Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 631/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů

Částka 214/2004
Platnost od 15.12.2004
Účinnost od 01.01.2005
Zrušeno k 01.01.2006 (412/2005 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

631

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. listopadu 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 322/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 386/2004 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb., nařízení vlády č. 152/1999 Sb., nařízení vlády č. 17/2001 Sb., nařízení vlády č. 275/2001 Sb., nařízení vlády č. 403/2001 Sb. a nařízení vlády č. 549/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. k) a v příloze č. 11 v nadpisu a bodech 1 a 2 se slova "a spojů" zrušují.

2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:

"u) v příloze č. 20 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva informatiky.".

3. V příloze č. 2 bodech 6 a 7 se slova "operativní techniky a" zrušují a za slova "pátracích prostředků" se vkládají slova "a podpůrných operativně pátracích prostředků".

4. V příloze č. 2 bodech 10 a 11 a v příloze č. 7 bodech 5 až 8 se slova "operativní techniky" nahrazují slovy "podpůrných operativně pátracích prostředků".

5. V příloze č. 2 bodě 11 se za slovo "obsazení" vkládají slova "a dislokaci".

6. V příloze č. 7 bodě 22 písm. e) se ve sloupci "Útvar policie České republiky" označení stupně utajení "V" zrušuje.

7. V příloze č. 7 bodě 33 se za slova "a víz," vkládají slova "listinných dokladů rodných čísel, dokumentace ke krycím dokladům a bezpečnostním prvkům".

8. V příloze č. 8 bodě 2 se slova "Prům (MPO) P2-04" nahrazují slovy "zahrnutých v platném seznamu Zbroj (MPO) 2-04".

9. V příloze č. 8 bodě 6 se slova "Projektová dokumentace" nahrazují slovem "Informace".

10. V příloze č. 8 se bod 7 zrušuje.

Dosavadní body 8 až 14 se označují jako body 7 až 13.

11. V příloze č. 10 bodě 41 se slovo "záměry," zrušuje.

12. V příloze č. 10 bodech 41 a 42 se označení stupně utajení "D – T" nahrazuje označením "V".

13. V příloze č. 10 bodech 43 a 45 se označení stupně utajení "D" nahrazuje označením "V".

14. V příloze č. 10 bodě 44 se slova "movitého a nemovitého materiálu" nahrazují slovy "nemovitého majetku" a označení stupně utajení "V – D" se nahrazuje označením "V".

15. V příloze č. 10 se za bod 45 vkládá nový bod 46, který s označením stupně utajení ve sloupcích "Resort" a "Svaz" zní:

„46. Systém obranného plánování a hodnocení připravenostiV-DV“.

Dosavadní body 46 až 64 se označují jako body 47 až 65.

16. V příloze č. 10 bodě 62 se za slova „stav vojsk při“ vkládá slovo „stavu“.

17. V příloze č. 11 body 6 až 9 včetně nadpisu znějí:

„6.Identifikační údaje o dopravních prostředcích, registračních značkách a dokladech důležitých pro plnění úkolů souvisejících s bezpečností státuV-DV 
Oblast civilního letectví
7.Údaje o nastavení detekčních schopností zařízení na zjišťování výbušnin, kovových předmětů a radioaktivních látekVVV
8.Výsledky testů a zkoušek zařízení na zjišťování výbušnin, kovových předmětů a radioaktivních látekVVV
9.Údaje o skutečném provedení a nastavení automatických elektronických systémů kontroly vstupu do vyhrazených bezpečnostních prostor letištěVVV“.

18. V příloze č. 11 se doplňují body 10 a 11, které znějí:

„10.Údaje o výjimkách z technických parametrů a akceptačních testů zařízení uvedených v bodech 7 až 9, včetně údajů o výjimkách z opatření týkajících se leteckého provozu a letišťVVV
11.Konkrétní údaje o zajištění bezpečnosti letů státní důležitostiVVV“.

19. V příloze č. 12 se body 18 a 19 zrušují. Dosavadní bod 20 se označuje jako bod 18.

20. V příloze č. 14 bodě 3 se označení stupně utajení "D" nahrazuje označením "V".

21. V příloze č. 16 bodě 1 se za slova "systém zabezpečení" vkládá slovo "Českých" a označení stupně utajení "PT" se nahrazuje označením "D".

22. V příloze č. 16 bodě 3 se označení stupně utajení "T" nahrazuje označením "D".

23. Příloha č. 19 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti České národní banky

Pořadové
číslo
Utajovaná skutečnostÚstředíStupeň utajení
Pobočky, záložní středisko
Ostatní
 Měnová oblast   
1.Příprava provádění zásadních měnových opatření, jejichž předčasné zveřejnění by mělo výrazné negativní ekonomické dopadyV-TV 
2.Speciální charakteristiky a receptury materiálů používaných při výrobě bankovek a mincíV-D V-D
 Zabezpečení přepravy a uložení zásob bankovek, ochrana bankovních objektů   
3.Bezpečnostní parametry speciálních přepravních vozidelV  
4.Příkazy k zásilkám bankovek obsahující datum a cíl přesunuVV 
5.Technicko-bezpečnostní systémy, kontrolní a řídící systém technologických celků zajišťujících chod peněžních a výpočetních provozů, včetně jejich systémů napájení elektrickou energií, a projektová dokumentace těchto systémůV-DVV
Bankovní operace se speciálními klienty
6.Souhrnné výkazy, sestavy a systematika účtů pro speciální klientyVVV
7.Dokumentace a písemnosti, které se týkají zvláštní formy platebního styku za mimořádných situacíV-DV 
Mezinárodní jednání a smlouvy, pokud to jejich povaha vyžaduje nebo jestliže se tak smluvní strany dohodnou   
8.Korespondence se zahraničními bankami odběratelů a s odběrateli vojenského materiálu, obsahují-li skutečnosti vázané na požadavek utajení vyplývající z mezivládních úvěrových dohod ve vojenské oblasti a z mezibankovních ujednáníV-T  
9.Mezibankovní ujednání k realizaci mezivládních úvěrových a jiných dohod za oblast speciální technikyV-T V-T
10.Výkazy a rozbory, v nichž jsou uvedeny údaje o čerpání a splácení vládních úvěrů na dodávky vojenské techniky za jednotlivé dlužnické země a o vládních pohledávkách z těchto dodávekV V“.

24. Doplňuje se příloha č. 20, která včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 20 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva informatiky

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
ResortOrganizace
1.Strategické záměry hospodářského rozvoje telekomunikací, pokud obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpečnosti státuV-TV-T
2.Souhrnné materiály a hodnocení hospodářské situace telekomunikací, pokud obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpečnosti státuV-TV-T
3.Seznamy kmitočtů určených pro potřeby Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra k obraně a bezpečnosti státuV-TV-T
4.Dokumentace telekomunikačního spojení pro období krizových situací. Údaje o telekomunikačních vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo ukončení vedení a umístění orgánů státní správyV-TV-T
5.Konkrétní údaje o využití telekomunikačních sítí, zařízení a poštovních objektů pro potřeby obrany a bezpečnosti státu (dislokace, provozní údaje polního poštovního spojení apod.), včetně údajů o zabezpečeníV-T
6.Určená část dokumentace týkající se údajů o provozu, výzkumu a vývoji informačních systémůV-T
7.Organizace a ochrana komunikačních a informačních systémůV-T
8.Koordinace zajištění ochrany komunikačních a informačních systémů kritické infrastruktury státuV-TV-T
9.Souhrnné údaje o centrálně uplatněných a vyřízených požadavcích oprávněných orgánů na poskytnutí údajů z telekomunikačních databází a zajištění podmínek k provádění odposlechů a záznamů telekomunikačního provozuV-TV - T“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Předseda vlády:

JUDr. Gross v. r.

Přesunout nahoru