Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 63/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

Částka 21/2004
Platnost od 19.02.2004
Účinnost od 01.04.2004
Zrušeno k 01.05.2004 (267/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

VYHLÁŠKA

ze dne 21. ledna 2004,

kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 47c odst. 8 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb. a zákona č. 308/2002 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje podrobnější pravidla pro postup obchodníka s cennými papíry při

a) předkládání výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy (dále jen "výroční zpráva")1) obchodníkem s cennými papíry Komisi pro cenné papíry (dále jen "Komise"),

b) oznamování změn ve skutečnostech uvedených v § 45odst. 4 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"),

c) informování Komise o své ekonomické situaci, obchodech, které uzavřel nebo obstaral, a rozsahu poskytnutých investičních služeb,

d) předkládání přehledu o všech veřejných trzích a osobách, kterých využíval pro přijímání a provádění pokynů zákazníků, obchodech, které jejich prostřednictvím na účet zákazníků uzavřel nebo obstaral, faktorech, které ovlivňovaly volbu těchto osob, a všech případných plněních nebo výhodách, které od těchto osob obdržel jako odměnu za využití jejich služeb,

e) informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry a

f) informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku.

K § 47c odst. 1 zákona

§ 2

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy

(1) Obchodník s cennými papíry předkládá Komisi výroční zprávu v listinné podobě ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě ve formě datové zprávy2) vypracované podle standardizovaného datového formuláře (odstavec 4).

(2) Výroční zprávu v elektronické podobě obchodník s cennými papíry odešle Komisi elektronickou poštou, na záznamovém médiu nebo na základě připojení prostřednictvím pevného telekomunikačního okruhu.3)

(3) K listinné podobě výroční zprávy musí být připojen podpis osoby oprávněné jednat jménem obchodníka s cennými papíry. Elektronická podoba výroční zprávy musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem4) založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.5)

(4) Vzor standardizovaného datového formuláře elektronické podoby výroční zprávy uveřejní Komise nejpozději do jednoho měsíce po skončení kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup (např. internet).

K § 47c odst. 3 zákona

§ 3

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v § 45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech

(1) Změny ve skutečnostech uvedených v § 45 odst. 4 zákona oznamuje obchodník s cennými papíry Komisi v elektronické podobě ve formě datové zprávy2) vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 1 této vyhlášky.

(2) Obchodník s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, informuje o své ekonomické situaci v elektronické podobě ve formě datové zprávy2) vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 2 této vyhlášky.

(3) Obchodník s cennými papíry, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky, nebo Česká konsolidační agentura informuje o své ekonomické situaci v elektronické podobě ve formě datové zprávy2) vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 3 této vyhlášky. Obchodník s cennými papíry, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky, splní povinnost informovat o své ekonomické situaci též tím, že v elektronické podobě informuje Komisi o skutečnosti, že údaje o ekonomické situaci v elektronické podobě ve formě datové zprávy2) vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 3 této vyhlášky, zaslal ve lhůtě stanovené zákonem České národní bance; informaci Komisi musí zaslat neprodleně po zaslání údajů České národní bance.

(4) Obchodník s cennými papíry informuje o obchodech, které uzavřel nebo obstaral, ve formě datové zprávy2) vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 4 této vyhlášky.

(5) Obchodník s cennými papíry informuje o rozsahu poskytnutých investičních služeb v elektronické podobě ve formě datové zprávy2) vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 5této vyhlášky.

(6) Obchodník s cennými papíry předkládá Komisi přehled o všech veřejných trzích a osobách, kterých využíval pro přijímání a provádění pokynů zákazníků, obchodech, které jejich prostřednictvím na účet zákazníků uzavřel nebo obstaral, faktorech, které ovlivňovaly volbu těchto osob, a všech případných plněních nebo výhodách, které od těchto osob obdržel jako odměnu za využití jejich služeb, v elektronické podobě ve formě datové zprávy2) vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 6 této vyhlášky.

(7) Pro plnění povinnosti podle odstavců 1 až 6 platí § 2 odst. 2 a 3 věta druhá obdobně.

K § 47c odst. 4 zákona

§ 4

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

(1) Obchodník s cennými papíry informuje Komisi o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry v elektronické podobě ve formě datové zprávy2) vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 7 této vyhlášky.

(2) Pro plnění povinnosti podle odstavce 1 platí § 2 odst. 2 a 3 věta druhá obdobně.

K § 47c odst. 7 zákona

§ 5

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

(1) Obchodník s cennými papíry informuje Komisi o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku v elektronické podobě ve formě datové zprávy2) vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 8 této vyhlášky.

(2) Pro plnění povinnosti podle odstavce 1 platí § 2 odst. 2 a 3 věta druhá obdobně.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004.


Předseda:

Ing. Jakub v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 21 odst. 1 a § 22 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 2 písm. c) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů.

3) § 2 odst. 14 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb.

4) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb.

5) § 11 zákona č. 227/2000 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 63/2004 Sb.

Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v § 45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 63/2004 Sb.

Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 63/2004 Sb.

Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 63/2004 Sb.

Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 63/2004 Sb.

Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 63/2004 Sb.

Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro příjímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 63/2004 Sb.

Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 63/2004 Sb.

Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

Přesunout nahoru