1999 Sb., zákon č. 329/1999 Sb. a další související zákony

Novela provádí některé technické změny a sjednocuje terminologii.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 07.12.2015 pod číslem 318/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh zákona na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., zákon č. 326/1999 Sb., a zákon č. 221/2003 Sb. ...

Zajištění transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady k završení tvorby legislativy ve vztahu k budování společného evropského azylového systému.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.12.2015 pod číslem 314/2015 Sb. s účinností od 18.12.2015

Návrh zákona o úvěru pro spotřebitele a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele

Návrh zákona uceleně upravuje distribuci pro celý segment retailových nebankovních úvěrů.Zákonem dojde též k implementaci směrnice 2014/17/EU o hypotečních úvěrech.

Poslední změna: 02.12.2015 (Projednáno vládou, schváleno)

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela odstraňuje nedostatky a zejména mezery v současné právní úpravě a zjednodušuje a zefektivňuje výkon státní správy v oblasti pozemních komunikací.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 14.10.2015 pod číslem 268/2015 Sb. s účinností od 31.12.2015

Návrh zákona o evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a o změně zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Základním cílem navrhovaného zákona je převést evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů z rejstříkových soudů na Ministerstvo práce a sociálních věcí a vytvořit centrální evidenci těchto subjektů.

Poslední změna: 30.09.2015 (Projednáno vládou, schváleno)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Návrhem zákona se realizuje převedení kompetence řešení účastnických sporů o peněžitá plnění v oblasti elektronických komunikací na soudy. Návrh zákona obsahue také změny právní úpravy týkající se platebního rozkazu a elektronického platebního rozkazu.

Poslední změna: 23.09.2015 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami nebo chemickými směsmi

Hlavním cílem je zajištění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 11.09.2015 pod číslem 224/2015 Sb. s účinností od 01.10.2015

Návrh zákona o pyrotechnice a o změně některých zákonů

Plošná legislativní úprava problematiky pyrotechnických výrobků, včetně jejich uvádění na trh a zacházení s nimi podle stanovených pravidel.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 20.08.2015 pod číslem 206/2015 Sb. s účinností od 04.09.2015

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, a některé další zákony

Cílem navrhovaného právního předpisu je zavést přísnější postih recidivy vybraných závažnějších druhů přestupků (proti majetku, občanskému soužití a proti veřejnému pořádku), jejichž spáchání bude předmětem evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.08.2015 pod číslem 204/2015 Sb. s účinností od 01.10.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a další související zákony

Změna právní úpravy na úseku agenturního zaměstnávání, úprava plnění povinného podílu, úprava přestupků a správních deliktů, včetně sankcí na úseku zprostředkování zaměstnání a ochrany soukromí a osobních práv zaměstnance.

Poslední změna: 09.06.2015 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

Tento návrh zákona je návrhem právního předpisu provádějícího dílčí změny v některých zákonech, jejichž potřeba je vyvolána přijetím zákona o evidenci tržeb (tzv. doprovodný zákon).

Návrh neprošel 11.05.2015 (Projednávání ukončeno)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Cílem zákona je částečná implementace směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Vybraná část implementace upravuje oblasti energetického auditu, energetického posudku, hospodárného užívání energie ústředními institucemi a energetických služeb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 04.05.2015 pod číslem 103/2015 Sb. s účinností od 01.07.2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Cílem návrhu zákona je provedení implementace požadavků mezinárodních námořních úmluv do právního řádu České republiky, vytvoření podmínek k jejich ratifikaci a transpozice sekundárních právních aktů Evropské unie v oblasti výcviku a certifikace námořníků, podmínek pro práci na moři a ochrany mořského prostředí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.04.2015 pod číslem 81/2015 Sb. s účinností od 01.07.2015

Návrh vyhlášky provádějící některá ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

Navrhovaná vyhláška provádí většinu zmocnění nového zákona o zdravotnických prostředcích.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.04.2015 pod číslem 62/2015 Sb. s účinností od 03.04.2015

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.

Stávající nařízení vlády bylo zrušeno od 1. dubna 2015, z toho důvodu byl zpracován návrh nového nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.03.2015 pod číslem 55/2015 Sb. s účinností od 01.04.2015