Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 620/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb.

Částka 210/2004
Platnost od 09.12.2004
Účinnost od 01.01.2005
Zrušeno k 01.09.2018 (183/2018 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

620

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb.

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 115odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):


Čl. I

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písmeno a) zní:

"a) doklady, které žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu v případě žádosti o

1. povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona, s výjimkou povolení podle bodu 2,

2. povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 pro potřeby jednotlivých občanů (domácností),

3. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, s výjimkou povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle bodu 4,

4. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona pro potřeby jednotlivých občanů (domácností),

5. povolení k některým činnostem podle § 14 odst. 1 vodního zákona,

6. stavební povolení k vodním dílům podle § 15 vodního zákona, s výjimkou stavebního povolení podle bodu 7,

7. stavební povolení podle § 15 vodního zákona k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností),

8. povolení k užívání vodních děl podle § 15 vodního zákona (dále jen "kolaudační rozhodnutí"),

9. povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle § 16 odst. 1 vodního zákona,

10. udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona,

11. vyjádření podle § 18 vodního zákona.".

2. Nadpis § 2 zní: "Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K § 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]".

3. V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě v měřítku 1 : 25000 nebo 1 : 10 000) se schematickým zákresem místa nakládání s vodami,".

4. V § 2 odst. 1 písmena b) až d) včetně poznámky pod čarou č. 1 znějí:

"b) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy1) jako podklad pro zahájení řízení,

c) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa nakládání s vodami a v případě vzdouvání též s vyznačením rozsahu a délky vzdutí,

d) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici,

1) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.".

5. V § 2 odst. 1 písm. e) se za slovo "povodí" doplňují slova "k požadovanému nakládání s vodami".

6. V § 2 odst. 1 písm. f) se za slova "vodního toku" doplňují slova "k požadovanému nakládání s vodami".

7. V § 2 odst. 1 písmeno g) zní:

"g) doklad, jímž prokáže právo k pozemkům a stavbám vzdouváním vody dotčeným, popřípadě, že podal návrh na jejich vyvlastnění nebo že učinil opatření k objasnění nejasných vlastnických vztahů k těmto pozemkům a stavbám nebo ke zjištění pobytu jejich vlastníků, nejsou-li mu známi,".

8. V § 2 odst. 1 se doplňují písmena h) až j), která včetně poznámky pod čarou č. 1a znějí:

"h) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, pokud se žádost o povolení k nakládání s vodami týká podzemní vody, včetně zhodnocení původu vody (mělký či hlubinný oběh), možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod1a), pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona),

i) údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q330 denní, Q355 denní, Q364 denní a Qa dlouhodobý průměrný), pokud se žádost o povolení týká vodního toku a požadované nakládání s vodami může mít za následek snížení průtoku vodního toku,

j) výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů1), pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny.

1a) Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.".

9. V nadpisu § 3 se slova "s vodami" nahrazují slovy "s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona".

10. V § 3 poznámka pod čarou č. 2 zní:

"2) Například zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.".

11. V § 3 písm. a) se za slovo "jméno" vkládají slova "popřípadě jména", slova "a trvalý pobyt" se nahrazují slovy "a adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu" a za slova "sídlo právnické osoby" se doplňují slova "nebo její organizační složky".

12. V § 3 písm. d) se slova "kilometráže vodního toku" nahrazují slovy "říčního kilometru vodního toku".

13. V § 3 písm. g) se slova "povinností a uložení" zrušují.

14. V § 3 písm. f) se zrušují slova "a jakosti".

15. V § 3 se doplňuje písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

"i) určení polohy místa nakládání s vodami (orientačně podle souřadnic X,Y2a)).

2a) Nařízení vlády č. 116/1995Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.".

16. Za § 3 se vkládají nové § 3a až 3f, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 2b znějí:

"§ 3a

Doklady pro vydání povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

[K § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1]

(1) Žadatel předkládá k žádosti

a) mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě v měřítku 1 : 25000 nebo 1 : 10 000) se schematickým zákresem místa odběru podzemní vody, pokud se současně s odběrem podzemních vod nežádá i o povolení souvisejícího vodního díla,

b) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody,

c) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, včetně zhodnocení původu vody (mělký či hlubinný oběh), možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod1a),

d) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici,

e) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy1) jako podklad pro zahájení řízení.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí, jejíž vzor je uveden v příloze č. 2.

§ 3b

Náležitosti povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy2) obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu fyzické osoby, které se uděluje povolení k odběru podzemních vod,

b) účel a rozsah nakládání s vodami,

c) dobu, na kterou se povolení vydává,

d) číslo hydrogeologického rajonu místa odběru podzemních vod,

e) údaje o množství odebíraných podzemních vod, jakož i další údaje podle vodního zákona nebo právních předpisů podle něj vydaných,

f) stanovení podmínek, za kterých se nakládání s vodami povoluje,

g) vypořádání se s případnými námitkami účastníků řízení,

h) určení polohy místa odběru podzemních vod (orientačně podle souřadnic X,Y2a)).

§ 3c

Doklady pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

[K § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]

(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy druhu nakládání s povrchovými vodami

a) mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě v měřítku 1 : 25000 nebo 1 : 10 000) se schematickým zákresem místa vypouštění odpadních vod,

b) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod,

c) stanovisko správce povodí k požadovanému vypouštění odpadních vod,

d) stanovisko příslušného správce drobného vodního toku k požadovanému vypouštění odpadních vod, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,

e) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici,

f) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy1) jako podklad pro zahájení řízení,

g) údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní), pokud se žádost o povolení týká vodního toku,

h) údaje o jakosti vody při Q355 denním průtoku (popřípadě při minimálním zaručeném průtoku) vody ve vodním toku nebo hodnotu s roční pravděpodobností nepřekročení 95% v místě, kde má být povoleno vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se žádost o povolení týká vodního toku,

i) výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů1), pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí, jejíž vzor je uveden v příloze č. 3.

§ 3d

Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

Povolení k nakládání s povrchovými vodami kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy2b) obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu fyzické osoby, popřípadě též její obchodní firmu a místo podnikání, je-li podnikatelem, název nebo obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo právnické osoby nebo její organizační složky, které se uděluje povolení k nakládání s vodami,

b) účel a rozsah nakládání s vodami,

c) dobu, na kterou se povolení vydává,

d) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí a uvedení říčního kilometru vodního toku, pokud se povolení týká vodního toku,

e) údaje o množství a jakosti vypouštěných odpadních vod, jakož i další údaje podle vodního zákona nebo právních předpisů podle něj vydaných,

f) stanovení podmínek, za kterých se nakládání s vodami povoluje,

g) vypořádání se s případnými námitkami účastníků řízení,

h) určení polohy místa vypouštění odpadních vod (orientačně podle souřadnic X,Y2a)).

2b) Například zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

§ 3e

Doklady pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

[K § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]

(1) Žadatel předkládá k žádosti

a) mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě v měřítku 1 : 25000 nebo 1 : 10 000) se schematickým zákresem místa vypouštění odpadních vod,

b) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod,

c) stanovisko správce vodního toku,

d) posouzení vlivu vypouštěných odpadních vod na jakost podzemních vod,

e) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici,

f) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy1) jako podklad pro zahájení řízení,

g) údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní), pokud se žádost o povolení týká vodního toku,

h) údaje o jakosti vody při Q355 denním průtoku (popřípadě při minimálním zaručeném průtoku) vody ve vodním toku nebo hodnotu s roční pravděpodobností nepřekročení 95% v místě, kde má být povoleno vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se žádost o povolení týká vodního toku.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí, jejíž vzor je uveden v příloze č. 4.

§ 3f

Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy2b) obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu fyzické osoby, které se uděluje povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,

b) účel a rozsah nakládání s vodami,

c) dobu, na kterou se povolení vydává,

d) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí a uvedení říčního kilometru vodního toku, pokud se povolení týká vodního toku,

e) číslo hydrogeologického rajonu místa nakládání s vodami, pokud se povolení týká nakládání s podzemními vodami,

f) údaje o množství a jakosti vypouštěných odpadních vod, jakož i další údaje, pokud je to stanoveno vodním zákonem a právními předpisy podle něj vydanými,

g) stanovení podmínek, za kterých se nakládání s vodami povoluje,

h) vypořádání se s případnými námitkami účastníků řízení,

i) určení polohy místa vypouštění odpadních vod (orientačně podle souřadnic X,Y2a)).".

17. V nadpisu § 4 se slovo "vybraným" a slova "písm. a) až c)" zrušují.

18. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě v měřítku 1 : 25000 nebo 1 : 10 000) se schematickým zákresem místa výkonu činnosti,".

19. V § 4 odst. 1 se v písmenu c) za slovo "povodí" doplňují slova "k povolované činnosti".

20. V § 4 odst. 1 se v písmenu d) za slova "vodního toku" doplňují slova "k povolované činnosti".

21. V § 4 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení k některým činnostem týká, s popisem a vyznačením místa realizace těchto činností,".

22. V § 4 odst. 1 písmeno f) zní:

"f) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy1) jako podklad pro zahájení řízení,".

23. V § 4 odst. 1 se doplňuje písmeno g), které zní:

"g) dokumentace k povolované činnosti, včetně popisu jejích předpokládaných účinků na okolí.".

24. V § 4 odst. 2 se slova "v příloze č. 2" nahrazují slovy "v příloze č. 5".

25. V nadpisu § 5 se slovo "vybraným" zrušuje.

26. V předvětí § 5se slovo "vybraným" zrušuje.

27. V § 5písmenu a) se za slovo "jméno" doplňují slova "popřípadě jména", slova "a trvalý pobyt" nahrazují slovy "a adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu", slova "bylo uděleno" nahrazují slovy "se uděluje" a za slova "sídlo právnické osoby" se vkládají slova "nebo její organizační složky".

28. V § 5písm. b) se slovo "povolované" nahrazuje slovem "povolené".

29. V § 5písm. d) se slova "kilometráže vodního toku" nahrazují slovy "říčního kilometru vodního toku".

30. V § 5písm. f) se slova "povinností, popřípadě" zrušují.

31. V § 5se doplňuje písmeno h), které zní:

"h) určení polohy místa povolené činnosti (orientačně podle souřadnic X,Y2a)).".

32. V § 6 odst. 1 písm. a) poznámka pod čarou č. 3 zní:

"3) Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění vyhlášky č. 492/2002 Sb.".

33. V § 6 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) projektovou dokumentaci, která se v případě souvislosti povolovaného vodního díla s hraničním vodním tokem předkládá v počtu stanoveném podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a která dále obsahuje

1. výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů1), pokud by mohly být stavbou a nakládáním s vodami dotčeny,

2. údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (Qm-denní, Qn-leté), pokud se žádost o povolení týká vodního toku,".

34. V § 6 odst. 1 se doplňují písmena g) a h), která včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 znějí:

"g) souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, popřípadě vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování4),

h) posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu na vodním díle zpracovaný odborně způsobilou osobou pověřenou k tomu Ministerstvem zemědělství5) v případě žádosti o povolení nového nebo změnu dokončeného vodního díla ke vzdouvání nebo zadržování vody.

4) § 120 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5) § 61 odst. 9 vodního zákona.".

35. V § 6 odst. 2 se slova "v příloze č. 3" nahrazují slovy "v příloze č. 6".

36. V § 7 písm. b) se slova "kilometráže vodního toku" nahrazují slovy "říčního kilometru vodního toku".

37. V § 7 se doplňuje písmeno d), které zní:

"d) určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X,Y2a)).".

38. Za § 7 se vkládají nové § 7a až 7f, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 6 znějí:

"§ 7a

Doklady pro vydání stavebního povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

(K § 15 vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy vodního díla

a) doklady, které se připojují k žádosti o stavební povolení podle zvláštního právního předpisu3),

b) souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, popřípadě vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování4),

c) povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení,

d) vyjádření vodoprávního úřadu vydané k předmětu povolení podle § 18 vodního zákona, pokud bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí, jejíž vzor je uveden v příloze č. 7.

§ 7b

Náležitosti stavebního povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

Stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy3) obsahuje

a) základní údaje o stavbě, jejím členění, technickém zařízení,

b) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí a uvedení říčního kilometru vodního toku, pokud se žádost o stavební povolení týká domovní čistírny odpadních vod,

c) číslo hydrogeologického rajonu, pokud se žádost o stavební povolení týká studny nebo jiné stavby potřebné k odběru podzemních vod nebo vypouštění odpadních vod do vod podzemních,

d) určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X,Y2a)).

§ 7c

Doklady pro vydání kolaudačního rozhodnutí

(1) Žadatel předkládá k žádosti kromě náležitostí stanovených zvláštním právním předpisem6)

a) doklady, které se připojují k žádosti o kolaudační rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu3),

b) doklady, jimiž bylo podmíněno vydání stavebního povolení nebo jejichž doložení ke kolaudaci bylo uloženo rozhodnutím podle vodního zákona (§ 59 odst. 2 vodního zákona),

c) doklad, že se nový vlastník stavby stal právním nástupcem původního stavebníka, došlo-li v průběhu výstavby ke změně stavebníka,

d) kopii povolení stavby vodního díla, pokud bylo v minulosti vydáno jiným vodoprávním úřadem,

e) zaměření skutečného provedení stavby, s výjimkou staveb povolených podle § 7a a 7b.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí, jejíž vzor je uveden v příloze č. 8.

§ 7d

Náležitosti kolaudačního rozhodnutí

Kolaudační rozhodnutí kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy3) obsahuje

a) základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém nebo výrobním zařízení,

b) určení polohy vodního díla (souřadnice X,Y2a), pro stavby povolené podle § 7a a 7b orientačně podle souřadnic X,Y2a)).

§ 7e

Doklady pro povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace

(K § 16 odst. 1 vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá k žádosti

a) mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě v měřítku 1 : 25000 nebo 1 : 10 000) se schematickým zákresem místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, s označením kanalizace, do níž je vypouštění uvažováno,

b) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace,

c) souhlas vlastníka, popřípadě provozovatele kanalizace, s napojením na tuto kanalizaci, která není kanalizací pro veřejnou potřebu,

d) doklad o ověření požadovaných vlastností zařízení určeného k čištění nebo zneškodňování odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky v případě, že se prokazuje účinnost zařízení k čištění nebo zneškodňování odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky,

e) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy1) jako podklad pro zahájení řízení.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí, jejíž vzor je uveden v příloze č. 9.

§ 7f

Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy2b) obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu fyzické osoby, popřípadě též její obchodní firmu a místo podnikání, je-li podnikatelem, název nebo obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo právnické osoby nebo její organizační složky, které se povoluje vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace,

b) stanovení podmínek, za kterých se vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace povoluje,

c) vypořádání se s případnými námitkami účastníků řízení,

d) určení polohy místa vypouštění odpadních vod (orientačně podle souřadnic X,Y2a)).

6) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.".

39. V § 8 odst. 1 písmena a) až c) znějí:

"a) mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě v měřítku 1 : 25000 nebo 1 : 10 000) se schematickým zákresem místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti,

b) kopii katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením záměru místa stavby, zařízení nebo činnosti,

c) dokumentaci zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti,".

40. V § 8 odst. 1 písm. e) se za slovo "povodí" doplňují slova "k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti".

41. V § 8 odst. 1 písm. f) se za slova "vodního toku" vkládají slova "k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti" a slova "o stavbu" se nahrazují slovy "o záměr".

42. V § 8 odst. 2 se slova "příloze č. 4" nahrazují slovy "příloze č. 10".

43. V § 9 písm. a) se za slovo "jméno" vkládají slova "popřípadě jména".

44. V § 9 písm. a) se slova "a trvalý pobyt" nahrazují slovy "a adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu", slova "byl udělen" se nahrazují slovy "se uděluje" a za slova "sídlo právnické osoby" se vkládají slova "nebo její organizační složky".

45. V § 9 písm. c) se slova "kilometráže vodního toku" nahrazují slovy "říčního kilometru vodního toku".

46. V § 9 se doplňují písmena f) a g), která znějí:

"f) vypořádání se s případnými námitkami účastníků řízení,

g) určení polohy místa záměru (orientačně podle souřadnic X,Y2a)).".

47. V § 10 v nadpise se před slovo "zákona" vkládá slovo "vodního".

48. V § 10 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě v měřítku 1 : 25000 nebo 1 : 10 000) se schematickým zákresem místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti,".

49. V § 10 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) situační výkres současného stavu v kopii katastrální mapy s popisem a zakreslením záměru a vyznačením účinků na okolí,".

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

50. V § 10 odst. 1 písm. c) se za slovo "povodí" doplňují slova "k předkládanému záměru".

51. V § 10 odst. 1 písm. d) se slova "změn těchto staveb" nahrazují slovy "jejich změn".

52. V § 10 odst. 2 se slova "příloze č. 5" nahrazují slovy "příloze č. 11".

53. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

54. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

55. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

56. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
„Příloha č. 4k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

57. Příloha č. 5včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

58. Příloha č. 6 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

59. Příloha č. 7 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

60. Příloha č. 8 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

61. Příloha č. 9 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

62. Příloha č. 10 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

63. Příloha č. 11 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená a neskončená do dne nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Ministr:
Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru