Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích

Částka 215/2004
Platnost od 17.12.2004
Účinnost od 16.01.2005
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
100 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 634/2004 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a další související zákony

Zákon zejména adaptuje český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 a dále reaguje na dílčí nedostatky stávající právní úpravy, které vyplynuly z praxe.

Poslední změna: 30.01.2020 (Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhy)
Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Novela přesunuje průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu ze živnosti volné mezi živnosti vázané. V průběhu projednávání novely v Poslanecké sněmovně byl podán pozměnovací návrh týkající se zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Tato změna spočívá v úpravě průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu. 

Poslední změna: 30.01.2020 (Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhy)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a další související zákony

Novela provádí revizi právní úpravy taxislužby a některé dílčí změny v dalších oblastech upravených zákonem o silniční dopravě.

Poslední změna: 30.01.2020 (Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhy)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby, a další související zákony

Zákon zejména nově reguluje oblast uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu chmele. Zákon reaguje na praxi, kdy je rozmnožovací materiál chmele množen zejména metodou mikrorozmnožování.

Poslední změna: 29.01.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, stavební zákon, živnostenský zákon a trestní zákon

Obecně aktualizace současného znění zákona, založená na zkušenostech získaných praktickou aplikací při výkonu kontroly, na postupu mezinárodních jednání probíhajících na základě Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení a na požadavcích kladených na zabezpečení v oblasti CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear).

Poslední změna: 29.01.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě

Novela zajišťuje dodržování požadavků kladených na řidiče.

Poslední změna: 29.01.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Novela přináší změny ve způsobu podání žádosti o zprostředkování zaměstnání tak, aby byl zohledněn požadavek na využívání moderních technologií při komunikaci fyzických osob se správními orgány. Dále se mění definice bydliště u státního občana České republiky. Další změny se týkají poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob na chráněném trhu práce.

Poslední změna: 23.01.2020 (V připomínkovém řízení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o sociálních službách

Novela upravuje způsoby financování sociálních služeb, snižuje administrativu při různých typech řízení, zpřesňuje pravomoci orgánů veřejné správy a vylepšuje sociální péči pro osoby v terminálním stádiu a osoby, o které se není možno postarat v jejich přirozeném prostředí.

Poslední změna: 22.01.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákon o veřejném zdravotním pojištění, a zákon o správních poplatcích

Cílem novely je úprava oblastí rozhodování o nároku pojištěnce, oblasti stomatologie a ortodoncie a oblasti zdravotnických prostředků a léčivých přípravků.

Poslední změna: 20.01.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh poslanců na vydání zákona o právu na digitální služby

Zákon má za cíl vyrovnat postavení České republiky v oblasti digitalizace, zejména eGovernmentu. Účinností zákona správci jednotlivých agend získají daleko větší odpovědnost při posouzení, zda a jakým způsobem je daná agenda vhodná k digitalizaci. Tato skutečnost na jedné straně vytvoří tlak na urychlení celého procesu digitalizace, ale zároveň díky ní dojde k posílení významu digitalizace služeb. Cílem komplexního řešení s využitím stanoveného přechodného období pro orgány veřejné moci, které v digitalizaci zaostávají dojde dle navrhovatele ke zcela zásadní systémové podpoře procesu digitalizace společnosti a zároveň k citelnému zvýšení počtu uživatelů digitálních služeb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.01.2020 pod číslem 12/2020 Sb. s účinností od 01.02.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon o rostlinolékařské péči

Nově byla do harmonizovaného systému úředních kontrol a jiných úředních činností v zemědělsko-potravinovém řetězci zařazena oblast zdraví rostlin tedy ochranných opatření proti škodlivým organismům rostlin, požadavky na dodávání na trh a používání přípravků na ochranu rostlin a na udržitelné používání pesticidů s výjimkou zařízení pro aplikaci pesticidů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.12.2019 pod číslem 369/2019 Sb. s účinností od 15.01.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Novela promítá do zákonů nařízení EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.12.2019 pod číslem 368/2019 Sb. s účinností od 15.01.2020
Návrh poslanců na vydání zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky

Zákon upravuje nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky.

Poslední změna: 30.12.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Poslední změna: 23.12.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Zákon obsahuje dílčí novelizace související s přijetím nového zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Nejvýraznější změnou je úprava místních poplatků. Poplatek za komunální odpad bude nově upraven pouze v zákoně o místních poplatcích.

Poslední změna: 18.12.2019 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, a zákon č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích

Základními cíli novely zákonů jsou předepisování a výdej léčivých přípravků s obsahem návykových látek z přílohy č. 1 a 5 nařízení vlády o seznamech návykových látek na elektronický recept s označením „vysoce návyková látka“ a zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití pro pacienty v České republice.

Poslední změna: 13.12.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon posiluje ochranu spotřebitele spočívající např. v zákazu zúčtování sankcí, ve vyšší informovanosti a v regulaci zprostředkovatelské činnosti při prodeji plynu a elektřiny.

Poslední změna: 10.12.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Novela nově podrobně upravuje postavení a činnosti oznámených a určených subjektů, které provádějí posuzování shody prvků interoperability a subsystémů s technickými požadavky. 

Poslední změna: 05.12.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

Zákon upravuje novelu zákona o matrikách, o správních poplatcích, o státním občanství České republiky, o základních registrech, o ověřování a zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 279/2019 Sb. s účinností od 21.11.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 277/2019 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Zákon je reakcí na nedostatky v řízení o udělení mezinárodní ochrany, které byly indikovány od poslední novely zákona o azylu.

Poslední změna: 01.11.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o úřednících územních samosprávných celků a zákon o správních poplatcích

Návrh upravuje oblasti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a některé další otázky pracovněprávních vztahů úředníků

Poslední změna: 30.10.2019 (Projednáno vládou, schváleno)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona o správních poplatcích a zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Novela reaguje na nutnost implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích. Dále dochází k navazujícím změnám v zákoně o správních poplatcích a zákoně o regulaci reklamy.

Poslední změna: 17.10.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Zákon v návaznosti na zákon o znalcích a zákon o tlumočnících upravuje i další související předpisy tak, aby nemohlo docházet k výkladovým nejasnostem a byla zachována vysoká míra právní jistoty.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.10.2019 pod číslem 255/2019 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních

V souladu s usnesením vlády ze dne 23. října 2017 má dojít ke zrušení zákona o zbraních, a k jeho nahrazení zcela novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. V několika měněných právních předpisech dochází pouze ke změnám terminologie. V řadě právních předpisů však dochází i ke změnám věcným, které jsou jednak nutné k tomu, aby byl nový systém nakládání se zbraněmi a municí funkční a také aby byl efektivní.

Poslední změna: 02.10.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o vnitrozemské plavbě

Cílem novely zákona je zprostit zejména vodáky odpovědnosti za přestupek týkající se požití alkoholu a tabákových výrobků.

Návrh neprošel 24.09.2019 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o krmivech

Novela zákona o krmivech rozsáhle upravuje předmětnou problematiku s ohledem na adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních kontrolách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.08.2019 pod číslem 209/2019 Sb. s účinností od 01.10.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Novela zejména zajišťuje transpozici směrnici EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.07.2019 pod číslem 176/2019 Sb. s účinností od 31.07.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Novela transponuje směrnici EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
04.06.2019 pod číslem 135/2019 Sb. s účinností od 19.06.2019
Návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zakládání obchodních společností

Cílem zákona je umožnit získání živnosti a založení s.r.o. přes internetovou aplikaci za minimální náklady.

Poslední změna: 29.04.2019 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a některé další zákony

Novela odstraňuje technické nedostatky.

Poslední změna: 08.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a některé související zákony

Hlavním cílem novely je, aby poskytované sociální služby lépe odpovídaly potřebám klientů a byly přístupnější a efektivnější pro klienty, občany a další aktéry systému
sociálních služeb. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.02.2019 pod číslem 47/2019 Sb. s účinností od 01.04.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), a další související zákony

Transpozice směrnice EU.

Poslední změna: 14.02.2019 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona o léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích

Zákon přijímá základní nezbytná opatření v oblasti poskytování metod komplementární a alternativní medicíny.

Poslední změna: 15.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a další související zákony

Novela zákona upravuje režim hypotečních zástavních listů (resp. krytých dluhopisů) a krytých bloků a jejich správu v případě úpadku emitenta.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.12.2018 pod číslem 307/2018 Sb. s účinností od 04.01.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochranných známkách a zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Novelou zákona o ochranných známkách se do českého právního řádu transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. A novelou zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví se transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 o ochraně obchodního tajemství před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.12.2018 pod číslem 286/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon o Státním fondu kultury České republiky a zákon o správních poplatcích

Cílem předloženého návrhu zákona je zajistit podmínky pro činnost Státního fondu kultury při plnění jeho funkce, kterou je poskytování finančních prostředků na kulturní projekty.

Poslední změna: 06.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Zákon implementuje směrnice Evropské unie v oblasti pravidelných technických prohlídek vozidel, silničních technických kontrol vozidel a maximálních přípustných rozměrů a hmotností vozidel.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.09.2018 pod číslem 193/2018 Sb. s účinností od 01.10.2018
Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění

Zákon transponuje směrnici EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.08.2018 pod číslem 170/2018 Sb. s účinností od 01.12.2018
16.08.2018 pod číslem 171/2018 Sb. s účinností od 01.12.2018
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Zákon mění některé zákony v souvislosti se zrušením zákona o evidenci tržeb.

Poslední změna: 15.08.2018 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů

Zákon upravuje vstup do podnikání v oblasti soukromých bezpečnostních služeb, vydávání a odnímání licencí Ministerstvem vnitra. Dále upravuje povinnosti provozovatelů soukromé bezpečnostní činnosti, upravuje povinnosti a oprávnění zaměstnanců. Zřizuje institut bezpečnostní činnosti pro vlastní ochranu, což není podnikatelské prostředí.

Poslední změna: 28.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona o odpadech

Hlavním cílem je nastavení jednoznačných pravidel převodu odpadu mimo odpadový režim a uvedení české legislativy plně do souladu s rámcovou směrnicí.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Cílem návrhu je sjednocení pojmosloví a terminologie.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.11.2017 pod číslem 371/2017 Sb. s účinností od 13.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Novela má technický charakter. Reaguje na přijetí některých nových právních předpisů v uplynulém období, přizpůsobuje právní úpravu novému Občanskému zákoníku. 

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Zákon reaguje na nový zákon o  znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů

Návrh zákona, kterým se upravuje činnost soukromých bezpečnostních služeb a podnikání v této oblasti.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon zajišťuje podmínky pro činnost Státního fondu kultury při plnění jeho funkce, kterou je poskytování finančních prostředků na kulturní projekty.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, a další související zákony

Hlavním cílem návrhu je prostřednictvím regulace trhu s nelegálními přípravky na ochranu rostlin zvýšit ochranu životního prostředí a potravinového řetězce.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2017 pod číslem 299/2017 Sb. s účinností od 01.12.2017